Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
15.09 - Praha:Cyklovyjka po broumovsk skupin kostel, cesta korytem eky Bl a Luick Nisy v Jablonci nad Nisou, vprava po tzv. brnnskm "Bronxu", architektonick ... (vce >>>)
Silvie Markov

13.09 - Praha:Projekt novinky Sai Uhlov HRDINOV KAPITALISTICK PRCE ped temi lety rozbouil mediln vody a obrtil pozornost ke svtu levn prce, kter celospoleensk debata ... (vce >>>)
Lucie Korbeliusov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
15.09 - Praha:Cyklovyjka po broumovsk skupin kostel, cesta korytem eky Bl a Luick Nisy v Jablonci nad Nisou, vprava po tzv. brnnskm "Bronxu", architektonick bojovka v Olomouci, objevovn turistickch past v hlavnm mst nebo bval idovsk tvrti v Dobi i nvtva bval tovrny Nov Perla promujc se na kulturn centrum.

Od 1. do 7. jna lk jubilejn dest ronk festivalu Den architektury na modern architekturu i historick skvosty, budovy znm i stojc v pozad pozornosti, ale i cel osady a tvrti ve vce jak stovce mst a obc v echch i na Slovensku. Pipomene hned nkolik vznamnch architektonickch osobnost minulosti jako jsou Adolf Loos, Josef Gor, Otakar Novotn i Jaroslav Fragner. Zvltn sekci vnuje souasnm projektm Zdeka Frnka.

Pestrm programem, kter nabz vce jak 300 akc a zve na msta veejnosti bn nepstupn nebo je pedstavuje v novch souvislostech, se proln hned nkolik tmat. Hlavn z nich jsou pro leton rok sociln aspekty a ekologie. Se Dnem architektury se tak krom kvalitnch dom souasn a modern architektury meme vydat teba i do nemocninch arelu, dom sociln pe, kol ale i do vylouench lokalit a bvalch dlnickch koloni. Ekologick linka festivalu zavede nvtvnky do enviromentlnch center nebo etrnch budov, ale sleduje i promny krajiny i vznam nch tok pro msta. "Chceme poukzat na lohu architektury i urbanismu ve spolenosti, a u se to tk ivotnho prosted a udritelnosti rozvoje, funknosti veejnch staveb a prostor nebo promn jednotlivch lokalit jak po spoleensk strnce, tak z hlediska architektury," dodv zakladatelka a editelka Dne architektury, architektka Marcela Steinbachov.

V programu Dne architektury lze vybrat ze zdarma pstupnch exkurz do bn nepstupnch budov s nzvem Hur dovnit!, cyklovyjdk, pednek nebo workshop, kter probhaj pod vedenm architekt, historik a dalch odbornk na dan tmata. Bohatou nabdku dopluj pednky, diskuse nebo divadeln pedstaven vnovan architektue. Na vybran akce je poteba rezervace pedem. Den architektury nabz i program pro dti a prvn esk architektonick filmov festival Film a architektura, jen letos po devt pinese na pltna kin zejmna zahranin snmky, vnovan architektue a urbanismu. Kompletn program je k dispozici na www.denarchitektury.cz a www.filmarchitektura.cz.

Architektura a sociln aspekty
Hlavn sociln tma Dne architektury se v programu odr z nejrznjch hl pohledu. Nabz exkurze do vylouench lokalit, napklad do tzv. brnnskho Bronxu, na ostravskou Bediku i praskou Plzeskou ulici. Den architektury zavede i do bval brnnsk dlnick kolonie Diviov tvrti. Socilnmu bydlen se bude vnovat nejen z pohledu architekt, ale i socilnch pracovnk. Dleit podtma je i dostupnost bydlen, napklad v ilin budou hledat inspiraci ve vstavb z doby prvn republiky. Pozornost program vnuje i mstsk infrastruktue a kvalit mstskho ivota. Zcela mimodn se v rmci festivalu mohou zjemci podvat do zajmavch nemocninch arel v Jihlav, Praze, Liberci nebo Mlad Boleslavi i do ostravskho domu s peovatelskou slubou Gajdoova. Program zahrnuje i nvtvy sportovi, sokoloven, dtskch hi i mstskch lzn. Za pozornost v rmci Dne architektury stoj i nvtvy bvalch idovskch tvrt v Dobi, Mnichov Hraditi nebo slovenskm mst atn-Stre.

Architektura a ekologie
V rmci ekologick linky festivalu navtvme napklad vzdlvac a poradensk centrum Oteven zahrada Nadace Partnerstv v Brn, kter se ad k energeticky nejspornjm kancelskm budovm v esk republice, nebo nzkoenergetick dm Slukov v Horce nad Moravou. Den architektury zam i do novho Krkonoskho centra environmentlnho vzdlvn Krtek, jen je po architektonick strnce mimodnou stavbou i jakousi uebnic ochrany prody. V programu je tmatizovna i role eky ve mst jako je nap. prochzka pmo korytem eky v Jablonci nad Nisou nebo nvtva Vodnho domu v Hulicch. Nevynech ani mstskou zele nebo nov vyuit oputnch industrilnch objekt.

Adolf Loos, Josef Gor, Otakar Novotn, Jaroslav Fragner
V letonm roce si pipomnme hned nkolik vro osobnost, kter v minulm stolet zsadnm zpsobem promnili pstup k architektue nejen na naem zem. Letos uplyne 150 let od narozen Adolfa Loose. Den architektury se proto vyd do jeho rodit v Brn i do jeho slavn prask Winternitzovy vily. Dalm ikonickm architektem prvn poloviny minulho stolet je Josef Gor od jeho narozen letos uplynulo 140 let. Program festivalu proto pedstav jeho slavn realizace v Hradci Krlov, st nad Labem i v Praze. Program Dne architektury pipomene i mimodn stavby Gorova vrstevnka Otakara Novotnho. Neopomene ani mimodnou osobnost Jaroslava Fragnera, za jeho stavbami zam do Kolna i do Prahy. Leton ronk festivalu pedstavuje poprv sekci vnovanou vraznm souasnm architektm.

Zdenk Frnek
Leton ronk festivalu pedstavuje poprv sekci vnovanou vraznm souasnm architektm. V jnu tak nabz realizace pednho architekta Zdeka Frnka na cel ad mst po cel republice. Nvtvnk se oteve napklad nov dvoupodlan budova Crkve bratrsk v ernoicch, stavba Sboru Crkve bratrsk v Litomyli nebo polyfunkn dm EUCON na praskm ikov a vlastn atelir architekta v inovnm dom v Brn. Zdenk Frnek provede i nvtvnky po rodnch Boskovicch.

Retro prochzky
Nejen pro vrn nvtvnky festivalu Den architektury je urena srie retro prochzek nap celm eskem, kde se bude vzpomnat a rozpomnat, co se za uplynulch deset let bhem konn festivalu zmnilo. Promny bhem posledn dekdy, ale i petrvvajc problmy i dal plny do budoucnosti, tak meme sledovat napklad v Psku, Jindichov Hradci, Pardubicch nebo eskch Budjovicch.

Film a architektura
Soust Dne architektury je tradin i festival Film a architektura, kter letos s podtitulem Skryt pbhy nabz dv destky film. Reflektuje aktuln tmata a fenomny, jako je napklad problematika dostupnho bydlen nebo architekturu citlivou k ivotnmu a komunitnmu prosted. Festival odstartuje celosvtovou premirou snmku Making a Mountain o uniktn spalovn Amager Bakke od dnskho ateliru BIG, kter pob soubn v Kodani. Nabdne filmy o architektkch a navazujc debaty s vraznmi enami v architektue i uvede vjimen projekt vnujc se propojovn architektury a hudby.

Program pro dti
Dti jsou vtny na vech akcch Dne architektury. Speciln pro n je vak na prvn jnov vkend pipravena cel ada nejrznjch workshop. V Praze mohou rodie s dtmi zamit na vtvarnou dlnu o pemn zchtral tovrny, objevit taje mln Vclava Sovy, inspirovny dlem Stanislava Kolbala si vyzkouet prci s dlouhmi latmi nebo poznat kolektivn bydlen s originln vtvarnic tvoc pod jmnem kosmo_nauty. V Brn na workshopu s nzvem Minimum se dti dozvd vce o bydlen v rznch dobch a koutech svta. V Olomouci a eskm Krumlov pipravuj architektonick bojovky, v Most se uskuten vtvarn workshop Dti bud msto, v humpoleck 8smice se uskuten Sobotn rodinn dlna aneb K emu jsou architekti.


Den architektury slav 10 let

Na zatku se konalo pr destek loklnch akc, bhem nkolika let vak festival Den architektury perostl i za hranice esk republiky a stal se jednm z nejvtch architektonickch festival v Evrop. Letos slav deset let s vce jak 1700 akcemi na svm kont a jeho poadatel, nenavn propagtor architektury, spolek KRUH dokonce dvacet let. Den architektury od potku stoj na ptelsk spoluprci s mstnmi architekty, spolky a institucemi. Vznikla tak s, do n se v prbhu deseti let zapojilo tm 200 mst na zem esk republiky i na Slovensku. Dky festivalu se podailo iniciovat adu architektonickch sout, upozorovat na ohroen stavby, rozvjet diskusi mezi zstupci mst a jejich obyvateli, aktivizovat mstsk architekty, zasazovat se o kvalitn a souasnou architekturu. Program oslovuje nejen odbornou veejnost z ad architekt, urbanist i zstupc mstnch samosprv, ale dky populrn naunmu formtu programu pstupnmu zdarma se t obliby u nejir veejnosti. Upozoruje na msta znm i zapomenut, vdy vak v irch a odbornch souvislostech. Kvalitu programu garantuje spolek KRUH a spoluprce s pednmi odbornky na danou problematiku i stavbu.

Den architektury 2020 - msta konn
Bansk Bystrica, Bardjov, Beneov, Beroun, Blovec, Boskovice, Bratislava, Brno, Broumovsko, Beclav, esk Budjovice, esk Kamenice, esk Krumlov, Dob, Doln Beany, Frdek-Mstek, Frdlant, Hovorovice, Hradec Krlov, Horce nad Moravou, Hranice, Humpolec, Hulice, Huln, Chvaliny, Chn, Jablonec nad Nisou, Jarom, Jesenk, Jin, Jihlava, Jindichv Hradec, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Koln, Koice, Kremnica, Krkonoe, Kutn Hora, Kyjov u Krsn Lpy, Lankroun, Lzn Luhaovice, Libice nad Vltavou, Liberec, Lbeznice, Litomice, Litomyl, Lomnice nad Popelkou, Luenec, Marinsk Lzn, Mlnk, Mikulov na Morav, Mlad Boleslav, Mnichovo Hradit, Most, Nitra, Nov Paka, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Partiznsk, Pavlov, Pieany, Petrovice, Psek, Plan u Marinskch Lzn, Plze, Praha, Prachatice, Prostjov, Ratkovice, Roztoky u Prahy, ehlovice, evnice, Slavkov u Brna, Svit, atn - Stre, Tbor, Trenn, Teb, Turnov, Tn nad Vltavou, st nad Labem, st nad Orlic, Valask Mezi, Velk pa, Vizovice u Zlna, Vimperk, Volyn, Vratislavice nad Nisou, Vrchlab, Vysok Mto, Zln, Zvolen, amberk, atec, r nad Szavou, ilina.
Silvie Markov