Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Domovy, penziony, sociální sluby, kluby senior

 
 
SOCIÁLNÍ SLUBY V OSTRAV
 
Osobní asistence
je terénní sluba poskytovaná osobám, které mají sníenou sobstanost  z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluba se poskytuje bez asového omezení, v pirozeném sociálním prostedí osob a pi innostech, které osoba potebuje.
 
Podané ruce - osobní asistence
Sídlo: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek
Právní forma: poboný spolek - organizaní jednotka s právní subjektivitou I:70632596
Adresa sluby v Ostrav:  1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
Telefon, e-mail.:            595 693 628   osa.ostrava@seznam.cz
www.podaneruce.eu
 
Agentura Slunce, o.p.s.
Adresa sluby: Ostrava – Poruba, Nálepkova 975/7, 708 00
 596 916 050    604 600 029   agenturaslunce@seznam.cz
 

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
Adresa sluby: Horní 288/67, 700 30 Ostrava – Dubina
Telefon:  596 910 196 ,  sociální pracovnice 724 975 278 ,  vrchní sestra 724 975 275    
mhondrasek@seznam.cz 

Mobilní hospic poskytuje termináln a tce nemocným lidem zdravotní, psychologickou, sociální a spirituální péi. Umouje ván nemocným proít poslední etapu svého ivota dstojn v domácím prostedí.
Poskytuje odborné sociální poradenství zamené pedevším na oblast umírání a péi o pozstalé.

 

AGENTURA EMA o.p.s., obecn prospšná spolenost
Adresa sluby: Ostrava – Stará Blá, Mitrovická 3/198, 724 00
 774 499 550   agenturaema@seznam.cz
 
  
Peovatelská sluba
je terénní nebo ambulantní sluba poskytovaná osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postiení,  jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluba (nap. donáška obd, nákup, pomoc pi osobní hygien apod.) se poskytuje v domácnostech osob a v domech s peovatelskou slubou (DPS).
 
Mstský obvod Moravská Ostrava a Pívoz
Adresa sluby:  Sokolská 28, Moravská Ostrava a Pívoz; 702 00 599 443 281, 599 44 503,  599 455 211 ,  724 368 224   klarovaps@seznam.cz  kunzova@moap.ostrava.cz
Adresa DPS: Gajdošova 39, Moravská Ostrava a Pívoz
Dobrovského 53, Moravská Ostrava a Pívoz
                                              
Mstský obvod Slezská Ostrava
Adresa sluby: Tšínská 138/35, Slezská Ostrava, 710 16
 596 245 502   dzamarska@slezska.cz
Adresa DPS: DPS Hladnovská 119, Ostrava – Muglinov,  596 242 257 
                                              
Mstský obvod Ostrava-Jih
Adresa sluby: Horní 791/3, Ostrava – Hrabvka, 700 30
 599 430 450   posta@ovajih.cz dagmar.kralova@ovajih.cz   lenka.podolinska@ovajih.cz
 
Adresa DPS:  DPS Horymírova 121, Ostrava – Zábeh,   596 786 105 
DPS Odboráská 72, Ostrava – Hrabvka,  596 788 901 
                                              
Mstský obvod Vítkovice
Adresa sluby: Oceláská 1157/16, Ostrava-Vítkovice, 703 00 
Telefon, e-mail.:  596 614 489   vlauerova@centrum.cz
Adresa DPS: DPS Oceláská 16, Ostrava-Vítkovice
DPS Lidická 55, Ostrava - Vítkovice
 
Mstský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Adresa sluby: Pemyslovc 63, O. -Mariánské Hory a Hulváky, 709 36
Telefon,e-mail:  599 459 240   kocova@marianskehory.cz
Adresa DPS: DPS Šimákova 27,  Ostrava-Mariánské Hory, 709 00599 459 131, dpss@volny.cz
DPS Novoveská 14, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
 599 459 122   dpsn@volny.cz
 
Centrum sociálních slueb Poruba, píspvková organizace
Peovatelská sluba je poskytována obanm Mstského obvodu Poruba denn od 6.30  -  do 19.00 hodin vetn sobot, nedlí a svátk.
Adresa sluby: DPS ASTRA, I. Sekaniny 16/1812, Ostrava-Poruba, PS 708 00       596 944 302   596 944 363   vladislava.sevcikova@cssporuba.cz ; gabriela.dardova@cssporuba.cs  jan.sebesta@cssporuba.cz

 
Diakonie CE
Adresa sluby: ofínská 2739/12, Ostrava, 702 00
 596 123 091    731 459 689   ostrava@diakoniecce.cz
 
 
Charita Ostrava - Charitní peovatelská sluba-stedisko Tereza
Adresa sluby: Charvátská 8, 700 30 Ostrava-Výškovice
 599 508 504    737 831 370   cho.chops@caritas.cz
 
 
Slezská diakonie - Peovatelská sluba  ELIM
Peovatelská sluba je poskytována denn od 7.00 – 20.00 hodin vetn sobot, nedlí a svátk.
Adresa sluby: Rolnická 55, Ostrava-Nová- Ves, 709 00,
 596 617 581   elim@slezskadiakonie.cz
 
Agentura domácí pée TIKVAH – terénní peovatelská sluba
idovská obec v Ostrav
Sluby jsou poskytovány seniorm Ostravy a pímstských ástí, se zvláštním zetelem  na poteby obtí  holocaustu a nacionáln socialistického násilí, idovského pvodu.
Adresa sluby: Tovární 732/15, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
 596 613 613    774 420 087   tikvah@kehila-ostrava.cz
  
 
Odlehovací sluby
jsou terénní, ambulantní nebo pobytové sluby poskytované osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postiení, o které je jinak peováno v jejich pirozeném sociálním prostedí. Cílem sluby je poskytnout potebnou pomoc v situaci, kde zdravotní stav uivatele nedovoluje pímý návrat z hospitalizace do domácího prostedí nebo umonit peující fyzické osob nezbytný odpoinek, délka pobytu je 3-6 msíc, nejdéle do jeden rok.
 
Mstský obvod Moravská Ostrava a Pívoz
Adresa sluby: DPS Gajdošova 2642/39a, Moravská Ostrava
 599 445 211    596 125 990   klarovaps@seznam.cz
 
 
Mstský obvod Slezská Ostrava
Adresa sluby: DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov, 712 00,
  596 245 502   dzamarska@volny.cz
 
Mstský obvod Ostrava-Jih
Adresa sluby: DPS Odboráská 677/72, Ostrava – Hrabvka, 700 30,
 596 788 900   dagmar.kralova@ovajih.cz
 
Centrum sociálních slueb Poruba, píspvková organizace
sluba je poskytována pednostn obanm Mstského obvodu Poruba.
Adresa sluby: DPS ASTRA, I. Sekaniny 16/1812, Ostrava-Poruba, PS 708 00
 596 944 302   vladislava.sevcikova@cssporuba.cz
 596 944 362   dana.navratilova@cssporuba.cz
 
Dm sociálních slueb ; Mstská nemocnice Ostrava-Fifejdy
Jedná se o sociální slubu  poskytovanou ve zdravotnickém zaízení. Sluba je urena  dosplým osobám, které ji nepotebují ústavní zdravotní péi, ale souasn nemohou, ze zdravotních dvod, být propuštni do domácího prostedí.
Adresa sluby:  U Stavisek 65, Ostrava – Radvanice, 716 00
596 232 342-5, kl. 333   736 757 492   tatana.piskallova@mnof.cz
 
Hospic sv. Lukáše – odlehovací sluby; Charita Ostrava
Cílem sluby je poskytování rezidenních slueb pro seniory a osoby se zdravotním postiením na pechodnou dobu, vetn  zajištní místa pro dstojné umírání klient v pítomnosti svých blízkých.
Adresa sluby: Charvátská 8, 700 30 Ostrava-Výškovice
 737 831 370   lukashospic.ostrava@caritas.cz
 
Charitní dm sv. Albty –  zaízení pro pechodný pobyt senior; Charita Ostrava
Cílem sluby je poskytování komplexu rezidenních slueb pro seniory a osoby se zdravotním postiením na pechodnou dobu.
Adresa sluby: Syllabova 19, Ostrava-Zábeh, 700 30 (budova A , 18 míst)
Zelená 2514/73, O.-Mariánské Hory, 709 00 (budova B,28 míst)
 599 526 912    737 553 169   cho.alzbeta.zelena@caritas.cz
           
Tísová pée Dorkas; Slezská diakonie
Posláním sluby je zajištní nepetrité hlasové a elektronické komunikace s osobami, které jsou vystaveny stálému nebo pechodnému riziku ohroení zdraví nebo ivota.
Adresa sluby: Rolnická 55, Ostrava - Nová Ves
 596 613 513    737 223 967   dorkas.ov@slezskadiakonie.cz
 
SILOE Ostrava – odlehovací sluby; Slezská diakonie
Odlehovací sluby jsou podpora rodinným povatelm senior s poruchami pamti (peván s Alzheimerovou chorobou i vaskulární demencí) tím, e na pedem stanovanou dobu poskytne podporu a pomoc uivateli s poruchami pamti formou pobytové nebo terénní sluby.
Adresa sluby: Rolnická 55, Ostrava - Nová Ves, 709 00
 734 769 700; 733 142 426  siloe@slezskadiakonie.cz
 
Zlaté slunce – sluba odlehovací pée; Agentura Slunce, o.p.s.
Sluby jsou poskytovány jako následná pée po ukonení hospitalizace senior i zdravotn postiených oban, jejich zdravotní stav je sice  kompenzován, ale souasn neumouje bezprostední návrat do domácího prostedí.
Adresa sluby: Patrice Lumumby 2608/66 Ostrava - Zábeh, 700 30
 596 916 050;  599 526 406   agenturaslunce@seznam.cz
  
 
Centra denních slueb, denní a týdenní stacionáe
V centrech denních slueb se poskytují ambulantní sluby (nap. pomoc pi zajištní stravy,  pomoc pi osobní hygien, asistenci pi vyuití volného asu, zajištní kontaktu se spoleenským prostedím) osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní nebo zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby a to v dob, kdy je vtšina rodinných peovatel v zamstnání.
 
Mstský obvod Slezská Ostrava
Adresa sluby: DPS Hemanická 19, Ostrava-Hemanice,
 596 245 502  - denn v dob od 7,00 - 15,30 hod.
 
Mstský obvod Ostrva - Jih
Adresa sluby: DPS Odboráská 72, Ostrava-Hrabvka,
596 788 900-1, denn od 9,00  - 12,00 hod
Adresa sluby: DPS Horymírova 121, Ostrava-Zábeh,
 596 245 502  - denn od 9,00 - 15,00 hod                 
           
Centrum sociálních slueb Poruba, píspvková organizace
Adresa sluby: I.Sekaniny 1812, Ostrava-Poruba, 596 944 362 dana.navratilova@cssporuba.cz - v pracovní dny denn od 7,00 - 15,00 hod.
 
Mstský obvod Nová Blá
Adresa sluby: DPS Krmelínská 305, Ostrava-Nová Blá,
 599 424 201 
  
S – Centrum
Domov pro seniory Slunenice, píspvková organizace
Adresa sluby: Opavská 4472/76, O. - Poruba, 708 00
 599 508 125   jdomesova@dsporuba.com
Doba poskytování sluby: v pracovní dny v dob od 7.00 do 16.30 hod.
 
SILOE Ostrava, centrum denních slueb, Slezská diakonie
Posláním SILOE Ostrava, centra denních slueb je zachování co nejvtší moné míry sobstanosti poskytováním individuální podpory a pomoci osobám s poruchami pamti, zpsobenými zejména Alzheimerovou chorobou nebo vaskulární demencí.
Adresa sluby: Rolnická 55, Ostrava - Nová Ves, 709 00
734 769 700 ; 733 142 426  siloe@slezskadiakonie.cz
Doba poskytování sluby: v pracovní dny od 7,00 – 18,00 hod.
 
Denní a týdenní stacioná - stedisko v Ostrav; Diakonie CE
Sluba je poskytována denn (pípadn nepetrit) od pondlí do pátku, od 6.30 – 16.30 hod., mimo státem uznávaných svátk. Celková doba pobytu uivatele v Domovince je zcela individuální.
Adresa sluby: Syllabova 1306/20, Ostrava – Vítkovice, 703 00
 595 781 611    603 427 975  ostrava@diakoniecce.cz
 
Charitní dm sv. Albty – denní centrum pro seniory; Charita Ostrava
Adresa sluby: Zelená 2514/73, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00                                           
 599 526 912  ;  737 553 169  cho.alzbeta.zelena.@caritas.cz
Doba poskytování sluby: denn od 7,00 do 16,30 hod., vetn dopravy uivatel.
 
Charitní stedisko Gabriel – denní centrum pro seniory; Charita Ostrava
Adresa sluby: Dm komunitní pée G - centrum; nám. SNP, 700 30 Ostrava-Zábeh
 599 527 509    731 534 002   cho.gabriel@caritas.cz
Doba poskytování sluby: v pracovních dnech od 7,00 – 17,00 hod        
 
 
Pobytové sluby
 
Domovy pro seniory
V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluby osobám, které mají sníenou sobstanost zejména z dvodu vku, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Bliší urení cílové skupiny obsahují webové stránky jednotlivých zaízení.
 
Domov pro seniory Kamenec, píspvková organizace; Statutární msto Ostrava
Adresa sluby: Bohumínská 71/1056, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00
 599 505 011   dpd@dpd.ovanet.cz
 
Charitní dm sv. Václava-domov pokojného stáí
Charita Ostrava, církevní právnická osoba
Adresa sluby: Kubínova 44, 713 00 Ostrava-Hemanice
 596 236 411    603 420 510   cho.vaclav@caritas.cz
 
Domov pro seniory Klimkovice; zizovatel msto Klimkovice
Adresa sluby: Jarmily Glazarové 245, Klimkovice, 742 83
 556 420 741   dps@mesto-klimkovice.cz
 
Domov pro seniory v Orlové
Slezská humanita, obanské sdruení – humanitární spoleenství pro zdravotnictví a sociální pomoc. Sluba nabízí pobytové sluby pro seniory – v prmru 10 míst je obsazováno klienty msta Ostravy.
Adresa sluby: Orlová – Lazy 870, 737 14 Orlová – Lazy
 596 512 259   remesova.gerta@slezskahumanita.cz
 
Domov pro seniory v Karviné
Slezská humanita, obanské sdruení – humanitární spoleenství pro zdravotnictví a sociální pomoc. Sluba nabízí pobytové sluby pro seniory – v prmru 5 míst je obsazováno klienty msta Ostravy.
Adresa sluby: Tyršova 2346, 734 01 Karviná - Mizerov
 596 315 109 
 
 
Domovy pro seniory se zvláštním reimem
 
V domovech pro seniory se zvláštním reimem se poskytují pobytové sluby osobám, které mají sníenou sobstanost z dvodu chronického duševního onemocnní a osobám se sníenou sobstaností a pokroilou ztrátou pamových a orientaních schopností, jejich stav pi péi o vlastní osobu vyaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Bliší urení cílové skupiny obsahují webové stránky jednotlivých zaízení.
 
Domov pro seniory IRIS, Ostrava-Mariánské Hory, píspvková organizace; Statutární msto Ostrava
Adresa sluby: Rybáská 1223/13, Ostrava-Mariánské Hory, 709  00
 596 621 689    596 625 874   seremekdd@volny.cz
 
Domov pro seniory Magnolie, Ostrava-Vítkovice, píspvková organizace; Statutární msto Ostrava
Adresa sluby: Ostrava-Vítkovice, Sirotí 56/474, 703 00
599 502 633   domov@ddsirotci.com
 
Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Pívoz, píspvková organizace; Statutární msto Ostrava
Adresa sluby: Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Pívoz, 702 00
 596 133 530   dps.slunovrat@centrum.cz
 
Charitní dm Salvator Krnov – domov pro osoby se specifickými potebami; Charita Ostrava
Cílovou skupinou jsou senioi od vku 65 let,  mladší lidé s piznaným plným invalidním dchodem, se specifickými potebami, u nich není moné zajistit ivotní poteby terénními slubami ve vlastním domácím  prostedí.
Adresa sluby: Švabinského 10, 794 01 Krnov
 554 614 702    731 625 766   cho.salvator@caritas.cz
  
 
Domov pro seniory ujkovova, Ostrava-Zábeh, píspvková organizace; Statutární msto Ostrava
Adresa sluby:  ujkovova 25,  700 30  Ostrava-Zábeh
596 745 478-80  dd.cujkovova@volny.cz
 
Domov pro seniory Korýtko, Ostrava – Zábeh, píspvková organizace; Statutární msto Ostrava
Adresa sluby: Petruškova 6, Ostrava – Zábeh, 700 30
 596748 336   dpskorytko@atlas.cz
 
Domov pro seniory Sluníko, píspvková organizace; Statutární msto Ostrava
Adresa sluby: Syllabova 2886/19  Ostrava – Vítkovice, 703 00
 596 781 314   jezkova@dssyllabova.ovanet.cz
 
Domov pro seniory Slunenice, Ostrava-Poruba, píspvková organizace; Statutární msto Ostrava
Adresa sluby: Opavská 4472/76, Ostrava-Poruba,  708 00
 599 508 112   rbaran@dsporuba.com
 599 508 183   jdomesova@dsporuba.com
 
Domov pro seniory LADA ; Zizovatel - fyzická osoba Nataša Laskovská
Sluba je urena seniorm a osobám s chronickým duševním onemocnním. Z celkové kapacity 34 míst je 8 míst  ureno pro uivatele zcela nepohyblivé a 12 míst pro uivatele s Alzheimerovou demencí.
Adresa sluby: Luická 4, Ostrava - Výškovice, 700 30
 596 729 045    605 262 478   dpslada@seznam.cz
 
 
Domov pro seniory Na Výminku ; Zizovatel - Na Výminku, s.r.o.
Sluba poskytuje ubytování klientm se sníenou sobstaností a zdravotním postiením.
Adresa sluby: Pavlovova 2626/33, Ostrava Zábeh, 700 30
Kontakt: sonagebauerova@seznam.cz, tel. 725 409 744, 725 409 700
 
 
Domov Pístav ; Armáda spásy v R
Sluba je urena mobilním a ásten orientovaným  seniorm bez písteší a seniorm  se specifickými potebami vetn závislostí na návykových látkách­ od 60 let vku. Invalidním dchodcm je urena  na nezbytnou domu, maximáln do 1 roku pobytu.
Adresa sluby: Holvekova 38, 718 00 Ostrava-Kuniky
 596 238 163    596 237 151   ds_ostrava@armadaspasy.cz  josef.knoflicek@czh.salvationarmy.org
 
 
 
Doplující sluby
 
Agentura domácí ošetovatelské pée
Adresa sluby: Ostrava-Zábeh, Horymírova 121, 700 30
 597 607 170   pajorova@volny.cz
 
Pechodný pobyt pro lidi bez písteší
Adresa sluby: Centrum sociálních slueb, píspvková organizace
Ostrava-Poruba, Vesinská  2230,  PS 708 00
 596 630 208   cssporuba@cssporuba.cz
 
Noclehárna
Adresa sluby: Centrum sociálních slueb, píspvková organizace
Ostrava-Poruba, Vesinská  2230,  PS 708 00
 596 630 208   cssporuba@cssporuba.cz
 
Charitní dm sv. Františka – azylový dm; Charita Ostrava
Sluba je urena osobám bez písteší na pechodnou dobu, u dosplých osob do 64 let vku. 
Adresa sluby: Sirotí 41, Ostrava – Vítkovice, 703 00
 596 783 011   vojtech.curylo@caritas.cz
 
Charitní dm sv. Františka – noclehárna; Charita Ostrava
Sluba je urena osobám bez písteší na pechodnou dobu, u dosplých osob do 64 let vku. 
Adresa sluby: Sirotí 41, Ostrava – Vítkovice, 703 00
 599 527 496   cho.frantisek@caritas.cz
 
 
 
Sociáln aktivizaní sluby, kluby senior 
 
 Charitní stedisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory; Charita Ostrava
Aktivity komunitního centra pro seniory jsou zameny na poskytování sociáln aktivizaních slueb pro seniory a osoby se zdravotním postiením.
Adresa sluby:  Dm komunitní pée G - centrum ; nám. SNP, 700 30 Ostrava-Zábeh
 599 527 509    731 534 002   cho.gabriel@caritas.cz
 
 
Klub pro seniory; Spolenost senior, z.s.
Adresa:  Kulturní zaízení Jízdárna, Na Jízdárn 18, Moravská Ostrava
 724 276 672 ;    728 466105         info@seniortip.cz
 
Svaz dchodc R - mstská organizace Ostrava
Adresa:Marie Majerové 1733. Ostrava-Poruba
596 95 18 13;   svazduchodcu.moostrava@seznam.cz

Armáda spásy:Komunitní centrum Ostrava-Poruba

Adresa:Marie Majerové 1733/6 Ostrava-Poruba
773 770 131; sbor_ostrava@armadaspasy.cz
                  
SENIOR KLUB v DK Akord, Ostrava-Zábeh 
Kontaktní adresa: nám. SNP, O.-Zábeh. ( druhé úterý v msíci, v 15 hod. ).
 599 430 410   sarka.zubkova@ovajih.cz
 
Spolek K , Moravská Ostrava a Pívoz
erveného kía 1672/4, Moravská Ostrava,
596 618 488,  ostrava@cervenykriz.eu
 
Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, o.s.
Centrum zajišuje nábor, proškolení, výbr, umístní, koordinaci a supervizi dobrovolník v sociálních a zdravotních zaízeních pro seniory. Zajišuje rovn smluvní ošetení programu a má akreditaci MVR. Centrum nov vysílá dobrovolníky i do domácností (nejen do sociálních zaízení) .
Adresa: Jiráskovo námstí 4, 702 00 Ostrava-2
Telefon, e-mail:  599 097 197 ,  605 784 584, dcostrava@adra.cz
 
 
SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY- Kluby pro seniory v mstských ovodech
 
Moravská Ostrava a Pívoz
ÚMOb Moravská Ostrava a Pívoz, Prokešovo nám. 8, 729 29 599 442 123
Klub senior, ul. Gajdošova 39 Moravská Ostrava, 599 455 211
Klub senior, ul. Trocnovská, Ostrava-Pívoz, 596 134 209
Klub senior, ul. Dobrovského, Ostrava-Pívoz, 599455 202
 
Slezská Ostrava
ÚMOb Slezská Ostrava, Tšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava,   599 410 026 
Klub dchodc Ostrava-Muglinov, ul. Na Druhém, 599410 020, klubovna KD Muglinov
 
Ostrava-Jih
ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabvka,    599 430 450 
Klub dchodc, ul. ujkovova 21, Ostrava-Zábeh, 599 430 451
Klub dchodc, ul. Odboráská 72, Ostrava-Hrabvka, 599 430 451
 
Ostrava - Poruba  
ÚMOb Poruba, gen. Sochora 6013, 708 00  Ostrava-Poruba, 599 481 500
Kluby dchodc - ul. Bulharská 1561, ul.I. Sekaniny, 599 481 504

Stará Blá
ÚMOb Stará Blá, Junácká 127, 724 00  Ostrava-Stará Blá,   599 424 107 
 
Mariánské Hory a Hulváky
ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Pemyslovc 63, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, 599 459 261
Klub pro seniory ELIM, KutyJaromir@seznam.cz
 
Petkovice
ÚMObPetkovice, Hluínská 135, 725 29  Ostrava-Petkovice,   599 429 107
Seniori se scházejí v KD Petkovice
 
Michálkovice
ÚMOb Michálkovice, SA 106, 715 00  Ostrava-Michálkovice,   599 415 111 
Klub senior, Setkávání ve Vilce Míchálkovice, ul. Radvanická
 
Radvanice a Bartovice
ÚMOb Radvanice a Bartovice, Tšínská 281, 716 00  Ostrava-Radvanice,   599 416 115 
Klub, ul. Tšínská 381, Radvanice
Klub - areál MŠ za Ještrkou 8, Bartovice
Klub DPS, Bartovická 9
 
Krásné Pole
ÚMOb Krásné Pole, Druební 576, 725 26 Ostrava-Krásné Pole,   599 426 102
Klub pro seniory, místo setkávání - salónek  restaurace "U estmíra"
 
Martinov
ÚMOb Martinov, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava-Martinov,   599 423 102
Klub pro seniory, místo setkávání - Hasiská zbrojnice, 731 306 884
 
Polanka n.Odrou
ÚMOb Polanka nad Odrou, 1. kvtna 1, 725 25 Ostrava-Polanka n.Odrou,   599 425 105 
Klub pro seniory, ul. Janovská, 596 931 116
Klub pro seniory, ul. Ostravská, 737 671 154
 
Hrabová
ÚMOb Hrabová, Baanova 4, 720 00  Ostrava-Hrabová,   599 420 116
Klub pro seniory, Kulturní stedisko Šídlovec-Hrabová, ul. Paskovská 1
 
Plesná
ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83, 725 27 Ostrava-Plesná,   599 427 102
Klub senior, místo setkávání na úad, 737 981 014

Hošálkovice
ÚMOb, Hošálkovice, Rynky 277, Ostrava-Hošálkovice, 599 428 106
Klub senior - místo setkávání Dm zahrádká.

Svinov
Klub senior, místo setkávání Knihovna v Dom slueb, 605 463 558

Nová ves
Slezská diakonie Seniorklub, Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves
596 615 937, 737 520 483

Vítkovice, Proskovice, Pustkovec, Lhotka - kluby nejsou