Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nina,
ztra Beta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ji probhlé Fotosoute:
Fotosout s CK MLK 2012

Fotosout s hotelem MAS
Fotosout s CK Lotos 2011
Fotografická sout 2009
Fotografická sout - 2007
Vánoní fotografická sout - 2006/2007
Prázdninová fotografická sout - 2006

 

 

Sout byla ukonena!


Vyhlášení vítz soute

 

 

Ve Spolenosti senior bylo provedeno slosování cen Fotosoute kvten – záí 2013.

 

Jména výherc jsou uvedena v poadí jak byla vylosována:

  

Josef Bárta

Jaroslav Adámek

Dušan Herfort

Libuše Wernerová

Eva Hrachovcová

Milena Horáková

Josef ika

Karla Adamcová

Ludk Horký

Alena Beránková

 

 

Všem výhercm blahopejeme!
Upozornní pro výherce, je poteba sdlit poštovní adresu pro zaslání výhry – Email: info@seniortip.cz.
Ceny nevyzvednuté do 30. 11. 2013 propadají ve prospch dalších soutí.

 

 

Za tým www.seniortip.cz
Ludmila Holubová

 

 

 

Fotosout


Sout probíhá v msících kvten a záí 2013.
V íjnu 2013 budou zveejnni vítzové.

 

Jaké jsou ceny?


1. cena - 3x balení Acutil


2. – 10. cena - vcné ceny (píslušenství k PC, firemní dárkové a dekoraní pedmty)

 

Vítzové budou vybráni losem. Do losování o ceny budou zaazeny všechny fotografie splující zadané téma. Do soute se mohou zapojit všichni registrovaní lenové.


Sout se týká tématických okruh:


Moje msto
Píroda v detailu
Stromy v krajin
Domácí mazlíci
Po setmní


Registrovaný návštvník me vloit kadý msíc 3 fotografie.


Pravidla soute:
Soute se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové
Sout je urena amatérm
Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz
Úastníkem soute se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG)
Poadatelem soute je Spolenost senior (dále jen poadatel)
Do hodnocení soute bude zaazen kadý úastník, který splní pravidla této soute. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:
- budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel,
- budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
- které budou v rozporu s tmito pravidly,
- které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem, veejným poádkem i dobrými mravy.
Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveejnní.
Hlasování – poet pidlených hlas nemá vliv na umístní v souti. Ceny budou slosovány.
Uivatel, který provádí vkládání obrázku je zodpovdný za jeho obsah.

Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách www.seniortip.cz po ukonení soute.
Organizátor soute si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání soute pozmnit pravidla i sout úpln zrušit bez udání dvodu.
Úastí v souti vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s pravidly a podmínkami soute.


Ceny do soute vnovali:


   Medicom International s.r.o.


       Spolenost senior, obanské sdruení


    SvetHostingu.cz - webhosting, serverhosting, domény
a další…


Všem dárcm dkujeme!

Kvten
erven
ervenec
Srpen
Z