Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Demolice  
 
Nkdy zasáhne vyšší moc, prozetelnost, osud, nebo náhoda, nebo všechno dohromady. Takhle k tomu došlo na jae v jedné malé vesnice na severu ech, nedlouho po skonení války.  Uprosted návsi u kapliky byl malý mstek, pod ním vedl potok do husího rybníka, jak se mu íkalo. Vlastn to nebyl ádný potok, byla to jen taková dešová strouha, kterou starší dti rády peskakovaly. Rybník nebyl zvlášt velký, ale hejna hus a kaen ho denn uívala. Koí sem vodili kon k veernímu plavení. Mstek byl bez zábradlí, krásn klenutý, z boních stran porostlý keíky bezu a slouil mnohá léta. Stál vlastn uprosted návsi a obec rozdloval na dv ásti. Tradin na horáky a doláky. I zde postupn došlo k tomu, e fyzická ivotnost, nebo jinak eeno pouitelnost, dosáhla svého konce a mstek doil. Klenutí se zeteln drobilo, spáry se zvtšovaly a nkteí se ji této cest vyhýbali. 
  
Odpovdní konšelé se zaali radit. Navrhovali, hlasovali, zapisovali, ale dohodnout se nemohli. ást z nich, zejména horáci, byla pro okamité zbourání a postavení nového, betonového, širšího, se zábradlím a chodníkem pro pší, tedy moderním, uitenjším a bezpenjším. Zprvu se zdálo, e je to výborný nápad. To lidi urit potší. Kdy došlo na otázku, kolik stavba nového mstku bude stát, názory se píke rozdlily. Byla vyhlášena pestávka a do schzovní místnosti pinesl obecní doruovatel další basu piv, protoe se jednání prodlouilo.

To tam bylo jednoznané rozhodnutí. Doláci byli spíše pro opravu a podepení, co by bylo mnohem levnjší, Také by se zachoval pvodní vzhled návsi s kaplikou, který byl po léta na pohlednicích pro turisty.
„Váení, mjte na pamti, e první kolorované fotografie naší obce se objevily ji v roce 1912,“ pipomenul kulturní historii uitel jednotídky Kalaš.
„To by se mlo, pece jen zváit,“ dodal ztichlým hlasem.

Ani po další base piva k rozhodnutí na schzi nedošlo. Nerozhodnost a šarvátka s obviováním z korupce a úplatk situaci komplikovalo. Oddalováním opravy, nebo stavby nového mstku, hrozilo jeho zícení. Hlasování a návrhy se opakovan odkládaly, jednou kvli volbám, jednou kvli ádosti o posouzení technického stavu, nebo pidlení penz.

Štajgr Pouva, zvyklý výbuchm na šacht, byl jednoznaný:    
 

„Já bych to vyhodil do povtí a bylo by po prdeli,“ zkoušel dostat na svou stranu váhavé zástupce výboru.
„Nepivolávej neštstí ty radikále, staí, e se rouháš v hospod,“ mírnil jeho nápad zástupce ivnostník Kareš, který byl spíše pro návrh na podepení klenby.
„Vidím, e se budeme tak dlouho rozhodovat, a nám to spadne samo, nebo se tam, nedej Boe, propadne autobus,“ varoval starosta Zemek, který v obci a okolí psobil také jako cestá.

Nakonec však rozhodla vyšší moc, jak bylo uvedeno na zaátku. Místní chlapci našli na konci obce mezi kei u cesty do polí nmecký pásový motocykl NSU HK-101 Kettenkrad. Byl ásten rozebraný, ale stal se okamit pedmtem jejich hry na vojáky. Motor se nastartovat nepodailo, ale taník se stal okamit zdrojem vcí, z hlediska kluk velmi potebných. Prohledali všechny brašny, bedýnky, kufíky a rozebrali si nálezy mezi sebou.         

Nejzajímavjší nález byl v devné khaki bedýnce. Byly to runí granáty. Nic kluky nevarovalo, ani nevdli nejdíve, co s nimi udlají, ale kadý si vzal dva, ti a šlo se dom. Cestou si tento úlovek rozmysleli a vzít si je dom, se jim zdálo pece jen být nebezpené. Schovali si je tedy pod mstek k rybníku. Jeden z nich, zvdavý Slávek, ale neodolal, a pinesl si jeden granát dom.     

 
   

Naštstí si ho všiml otec, který okamit zakroil a granát mu sebral. Kdy se Slávek Maryška piznal, a ekl, e ostatní si vzali také, ale schovali si je pod mstek na návsi, dostal otec málem infarkt. Okamit bel s granátem na etnickou stanici, kde nastalo zdšení. Jakmile etnický strámistr Vitásek uvidl Maryšku s granátem v ruce, chtl nejdíve vyskoit ven oknem. Pak si to rozmyslel a pikázal mu, aby ho opatrn poloil na zem v chodb. Budovu Národního výboru, kde byla i etnická stanice, peliv zamkl a naídil Maryškovi, aby hlídal a kadého od vchodu odhánl co nejdále.       

Strámistr zburcoval trubae hasi Pánka, aby vytroubil poplach a za pomoci vylekaných sedlák a dobrovolných hasi silnici pepaili lakami, místo oznaili velkou cedulí s nápisem Pozor miny – nevstupovat. Na obou koncích obce umístili dopravní znaky Zákaz vjezdu a rozmístili hlídky. Okolí mstku se brzy zaplnilo zvdavci, které hlasit rozhánl Vitásek. Neodbytným umilm hrozil pendrekem a naznaoval rukou, e zamýšlí pouít varovné výstely. Naptí vzrostlo, kdy se peka Lhotecký dobrovoln nabídl, e granáty odnese zpátky do rokle. Z davu se ozvaly nesouhlasné výkiky, a neblbne a jde radji míchat tsto.

Záchrana pišla teprve pozd veer. Z okresního msta pijeli vojáci, kterým se podailo houf zvdavc rozehnat, a po krátkém przkumu nechali vysthovat z blízkého okolí od rybníka všechny lidi. ekalo se celou noc, co bude. Místní se oznaenému místu pece jen peliv vyhýbali, kon se neplavili, husy a kaeny zstaly zaveny doma.  Pes obec se nejezdilo.

asn ráno pyrotechnici nejprve vyzvedli granát z chodby budovy Národního výboru a pidali ho k ostatním pod mstek. Nechtli riskovat další penášení munice a odpálili hromádku granát pímo pod mstkem. Kolem deváté ráno zatroubil truba Pánek varovný signál a ozval se výbuch. Do okolí a po návsi létaly kameny a hlína. Výsledek byl úasný. Po mstku ani památky. V silnici se vytvoila velká díra a bylo zbouráno. Výbuchem nebyla poškozena ani ádná okna v okolí. Jen u Skorcových došlo k pedasnému otelení krávy, které dopadlo dobe.

 

„Já vám to íkal, e nejlepší by to bylo vyhodit do povtí a hotovo,“ uklidoval vzrušení štajgr Pouva.
„Stejn si myslím, e v tom máš prsty,“ nenechal se odbýt ivnostník Kareš. „Ty kluky si musel navést, jinak si to neumím pedstavit. Ty jsi neštstí naší obce. Víš, co se mohlo stát?“   
„Jeíši, dejte u pokoj a bute rádi, e to takhle dopadlo. Mstek se postaví novej a zasejc se mete hádat o nem jiným,“ uklidovala chlapy Lhotecká, manelka místního pekae, pedsedkyn odboky erveného kíe, její lenky byly pipraveny poskytovat zranným první pomoc. Naštstí k ádnému zranní nedošlo, tak rozdaly pár prášk proti bolení hlavy. etnický strámistr si ekl o dva.      
Lidé mohli opt chodit pes náves. Ne byl postaven mstek nový, museli pouívat cestu kolem druhé strany rybníka, auta a autobusy vesnici objídly. Konšelé a místní initelé se chodili dívat na vzniklý prostor pro stavbu nového, betonového mstku se zábradlím a chodníky pro pší s uspokojením. Parta kluk pemohla nechtn hlasování i pipravované referendum. Nakonec i potrestání je minulo, vtšího uznání vdnosti se ale nedokali. Zaátkem školního roku stál u rybníka nový mstek a uitel jednotídky Kalaš poídil první fotografie do kroniky obce.
 
Pemysl asar

* * *
Ilustrace pro SeniorTip © Miroslav Šesták
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.09.2023  21:36
 Datum
Jmno
Tma
 25.09.  21:36 olga jankov
 25.09.  18:53 caryfuk
 25.09.  13:54 Ivan
 25.09.  11:19 Vesuviana
 25.09.  11:03 Pemek
 25.09.  10:40 KarlaA
 25.09.  10:12 Von
 25.09.  10:02 Duan