Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Roman,
ztra Vavinec.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Buranovy oví deky

Také se vám to u jist stalo. Zazvoní telefon a ísi milý hlas se vás po pestavení firmy, které vtšinou nikdo nestaí ani zaregistrovat, zdvoile zeptá, zda byste neml as na pár otázek. Jestlie jste svta znalí, rychle se rozlouíte a telefon poloíte. Jestlie však nejste s povahou tchto akcí dostaten seznámeni a ze slušnosti vydríte, potom máte smlu. Je vám poloeno nkolik otázek s dvma a temi monostmi. A Vy je jako pitomec poctiv a podle svého nejlepšího vdomí a svdomí zodpovíte. Po malé chvilce, ve které probíhá vyhodnocení vašich znalostí, propukne hlas na druhé stran telefonu v jásot. Všechny otázky jste zodpovdli bez chyby, i kdy by asi kadá monost byla správná, a jste zaazeni do soute o hodnotné ceny! Finanní i penní. O prbhu budete vas informováni. Jak telefonicky, tak písemn A vy se tšíte a radujete. Nejenom proto, e jste tak chytí, ale kdo by rád nkdy nco nevyhrál anebo nedostal zadarmo. Ovšem celá vc není vbec tak jednoduchá, jak vypadá. Je v ní skrytý dmyslný a chytrý háek, a pokud se na nj chytíte, mete si poádn drbat hlavu, jako se to asi ped pti lety stalo mn.
 
Všechno se odvíjelo podle pedem daného vzoru. U, u jsem chtla poloit telefon, kdy padlo téma otázek. Zdravý spánek. Protoe ten patí k mým oblíbeným innostem, zodpovdla jsem poadované otázky, postoupila do soute o hodnotné ceny a mla vykat asi týden na výsledek. U jsem na anketu a monou výhru dávno zapomnla, kdy opt zazvonil telefon a ve sluchátku se ozval radostný hlas.
 
„Váená paní Štainerová, gratulujeme! V naší souti jste vyhrála a jako cenu od nás dostanete dv vynikající oví deky a k tomu ješt dva polštáe té samé kvality.“
 
Paní na druhém konci drátu mi optovn gratulovala a oividn se radovala, e mi mohou pedat tak hodnotný dar. Mlo mi to být podezelé, vdy by to vlastn mlo být obrácen, ale vidina ovích dek zcela utlumila mou intuici i zdravý selský rozum. Domluvily jsme se na pedání ceny jejich odborným pracovníkem, který mi vše piveze a dom. Firma mla jenom jednu podmínku. Pedání se muselo uskutenit formou prezentace a já mla za úkol zajistit na ni alespo šest lidí. Velmi pátelsky jsme se rozlouily a bhem pár dn jsem od firmy dostala ješt dopis, kde se vše písemn potvrzovalo. Také se ozval odborný pracovník firmy, aby mi opt pogratuloval a dohodl podrobnosti jako hodinu a datum prezentace s pedáním ceny.
 
O všem jsem pochopiteln prbn informovala manela. Pla jsem chválu na oví deky, jak jsem mohla. To pece bude jiné spaní, ne v tch našich péových dekách! I kdy nám dobe slouily adu let a te byly práv erstv vyištné, u jsem je vidla v popelnici a v duchu jsem se slastn rozvalovala na nových, zdravých a kvalitních ovích dekách. Manel u m znal, nechtl mi kazit radost, ale na rozdíl od mé euforie si zachoval rozvahu a nadhled. Nakonec se vším souhlasil, ale ono mu vlastn nic jiného nezbylo. Do potu jsem pozvala kamarádku a den D mohl nastat.
 
Odborný pracovník dorazil pesn na ujednanou hodinu. Jenom m pekvapilo, jak veliké bylo jeho auto. To ale nebylo podstatné, hlavn kdy budu mít oví deky. Z auta vystoupil uhlazený, upovídaný a znalý odborný pracovník. Velmi vele se se mnou pivítal a zase projevil obrovskou radost, e mi me pedat tak hodnotnou cenu. A potom poteboval, aby mu nkdo pomohl, protoe z prostorného vozu zaal vytahovat jeden balík za druhým, dokonce i ohromnou polohovací postel. Oba jsme s manelem piloili ruku k dílu, a nakonec všechno skonilo u nás v kuchyni a v obýváku. Ten jsme museli kvli velké, polohovací posteli trochu vyklidit. A odborný prodejce zaal vybalovat, rozkládat a chválit své zboí. Huba se mu nezastavila a za chvilku by si i stízlivý lovk mohl poloit otázku, jak je moné, e dosud poklidn il bez tchto vymoeností a novinek. Znejistla jsem a vymnila si s manelem rozpaitý pohled. Pišel syn s rodinou, ale pozvaná kamarádka se nedostavila. Mla njakou nutnou záleitost, o které pedtím nevdla, a tak opravdu nemohla pijít. Naneštstí se omluvila asi hodinu ped prezentací, take jsem nemla as, abych sehnala nkoho dalšího. Nebylo nás tedy šest, ale jenom pt.
 
Odborný pracovník se s pohledem na hodiny a na náš poet zmnil jako chameleón. Ta tam byla uhlazenost a galantnost. Snaila jsem se mu celou vc vysvtlit a myslela jsem si, e pece na jednom lovku tolik nezáleí, kdy u jsem stejn vyhrála. A navíc jsme vbec nemli v úmyslu nco kupovat. Avšak on byl tvrd uraen a zaal se ohánt smlouvou, její podmínku pro prezentaci jsem nedodrela. Takový zvrat jsme neekali a na okamik jsme všichni zstali jako opaení. A odborný pracovník pokraoval ve své krasojízd. Zprail m pohrdavým pohledem a prohlásil:
„Vy jste nedodrela podmínky smlouvy, jsem nucen prezentaci ukonit a oznámit vám, e vzniklé náklady, jako i ušlý zisk, vám budou peútovány! U jsem navštívil hodn rodin, ale s takovou nespolehlivostí a neférovostí jsem se ješt nesetkal.“
 
To u bylo moc! Jako první zareagoval manel. Praštil svou medvdí tlapou do stolu a pustil se do odborného pracovníka. A aby to mlo spád, pešel hned na tykání:
„Ty burane jeden, co si to vbec dovoluješ uráet mou manelku? Vyhrála oví deky, tak jí je koukej navalit, seber si ty svý fidlátka a a u t tady nevidím!“

Ale Buran se jen tak nedal, pece nepijde o provizi, e jo.
„Já zavolám jednatelce na ústedí firmy, tohle si pece nedám líbit. Máte tady telefon?“
Všichni nad tou drzostí zase ztratili dech. Jenom já, blbec, jsem souhlasn kývla k našemu telefonu. Buran opravdu zavolal a vylíil, co se u nás dje, a ješt si trochu pidal. Paní jednatelka byla zejm rozumná enská a naídila okamité ukonení prezentace, co nejrychlejší odjezd a klid. Jene ten nebyl.

Oernní naší rodiny vyvolalo u manela a syna záchvat amoku. Jako jeden mu vstali ze idlí a se zaatými pstmi se dali do chudáka burana, jen mezitím zaal rychle balit ukázkové zboí. Ke rvace naštstí nedošlo, ale co se týe výmny názor a razance, to bylo tedy parádní. My jsme byli strašná rodina s IQ tykve, která naprosto nechápe jedinenost nabízeného zboí a moderní zpsob prodeje. Buran byl zase podvodník, šlendrián, náfuka, vylízanej mozek a …
Mly jsme se snachou co dlat, abychom své muské protjšky udrely jenom v této fázi. Ale manel, starší a zkušenjší, ten se jen tak nedal a nevzdal! Rychlostí blesku se zaal hnát ke dveím sklepa, kde byl zavený náš Bohoušek.
 
„Bohoušku, poj, vem si ho a dr!“ val manel a Bohoušek, jinak nmecký vlák velikosti telete, kterého jsme museli kvli bezpenosti pi jakékoliv návštv zavírat, radostn skákal, štkal a nemohl se dokat, a vybhne ven. Z posledních sil se mi povedlo udret Bohouška ve sklep a manela v kuchyni. Mezitím projevil Buran nezvyklou rychlost a šikovnost, protoe všechno sbalil sám a nií pomoc u nepoteboval.
 
Kdy jsem mu otevírala vrata, aby mohl odjet, pepadly m pece jenom výitky svdomí. Teba jsem to opravdu zavinila všechno jenom já? A tak jsem si dodala odvahy a zeptala se:
„Prosím vás, a kdyby nás bylo šest, dostala bych potom opravdu ty oví deky?“


A buran, jeho setkání s naší rodinou vykolejilo z nauené role, mi po pravd odpovdl:
„Dostala byste jenom tenhle malý polštáek,“ a ukázal mi takový malý tvereek, jemu se íká mazlík a který staí jen tak pod hlavu a na jedno ucho.
„Ale vdy byla celou dobu e o souprav ovích dek na dv postele!“ nedala jsem se.
„Jo, milá paní, to byla. Taky byste je dostala, jene bych na té prezentaci musel prodat další zboí.“ A jmenoval mi hodnotu, pi které se mi protoily panenky. Výitky svdomí m rázem pešly a já dostala poádný vztek. Tak kdo tady byl víc nefér?
 
Spadl mi kámen ze srdce, kdy Buran zmizel v nedohlednu. Doma jsem se hned vrhla k telefonu, protoe nejlepší obrana je útok. Paní jednatelce firmy jsem si ádn postovala na hrubé, neprofesionální a nevhodné chování jejich zástupce a velice jsem se podivila, jak mohou takové lidi vbec zamstnávat. Vdy jim pece kazí dobrou povst! Paní jednatelka se mi jménem firmy omluvila a sdlila mi, e nejsem první, kdo si na onoho odborného pracovníka stuje a e z celé situace vyvedou píslušné závry. Doma se zatím všechno zklidnilo, jenom manel, kdy mi dával pusu na dobrou noc, šibalsky pronesl:
„Vidíš, Haní, a já jsem se na ty oví deky tak tšil. To by, paneku, bylo spaní!
 
A pedstavte si, e asi po tech msících m firma zabývající se zdravým spánkem oslovila znovu. Ale to u jsem je hned zaátku perušila, rezolutn poádala, aby m u nikdy neobtovali, a s gustem jim praštila telefonem.
 
Hana Štainerová
* * *
Fotokoláe © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 12.07.2020  06:16
 Datum
Jmno
Tma
 12.07.  06:16 Jarmila