Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pro je „pro“ dleitjší, ne „proto“.
 
K tomuto „literárnímu elaborátu“ m inspirovala pvabná povídka Jaroslava Haška – Rozhovory s malým Mírou. V ní popisuje strýek neblahou zkušenost se svým zvídavým synovcem, a pokud nkdo neví, jak to dopadlo, tak se to dozví a na konci lánku.
 
Moná se to bude zdát nkomu triviální, ale vtšina z nás u tak njak zapomnla na to, e abychom se jako lidstvo dostali tam, kde jsme, museli naši prapedkové vyslovit tisíce a moná a miliony „pro“, a pak se na n musela najít odpov – tedy – je to „proto“, e…, nebo – je to „proto“, aby… A navíc – tch lidských „pro“ vbec neubývá, naopak se dále mnoí, a dokonce se zdá, e na nkterá se nám stále nedaí nalézt správné „proto“! Prost – nejprve musí nkdo objevit njaké „pro“ a pak teprve – vtšinou u nkdo jiný – najde njaké „proto“. To by tedy byla ta základní odpov na otázku v nadpisu. Velký kámen úrazu ale nastane, a je to bohuel velmi astý pípad, kdy se na jedno „pro“ objeví tch „proto“ více! Pojme ale dál. V následujících ádcích bych rád upozornil na nkolik „pro“, která jsou velmi dleitá, a na která není snadné najít odpov.
 
Vím, e nejen mn, ale kdekomu vrtá hlavou, pro se vlastn lovk povauje za pána tvorstva i pírody, kdy zdaleka nemá zrak ostíe, sluch netopýra, ich hmyzu, vrnost psa, pam slona, i rychlost geparda? Pro si nedovede vybrat do ela své smeky ty nejlepší jedince, kdy pro kdejaký ivoišný druh to není vbec ádným problémem? Je to jen proto, e jeho mozek se zdokonalil tak, e u vymýšlí i nesmysly a dokonce i hrzy, které jinde v pírod nemají obdoby? Pardon, musím brzdit, abych touto morbidností neodradil od dalšího tení a tak obrame svou pozornost radji jinam.
 
Nepipadá vám divné, e význam mnohých slov a pojm se v dnešní dob zcela nepatin pradivn pevrací? Nkteré devalvujeme, jiné pak zcela bezdvodn peceujeme. Do té první skupiny patí teba pojem amatér, který pvodn znamenal lovka, který svou práci má velmi rád a dnes má tém pejorativní nádech, i kdy je jasné, e nikdo se nenarodil jako profesionál, e tedy i ten profík musel vlastn zaínat jako amatér! Tento problém má ale samozejm i svou druhou, odvrácenou stranu. Vdy amatérských politik, politolog, filozof a dalších „ik“, „og“ a „of“ pibývá a koleduji si moná o to, e budu zaazen mezi n. Dokonce se zdá, e tento trend zasáhl i nejvyšší patra nejen naší, ale i svtové politiky! Asi nemusím nikoho pímo jmenovat. A kadý z nich „jen tu svou má za jedinou“! Pitom by stailo, aby se oprášil starý dobrý pojem – tolerance. Je pece nemoné, aby tém na cokoliv mohl mít jeden kadý z nás stejný názor. Názory lidé vymýšlejí proto, aby se tíbily a sjednocovaly, a ne aby vedly k nesmiitelným bitvám. V nich toti zcela zákonit vdy ztrácejí ob strany sporu. Jsem si vdom toho, e je nkdy velmi tké stanovit té toleranci správné mantinely. Ty si musí kadý stanovit sám podle svého nejlepšího vdomí a svdomí a pro kadý problém budou asi jiné. A zde naráíme na další „velké“ pojmy – svdomí - a pokroíme-li ve svých myšlenkách dále – kompromis.  Je jist snadnjší prosadit nco silou diktátu, ale takto vyešený problém se vdy po ase opt vynoí na svtlo a to s naléhavostí vtšinou ješt vtší. Do druhé skupiny pojm, jejich význam se peceuje, a které nyní asto hýbají spoleností, je slovo referendum. Toto slovo doslova rozdluje lidi na vášnivé „prosazovatele“ a odprce. Jak vyešit lítý boj tchto dvou skupin? Moná by stailo dsledn zavést všelidové hlasování na všechno! U slyším naprosto správnou výtku, e na nco se referendum prost nehodí. Teba na to, jaké mají být dan, nebo platy. Souhlasím, vynechejme finance, ale podívejme se na následující monosti. Zamyslel se nkdy nkdo nad nepomrem potu len našeho parlamentu k potu našich obyvatel, ve srovnání s pomry v mnohem vtších státech? Co takhle vypsat hlasování o tom, kolik má být poslanc, zda má být udrován senát, armáda…To by bylo zajímavých referend! Samozejm by se musely spojit, abychom se náhodou neuhlasovali. Ale nejdleitjší v této problematice není formulace základní otázky, jak se mnozí domnívají, ale podmínky platnosti referenda. Tm, kteí se ohánjí „voxem populí-voxem Deí“, by stailo poukázat na úplnou malikost. A si jich pijde k volbám, kolik chce, ale referendum by mlo mít závaznou platnost pouze v pípad, e na jeho otázku odpoví kladn nadpoloviní vtšina všech oprávnných voli a ne jen polovina zúastnných. To pece není ádný relevantní hlas lidu! Dovedeno ad absurdum by toti stailo, aby k volb pišli ti volii a pro byli dva!
 
Tak, a te vidím, e jsem u píliš dlouho nepouil slvka „pro“, i kdy latentn viselo ve vzduchu snad v kadé vt. A tak se vracím k tématu, pro jsem tohle napsal. Teba jen proto, e si odván, nafoukan a idealisticky myslím, e kdyby takto jako já uvaovala vtšina lidí, ilo by se na svt lépe! Tm, kteí mne budou podezívat, e to píši ze zištných dvod, bych chtl prozradit, e podobné píspvky jsou nehonorované, take vlastn tímto vyvracím názor, e o peníze jde vdy a v první ad! A protoe jsem na zaátku slíbil rozuzlení Haškovy povídky, zde je a je bohuel morbidní: Vyprav unavený neustálými synovcovými „pro“ zavede malého Míru do lesa, kde ho zcela nelidsky zanechá svému osudu a jen zdálky k nmu doléhá plativé – „a pro m tu necháváš strýku, pro m štípají mravenekové.“
 
Take abych vše ješt trochu více zlehil -  pipomínám, e na mnohá „pro“ se odpovídá pímo geniáln – „pro slepií kvo“!
 
Obrázky internet
                                 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.05.2020  08:30
 Datum
Jmno
Tma
 20.05.  08:30 Von
 20.05.  06:04 zdenekJ
 19.05.  15:03 Karla I.
 19.05.  11:01 Vesuvjana dky
 19.05.  08:46 Jitka