Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dorota,
ztra Alexandr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Stane se letošní mlád lemura Sclaterova tváí letošního charitativního bhu?

Mlád lemura Sclaterova, které se v ostravské zoologické zahrad narodilo zaátkem dubna, prospívá. Chovatelé u také urili pohlaví - je to sameek! Pokud nenastanou ádné komplikace a jeho odchov bude i nadále zdárn pokraovat, me se stát mlád tohoto kriticky ohroeného primáta tváí letošního charitativního bhu, který Zoo Ostrava poádá ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice ji tetím rokem. Po outloních, langurech tentokrát bci podpoí záchranný program pro lemury Sclaterovy na Madagaskaru.
 

Vzácný modrooký lemur
 
Lemur Sclaterv je jediný primát na svt, který má mode zbarvené oi (pro zvtšení klikni do obrázku, foto P. Vlek). Samec je má ernou srst, samice od svtlé hndé a po narezavlou. Mláata se rodí tmav hndá a erná. Je vzácný nejen ve volné pírod, ale i v zoologických zahradách. Kadé narozené mlád je tak velkou nadjí na záchranu modrookého primáta ped úplným vyhubením.
 
Aktivity ostravské zoo se však krom chovu tchto zvíat v lidské péi zamují i na pomoc a podporu záchranného programu, který probíhá pímo v míst výskytu tchto lemur, na severozápad Madagaskaru. Jedná se o malou oblast na poloostrov Sahamalaza, podle nho se mezinárodní záchranný projekt nazývá. Toto jedinené území je domovem nejen lemur Sclaterových, ale i mnoha dalších vzácných druh zvíat a rostlin. A práv modrooký lemur byl vybrán jako symbol veškeré ochrany pro tuto oblast, která je dnes psobením lovka z velké míry zniená.
 

Lavaka-erozní rýhy na Madagaskaru (foto P. olas)
Bh Zoo Ostrava pro lemury
 
Zoo Ostrava (spolu s dalšími evropskými zoo) je do programu Sahamalaza zapojena od roku 2005. Vede jej nevládní organizace AEECL (Asociace pro výzkum a ochranu lemur). A práv aktivity tohoto programu budou podpoeny ji tetím roníkem charitativního bhu, který se uskutení 30. srpna 2018. Stejn jako v pedchozích dvou letech se pobí v pírodním areálu Zoo Ostrava po zavírací dob na tech certifikovaných tratích (480 m, 2,5 km nebo 5 km). Hlavní ást výtku ze startovného, celých 80 %, bude vnována programu Sahamalaza, zejména na ochranu území, na nm lemui ijí, výstavbu škol, vzdlávání a práci s místními komunitami a na podporu šetrnjšího zemdlství. Zbylou ást výtku získá Zoo Ostrava. Pijte si zabhat a pispjte na dobrou vc! Pestoe pobíte v Ostrav, ovlivníte dní a na dalekém Madagaskaru a i díky vám se moná podaí zachránit tento jedinený ivoišný druh ped úplným vymizením z planety Zem. A to pece stojí za to, co íkáte?
 
Záchranný program pro lemury Sclaterovy je také jedním z projekt, které podporuje ostravská zoologická zahrada prostednictvím projektu "Koruna ze vstupu". To znamená, e i lidé, kteí se nebudou moci bhu zúastnit, mohou pomoci. Jednoduše tím, e navštíví ostravskou zoo.
 

Nadje pro lemury
 
Velikost populace lemur Sclaterových v jejich domovin se odhaduje na maximáln 3000 jedinc. Hlavní píinou jejich ohroení (a to i dalších madagaskarských primát) je rapidní úbytek les, které jsou vypalovány domorodým obyvatelstvem a pemovány na pole a pastviny. Situace lemur Sclaterových je velice váná nejen v pírod, ale i v lidské péi. V evropských zoo ije aktuáln pouze 29 zvíat. Ron se narodí jen jedno a ti mláata, z toho vtšinou peívá pouze jedno nebo ádné. V Zoo Ostrava se podailo odchovat u ti mláata (2009, 2017 a 2018).
 
Kadé narozené mlád je velkou nadjí nejen na záchranu tohoto druhu, ale poskytuje šanci i lidem na Madagaskaru a dává jim chvíli asu. asu, který v bohaté Evrop meme díky záchranným chovm vzácných zvíat vnovat i shromaování finanních prostedk na pomoc v místech jejich pvodního výskytu. asu na to, ne na tamním chudém ostrov doroste nová a vzdlaná generace, pro kterou u, na rozdíl od nkterých obyvatel zejména v nejchudších oblastech, nebude lemur znamenat jen kus masa na talíi, pro kterou bude samozejmostí, e se poslední zbytky unikátních a nikde na svte se nevyskytujících pvodních les, nemusí jen vypálit, ale e je mohou i chránit. „Teprve pak budou moci peít lemui Sclaterovi i mnohá další zvíata a v neposlední ad i lidé. To však vyaduje as i nemalé prostedky a také pomoc nás všech. A práv proto pobíme v srpnu pro lemury a jejich peití,“ shrnuje editel ostravské zoo Petr olas.
 
Více informací o charitativním bhu vetn online registrace najdete na http://www.behzooostrava.cz/.
Tšíme se na vás 30. srpna na Bhu Zoo Ostrava pro lemury!
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma