Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ludmila,
ztra Nadda.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (19)

eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.

 
Redakce Senior Tip
 
* * *

Pes v opee

Mám kamaráda, který se jmenuje Dalibor, je houslistou a hraje v operním orchestru. Protoe ije sám, opatil si psa. Je to dlouhosrstý jezevík a slyší na jméno Amadeus. Pítel mu tak zaal íkat tehdy, kdy zjistil, e pes miluje hudbu stejn jako on – a nejradši má Mozarta.

Amadeus trpliv naslouchá, kdy jeho pán doma cvií, a poslouchá s ním dokonce i rozhlas a desky. Aby nebyl celý den sám, zaal ho Dalibor brát na zkoušky. Zprvu ml strach, e to neprojde, ale Amadeus leí pod idlí jako myška, ani jednou nezaštká, jenom natahuje uši, aby slyšel kadý tón. Pi áriích se pímo tetelí blahem.

Vrtl jsem nad tím hlavou a ekal, kdy pes provede njakou neplechu a Dalibor dostane pokutu nebo dtku. U jsem s ním chtl o tom promluvit, ale pedešel m prosbou, která mi vyrazila dech. Poádal m, abych vzal jezevíka nkdy do hledišt, v orchestišti prý nic nevidí a je z toho smutný.

„Nezbláznil ses?“ protestoval jsem. „Psi nesmjí ani do obyejného obchodu!“

„Nemyslím na pedstavení, jenom na zkoušku,“ škemral kamarád a ujišoval m, e na Amadea je absolutní spolehnutí, a tak byl zkroušený z toho, e jeho druh neme vidt své oblíbené pvce na scén, a jsem mu slíbil, e ho njak do hledišt propašuji. Práv probíhaly zkoušky na Mozartovu operu Kouzelná flétna. Pronesl jsem jezevíka pod kabátem do sluební lóe a sedl si s ním na zadní sedadlo, aby nás nebylo vidt. A musím íct, e se ten pes choval v divadle lépe ne nkteí návštvníci s lidským rozumem. Kdy u byla pi další zkoušce na scén celá výprava, mohly Amadeovi vypadnout oi z dlk.

Nakonec však pece jen došlo k maléru. Pi první generálce se v lói objevila Daliborova kolegyn z orchestru, harfenistka – a na klín mla angorskou koku!

Amadeus sebou škubl a pikril se. Slyšel jsem, jak si pro sebe íká. „Jestli mi tohle protivné stvoení nedá pokoj, uteu!“

Orchestr spustil pedehru. Drbal jsem Amadea za ušima a cítil, jak je nervózní a cuká sebou. Nakonec dostal škytavku.

Koií dáma to zpozorovala, otoila se k nmu a zakourala. „Copak Amíku? Tob se ta hudba nelíbí?“

Sykl jsem na ni, aby byla zticha, ale ona pokraovala: „Asi je na tebe moc nároná. Pij, a se bude dávat nco lehího.“ Natáhla se k nmu a zaryla mu do srsti tlapku s dlouhými drápy.

Pes vyskoil, proletl ulikou vedle sedadel, vyhoupl se na zídku orchestišt a kuel, dokud ho pán nesundal.

Ješt štstí, e šlo o zkoušku. Stát se to pi pedstavení, kam u chtl Dalibor Amadea také propašovat, urit by kamaráda vyhodili.

Amadeus od té doby do divadla nesmí, i kdy za ten malér neme, a je z toho smutný. A já také. Nikdy jsem na opery moc nechodil, ale te se mi zalíbilo sledovat jejich zkoušky se psem na klín a cítit, jak se mi jejich nejhezí melodie uhnízují v hlav.

Musím se Dalibora zeptat, co budou zkoušet píšt. Teba se podaí ten trest pro Amadea zrušit…

 
Eduard Svtlík
* * *
Ilustrace © Eva Rydrychová
Ilustrace pro anotaci © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.11.2018  13:21
 Datum
Jmno
Tma
 19.11.  13:21 ferbl
 19.11.  08:43 Von
 18.11.  17:26 Marta
 18.11.  13:18 Vesuvjana dky