Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Silvie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (14)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají.

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
Redakce Senior Tip
 
* * *
 
Tichý spoleník
 
Klisna Aranka mla jiskrnou, ernou srst, bujnou krev arabských pedk a rychlost anglického plnokrevníka. Byla velkou nadjí dostihové stáje, proto o ni všichni všemon peovali. Nejvíc její stájník Pavel.
 
Jednou našel v jejím boxu kot, takového mourovatého kocourka. Vynesl ho na dvr, a jde tam, kam patí, ale druhý den byl Mourek znovu u Aranky. Ta ho oichávala a tiše pitom frkala, jako by mu nco povídala. Pavlovi se zdálo, e je ten den klidnjší ne jindy, ale bál se kot u ní nechat, aby mu trenér nevynadal. A protoe se k Mourkovi nikdo nehlásil, dal ho synovci Péovi.
Aranka ten den pestala rát. Veteriná ji prohlédl, ale nic nenašel. Trenér vyslýchal Pavla, co jí dával, jestli na nic nezapomnl, jestli nebyl v stáji nkdo cizí…
 
Pavel tvrdil, e ne, ale pak si vzpomnl na to osielé kot a nadhodil, e se po nm Arance moná stýská.
 
„Je to moné,“ usoudil trenér. „Zkuste je k ní znovu dát.“
 
Péa musel Mourka vrátit, ale neobešlo se to bez moldánk.
 
Aranka pivítala kot radostným zaehtáním a sotva si zalezlo pod lab, chapla znovu s chutí po chomái sena. Od té doby musel Pavel peovat i o Mourka.
 
Ješt jednou bylo kvli nmu zle. To kdy mli odvézt klisnu k prvnímu dostihu. Vzpínala se, nechtla nastoupit do vozu a dala si íct teprve tehdy, a k ní Mourka strili. Potom v klidu odjela ke své premiée – a vyhrála.
 
Takhle tedy vypadalo nerozluné pátelství známého kon a neznámého kocourka oima lidí. Ale já vím od svých tynohých kamarád víc.
 
Ped jarní cenou tíletých klisen vyslechl Mourek rozmluvu dvou mu. Vyplývalo z ní, e podplatili jejího okeje, aby nechal vyhrát jiného kon. ekl to Arance, ta svého jezdce pi tréninku dvakrát shodila, dostala nového okeje – a opt byla první.
 
Tak se stal z Mourka její ochránce a pomocník. Kdo si všimne, e je vdy u toho, kdy klisn pipravují krmení? e ped závodem poslouchá, na em se domlouvají soupei? Ale i kdyby si toho všimli, napadlo by je, e si mají dávat pozor na pusu ped kottem? A jak by mohli vdt, e tenhle tichý spoleník Arance kadou podezelou vc ihned oznámí?
 
Mourek tvrdí, e a Aranka skoní svoji dostihovou kariéru a pjde do chovu, bude stejnou slubu poskytovat i jejímu híbti. Prý i ono bude potebovat zkušeného detektiva.
 
Eduard Svtlík
* * *
Ilustrace © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 04.05.2018  11:25
 Datum
Jmno
Tma
 04.05.  11:25 Von
 03.05.  13:55 ferbl
 03.05.  13:27 oga jankov