Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (13)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
Redakce Senior Tip
 
* * *
 

Snm zvíat
 
lovk nemusí být ekolog, aby vidl, jaké problémy v dnešním svt pináší souití lidí a zvíat. A kdo je na tom h.
 
Není proto divu, e nedávno se v pískovn za vsí konal snm zvíat. Hlavní referát ml krocan. Hudroval, e si lovk vymyslel spoustu stroj, které dlají rámus, otravují ovzduší, zraují zvíata a nií pírodu. e je teba proti tomu protestovat! A sklidil potlesk.
 
Zajíc si stoval, e traktory jezdí moc rychle a tahají za sebou široké brány, take malí zajíci ped nimi nestaí utéct.
 
Koroptve a baanti si stovali, e jim sekaky rozmakají všechna vajíka.
 
Velký ohlas mlo i jekovo vystoupení. Pipomnl, kolik jeho druh zahyne pi pecházení cest, a ádal, aby lidé na kadém kilometru silnice zídili podchod pro jeky.
 
„No prrosím, není to hrrza?“ vykikoval krocan.
 
V tu chvíli to s lidmi vypadalo špatn, ale snmu pedsedal starý a zkušený kozel, který se nedal ádným kikem vyvést z míry. Moná proto, e se nechává od lidí pohodln ivit. Nejprve upozornil na to, e všichni lidé nejsou stejní, e mnozí z nich se snaí zvíata chránit. A pak dal slovo dalším, aby ekli, zda je i pro n lidská technika nepítelem.
 
„Já jsem docela ráda,“ ekla jedna pohodlná slepice, „e má vajíka zahívá v líhni elektina. Sedt na nich ti týdny, to je pkná otrava, kdák!“ Jiná na obhajobu lidí uvedla, e v líhni je i spousta koroptvích a baantích vajíek, která lidé pi senosei zachrání.

 
 
Potom vyskoili pítomní psi a radostn vrtli ocasem: „My se hrozn rádi vozíme v aut. Na auta nám nesahejte!“
 
Krocan se snail psy pekiet, ale nálada na snmu se u mnila.
 
Pak vystoupil starý k a vyprávl, jak se dív nadel, kdy musel tahat tké náklady, kolik jeho druh zchromlo a osleplo v dolech, kolik si jich zlámalo nohy pi stahování deva v lese. „Te si nás lovk váí, dobe se o nás stará, bere nás na projíky, nechává nás závodit…“
 

Nakonec si vzal slovo pedsedající kozel: „Moji milí, je mi upímn líto, e nkterým z vás psobí stroje a jiné lidské vymoenosti trápení. Jiným zas – jak jsme tu slyšeli – pinášejí prospch, zbavily je diny. Nic není jenom bílé jako moje brada ani jenom erné jako moje bobky, tak u to na svt chodí. Vím, e se lidé budou snait, aby té škody bylo co nejmén, aby se i nám vedlo co nejlíp.“
 
Všichni sice pedsedovi zatleskali, ale ne moc pesvdiv, a krocan poád kroutil hlavou a hudroval: „Dobrrá, dobrrá, uvidíme…“
 
S tím se zvíata rozešla. A tak je te na nás, aby mla co nejmén dvod ke stínostem a nákm.
 
A jestli to na té schzi probíhalo jinak, vyite si to s kokou, která zápis hrrozn naškrabala!
 
Eduard Svtlík
* * *
lustrace © Miroslav Šesták
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 04.04.2018  11:19
 Datum
Jmno
Tma
 04.04.  11:19 oga jankov
 04.04.  06:55 Vclav Velmi moudr pohdka!