Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

(Pra)babikám a (pra)ddekm

 

Dobrý tip na prázdniny

 


V mé rodin došlo k radostné události, kdy vnuka Eliška absolvovala niší ást vysokoškolského studia, Vyšší odbornou pedagogickou školu. Na její závr musela obhájit (úspšn) absolventskou práci Pírodovdné pokusy pro pedškolní dti. A to je téma, které nás, zejména v letních msících, kdy máme s potomky astjší styk, me zajímat.


V první ásti své práce se nová diplomovaná specialistka (Disp.) vnuje teoretickým otázkám, které mohu být potebné pro uitelky mateských škol. Shrnuje v nich specifika a cíle pedškolního vzdlávání dtí, podává výklad o kognitivním vývoji pedškolního dítte a o spoluúasti dtí na píprav pokus. Nás mohou zajímat práv ty praktické pokusy, které meme o prázdninách s dtmi vyzkoušet. Vybral jsem na ukázku ást, jak se dá dtem hrou vysvtlit fyzikální pojem hustota. Ve své práci se Eliška pokouší podobným zpsobem o názorné vysvtlení povrchového naptí vody, další pokusy jsou se svtlem, zvukem, magnetismem, gravitací, statickou elektinou a k dispozici je i nkolik reálných hlavolam.


Hustota
Hustota se poítá tak, e se hmotnost pedmtu vydlí jeho velikostí. Dtem ji lze znázornit s pomocí váhy, odmrky, vody a modelíny. Zváíme jednu odmrku vody a jednu odmrku modelíny – pestoe ob látky mají stejný objem, jsou rzn tké. Myslím si však, e pochopení hustoty není pro pedškolní dti podstatné. Pokusy s vodou a plovoucími pedmty jsou pro n uitené, protoe mohou najít mnoho pravidel, která jsou schopny pochopit a vyuít.


Plovoucí a neplovoucí pedmty
Cíl: Vdt, e nkteré vci plavou a nkteré se potopí. Pochopit, e záleí na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Odhadnout, které další pedmty budou plavat a které se potopí. Nauit se tídit podle rzných kritérií. Rozeznávat rzné materiály.
Rizika: Dti pi innosti hodn nacákají okolo a zmáí si obleení. Doporuuji tuto innost na zahradu. Pokud se namoí papír, brzy se rozpadne na kousky, proto bych dtem dala pedem vybrané vci, které se mohou namoit.
Pomcky: rzné pedmty (devné, kovové, plastové), velká nádoba s vodou
Píprava: Nádobu s vodou umístíme tak, aby do ní dti vidly.
Prbh: Dti si vyzkouší, které pedmty na vod plovou a které se potopí a rozdlí je na dv hromádky.
Vysvtlení: Rzné materiály jsou jinak tké. Materiály, které jsou tší ne voda, se potopí. Kov a sklo se potopí, devo na vod plave.
innost: Pustíme na potoce lodiky z rzných pírodních materiál a budeme sledovat, jestli odplují. Pokud to terén umoní, meme jít podél potoka vedle lodiek.
Evaluace: Dti innost velmi bavila. Vypozorovaly, e devo plave a kov se potopí. Problémem bylo, e pi tom hodn nacákaly po podlaze a zmáely si obleení.


Lodiky
Cíl: Vdt, e vzduch nadlehuje pedmty, které by se ve vod jinak potopily. Pochopit, pro nám pomáhá pi plavání nafukovací kruh, pro mohou být lod i ze eleza.
Rizika: Stejn jako u pedchozího pokusu bude všude mokro. U modelíny je poteba dát pozor, aby si dti neušpinily obleení a koberec.
Pomcky: velká nádoba s vodou, plastelína
Píprava: Nádobu s vodou umístíme tak, aby do ní dti vidly.
Prbh: Dti si vyzkouší, jestli plove kulika modelíny. Zkusí vymyslet, co udlat, aby plavala – vyrobí si z ní lodiku.
Vysvtlení: Lod mohou být i ze eleza, protoe je nadnáší vzduch. Podobn i nafukovací kruh nebo rukávky nadnáší dít.
innost: Zkusíme na své malé lodiky naloit njaký náklad. í lodika unese nejvíce nákladu? Ukáeme si velké lod, které plují po moích a zjistíme, z jakých materiál se vyrábjí. Vymyslíme, co všechno mohou peváet.
Evaluace: Nkteré dti hned napadlo, co s modelínou udlat, aby plavala. Bylo pro n však píliš nároné vyrobit takovou lodiku, která by se nepotopila. Modelína po namoení ve vod ztuhne a je teba ji znova rozpracovat.


Plavání ve slané vod
Cíl: Udlat si pedstavu, jaké je moe a jak to u moe vypadá. Vdt, e rozpuštním sl nezmizí, ale zmní vlastnosti vody – chu, hustotu.
Rizika: Lihový fix se špatn istí tém ze všech povrch, proto bych ho dtem do ruky nedávala. Na ochutnávání slané vody je nejlépe dát kadému dítti liku, kvli hygien.
Pomcky: plastelína, brka, lihový fix, sl, dv sklenice s vodou
Píprava: V jedné sklenici vytvoíme nasycený roztok soli (roztok, ve kterém u nelze za dané teploty rozpustit více soli). Ve druhé sklenici ponecháme istou vodu. Jeden konec brka zalepíme plastelínou a ponoíme do sklenice s istou vodou. Pidáme nebo ubereme plastelínu, aby se brko nenaklánlo ani neopíralo o dno sklenice. Fixem vyznaíme na brku hladinu vody.
Prbh: Dtem ukáeme, e znaka je na hladin vody ve sklenici s istou vodou. Kdy však pendáme brko do sklenice se slanou vodou, zstane znaka nad hladinou vody. Ochutnáme istou a slanou vodu.
Vysvtlení: Slaná voda má vtší hustotu ne istá voda. Proto se v Mrtvém moi nedá potopit. Voda se solí je slaná a nedá se pít.
innost: Vyrobíme si kolá moe – voskovkami nakreslíme moské ivoichy, peteme vodovou barvou, ješt mokrou ji posypeme solí. Kus papíru nateme lepidlem a posypeme pískem jako plá. Meme na plá pilepit kamínky a mušliky.
Evaluace: Pokus se dtem líbil. Zajímavjší byl pro dti, které u byly u moe. Fyzikální jev píliš nepochopily. Zapamatovaly si, e ve slané vod se brko mén potopilo a vzaly to jako fakt. Dtem slaná voda nechutnala, dva chlapci však ochutnávání a následné šklebení se brali jako zábavu.


Bezpený ohostroj
Cíl: Uvdomit si, e se rzné tekutiny od sebe liší, e olej je lehí ne voda a proto se tvoí na polévce mastná oka. Vnímat krásu postupn se uvolující barvy.
Rizika: Olej se velmi špatn myje z nádoby bez isticího prostedku. Potravináské barvivo se špatn smývá z rukou, proto bych dti nenechala pipravovat sms.
Pomcky: olej, velká sklenice s vodou, potravináské barvivo, malé nádobky, lika, papír
Píprava: Potravináské barvivo rozmícháme s troškou vody a pidáme olej. Barva nesmí být moc hustá (potopila by se i s olejem) ani ídká (nebyla by vidt). Jakmile pestaneme míchat, zane se barva usazovat, proto ji tsn ped pouitím znova rozmícháme.
Prbh: Do sklenice s vodou kápneme likou barvu smíchanou s olejem. Pro lepší viditelnost dáme za sklenici list istého papíru. Sms bude nejprve plavat na vod, postupn se bude barva z oleje uvolovat a vytváet zajímavé obrazce.
Vysvtlení: Olej je lehí ne voda, proto zstane plavat na hladin. Barva je tší ne voda, proto se potopí.
innost: Peteme dtem pohádku Úkrop za tisíc zlaák z kníky Jak chodil Kristus Pán se svatým Petrem po svt nebo podobnou od Boeny Nmcové 10 pohádek o sv. Petrovi.
Evaluace: Pozorování se dtem moc líbilo, ale nepochopily, pro se barva postupn uvoluje. Je to píliš sloité i pro starší dti. Dozvdly se však, e olej plave na vod a upozornily na plovoucí mastná oka na polévce. Organizan nešikovné bylo, e sedly kolem stolu a bez papíru za sklenicí nebylo tak dobe vidt barvy. Kdy jsem však za sklenicí papír pidrela, musela jsem krouit kolem stolu, aby si to mohly prohlédnout všechny dti.


Potáp
Cíl: Vdt, e vzduch se dá stlait. Pochopit, pro se potáp potopí. Vyrobit si hraku.
Rizika: Pro nkteré dti me být píliš tké láhev zmáknout natolik, aby se potáp potopil.
Pomcky: brka, kanceláské svorky, sklenice, PET lahve s vodou, vhodné kapátko, nky
Píprava: Brka sestíháme piblin na 8 cm. Pipravíme si sklenici s vodou. Dti brko peloí napl a konce spojí kanceláskými svorkami, ve sklenici vyzkouší, jak jim plave – pokud nad hladinou vynívá více ne pl centimetru, pidají další svorku, pokud se potápí, uberou svorku (nebo vymní za menší svorku). Pipravené potápe vloí do plastové lahve s vodou a pevn uzavou. Do jedné lahve lze umístit více potáp, kadý se potopí pi jiném tlaku. Je dobré ukázat dtem potápe z kapátka, protoe v nm je vidt hladina vody. Kapátko vloíme do skleniky s vodou, pokud vynívá nad hladinou píliš, nasajeme do nj trošku vody, pokud se potopí, najdeme si jiné kapátko.
Prbh: Kdy se láhev stiskne, potáp se potopí, pi uvolnní se zase vynoí.
Vysvtlení: Tlak na láhev stlaí vzduch v brku a na jeho místo se natlaí voda. Potáp je pak tší a potopí se. Kdy uvolníme tlak na láhev, vzduch se zase roztáhne a vytlaí vodu z brka a potáp se vynoí.
innost: Vyzkoušíme si dechové cviení – dokud dríme potápe potopeného, zadrujeme dech. Ukáeme si fotky ivota pod hladinou moe a korálových útes.
Evaluace: První svorku bylo poteba dtem pipevnit, další u vtšinou zvládly samy. Pro nkteré dti bylo píliš tké zmáknout láhev tolik, aby se potáp potopil. Nkteré dti dobe pochopily, pro se potáp tlakem na láhev potopí.


Doufám, e se najde hodn rodi i prarodi, kteí vyuijí prázdnin k tomu, aby alespo nkterý z uvedených pokus uskutenili.


Ivo Antušek

* * *
Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 07.08.2018  17:02
 Datum
Jmno
Tma
 07.08.  17:02 Mirek
 06.08.  18:00 zdenekJ
 06.08.  11:33 miluna
 06.08.  06:57 Karla I.
 06.08.  01:03 Jarmila Kdo si hraje nezlob