Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

CAIRNS a PORT DOUGLAS !
 
Pátelé Erna a Stef manelé z Aucklandu N. Z projevili zájem o spolenou dovolenou v Port Douglas stát Queensland. My dva blázni jsme byli nadšením bez sebe, nebo máme rádi dobrodruství, které cestování pináší.
 

Cesta autem z Canberry do Cairns je 2581 km vnitrozemím, pes Sydney a Brisbane dokonce 2976 km. Z Cairns do Port Douglas u pouze malikost 66 km.
 
Takové vzdálenosti normální lidé podnikají letecky. V Cairns jsme mli domluvenou týdenní dovolenou s pítelem Lorenzem a synem Danem. Po týdnu my dva do Port Douglas za Ernou a  Stefem. Lorry a Dan do Townsville na 3 dny. Dan posléze zpt do Canberry a do práce. Lorry se chtl vrátil do Cairns na další týden jeho dovolené, hledat nemovitosti se zájmem o investment.
 

9. 11. 2022 jsme z domu vyjeli u v pt hodin ráno. Cesta ubíhala pomalu, díky pracem a výmolm na silnicích po velkých záplavách tohoto roku. Se zpodním jsme se dostali do msta Moree kolem 18 hodiny. Tšili jsme se na odpoinek po dlouhé cest v Motelu, nebo v kabinách kterých je na pozemku parku mnoho. Bohuel, recepní  nás zklamala, nebo Motel a kabiny byly obsazené.  Vysvtlila nám, e lidi ze zaplavených ástí  msta  museli pednostn  ubytovat. Jediná monost ubytování je ve stanech,  karavanech nebo motorových domech, pokud nco takového máte? Máme stan na aut. íká  se tomu anglicky ‐ Roof Top Tent. Dan má stan klasický.  Samozejm, e jsme nabídku pijali. Pipravili stany a šli do termálních bazén naerpat energii. Skoro nikdo tam nebyl. Bazény  byly poloprázdné. V lét  lidé z této oblasti  utíkají  ped horkem do státu Viktorie a Tasmánie. Moree je peplnné  v zimním období, tehdy jsou bazény s teplou vodou vyhledávané. 27 stup  byla balada, ostatní bazény jsme vynechali. 39 stup bazén,  kdy venku bylo pes 30°C by bylo  na infarkt. Ujeli jsme pes 800 km a únavou se nedalo zaspat.  V 6 hod ráno  nás vzbudili ptáci sídlící ve stromech kolem kempu.  Štbetali o pekot, tak jsme se sbalili a vypadli z kempu. ekala nás opt dlouhá  cesta do  msta Cairns, kam se musíme dostat do Soboty. Máme tam  zaplacený Hotel na 6 nocí.  Po pejetí hranice státu Queensland  se cestovalo píjemnji u i tím, e cesty nebyly zniené po záplavách jako ve stát NSW.
 
Jeli jsme s menšími pestávkami 10 hod 770 km do vesnice Rolleston. Málem jsme tam spali na ulici nebo nkde v lese, nebo paní zrovna zamykala dvee v pijímací kancelái kempu. Mávla však rukou, e o nic nejde. Kdyby jsme rozloili stany, ráno by si nás na zaplacení noci našla. Ukázala nám kam se máme vrtnout, doporuila hospodu  ve vedlejší ulici a ztratila se z oí. Jídlo tam bylo výborné, z hladu nám chutnalo všechno, ale všimli jsme si jak nás místní okukují. Jako by jsme piletli z njaké  cizí planety. V takových místech v outback nejsou na turisty zvyklí, tam se navzájem znají a ze všeho  nového se mají na pozoru. Po veei  jsme si chtli povídat u stan v kempu. Komái se do nás vehementn pustili a vyhnali nás do stan. Rozhodli jsme se radši jít spát.  Vladimír bdoval, e v osm  veer neusne. Pevracel se v zoufalství a nakonec se dal do tení magazínu. Tím se unavil a spánek se pak dostavil v pravý as. Nakonec byl klid a spali jsme spokojen do šesti hodin  ráno. V sedm jsme z kempu odjídli a pokraovali v naší cest 650 km do bezplatného kempu za mstem Charters Towers. Kdy jsme se ubytovali, všimli jsme si kolik hippie lidí tam permanentn pebývá.
 
Ve mst Emerald, pi další zastávce jsme zašli  do obchodu koupit spreje proti komárm a ostatní havti. Nemohli jsme se rozhodnout, který sprej by byl nejvhodnjší. Nachomejtla se vedle nás místní obanka znalá pomr a doporuila ten nejúinnjší preparát.  íkala, e tch komár a všelijaké havti je tolik, e by mohli mít své vlastní letišt.  Upímn  jsme se zasmáli a koupili doporuený pípravek. Nakonec jsme ho ani nemuseli pouít, nebo zaal  foukat vítr a to potvorám zabránilo v akci. Mli jsme konen pokoj a pohodu.
 
Napojil se na na nás pítel Lorry. U se tšíme na spolené  setkání v Cairns.
 
V Sobotu jsme tam dorazili ped 14 hodinou. V Hotelu na recepci byla milá paní, o to byl pobyt píjemnjší. Lorry z Canberry  piletl v 17 hod a Dan ho z letišt vyzvedl.
 
Letní as se ve stát Queensland nemní jako napíklad ve stát ACT nebo NSW. Pes den je horko, veery  jsou  však  velmi píjemné,  protoe  od moe fouká lehký vánek, který ochlazuje teplý vzduch. Vyšli jsme na veerní procházku k moi. Promenádovalo se tam mnoho lidí. Došli jsme ke koupališti, bezplatn dostupného všem, kteí zatouí po koupely. Dan tam okamit skoil a chválil si teplotu vody a píjemné osvení po horkém 34°C dni.
 
Pipomnli  jsme se známým,  kteí se ped pl rokem z Canberry  do Cairns odsthovali. Domluvili jsme schzku na píští  den na obd. 
 

Dan s Lorenzem podle GPS hledali vhodné místo k zaparkování.  Kdy m z auta vyklopili popadla jsem v té rychlosti Vladimírv ruksak, aby se s ním od parkovišt  nemusel tahat. Za chviliku  m našli a protoe jsme pišli  na setkání  brzo, rozhodli jsme se ješt ped obdem vykoupat. Odhodili jsme ruksaky na nejbliší  stl u vody a já najednou vykikla :" kde je moje kabelka?"
Prost nebyla. Polil m  horký  pot a panika zapíinila náhlou bolest hlavy. Motalo se mi v ní co všechno v kabelce mám a co všechno musím stornovat. Penenka s njakými penzi, to vezmi ert, ale dv kreditní karty, mobil a to nejhorší  ‐ malý notýsek s informacemi, hesly a piny. Kdo si to  má všechno pamatovat? Kdy nco zapomenu, notýsek pipomene. Rozbhli jsme se k místu, kde jsem na n ekala. V tom si Dan uvdomil, e všichni tyi jsme šli hledat  kabelku a opustili jsme ruksaky na stole. Dan se otoil a šel hlídat ruksaky. Najednou se mi v hlav rozsvítilo! V tom spchu jak jsem vyskoila ped parkováním z auta a popadla ruksak, tak kabelka moná zstala nkde v aut. Jak se nám ulevilo, kdy  mu  picházel od auta s mojí kabelkou kolem krku. Dobe to dopadlo, zkomplikovalo by to naši  dovolenou. Tady v Austrálii  tomu co jsem vyvolala  íkají-senior moment. Po uklidnní jsme se pivítali se známými Janou a Mírem, šli nejdíve na kafe, potom na obd a zasmáli se rannímu  dramatu. Ke koupání ani nedošlo. Pkn jsem dopoledne  zkomplikovala.
 
Odpoledne jsme se koupali i veer.  Dan s Lorenzem si uívali koupele, zatímco jsme s Vladimírem sedli u stolu s vyhlídkou na lagunu a moe. Najednou si k nám pisedli dva chlapci a dali se s námi do ei. Jeden pocházel z Irska, druhý z Francie. Vyídili si pracovní víza a moc se jim v Cairns líbí.  Pracují ve španlské  restauraci a slíbili jsme jim restauraci navštívit. Netrvalo dlouho a pišli ke stolu další chlapci. Holanan, Španl a kluk z Argentiny. Dan s Lorenzem asli, kdy  vylezli z vody jakou máme u stolu partii.  Lorry je pvodem Ital a tak jsme mli u stolu úasnou debatu a vzpomínku na Evropu. Ukázala jsem chlapcm foto našeho vnuka Jana a všichni se rozesmáli. Toti Holanan  byl Janovi strašn podobný, jako jeho dvoje. Rozlouili jsme se a šli na promenádu. Zaujal nás domorodý pouliní zpvák s nádherným  procítným hlasem. Chtli jsme koupit CD, ale bohuel neml, akorát kyblík na drobné. Škoda, e  si ho dosud nevšiml nkdo vlivný  a pomohl mu ke kariée. Spát se šlo pozd, Dan prohlásil, e mu veery v Cairns pipadají jako kdyby byla kadý veer oslava Nového roku.
 

Další den byl výlet do Port Douglas. Chtli jsme mstem, které u  známe  provést Dana s Lorenzem a také vyhledat adresu, kde po dovolené v Cairns budeme s Ernou a Stefem. Kdy jsme tam dojeli, mli jsme šok, nebo jsme na stejném míst byli ubytovaní v roce 2016. Jak jsme na to mohli zapomenout? Další seniorský moment? Ale ne, on toti  objekt koupil nkdo jiný a resort pejmenoval z Oaks na Silkani. To nás spletlo.
 
Vedle  tohoto resortu je krásný jiný resort Ramada. Na ten jsme mli krásné vzpomínky. Nachází se v tropickém  pralese a do jejich restaurace pod širým nebem jsme se chodili stravovat. Silkani resort byl pouze s ubytováním a koupáním výborný. Provedli jsme Dana s Lorenzem obma resorty. Divili se, pro jsme si nedomluvili ubytování v Ramada, kdy se nám tam více líbí? Odpov byla prostá. Nechali jsme výbr známým  z Aucklandu, aby byli spokojeni.
 
Port Douglas byl peplnný turisty ze zaoceánské  lodi, která tam ten den kotvila. Nemohli jsme najít prázdný  stl v kafeterii na kávu, tak jsme se rozhodli, e bude lepší se jít vykoupat. V pozdní odpoledne jsme se vraceli do Cairns pes krásné místo Palm Cove. Mezi tím volala Jana a se u nich zastavíme, e nám rádi ukáí, kam se pesthovali. Velice hezky nás pivítali s oberstvením. Provedli nás   jejich komplexem s bazénem, z jedné strany byl  výhled na moe druhá strana z terasy mla  výhled do tropického pralesa. Zmny nelitují, rychle se v novém prostedí zadaptovali. Hlavn jim vyhovuje teplé prostedí. Doporuili nám navštívit Trinity plá, tak jsme se tam další den ráno vypravili. Dan s Lorrym se chtli koupat, ale moe bylo moc rozbouené, take jsme se pesunuli opt do Palm Cove, kde se nám moc líbilo a vykoupali  jsme se všichni v ohrazeném sítmi obšacovaném koupališti v moi. Sít chrání veejnost proti napadení raloky a jinými  nebezpenými  ivoichy. Mimo jiné jsme zavítali do botanické zahrady, která je nádherná. Mnoho tropických rostlin a strom se v zahrad pyšní pro obdiv návštvník.

 
 

Kuranda  je další velmi navštvované  místo nedaleko Cairns. Dan zorganizoval lístky. Gondola-lanovka  nás dopravila do hor do turistické vesnice v dešovém  pralese. Navštívili jsme trnici, prošli obchody se suvenýry,  obdvali krokodýla po indicky s kari omákou a vrátili  se do Cairns historickým vlakem. Ten byl narvaný turisty, bylo horko a my litovali, pro  jsme se radši  nevrátili gondolou. Po  výlet jsme se osvili v hotelovém bazénu. Mli jsme ho sami pro sebe, nikdo tam mimo nás neplaval a tak jsme si vymovali záitky, kterých bylo  hodn. Zakonili jsme dovolenou s chlapci ve slíbené španlské restauraci, pozdravili evropské  kamarády a šli na zaslouený  odpoinek.
 
Ráno nás po snídani Dan s Lorrym opustili. Odjeli do Townsville. My jsme mli den pro sebe, a tak jsme se opt setkali s Janou a Mírem. Bylo to moc hezké setkání, více nás s jejich novým prostedím seznámili. Veer jsme pakovali a tšili se na zítejší setkání v Port Douglas s Ernou a Stefem.
 
V Port Douglas jsme byli v jedenáct  hodin  dopoledne a Erna m volala, e jsou 10 km od resortu. Setkání po tyech  letech, kdy jsme se naposledy setkali na Novém Zélandu bylo dojemné. S Ernou jsme uronily  pár radostných  slz,  mui se pátelsky objali. Bhem roku si nkolikrát povídáme pes skype, ale setkat se osobn se  poítai nevyrovná.
 
Ubytování je nádherné. Prostorný byt  v resortu se  temi  lonicemi, ohromný obývací prostor. V kadém pokoji televizory, v obýváku nejvtší. Kuchy s jídelním koutem, dv lednice, prádelna, dv mikrovlnky, mašina s kapslemi na kávu .Prost luxusní  bydlení, které má navíc dva balkony, jeden s víivkou a oba s výhledem na bazény kolem dokola resortu. Tím, e jsme se za tento luxus dlili napl, to bylo dostupné.  Škoda, e jsme to nedomluvili ješt s dalším párem, nebo ta tetí lonice byla prázdná.
 
Vybrali jsme si lonice,  Erna hned vedle  kuchyn, protoe ráda vaí. Nám to bylo jedno, na dovolených si uíváme, vait nechceme. Staí, e se doma poád vyvauje, dovolenou bereme jako odpoinek od všech stereotyp  ivota.
 
V resortu Ramada kam jsme zašli  na obd jsme si o pekot povídali a plánovali. Kam pojedeme, co budeme 14 dní spolené dovolené dlat a také  si nechat sem tam soukromí, aby naše pátelství pokraovalo do budoucna.
 
První výlet jsme jeli severn od Port Douglas do  msta Mossman prozkoumat Mossman Gorge, nádherné místo v tropickém pralese s vodopády. V lagunách  pod vodopády jsme se vykoupali, co bylo osvující pi 34°C teploty. Dokonce jsme tam narazili na zájezd z Olomouce. Osm lidí s turistickým prvodcem, pouze jedna paní byla jak  tak  kamarádská. Ostatní moc spchali i kdy nebylo kam a pro. Nemli zájem se bavit. Trochu nás to mrzelo u i tím, e jsme v Olomouci bydleli. Naopak dívka z Nového Zélandu, která nás u obda obsluhovala projevila strašnou radost, kdy zjistila, e naši známí  jsou z Aucklandu její krajané.
 
Druhý výlet byla pipomínka lodi Lady Douglas s kterou jsme pluli v roce 2016 pi poslední návštv. Tentokrát jsme zahlédli pouze jednoho krokodýla. Na kanále však pibylo nkolik lodí, ve kterých bydlí lidé permanentn. Údajn za toto bydlení platí poplatek pouze $25 týdn.
 
Tetí celodenní výlet ‐ Outer Barrier  Reef s lodí, která piplula k  jejich stanici vybudované  v moi, hodinu  plavby od pístavu. Tam jsme mli barbecue obd a ekalo nás nkolik atrakcí. Napíklad výlet malou ponorkou s ticeti lidmi ke sledování moských  korál a exotických ryb. Vladimír, Stef a Erna potom šnorchlovali, já je fotila a filmovala, aby na tu krásu mli vzpomínky. Výlet se vydail ke  spokojenosti nás všech.
 
Poasí nám pálo,  teplota se pohybovala mezi 32‐34°C. Ješt nebyla taková vlhkost ve vzduchu, kterou oekávali,  nejhorší je prý leden, únor, bezen. To je a 80‐90 procent vlhkosti.
 
Navštívili jsme Wildlife Habitat v blízkém okolí resortu. Zahradu s divokou zví. Bylo tam nespoet pták, klokani, mnoho krokodýl a mohli jsme se pomazlit s medvídkem koala. Obdivovala jsem nádherného erného papouška Cockotoo. V tom jsem dostala šok,  nebo jiný papoušek, toho samého druhu mn pistál  na rameni. Strkal zobák do mých vlas a nakonec  stril hlavu pod mojí halenku. Po 15 minutách  jsem mla ptáka dost,  bohuel nechtl moje rameno opustit. Erna papouška lákala  k sob, ale pták né  a né  odlett. Nakonec jsem se s ním piblíila ke stromku v jídeln a rukou ho odstrila na vtev. Nadšený nebyl, já  však ano,  e jsem se ho zbavila. Nejprve jsem z nho byla paf, ale potom u  toho bylo dost. Hlavn, kdy  se mi pátelé  smáli , jak jsem jeho kadenickým  umním rozcuchaná. V centru jsme po zaplacení vstupného obdreli vstupenku do zahrad na pt dní. Zavítali jsme tam hned další den, kdy Erna se Stefem  odjeli na výlet do Kurandy. Odpoledne jsme se vrátili na resort. Lekli jsme se, kdy jsme omylem oteveli  klíem z našeho apartmánu úpln jiný, ve vedlejší  budov. Z toho horka jsme byli zmateni a ty stejné  budovy v resortu  nás popletly. Zavolala jsem :" Erna, vítejte z výletu." Ozval se hlas úpln jiné paní. Ta také zírala v šoku, e  jsme byli schopni odemknout  její ubytovnu našim klíem. Šli  jsme to potom nahlásit na  vedení resortu. Pislíbili, e to vyeší. Do konce naší dovolené  nikdo z nich nic neešil tak jsme uívali dál a na píhodu nemysleli.
 
Poslední den dovolené  jsme se rozjeli do vesnice - Daintree Village. Odtud se dlají výlety po ece Daintree za krokodýly. Nadešel as rozlouení.  Pátelé odletli na Nový Zéland a my jsme spakovaní opouštli Port Douglas. Od této chvíle nás ekalo opt ubytování ve stanu na steše  auta v kempech  pi  zpátení cest. První noc jsme spali na farm za mstem Townsville. Osvili jsme se koupáním v bazén a šli po dlouhé cest brzy na kut, naerpat energii do druhého dne.Ty vzdálenosti jsou tu šílené.  Poslech krásných  melodií  nám vdy zpíjemní cestování. Dostali jsme se po dalším dlouhém dni do pímoského msta Yeppoon. Velmi to tam na nás zapsobilo. Jsou tam úasné  procházky  u moe,  msto je  obklopené  kopci, prost útulné místo, plné charakteru. Zašli jsme na veei do místní hospody. Tam to huelo, e nebylo slyšet vlastního slova. Nkolik skupin slavilo pedvánoní svátky jak je to v Austrálii zvykem. Ve stanu po veei se spalo pohodln,  foukal vítr od moe,  nebylo tam horko jako pedešlé  noci. Brzo ráno jsme kemp opustili a pokraovali smrem na Hervey Bay. V poledne u jsme sedli  v restauraci na obd s výhledem na Bay. Po obd jsme zašli do Beach Motelu s prosbou o ubytování jedné noci. Chtli jsme trochu více  pohodlí, ne budeme opt ve stanu. Pani  z Motelu si  nás pamatovala z minulé návštvy ped nkolika lety a mla radost, e jsme se vrátili. Odpoledne jsme se setkali se známými, kteí  se do Hervey  Bay pesthovali  z Canberry ped tymi roky. Jsou tam spokojeni,  mli prý zimy v Canbee dost. Dál jsme pokraovali pes Moree dom. Ujeli jsme dohromady se zpátení cestou 6,580 km.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 05.03.2023  23:32
 Datum
Jmno
Tma
 05.03.  23:32 Jana Gottwaldov
 05.03.  08:09 Pemek
 04.03.  21:37 Ivan
 04.03.  20:58 Vesuviana
 04.03.  20:53 Vladimr K
 04.03.  18:51 Von