Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Patero vcí o hypertenzi, na které jste se (moná) báli zeptat
 
Vysoký krevní tlak neboli hypertenze patí mezi nejrozšíenjší civilizaní choroby. To nezní tak dsiv, pokud si neuvdomíte, e má za následek pedasné úmrtí kadého tvrtého mue a kadé páté eny. Vysoký tlak toti zvyšuje riziko srdeních a mozkových chorob a je stále jedním z hlavních dvod pedasných úmrtí na celém svt. Díky moderním zpsobm diagnostiky a léby ale mete riziko výrazn sníit! Pette si tchto pt vcí, které jste se o hypertenzi báli vdt.
 

1. Nejlepší prevencí je zdravý ivotní styl

Hypertenze je zpsobena kombinací nkolika faktor. Zatímco ddinost bohuel ovlivnit nememe, svj ivotní styl ano. Obezita, nadmrná konzumace cukru a soli, kouení, pití alkoholu a chronický stres – to vše zvyšuje riziko vzniku hypertenze. Vašemu tlu naopak udlá dobe pravidelná konzumace ovoce a zeleniny a pravidelný pohyb. Vyberte si jakoukoli aktivitu, která vás bude bavit – nemusíte hned ubhnout maraton. To potvrzuje i diabetoloka Michala Pelikánová: „Všechny typy pohybu jsou naprosto vhodné. Zaazení pravidelné aerobní fyzické aktivity minimáln 5x týdn na 30 minut povede k redukci nadváhy, která je astou píinou rozvoje vysokého tlaku a diabetu.“

2. Problém odhalí velmi asto domácí mení

Polovina lidí s hypertenzí o své nemoci vbec neví. Vysoký krevní tlak pitom mete vas zachytit pravidelným domácím mením. Pi píleitostném mení tlaku na preventivní prohlídce bývá výsledek zkreslený stresem z lékaského vyšetení. Nejpesnjší výsledky proto získáte pi mení tlaku v klidu domova. Podmínkou je samozejm kvalitní tlakomr, nejlépe s takzvanou Intelli manetou, která sniuje nepesnost mení. „Na výsledky domácího mení oveným tlakomrem se lze spolehnout,“ potvrzuje kardiolog Michal Vráblík. Ideální hodnota tlaku je 120/80, ale obasné výkyvy nejsou dvodem k panice. Své hodnoty si nezapomete pravideln zapisovat a ukate je svému lékai. Nkteré pístroje také dokáí informace rovnou bezdrátov zapisovat teba do mobilu (nap. Omron M4 i M7 IT).

3. Píznaky jsou nenápadné

Hypertenzi se nkdy íká neviditelný zabiják, protoe zpoátku nebolí a nemá viditelné píznaky. Existuje však ada varovných signál, napíklad ranní bolesti hlavy, krvácení z nosu nebo nepravidelný srdení rytmus. U mu je dalším píznakem porucha erekce.
 

Pravidelné domácí mení tak me zachránit i váš milostný ivot! Pokud na sob nkterý z píznak pozorujete, neekejte a navštivte praktického lékae nebo napište dotaz na www.rady-lekare.cz
 

4. Léba je jednoduchá

Základem úspšné léby hypertenze je její vasné odhalení. Pi namení vysokých hodnot zkuste zmnit svj ivotní styl a navštivte lékae. Pokud zdravjší strava, mén stresu a více pohybu váš tlak nesníí, léba je jednoduchá. Díky moderní medicín staí brát jednu tabletu jednou denn. Pokud vám léka njaké tabletky pedepsal, uívejte je! Pi zanedbání léby me vysoký tlak poškodit srdce, mozek, ledviny nebo zrak.
 

5. Ohroeny nejsou jen eny v menopauze

Vysoký krevní tlak se nejastji týká mu a en po menopauze, i mladší roníky by si ale mly dávat pozor. Kardiovaskulární choroby jsou odpovdné za tém polovinu všech úmrtí v Evrop. Zabíjejí víc ne všechny typy rakoviny dohromady. „Hypertenze není zdravotním problémem pouze senior, objevuje se ve všech vkových kategoriích, a to i u jinak zdravých jedinc. Dleitým problémem zstává, e a tvrtina postiených o svém zvýšeném krevním tlaku neví, a proto se neléí,“ varuje kardioloka Petra Vysoanová.  I ona doporuuje pravidelné mení validovaným tlakomrem.
Více informací o správném mení naleznete na www.krevnitlak.cz.

Vysoký krevní tlak v íslech
1,25 miliardy dosplých na svt má problém s hypertenzí
½ z nich o tom ani neví
2/3 pacient s touto diagnózou podceují lébu hypertenze a neuívají pedepsaný lék
Na diagnózu vysoký tlak umírá pedasn víc ne jeden mu ze ty a jedna ena z pti
1 tableta 1x denn – tak vypadá moderní a pohodlná léba vysokého krevního tlaku

Zásady mení krevního tlaku v domácím prostedí
Ped mením tlaku krve alespo 5 minut vsed odpoívejte.
Nejmén 30 minut ped mením nekute a nepijte alkohol.
Tlak si mte vsed s openými zády a s paí openou o stl, ob nohy mjte nezkíené na
Bhem mení nemluvte a nehýbejte se.
Tlak mte vdy na stejné pai s vyhrnutým rukávem.
Maneta tlakomru by mla pevn obepínat pai, Intelli maneta se kolem ruky sama stáhne.
Tlak si mte pravideln, alespo jednou týdn, a to ráno a veer. Hodnoty si zapisujte.

 
Anneta Šimonková
***
Zdroj ilustrací: https://www.ordinace.cz  https://www.ordinace.cz/


Komente
Posledn koment: 22.06.2022  12:03
 Datum
Jmno
Tma
 22.06.  12:03 Von
 22.06.  09:19 Ivan
 22.06.  02:30 Ivan