Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ingrid,
ztra Otlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

PREZIDENT LIDSKOSTI
 
ivotní píbh Emila Háchy

Autor Vít Machálek, historik, napsal pes 800 stran poutavého tení o estném lovku, který se ze všech svých sil a schopností snail zmenšit zlo fašismu, které padlo na eskoslovensko.

Kniha zaíná jeho dtstvím a rodinným zázemím. Tato první ást knihy se nazývá JIHOESKÉ KOENY (1890 – 1860). Byla to doba idylická, která se šastn zapsala do jeho výchovy i povahy.

V druhé kapitole PRÁVNÍK A VLASTENEC V PRAZE (1890 -1916) je popis jeho vysokoškolských studií, jeho píkladný vztah s manelkou Marií i konec éry Františka Josefa.  V celé knize samozejm nechybí djinné události, v nich mladý Emil il.

Emil Hácha vystudoval práva. Jeho soudcovská dráha byla spojena s Nejvyšším správním soudem, který ovšem spadal pod Správní soudní dvr ve Vídni. A po vzniku eskoslovenska byl zízen s. správní soud.

Hácha miloval svou enu a ml s ní dceru Miladu. Jak íkal: rodina bylo jeho nejvtší štstí.  Od roku 1937 se však jeho štstí k nmu zaalo otáet zády. Nejprve tce nesl rozvod své dcery Milady, zaal trpt zdravotními potíemi, stejn tak jako jeho ena.  A na republiku se také zaaly snášet tké mraky.

Od roku 1938 u jeho osobní i republikové drama nabíralo na obrátkách. Je to v kapitole PREZIDENT DRUHÉ REPUBLIKY (1938-1939). Je zde zmínn výbr prezidenta do tchto tkých dob, jeho píchod na Hrad,  osud Masaryka, Beneše a ivot na Hrad s Rudolfem Beranem.

Hácha jako prezident Správního soudu byl svými, eknme páteli z politického a spoleenského ivota pesvden, aby se ujal úlohy prezidenta – obtního beránka. O tom u je kapitola PREZIDENT V ZAJETÍ (1939-1945).  Byl u v té dob nemocen, nešastný z nedávné smrti své manelky Marie, která pro nho tolik znamenala, a dalo by se íci, e svým zpsobem rezignoval. I kdy se snail ze všech sil urovnávat a zmírovat zlé události. A ty se na eskoslovensko valily mocným proudem.  Byly na denním poádku. Avšak prostor pro tento lánek a více ne 800 stran podrobného líení mi nedovoluje psát o všech podrazech, jich se dopouštl Hitler se svými stejn odpornými druhy, o zklamáních, jim byl Hácha vystaven kolem sebe se svými lidmi, o Benešovi i Drtinovi v anglickém exilu, kteí vbec nechápali, emu musí vláda v ele s Háchou elit, hloup je odsuzovali a navíc vlastn zpsobili teror zvaný Heydrichiáda a smrt tisíc.

 

Je to smutné tení. A chování ministr a lidí kolem prezidenta bylo spíše zbablé ne co jiného a to nemluvím o zrádci jménem Emanuel Moravec, který se snail s ji ubohým, nemocným a v hluboké depresi lovkem zacházet falešn a drsn. Pesto se prezident nevzdával svého úsilí pomáhat svému lidu. V jasných chvilkách své duševní choroby apeloval na Franka a vymohl pemístní 1094 mu z vyhlazovacího tábora v Osvtimi do Buchenwaldu a nkolika desítek en do Ravensbrucku. Tam mli vtší nadjí na peití. V prezidentské kancelái mu notn pomáhal dr. Kliment. Hácha poslední léta války strávil v Lánech. A jeho psychické utrpení pokraovalo. Nelze zde vypisovat všechny podrazy a šílenosti, které musel tiše snášet od nacist a jim podlézajících našinc, ani dobré skutky, které také tiše trousil kolem sebe, jak mohl.

V poslední kapitole SMRT A POSMRTNÉ OSUDY (1945-2018) píše autor o Háchov smrti ve vzení, o poválených procesech a osudech Háchových blízkých, o tragédii prezidenta Beneše, o dob komunismu i o dob po 17. listopadu 1989. VYDALA  ACADEMIA.

Tuto informaci o výjimené knize píši pozdji ne bych chtla. Nejprve v dob zákaz kvli coronaviru ji u sebe mla moje pomocnice Helena v Praze, kde ji pro m vyzvedla. A poté, dost dlouho mi trvalo více ne 800 stran peíst a hlavn se rozhodnout, jak text uinit struný a pitom jasný. Nevím, zda se mi to podailo. V kadém pípad se ke knize budu vracet a upímn ji doporuuji ke tení všem lidem, kteí se zajímají o novodobou historii. Naleznou tam i fakta, která nejsou obecn známa. Však také seznam odkaz na zdroje, které autor probádal, je znan dlouhý a jeho trplivost obdivuhodná.

A nakonec mne napadá: prezident Emil Hácha trávil poslední – a dost dlouhý - as své funkce v Lánech. Byl to ji lovk zlomený, psychicky i tlesn nemocný a vlastn neschopný funkci vykonávat. Není zde jistá podobnost v souasnosti? I kdy zde jedná o zlomení „jen“ ruky.
Eva Stíovská
***
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 30.09.2020  23:19
 Datum
Jmno
Tma
 30.09.  23:19 JAROSLAV
 30.09.  11:33 Vesuvjana dky
 30.09.  10:29 olga jankov
 30.09.  08:18 Von