Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nesmrtelný dvoutakt na závodních okruzích

Výstava motocykl v Hoicích - tip na zajímavý výlet

Mstské muzeum ve spolupráci s hoickým historikem motocyklových závod na okruzích Mgr. Jaroslavem Kotrbákem poádají výstavu „Nesmrtelný dvoutakt na závodních okruzích". Ta je k vidní v prostorách hoického Musea Czech Road Racing po celou letní sezónu a do 15. záí tohoto roku. Výstava pipomíná první motocyklový závod ve mst v roce 1926 a první pedválený roník závodu 300 zatáek v roce 1936. Muzeum sídlí v budov hoického zámku a pipomíná historii i souasnost motocyklového sportu na pírodních okruzích, zejména pak tradiních závod 300 zatáek Gustava Havla v Hoicích. A také historii eské Tourist Trophy, závodu ureného pedevším pro veteránské kategorie.

Návštvníci si mohou prohlédnout dobové fotografie, plakáty, trofeje i nkolik historických motocykl, které jsou za spolupráce Ing.arch. Martina Poura zapjeny ze soukromé sbírky. Historie hoických mezinárodních silniních motocyklových závod je velmi bohatá nejen co do délky trvání, ale také mnostvím a kvalitou závodník, kteí v Hoicích v minulosti startovali. V dosud uskutenných 55. ronících závodu 300 zatáek Gustava Havla zde startovaly tisíce jezdc pedevším z evropských zemí, ale i ze Severní Ameriky, Asie a Austrálie. Mnozí z nich dosáhli i svtové proslulosti, pedevším co se týká svých úastí a umístní v závodech mistrovství svta.

A pokud do Hoic zavítáte lze tady strávit celý den. Ke skvostm Hoic patí beze sporu i ojedinlá pírodní galerie soch - Smetanovy sady a sochaský park na vrchu Gothard, prezentující díla socha z celého svta vzniklá pi mezinárodních symposiích v letech 1966 a 1969 a 1989 a dosud. Píjemné osvení v letních dnech poskytuje pírodní koupališt na Dachovech s pvabnou devnou architekturou z 20. let minulého století. Zapomenout nelze samozejm ani na slavné hoické trubiky, vyrábjící se ve mst u více ne 200 let.
 
300 zatáek Gustava Havla – tradice msta Hoic

„Závod 300 zatáek získal beze sporu nejvtší proslulost v historii hoických silniních motocyklových závod. Letošní výstava motocykl a veterán je oproti letm minulým opt bohatší o nové exponáty, trofeje a obrazový materiál, návštvníci se pi zhlédnutí urit zastaví i u ady rzných dalších artefakt, které se tematicky hoického okruhu a lidí kolem nj týkají. Expozice jsou prchozí jak v pízemí, tak i v prvním poschodí zámku, a nejen fanouškm motocyklového sportu tak názorn pedstaví djiny a osobnosti hoických závod. Souástí expozic jsou i prezentace unikátních film a dobových dokument,“ uvádí kurátor výstavy Ing.arch. Martin Pour.

„V letech 1936-1938 se v Hoicích jely ti roníky tohoto závodu a diváci zde mohli vidt tehdejší naši motocyklovou špiku – Antonína Vitvara, Františka Juhana nebo Jana Lucáka, pítomen byl i známý anglický konstruktér praské Jawy George William Patchet. Hoickým Zatákám pedcházely ji dívjší závody, poínaje rokem 1926, kdy byl v našem mst odstartován závod Hoice – Sadová – Hoice. V následujících letech pibyly i další závody, jejich poadateli byli lenové S.K..V. (Sportovní klub eských velocipedist). Významnými pokraovateli motoristického dní v Hoicích se potom v 30. letech minulého století stali lenové trampské osady, pozdji trampského klubu Grey Grizzly. Ti uspoádali závody do vrchu a na ploché dráze, aby od roku 1936 byly spoluorganizátory (spolu s leny hoické odboky Ligy eskoslovenských motorist) dodnes existujícího závodu nazvaného 300 zatáek Podkrkonoší. Po odjetí tí roník závodu v letech 1936 – 1938 pišlo období 2. svtové války, které perušilo veškeré motoristické dní v celé Evrop. Návrat k tradici poádání tohoto závodu bohuel nenastal ani po válce,“ dodává Ing. arch. Martin Pour.

„Pokud pijedete na výstavu motocykl, navštivte urit i Masarykovu v samostatnosti, která stojí uprosted pírodního okruhu 300 zatáek Gustava Havla nad mstem. Je z ní krásný výhled po okolí, rozprostou se ped Vámi Krkonoše i malebné Polabí,“ uvádí MgA. Petra Zachovalová, editelka Mstského muzea a galerie Hoice. „Letošní léto si v Hoicích najde to své úpln kadý. Pokud Vám zbyde chvilka nebo nebude zrovna nejlepší poasí, navštivte i budovu Mstského muzea na námstí Jiího z Podbrad. Po celé léto a do konce roku zde udivíte výstavu Zdenk Burian – Dobrodruství pravku. Pro dti zde pipravujeme zajímavý doprovodný program. V horkých letních dnech je moné navštívit pírodní koupališt Dachova, které je erstv po rekonstrukci,“ dodává Patra Zachovalová.

Po dlouhé pauze byl v roce 1961 obnoven závod 300 zatáek a hned v dalším roce byl závod zaazen do seriálu MR. Závodilo se na stejném okruhu jako ped válkou, zmna nastala jenom v úseku dnešní zatáky Pod Borkem, kde se zaalo jezdit z kopce pímo, zatímco ped válkou se objídli tam tehdy stojící domy. Nejlepší eskoslovenští jezdci tak zaali pravideln jezdit do Hoic, aby na zdejším nároném okruhu pedvádli své jezdecké umní, jako napíklad nejúspšnjší závodník historie František Šastný, nebo v Hoicích nejpopulárnjší Gustav Havel (po nm byl v roce 1968 závod pejmenován na 300 zatáek Gustava Havla), vítzili tady i Stanislav Malina, Karel Bojer, Václav Parus. K nim v dalších letech pibyli Bohumil Staša, Peter Balá, Zbynk Havrda, neztratili se ani Hoiáci Zdenk Bíma, Jií Šafránek a Josef Bareš, o pár let pozdji na n navázal i Oldich Podlipný.
 
V roce 1992 se zaal v Hoicích jezdit druhý závod, eská Tourist Trophy, urený pedevším pro závody veteránských kategorií, kdy se závodilo v jízd pravidelnosti, a ne v absolutní rychlosti. Pesto vtšina startujících jezdc pedvádla jízdy na hranici moností svých i svých motocykl. I v tchto závodech se také pedstavila ada bývalých špikových svtových jezdc, nap. Heinz Rösner, Otto Butenuth, Horst Seidl, Rolf Blatter i Ralf Engelhardt, ptinásobný mistr svta v závodech sidecar. eská Tourist Trophy se stala v dalších letech vítaným doplkem znovuobnoveného závodu 300 zatáek.
 
Mgr. Kateina Goroškov a Ing. arch. Martin Pour


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma