Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Svatoslav,
ztra Barbora.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála nebe a oblohy
 
Nevím, jak je to vbec moné, e já – takový pozitivník – jsem tu u vychválil kde co dost pofiderního a ped touto chválou nebe jsem dal dokonce trestuhodn pednost i peklu! Tak takhle by to nešlo, za to se musím všem omluvit a musím to promtn napravit.
 

Zatím co pi chvále pekla jsem musel setsakra dávat pozor, abych nevychválil nco, co chvályhodné není, teba utrpení a muka pekelná, v pípad nebe bude jist chvalba mnohem snazší. Vdy nebe, jakoto místo nkde nahoe nad oblohou, nebo teba i jen jako stav blaenosti, je snad nejchvályhodnjší místo nebo prostedí, které je však bohuel situováno mimo tento svt! To, e v kesanském nebi sídlí Bh, je jasné a ponechávám na blahovli tená, zda se domnívají, e tam i njak vegetují bytosti andlské a všichni svatí i alespo jejich duše. Asi „nejpesnji“ popsal nebe sám Jeíš Kristus v Novém zákon: „Ani oko nevidlo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepišlo, co Bh pipravil tm, je ho milují.“ Nkterá jiná náboenství pak mají o nebi pedstavu mnohem konkrétnjší. Zejména muslimové díky tradovaným pedstavám, se na tomto pozemském svt bohuel a velmi asto a velice neblahým zpsobem snaí, aby se do svého nebe dostali. U ían se pak nkdy dokonce rozdíl mezi nebem a bohem stírá!
 
I kdy nikdo z nás neví, zda se do jakéhokoliv nebe dostane i ne, pesto kadého zajímá, jak to tam vlastn vypadá a jak to tam chodí. Svdí o tom fakt, e i v nebi se odehrávají rzné pohádky, a e i o nebi kolují rzné pijatelné i nepijatelné anekdoty, z nich alespo nkteré vyprávjí dokonce i kní.
 
To, e je nebe obyejn umísováno nkam vzhru nad oblohu, je obzvlášt chvályhodné a nco mi našeptává, e je as, nechat náboenské otázky povolanjším, a pejít na chvíli na chválu oblohy.
 
Je docela zajímavé, e i slavná a chvályhodná Wikipedie piznává, e pesná definice oblohy je dosti obtíná. Tedy – pokud se nejedná napíklad o oblohu zeleninovou. Take – té práv chválené obloze se dokonce me íkat klenba nebeská, nebo krátce i jen nebe, a je to ta ást zemské atmosféry nebo vesmíru, která je viditelná z povrchu Zem ale i z jiné planety nebo z rzných druic! e byste to neekali?
 
Naše obloha je chvályhodná zejména pro svou krásu a promnlivost. Jasná obloha je díky rozptylu sluneního svtla v atmosfée ve dne modrá, nad hlavou v zenitu tmavší, pi zemi na horizontu svtlejší. A jakou nádheru nám pipravuje obyejná voda ve všech svých skupenstvích pi tvoení oblák, které - podle moná ponkud pozapomenuté písniky – plují oblohou, neb jinde plouti nemohou. Optické jevy na obloze pak stojí za samostatnou chválu!
 
 
 
Na obloze se prost odehrává tolik nádherných scén, z nich napíklad ervánky si urit zasluhují zvláštní chválu. Krásu noní hvzdnaté oblohy pak opvovali, opvují a stále budou opvovat básníci všech generací. A nyní se vrátím ješt ke chvále nebe.
 
Jakoto meteorolog ve výslub jsem samozejm potšen, e nebeský vrátný - svatý Petr - je nejen patronem rybá, ale údajn i vyrábí, nebo alespo hlídá poasí! Kadopádn pamtníci si mohou pamatovat, e v poátcích eskoslovenského televizního vysílání po adu let se na obrazovkách naveer objevovala kreslená postavika tohoto svtce, který rzn foukal do krásných oblák, ze kterých teba i pršelo, pestoe pedpov hlásila jasné a slunené poasí. Svatý Petr za to nemohl, sadu pedkreslených obrázk necitliv zaazoval kdosi ze zpravodajské redakce. My meteorologové jsme z toho samozejm byli na vtvi a dalo hodn práce, ne jsme se do té bedny v šedesátých letech pomalu ale jist i se svými povtrnostními mapami dostávali.
 
Le spjme ke konci této chvály. Je jasné, e nebe není jen jedno, je jich mnohem více. Nebe nebo alespo své „podnebe“ má asi kadý národ a v nm si blahoslavení a zaslouilí pedkové eší své problémy. Napíklad v eckém nebi, které u bohuel asi není na Olympu, jich mají v souasné dob opravdu dost a poádných, a jist nejsou sami. Naši zaslouilí pedkové v eském nebi pak eší, zda mezi n patí slavná spisovatelka Boena, kdy si vzala Nmce a rádi by tam udreli praotce echa, který byl pohan. Tak to alespo hrají ve skvlé a chvályhodné divadelní he eské nebe praští Cimrmanovci. I jim tedy budi chvála!
 
Text a foto: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK - Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.06.2020  08:06
 Datum
Jmno
Tma
 29.06.  08:06 Von
 28.06.  07:08 Duan
 27.06.  16:57 Karla I.
 27.06.  10:58 Vesuvjana dky
 27.06.  09:10 Milada
 27.06.  06:29 zdenekJ