Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jakub,
ztra Anna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála poasí
 
Pipadalo mi znan inantní chválit nco, ím jsem se zabýval a co m ivilo po celou dobu mé profesionální kariéry, a tak se ke chvále poasí dostávám a nyní. Pozd, ale pece! Stejn mi to ale  stále  pipadá  jako jistý  druh sebechvály,  se kterou jsem se vypoádal hned v jedné ze svých prvních chvál.
 

Anglicky wheater, nmecky Wetter, francouzsky temps, italsky tempo a také temperie, španlsky tiempo a další tyi synonyma, po rusky pogoda, no a po našem poasí. Na starší termín povtrnost jsme u jaksi pozapomnli, moná i proto, e toto slovo je spojováno s jistou velmi nelichotivou vlastností pochybných enštin.
 
Po obvyklém cizojazyném „výkladu“ musím ale v pípad mého chlebodárce pipojit i malikou osvtu odbornjší. Je to a k nevíe, jak stále ješt mnoho lidí – a ne ledajakých - od politik a noviná, a po úplné laiky neví pesn, co to poasí vlastn je. Stále si toti poasí, jako okamitý stav našeho ovzduší, pletou s klimatem, co je vlastn obvyklý ráz poasí, které se v dané oblasti a v daném období nejastji vyskytuje. A tak stále ješt asto slýcháváme a teme, e klimatické podmínky zpsobily adu karambol na našich silnicích, a e nedovolily uspoádat jisté závody atd. atp. Ono to zejm zní mnohem uenji, ne kdy se ekne, e to zpsobilo obyejné, nebo spíše neobyejné poasí, i zhoršené povtrnostní podmínky. Klimatické podmínky mohou nejvýše tak za to, e u nás nememe pstovat tropické plodiny, protoe by bu nedozrály, nebo zmrzly, anebo obojí. Anebo také za to, e jaro, léto, podzim a zima bývaly permanentn úhlavním nepítelem našeho socialistického zízení! Tím ale u nebudu dále unavovat. Zbyten bych se rozohnil a tak musím radji pejít k vlastní chvále poasí.
 
Leckdy si ani neuvdomíme, kolik krásných obraz nám poasí dovede pedvést na obloze, nkdy s pispním sluníka, ale i bez nj. I mému fotograficky amatérskému oku se podailo foákem nco z té krásy zachytit.

 
 
 
O poasí a do poasí mluví – samozejm na úrovni – kadý, poasí je dennodenním tématem etných debat. Od našeho skvlého reiséra Zdenka Podskalského - dej mu pánbh vnou slávu -  jsem se kdysi dozvdl, e dle jeho osobního przkumu se poasí umístilo na estném tetím míst v etnosti výskytu v písových textech našich a snad i cizojazyných! Na prvním míst bylo „kupodivu“ samozejm slovo láska, co bylo na míst druhém, si bohuel nepamatuji, ale nedivil bych se, kdyby to byla spojka „a“.   Kadý máme njakou tu chybiku, ale snad to nevadí?

Poasí je fenomén, kterého si prost musíme váit, nebo je jedním z mála, a moná dokonce jen jediný, který se naprosto internacionáln a pitom naprosto spravedliv a beze zbraní dovedl podlit o atmosféru nad veškerými teritorii na naší zemkouli. Ano, poasí nezná a neuznává hranice! Jednotlivé vzduchové masy a rzná frontální rozhraní mezi nimi se podizují jedin a pouze fyzikálním zákonm, a kašlou na naše abomyší spory politické i hospodáské. Poasí samozejm dokáe být i pkný prevít, kdy zalaškuje jinak, ne je nám milo. Tu ukáe svou hrozivou tvá a pinese povtí, pohromy, i povodn, ale pak to jist vynahradí píjemnou pohodou!

K tomu laškujícímu poasí je teba dodat, e se nám lidikám zavdí jen málokdy. Kdy je hezky a teplo, za pár dn nadáváme na vedra, kdy prší, není nám to vhod, kdy neprší, kdekdo nadává na sucho, o zimních snhových kalamitách a naopak o nedostatku snhu na horách ani nemluv! A tento známý fakt m kdysi inspiroval k následující silvestrovské zimní pedpovdi poasí, která by potšila doslova kadého:
 
Bude vtšinou polojasno, beze sráek. Noní mrazíky budou jen slabé, nejvýše do –5°C., pes den vystoupí teplota jen k nule, take krásn zamrzlé rybníky slibují bezpené bruslení na silném a nezasneném ledu. Na hory se dostaneme po suchých silnicích a na upravených sjezdových i beckých tratích nás eká bájený prašan. Na jiních svazích pak odpoledne pipraví slunení paprsky pro lyae zaáteníky bezpený, pomalý firn. Slabý jiní vánek bude píjemn echrat naše vlásky, nebo jejich zbytky. A ješt jedna radostná zpráva. Na Nový rok v dob od osmi do devíti hodin vás všechny lanovky i vleky vyvezou nahoru i svezou dol zdarma, samozejm po kontrolním dýchnutí do obávaného pístroje!
                         
Tak co íkáte –  nechvalte to !
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl, foto autor
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.06.2020  15:33
 Datum
Jmno
Tma
 20.06.  15:33 Duan
 20.06.  08:36 Von
 19.06.  15:05 Karla I.
 19.06.  11:28 Vesuvjana dky
 19.06.  05:40 Milada