Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Teodor,
ztra Nina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

PEILI JSME DVA TAJFUNY – 2014
 
Na cestu lodí do Japonska jsem se moc tšila. Vladimír u v Japonsku byl sluebn ped nkolika lety. Výlet byl rok pedem plánovaný. Datum odjezdu se blíilo, tím více i má radost z oekávání neho neznámého.

Naše sestava byla vyrovnaná, ti Australani, ti eši.  eská kamarádka s manelem jsou otrlí, zkušení moeplavci. Tento styl cestování nám v roce 2003 piblíili výletem do Nové Kaledonie. Australští manelé se plavby úastnili poprvé.

eška našla pro všechny výhodnou nabídku. Devt dní plavba kolem Japonska s nkolika zastávkami v pístavech a dále pak tináct dní na té samé lodi pokraování do Taiwanu, Hongkongu, Vietnamu a konená v Singapuru. Ti dny ped odletem jsme dostali avizo z organizace „Princess cruises”, e naše lo „Diamond Princess“ místo plánovaného termínu popluje o den pozdji z pístavu Yokohama. Dvodem zpodní je k Japonsku se blíící tajfún „Vongfong” a lo nesmí z bezpenostních opatení do Yokohamy. Doporuovali, zajistit si další den pobytu v hotelu ped vyplutím. Jinak nebylo nutné mnit plány. Všichni jsme mli cestu zaplacenou a v Tokiu zajištnou noc ped plavbou. Hotelový pobyt o jeden den prodlouit snad nebude problém.

Let ze Sydney do Tokia byl píjemný a na to, e australská pítelkyn zapomnla v letadle kabelku s dokumenty. Po zjištní panikaila, ale naštstí vše dobe dopadlo. Letuška s nálezem bela do letištní haly a vše v poádku pedala.

Odvoz z letišt do hotelu byl zajištný, take zatím vše šlo podle plánu.

Píjemní, úsluní Japonci nás v hotelu ubytovali a my jako zvídavé dti obdivovali a makali sedmnáct knoflík na záchodové míse v našem pokoji. eská kamarádka si naši partu zavolala, aby nám mohla oznámit, e pes svj laptop dostala e-mail od spolenosti  „Princess”. Vyplutí je opt posunuto o další den. Tajfun na moi stále ádí a není myslitelné riskovat bezpenost cestujících a lodi. Nic nám nezbývalo, ne se domluvit, co podnikneme dál.

Ten první odsun a pobyt u jsme zaídili a pak jsme se zhrozili, jak moc jsme museli zaplatit. Nemli jsme pontí, jak je náš hotel v Tokiu drahý.

Výlet jsme zakoupili jako souhrnnou nabídku, co bylo výhodné. Samostatn, jedna extra noc stála nehoráznou cenu.

Ulevilo se nám pi vzpomínce, e máme cestovní pojistku a po návratu do Austrálie neekané úty pojišovn pošleme k proplacení. Na recepci nám milá japonská úednice pomohla najít další noc ubytování. Bylo to blízko pístavu Yokohama s poloviní cenou toho v Tokiu a s výhledem na pístav. Byla to taková útulná garsoniéra.

I ten hotel v Tokiu byl pohodlný, luxusní, naprostá istota se stoprocentním servisem.

Kdy první veer našeho pobytu zaklepal pokojský na dvee a ptal se, jestli nám má pipravit postel na spaní, nechápav jsem na nho zírala. O co e mu jde? e snad špatn rozumím?. Opakoval, e chce odhrnout deky a upravit postel. Otoím se ode dveí smrem do pokoje a vidím Vladimíra zachumlaného v dece. íkám pokojskému, e to snad ani nebude poteba.

Uklonil se a pozpátku couval po chodb hotelu, ne jsem za ním zabouchla dvee. Cedule v pokoji, které jsme si dodaten všimli, upozorovala, e jestli neádáme veerní slubu, a zatelefonujeme na tel. íslo…

Tajfun jsme sledovali odpoledne z hotelu a byli jsme rádi, e jsme uvnit. Nejezdila auta, nikdo nechodil po ulicích. Nebylo divu, ádil strašný vítr a roznášel, co se dalo, kolem dokola. Tvoil strašný nepoádek v ulicích a parcích. Nebylo na krok vidt.

Druhý den ráno jsme šli na obchzku a pracovní ety tu spouš po tajfunu uklízely.

Za nkolik hodin by lovk neekl, e se nco podobného stalo. Vše jelo v normálu, všude chodilo plno lidí, auta v ulicích suverénn jezdila.

Japonci jako mraveneci odvedli vynikající úklid. Vše, co narušilo jejich pohodu, dali v krátké dob do poádku. Jsou na pírodní katastrofy zvyklí.

Nemohli jsme uvit, e i bezdomovci v parku, kterým jsme procházeli, zametali. Odklízeli polámané vtve strom z míst, kde veer pravideln staví stany. Ráno je s ostatními vcmi balí do úhledných uzlík, aby si vše veer nanovo rozloili zpod ke na spaní.  Všichni mají úasnou zodpovdnost za istotu v zemi, ve které ijí, a velkou úctu k pírod.

Ped opuštním hotelu z Tokia a odjezdem do Yokohamy jsem pro zmnu zase já zapomnla kabelku s dokumenty u recepce na idli. Naštstí mne vas recepní našla a pedala k mému údivu ztracenou tašku. Nemla jsem tušení, e mn nco chybí.

Apartmá v Yokoham jsme si uívali. Kochali jsme se výhledem na pístav a tšili se na druhý den na lo. Te snad u nic nestojí v cest. Tajfun je pry a dovolená me konen zaít.

Po tech dnech naptí, jsme se konen dostali na lo.

Bylo nám tam vyítáno manelem naší krajanky, e bez ní a jejího laptopu bychom se na lo nedostali. Neprojevili jsme údajn dostatený vdk. Coe? Co to má znamenat?

Známe se tak dlouho a nikdy nic takového jako výitky jsme neekali. e by si na nás kamarádka stovala? Všichni jsme mli stres, jak výlet dopadne. e by kamaráda nkdo vymnil? Nebo, e by tajfun zapsobil na lidské vztahy?

Jaké poklony od nás ty ádali, nevíme. Dost nás to rozladilo a vytvoilo hustou atmosféru. Pokud víme, Japonci se nám snaili pomoci, a tak jsme netušili, e úspch dostat se na lo zaídil laptop. Mli jsme najednou o další stres postaráno. Úastnili jsme se nesetných dovolených a bez laptopu. Dreli jsme se však zpátky. Nechtli jsme další problémy. Netušili jsme, jak se pátelé na nás dívají, jinak bychom si nabídku cesty vyhledali sami. Hraiky v podob i-pot, laptop a mobil na dovolené s sebou netáháme. Staí, e nám otravují bný ivot. Dostali jsme se bez nich ped ticeti pti lety do Austrálie, a tak se naše dovolené bez nich mohou obejít.

Plujeme den a noc a kapitán lodi oznamuje cestujícím, e smr plavby je pozmnn, nebo se k Japonsku blíí další tajfun. Tajfun „Phanfone” je údajn silnjší ne ten pedešlý.

Místo plánovaných zastávek v Japonských pístavech odplouváme na bezpené místo v lutém moi k ín. To se nám snad jenom zdá!  Na lodi mezi cestujícími vznikla panika. Kapitán sliboval, e jakmile bude monost a lo se navrátí do japonských vod, komu se to nelíbí, me v prvním pístavu lo opustit. Samozejm peníze budou lidem navráceny.

Po sedmi ztracených dnech ve lutém moi se „Diamond Princess“ konen objevila v japonském pístavu v Yokoham. Tam více jak tisíc naštvaných pasaér lo opustilo. Nkteí se neobešli, ani by svou zlobu potlaili. Jako kdyby personál, nebo dokonce kapitán lodi mohl za nebezpenou situaci, která nastala. Naopak, kapitán zvládl situaci na jedniku. Lo byla v bezpeí a stále nabízela pohodlí a zábavu všeho druhu.

Tajfuny odešly tak rychle, jak se objevily, a my jsme mli konen monost zaít krásné výlety.

Lo navštívila pístavy Osaka, Yokohama, ostrov Okinawa. Dále pak pokraovala do Taiwanu, Hongkongu, Vietnamu a konená byla v krásném Singapuru. Zpátky opt let do Sydney a autobusem do Canberry. Všech šest se stále kamarádíme, chodíme na spolené veee a rzná jiná setkání. Pi dobrém poháru vína a vzpomínek na Japonsko se smjeme, e naše kamarádství peilo dva TAJFUNY.

 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 08.11.2019  08:21
 Datum
Jmno
Tma
 08.11.  08:21 Von
 08.11.  06:15 Ivan