Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hana,
ztra Jchym.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pt extrémních sport, které jsou v esku zatím v plenkách

Extrémních sport existuje celá ada. Nkteré z nich se pitom staly mezi širokou veejností natolik populárními, e byly zaazeny i na olympijské hry. Po celém svt však existují i mén známé disciplíny, je jsou njakým zpsobem extrémní, asto pitom vycházejí z jiného, v našich podmínkách více tradiního sportu. V následujících tipech pedstavujeme 5 extrémních sport, které se v jiných koutech svta tší znané oblib, zatímco v esku si svoji pevnou základnu teprve pomalu budují.

Wingsuit-flying

Vzrstající popularit se ve svt tší wingsuit flying, který je jednou z odnoí parašutismu. Hlavní doménou tohoto extrémního sportu je speciální okídlená kombinéza, která po výskoku z letadla umoní lovku doslova létat. Wingsuit flying se v jádru dlí na dv základní disciplíny. V první se mí rychlost, as, i uletná vzdálenost, druhá disciplína je pak umlecká, kdy se hodnotí pedem vylosované akrobatické prvky, kreativita i technické provedení podobn jako nap. u letecké akrobacie. Wingsuit fying, by se me zdát na první pohled nebezpený, je paradoxn jedním z nejbezpenjších extrémních sport. lovk toti pedtím, ne wingsuit vyzkouší, musí absolvovat tandemový seskok, kurz AFF, alespo 200 seskok s padákem a také speciální peškolení na wingsuit. A po nabrání potebných zkušeností pak mohou sportovci dosahovat opravdu extrémních rychlostí. V tomto ohledu zatím drí svtový rekord Amerian Joe Ridler, který v roce 2016 dosáhl v obleku horizontální rychlosti necelých 375 km/h pi pádové rychlosti jen 40 km/h (bný parašutista padá vertikáln 200-300 km/h). V tuzemsku existuje pomrn úzká komunita tohoto sportu, která ítá okolo 30 lidí. esko však zárove letos hostilo druhé oficiální mistrovství svta v tomto sportu. „Konalo se od 26. srpna do 2. záí na letišti v Prostjov, které je nejvtší sportovní parašutistické letišt v R a zárove jediné, které uspoádalo ji jedno mistrovství svta. Na startu byla necelá stovka úastník ze 22 zemí. Mistrovství se úastnili i dva eští zástupci, z nich jedním je prostjovský vítz ervencového historicky prvního mistrovství eské republiky v této souti Pavel Mrázik“ uvedl Martin Dlouhý ze spolenosti JUMP-TANDEM, která akci organizuje.
 

Xpogo

Základem sportu zvaného Xpogo nebo té Extreme Pogo je odpruená skákací ty. Tu si v roce 1920 ješt s ocelovou pruinou nechali patentovat nmetí vynálezci Hans Pohlig a Ernst Gottschall (název Pogo je zkratkou odvozenou z poáteních písmen jejich píjmení). Historie této disciplíny se zaíná psát koncem 90. let v americkém Utahu, kde jistý Dave Armstrong vytvoil stránku Xpogo.com (existuje dodnes), je slouila ke sdílení videí se skákací tyí. Od té doby šel vývoj tohoto náiní raketov kupedu, díky pouívání lepších materiálu je tak moné s tyí vykonávat i znan akrobatické triky. V souasnosti je z Xpoga u celosvtový fenomén, na nj je moné narazit i v tuzemsku. I na našem trhu toti existuje nkolik firem, které speciální skákací tye nabízejí. Po celém svt zárove psobí ada profesionál, kteí se úastní i pravidelného mistrovství svta s názvem Pogopalooza. Soutí se zde ve tech hlavních disciplínách. Zatímco dv se zamují pedevším na triky a hodnotí se u nich technické provedení, v disciplín „high jump“ u se jednoduše soutí o to, kdo s pomocí tye pekoná laku v urité výšce.

Flyboarding

Jedním z nejmladších vodních sport je flyboarding. Jak u jeho název napovídá, úastníci pi nm doslova létají. Umoují jim to speciální trysky pipevnné k nohám, do nich skrze hadici proudí voda z klasického vodního skútru. Flyboardisté tak díky této technologii mohou vykonávat rzné akrobatické triky. Duchovním otcem flyboardu je Francouz Franky Zapata, který tento sport vymyslel v roce 2011. Pod jeho záštitou se také konají pravidelné svtové šampionáty v této disciplín, úastníci pitom pedvádjí triky z ad rotací, spin, rzných styl potápní i všemoných kombinací salt a rotací kolem své osy. Sedmilenná porota pak hodnotí pestrost, technické provedení i výraz sportovce. Poslední akce tohoto druhu zatím probhla loni ve Francii. Flyboard se však pomalu dostává i do tuzemského povdomí, je moné si ho vyzkoušet napíklad v Praze. Podle expert tento zpsob létání nad vodou není píliš technicky nároný, základem podle nich je mít zpevnná stehna a mírn balancovat v kotnících. Výhodou zárove je, e lovk nemusí mít zkušenosti z jiných sport.

Street luge

Jízda na saních ledovým korytem se ji dlouhou dobu adí mezi tradiní sporty, které lze vidt i na olympiád. Letní varianta tohoto odvtví se nazývá street luge (v pekladu pouliní san) a u jejího zrodu stáli v 70. letech minulého století kalifornští skateboardisté, kteí se vyívali v jízd z kopce. Protoe však chtli dosahovat co nejvyšší rychlosti, rozhodli se pevýšení pekonat vlee. Závodníci ve street luge pouívají speciální desku, která svou konstrukcí kombinuje sáky a skateboard. Dosahují pitom závratných rychlostí a okolo 160 km/h. Svtový rekord v tomto ohledu drí Amerian Mike McIntyre, jen na street luge boardu dosáhl rychlosti 164,1 km/h. e je tento sport opravdu extrémní, ukazuje i skutenost, e na rozdíl od zimních sánk vyjídjí závodníci na tra spolen. Sportovc v tomto odvtví je po celém svt okolo 1 200, jednou za rok pitom zavítají i do eska, konkrétn na horu Kozákov v eském ráji, kde dosahují rychlostí okolo 105 km/h.

Speed riding

Freeridové lyování se dá samo o sob povaovat za extrémní sport, jen se mezi eskými lyai tší pomrn znané oblib. Nkterým freeriderm však jízda v neprobádaném terénu neposkytovala dostatek adrenalinu, rozhodli se ji proto zkombinovat s parašutismem. Speed riding je tedy smsicí freeridového lyování a parašutismu, samotný padák pitom slouí lyam pedevším jako pomoc pi pekonávání velkých skok a zárove jim umouje nabrat rychlost, které by v hlubokém snhu nikdy nedosáhli. Vzhledem k tomu, e speed riding je jedním z nejmén bezpených sport, doporuují odborníci nejprve dkladný trénink. Ten spoívá v prvé ad v absolvování kurzu freeridového lyování, více ne vhod pijdou rovn zkušenosti s ovládáním padáku, je umoní lovku korigovat výšku, a tedy hladce pistát na snhové pokrývce. V esku zatím podobn komplexní kurzy, u kvli pírodním podmínkám, neexistují, zájemci o dkladný trénink speed ridingu tak mohou zamíit napíklad do Francie, kde se této problematice speciáln vnují nkteré spolenosti.

Foto zdroj: Internet
 
Martin Svoboda


Komente
Posledn koment: 17.10.2018  09:18
 Datum
Jmno
Tma
 17.10.  09:18 Von
 15.10.  07:10 Karla I.
 14.10.  17:00 Jitka
 14.10.  10:50 ferbl