Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Konfucius
 
Slovanské národy mají sudiky, které pi píchodu lovíka na svt mu pedurí cestu ivotem.
Sudiky byly i pi vzniku íny, myslím, e se jim tam íká o-budje. Prý byly tyi, jedna urila, e to bude velká zem, druhá, e lidé tam budou mít erné vlasy a šikmé oi a ta tetí, e budou pracovití. Na tvrtou zbylo urit kolik jich bude.
 
S ohledem na sudbu velké zem pedurila 130 milion.  Kdy pak dlali zápis, tak se vloudila do potu chyba a napsali o pár nul více. Radili se, co s tím a poádali o pomoc kolem jdoucího mue. Posoudil problém a ekl, e opravit se ten poet nedá, ale e kdy jich bude tolik, tak e jim vymyslí pravidla a ád, aby se neušlapali, ale naopak, aby ili v harmonii.
Jmenoval se Konfucius a co slíbil také splnil, napsal celé uení o organizování spolenosti, role oban, úad, úedník. Nejen, e to vymyslel a sepsal, ale on navíc vychoval adu svých ák, kteí to jeho uení dále šíili.
 
Uení peilo více ne 2000 let co je dostatený dvod uznat jeho kvality. Pochopiteln byla období, kdy se tšilo velkému zájmu a uplatnní, stejn jako období, kdy v oblib nebylo, teba za vlády Mao Ce-tunga. Skutenost, e i po tomto období a z hlediska historie v podstat obrazn eeno ze dne na den se zase vrátilo, je dalším dokladem jeho síly.
 
V souasné dob je v ín nejen v oblib, v uznání, ale stalo se dokonce pilíem výchovy mladé generace. Poslední zprávy z íny uvádí, e v jisté form se toto uení uplatuje ji od mateských škol. Abych uklidnil ty u nich to vyvolá zdání o píšernosti ideologické výchovy od narození, tak upozorním na to, e do tohoto uení patí výchova ke slušnosti, úct k jiným lidem, zejména starším lidem, patí tam ocenní role rodiny, výchova v rodin a škole k morálním hodnotám.
 
Ješt bych uvedl jeden píbh, ukazující, jak v ínské politice, tj. správ zem se bere konfucianizmus. Pi setkání s prezidentem íny Tungem koncem 70let nmecký pedseda vlády H. Schmith mu ekl: „íkáte, e jste komunisti, ale zatím co já vidím, jste konfucionisti.“ Tung mu odpovdl: „No a?“
 
Z této reakce a zejména prbhu následujících tém 50ti let je moné posuzovat co je skutená politika, respektive metoda ízení a organizace zem.
 
Je to pragmatizmus zaloený na slušnosti, respektu mezi lidmi, respektu k úadm, ale úadm sloeným z kvalifikovaných úedník, vybíraných do funkcí na základ kvalifikace, odbornosti, úedníkm a funkcionám, kteí se stále nemní.
 
Konfucianizmus se jeví v ín jako urující pístup vlády a lidí k ešení otázek souasnosti a perspektivy. Za toto ízení spolenost, by pod firmou komunistické strany zejména v posledních 20letech stojí výsledky naprosto nesrovnatelné s ádnou jinou zemí a otázka ji není zda ína bude ekonomicky nejsilnjší zemí se vším co k této pozici patí, ale pouze kdy.
Zatím, co je ve všeobecné známosti, e ína dala svtu papír, kompas, tisk a stelný prach, tak mén je známé, co se nyní dje v ín a nkdy mi to pipadá, e si nkteí lidé v té nevdomosti, neinformovanosti pímo libují. Další monost je, e se bojí, aby se jim nezboil jejich svt pedsudk.
 
Vybrané citáty Konfucia:
Šlechetný se neene do eí, ale pospíchá do práce.
Náš nejvtší úspch není v tom, e nepadneme, ale v tom, e vdy vstaneme.
Mladí potebují radost a lásku,dosplí práci a staí klid a mír.
Sto mu me postavit tábor, jedna ena dokáe vytvoit domov.
Kdy jsi pišel na svt plakal jsi a všichni se radovali, ij tak, aby plakali a budeš odcházet.
Co nechceš, aby jiní inili tob, nei jiným.
 
Poznámka: Aktuální informace o dní v ín lze najít na CGTN sice v anglitin, ale nabídkou pekladu do eštiny a adou videí.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 17.05.2018  10:11
 Datum
Jmno
Tma
 17.05.  10:11 ferbl
 16.05.  18:02 Jaroslav
 16.05.  10:45 Von
 16.05.  10:00 oga jankov