Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Cesta ke slunosti

Cesta ke slunosti

 

Holandsk ad Sociaal Cultureel Planbureau upozornil ped asem, e emancipace en v Nizozem je znan pozadu za ostatnmi zpadnmi zemmi. Z tch en, kter jsou ve vku, kdy by mohly chodit do zamstnn, pracovalo minul rok jen 55 %. To je velmi mlo, shledv tento vldn ad, kter by si pl, aby pracovalo nejmn 65 % en.

 

Existuj tak eny, kter vbec pracovat nemn. Doasn. Jedna z devti matek pestane pracovat po narozen prvnho dtte a po narozen druhho a tetho potomka odpadaj dal. asto jsou to prv eny s velmi dobrm vzdlnm, spn v zamstnn, kter proti oekvn spolenosti zstaly doma a staraj se o dti. Jejich okol je vtinou vbec nechpe. To pece nedl emancipovan ena?

 

"Jako by ena, kter se star o dti nic nedlala", zlob se Nicole O., promovan psycholoka a matka pti dt, "to je pece nesmysl."  Nicole napsala o tto nov generaci en v domcnosti knihu "Novodob matky." "Matky v domcnosti" jim k radji, protoe tyto matky, na rozdl od hospodynk z let padestch, zvolily tento zpsob ivota vdom. Hlavn draz kladou toti na vchovu dt. Na prdlo a klid v domcnosti m vtina z nich pomocnici. Autorka knihy je rozhoena zjednoduenm pohledem vldnch mst, kter kladou rovnici mezi emancipaci eny a zamstnn. Vchova dt nen uznvna jako prce. Podivn ale je, e se prac stane, kdy ji dostane za kol nkdo jin.

 

Nicole m webovou strnku, na kter se setkv s jinmi matkami, kter se rozhodly bt doma a vnovat se vchov dt. Nkter musely udlat finann velk krok nazpt, ale s tm se smily. Vchovu dt vid jako jdro vci. Tak to, e jim nic neujde z prvnch, pro vvoj a formovn charakteru dtte velmi dleitch let, jim dv klid. Vechno ostatn mohou dlat pozdji.

 

Vechno pece jen ne. Napklad skvlou kariru. Ale zajmavou prci najdou pi svm vzdln tm vdycky. Je jen koda, e tch pr let zpsobuje mezeru v jejich curriculum vitae. A tak by to bt nemlo, protoe vchova dt je svm zpsobem sbrn zkuenost.

 

Isabella je matka t kluk, estiletch dvojat a tm dvouletho Louise. Zpotku pracovala jet ti dny v tdnu, ale pak zstala doma pln. Jej manel m vborn placen msto, ale kdyby si chtli platit pan k dtem, musela by mt Isabella stejn dobr plat. To nemla, pestoe vystudovala prva. Finann zvislost j zpotku vadila, nedokzala vydvat penze, kter sama nevydlala. Nyn se j podailo vidt rodinu jako podnik, kter spolu s manelem vede. Pozdji si zane zase budovat nco pro sebe.

 

Tak Ta, matka dvou malch dt, ve vku dvou let a sedmi msc, je v domcnosti. Finann to pro rodinu znamen pekonat mnoho tkost, manel nem dnou vynikajc funkci. Musej hodn etit, chod mn k holii, odekli pedplatn ve sportovnm klubu, atd. Ta je vc. Chce dtem pedevm vtpit hodnoty a normy pro ivot, jednoduch vci, kter dve znali vichni: nesm podvdt, lht ,mus bt skromn a mus vdy brt ohled na ostatn lidi. Nesm bt zl. Pozdji dti jist pochop, e desatero pikzn, tak, jak ns je u Bible, jsou vlastn jen jednoduch pravidla, kter jsou zkladem lidskho souit. I pro ateisty.

 

Tyto matky jsou ve skutenosti velmi emancipovan eny kter poznaly, jak dleit kol jim dv spolenost, ve kter ij. Spolenost, v jej velk sti jsou pravidla slunho chovn vtinou povaovna za nco zcela zbytenho a nemodernho. Spolenost, kterou tvo vtinou jaksi voln sdruen individualist, bezohledn prosazujcch sv  "prvo na zbavu kad den." Jedinci, kte jsouc sami sob tm solitrnm blinm, kterho miluj. Povrchn vztahy, "one night dates."

 

Dti, vychovan k tomu, aby si vily hodnot, kter nelze vyvit penzi, budou snad vychzet z rodin tchto "novch matek a otc" Je jich zatm velmi mlo, a na vsledky se bude ekat nejmn jednu celou generaci, ale jejich postoj vzbuzuje nadji.

 

Kdy se po vlce novini ptali Marlene Dietrich, jak dokzala odolat svodm nacist, kte j opakovan nabzeli hory doly a prosili ji, aby se vrtila do e a stala se tak jejich vvsnm ttem, co j zabrnilo v tom, aby tuto lkavou Goebbelsovu nabdku pijala, odpovdla jednm slovem: Anstand - ve slovnku jsou dva vznamy tohoto slova: slunost, dobr vchova. Slunost a dobr vchova zachrnily u mnoho lid.

 

Nvrat k hodnotm bude nelehk. V Nizozem dolo po vrad reisra Van Gogha v listopadu 2004 k vce ne 800 incidentm, z nich kad est byl namen proti islmskm zazenm. Clem tok, vtinou pokus o vyplen budov, byly pedevm meity (104krt) a kesansk kostely (37krt). Tak koly byly clem: 16 islamitskch a 9 kesanskch.

 

Pochopiteln je nesnadn oznait definitivn toho, kdo tuto situaci v zemi zavinil. Jak se stalo, e nm vyrostla mlde, kter vid een vech problm v eskalaci, kter kon zaplenm meity i kostela a nebo dokonce vradou? Jak je mon, e mnoh rodiny gastarbeiter nejsou ani po ticeti letech integrovan do spolenosti v Holandsku, pestoe stt vynaloil velk sumy na jazykov kursy a rzn speciln integran kursy? Co dlali jejich kolegov v zamstnn? Vmali si vbec jejich chovn?

 

Vyvstaly nov otzky: Kdo nabd muslimy k tomu, aby vidli ve vech kesanech "nevc psy, kter je nutno zahubit"? Kdo asi ekl malmu maroknskmu chlapekovi, e kesansk Bh je Holanan a jedin opravdov Bh je Allh? Jak je mon, e v muslimskch kolch, kde se vyuuje vhradn korn, vyuuj hostujc immmov, kte vedou radikln burcujc ei proti Zpadu a nevcm? Teprve nedvno rozhodla vlda o tom, e budou v rmci antiterorismu sledovni a v ppad hlsn radikalismu vykzni ze zem.

 

sti mst, jako napklad amsterodamsk tvr Amsterodam - West jsou nyn obvny jen muslimy, kte znemouj ivot tm, kte ve tvrti dve ili. Stejn situace je v Den Haagu, Rotterdamu a jinch vtch mstech. Co proti tomu dl mstsk sprva? A co dl vlda pro to, aby se situace dle nevyhrocovala? Aby se skupiny vtinou nezamstnanch autochtonnch a allochtonnch vrostk s nedostaten vyvinutm mozkem vzjemn nenapadaly, napklad na ulici a nebo na diskotkch?

 

Rozhodn nen vhodn pilvat oleje do ohn vzvami "Holandsko, probu se", ne zcela nepodobnm nkdejmu "Deutschland, erwache"! Vichni vme, jak to dopadlo.

 

V nizozemskm parlamentu probhla v nedvnch dnech debata o protiteroristickch opatench. Tato opaten a nov, nebo doplnn zkony a hlavn - striktn kontrola jejich dodrovn, to je jedin cesta. Mal ukzka z toho, co bylo navreno: Ministr Remkes (vnitro), navrhuje, aby muslimov, kte vdom vol radikln islm byli vyloueni z ady socilnch opaten (rzn podpory, kursy, pspvky na ini a jin). Rotterdamt radn navrhli akn program "Spoluprce, nebo stagnace". Vichni ti, kte nebudou spolupracovat na lepm spoluit v obci, nebudou mt monost uvat rzn vhody, kter jinak msto obanm nabz a zaruuje.

 

Radikalizovn muslim v Nizozem a opaten proti tomu bylo centrlnm tmatem tto parlamentn debaty. Mnoh stranick frakce, mezi nimi vldnoucch stran VVD a CDA, vytkaj ministru spravedlnosti Donnerovi a ministru vnitra Remkesovi, e mnoh jejich opaten jsou jen na pape a nen zatm vidt dn konkrtn vsledky. "Jet nebyla uzavena ani jedna meita, dn fundamentalistick spolek rozputn a jenom jeden immm byl vypovzen" konstatuje poslanec Eerdman (LPF). Ministr Remkes oekv, e bhem msce budou uinna opaten proti nkolika radiklnm immmm, kte extremistick mylenky. Tak extremistick islamistick webov strnky budou staeny z internetu. Vtina poslaneck snmovny podpoila zvltn opaten k omezen terorismu, kter m vlda v plnu. Tak opozin strana PvdA nemn tato opaten blokovat. Pravicov strany navrhuj jet rzn, mnohem radiklnj opaten, a nen vyloueno, e budou postupn pijata.

 

Pro mnoh Holanany je tato nov situace v zemi dost nepochopiteln. Jsou vtinou pesvdeni, e se udlalo vc ne dost pro integraci rznch skupin cizinc, kter postupn a z rznch dvod pichzely do jejich zem. Tradin a psloven v zemi panujc tolerance je celkem nechvala t podle jejich vlastnch zvyklost. Ne se postupn zjistilo, e nkter tradice pat do stedovku a ne do souasn Evropy.

 

Holanan byli zvykl na rzn problmy s lidmi z bvalch koloni, ale ty jsou u celkem vyeeny a rznobarevn spoluoban jsou u dvno celkem dobe integrovan do holandsk spolenosti. Te se ale stalo nco pro n nepochopitelnho: Vlna mezinrodnho terorismu plouch a na nizozemsk behy a trplivost nepinesla re. Budou si s tm muset poradit. Stejn tak cel zpadn civilizace.

 

 

Vra Pokorn

 Komente
Posledn koment: 27.02.2005  23:16
 Datum
Jmno
Tma
 27.02.  23:16 Vra NL pro Evu
 27.02.  14:12 Eva problm
 27.02.  11:20 Vra NL ensk problm?,
 27.02.  07:06 Milena Dti
 26.02.  14:53 Jasmina To jsem moc rada
 26.02.  12:26 Pavel Emancipace
 26.02.  07:52 Jaroslava Vchova dt