Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Julius,
ztra Ale.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Den Evropy


Moná u jste nkdy narazili na zmínku, e 9. kvten je Den Evropy a poloili jste si otázku, pro je zrovna tento den pro Evropany tak dleitý? Tohoto dne byl uinn první velký krok k budování Evropské unie. 9. kvtna roku 1950 toti pednesl francouzský ministr zahranií Robert Schuman e, v ní vyzýval evropské národy a jejich státy ke spolupráci a k vytváení mírového prostedí. Šlo mu pedevším o sblíení Francie a Nmecka, jejich vztah byl v té dob velmi komplikovaný a na jeho budoucím vývoji závisela i budoucnost evropská. Navrhl vlastn vytvoení nadnárodní evropské instituce, která bude povena úkolem ídit tbu uhlí a výrobu oceli, tedy dvou prmyslových odvtví, které v té dob tvoily základnu veškeré vojenské síly. Zem, jim adresoval svou výzvu, se navzájem tém zniily v strašném konfliktu, po nm zstal pocit materiální a morální zkázy.

Tato Schumanova e je dnes známa také pod názvem „Schumanova deklarace“. V roce 1985 se vedoucí pedstavitelé EU na vrcholovém setkání v Milánu rozhodli, e 9. kvten se bude slavit jako "Den Evropy". 9. kvten se oslavuje ve všech lenských zemích EU. Pi této píleitosti tak probíhají rzné akce, které mají za cíl pipomínat minulost evropské integrace, ale také rozšiovat souasné povdomí mladé generace o evropských záleitostech. V evropských zemích se v tento den uskutenilo mnoho filmových pedstavení, koncert, pouliních festival, debat a soutí.


Euro slaví patnácté narozeniny


Ped patnácti lety se vedoucí pedstavitelé EU rozhodli k historickému kroku zavedení eura. Tato mna se zaala pouívat v lednu 1999, kdy vznikla hospodáská a mnová unie (EMU) a 1. ledna 2014 jí tedy bylo práv bylo 15 let. Nyní tuto mnu pouívá a z výhod integrovaného trhu v Evropské unii tí piblin 320 milion Evropan v patnácti zemích, co je více ne poet obyvatel USA. Hospodáská a mnová unie je významným milníkem v procesu evropské integrace. V budoucích letech ji bude nutno pizpsobovat s ohledem na otázky globalizace, nedostatek pírodních zdroj, zmnu klimatu a stárnutí obyvatelstva.


K zemím eurozóny se pipojila nová zem, která eurem zaala platit od zaátku roku 2009. Jedná se o Slovensko, které splnilo poadavky pro pijetí eura, jako jsou stabilní ceny a smnné kurzy, nízké úrokové sazby, nízký schodek státního rozpotu a státní dluh a zavedení odpovídajících vnitrostátních pedpis. Komise doporuila vládám zemí EU a ty schválily lenství Slovenska v eurozón od 1. ledna 2009.

Jií KempnýKomente
Posledn koment: 06.06.2014  20:01
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  20:01 gerta11 Den EVROPY.
 15.05.  00:34 Karel NL den Evropy
 09.05.  19:20 Milan Dubsk Vc informac a vysvtlovn pro je nutn EU