Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
10.04.2021  06:47
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
10. dubna - vyplul Titanic na svou prvn a posledn plavbu

Titanic vyplul na svou prvn plavbu 10. dubna 1912 pod velenm kapitna Edwarda Smithe. Na jeho palub bylo 2224 pasar a len posdky, mezi ktermi byl i jeden z konstruktr Thomas Andrews. Ten o lodi prohlsil, e je takka tak dokonal, jakou ji lidsk mozky mohou vytvoit.

Jednou z chyb lodi pevejc pasary byla pouh dvactka zchrannch lun, kter ve svm maximlnm zaten mohly pojmout 1178 lid. Samozejm e s potopenm lodi nikdo nepotal, jej zkladn bezpenost mly zajistit zejmna automaticky zavran vodotsn komory, kter mly brnit en vody z ppadn dry v trupu.

Titanic, vybaven tm nejvtm luxusem mil do New Yorku. Pi sv cest narazil tsn ped plnoc 14. dubna na ledovec, kter zpsobil rozshlou trhlinu v trupu lodi. Dry vedly do pti ze estncti vodotsnch komor, do vce ne na kolik byl Titanic konstruovn, aby mohl bezpen pokraovat v plavb. Mosk voda postupn naplila trup lodi a za necel ti hodiny od srky el Titanic ke dnu.

Jen pr stovkm pasar se podailo uniknout. Na zchrannch lunech nebylo dost msta a prvnch z nich navc byly na vody spoutny jet nenaplnn. Dsiv osud Titanicu vyvolal ve svt zden a prostednictvm vsledk vyetovn byly zpsnny pravidla nmon plavby tak, aby bylo v budoucnu zabrnno podobnm nehodm.
 
Datum:
09.04.2021  09:33
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
9. dubna 1865 - Skonila americk obansk vlka

Vlka trvala tyi roky, ti tdny a est dn. Odhaduje se, e bhem t doby si boje mohly vydat ivoty 650 000 vojk a 50 000 civilist. Celkov poet vojk bylo 2 200 000 Unie a 1 000 000 Konfederace. Celkov poet zemelch vojk:360 000 Unie a 290 000 Konfederace. Zrannch bylo vce ne 280 000 Unie a vce ne 140 000 Konfederace. Celkem obt bylo pes 1,1 milionu.
 
Datum:
08.04.2021  08:22
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
8.duben - Mezinrodn den Rom

V tento den roku 1971 vznikla v Londn Mezinrodn romsk unie. O slaven dne Rom se rozhodlo a roku 1990 na 4. kongresu Mezinrodn romsk unie.
V na republice se poprv slavil roku 2001. Clem dne Rom je piblit romskou kulturu a rozit povdom o romsk problematice.
 
Datum:
05.04.2021  08:38
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
5. dubna 1355 - Karel IV. korunovn mskm csaem

Csask korunovace Karla IV. v m pat k udlostem, kter vrazn ovlivnily djiny eskch zem, i kdy to na prvn pohled nen zcela patrn. Sm korunovan akt byl zvrem tm devtiletho sil, zakonenho dramatickou "mskou jzdou", smysl korunovace a jej vznam je vak v povdom na veejnosti velmi mlhav.

Stoj zato si pest knihu Korunovace Karla IV. csaem Svat e msk. Autor v n l tak vznik a vvoj stedovkho impria, vysvtluje pojem Svat e msk a objasuje, m se Karel jako jej csa odlioval od svch pedchdc. Kniha koriguje nkter tradin pedstavy a pin nov pohled na Karla IV. nejen jako eskho krle, ale pedevm mskho csae.
 
Datum:
04.04.2021  08:05
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
4. duben - Mezinrodn den proti nlapnm minm

Vyhlsila jej OSN. Nlapn miny jsou vyrobeny tak, aby svou ob nezabily, nbr doivotn zmrzaily. Takovto miny, jsou-li pouvny v boji, pln jet dal zlou slubu. Spolubojovnci se o rannho druha vtinou sna postarat, m se zpomaluje tempo postupu, mus se zorganizovat pesun z bojit k lkai, lba stoj mnohem vc penz ne poheb.

Navc nlapn miny ve sv krut slub pokrauj i po skonen vlky a mrza nevinn obti. Zejm kvli tto mnohonsobn zkenosti a nelidskosti nlapnch min vyhlsilo OSN den boje proti nim.
 
Datum:
03.04.2021  09:47
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
3. dubna 1948 - Marshallv pln

Marshallv pln, oficiln Pln evropsk obnovy (angl. European Recovery Program), byl pijat Kongresem USA 3. dubna 1948 s clem organizovan zabezpeit americkou pomoc povlen Evrop. Protoe SSSR a zem vchodnho bloku nabdku odmtly, byl pln omezen na zpadn Evropu.

V rmci Marshallova plnu bylo do Evropy zaslno 6 miliard dolar hospodsk pomoci.

 
Datum:
02.04.2021  09:28
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
2. duben - Mezinrodn den dtsk knihy

Dne 2. dubna 1805 se narodil dnsk spisovatel-pohdk Hans Christian Andersen. Roku 1967 byl den vro jeho narozen prohlen za Mezinrodn den dtsk knihy Mezinrodnm sdruenm pro dtskou knihu (IBBY).
Kdo by neznal z dtstv teba Malou moskou vlu, malho Kje a snhovou krlovnu. Knihovnci podaj v tento den mnoho akc, teba Noc s Andersenem. Spolenost pro dtskou knihu byla zaloena v roce 1953 a mezi jej prvn leny se adila i znm spisovatelka dtskch knih Astrid Lindgrenov. Clem nejen tohoto dne, ale celho Mezinrodnho sdruen pro dtskou knihu je pinst do dtskch rukou etbu, nebo prv knihy podporuj dtskou fantazii. Zrove se sna upozorovat na nov dtsk knihy. V esk republice se meme setkat s mnoha projekty podporujc dtskou knihu - nap. projekt teme dtem, kter nabd rodie, aby etli svm ratolestem.
 
Datum:
01.04.2021  08:37
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
1. duben - Aprl

Aprl je den, kdy si lid provdj rzn legrcky, a nkdy i zlomysln kousky... Mezi vznamnmi dny msce dubna je to jeden ze t dn s nejdel histori - jeho potky sahaj a do 16. stolet! Prvn psemn zmnka o tomto dni na eskm zem pochz z roku 1690.

***

1. duben je tak Mezinrodn den ptactva

Tento den byla roku 1906 podepsna Konvence o ochran uitnho ptactva. Od t doby se na vro podpisu smlouvy slav Mezinrodn den ptactva. V rmci oslav podaj zainteresovan organizace rzn akce - vzdlvac pednky, soute pro dti, naun stezky. Napklad nkter zoologick zahrady tak0 nabz v tento den vstup zdarma vem lidem s ptam pjmenm.
Toto v3ak v dob2 pandemie neplat.
 
Datum:
31.03.2021  09:35
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
31. bezna 1889 byla postavena Eiffelova v v Pai

V roce 1889 byla Pa stedem vesmru. Toho roku se toti v metropoli nad Seinou konala Svtov vstava. Eiffelova v se stala stedn dominantou cel vstavy. Do doby vzniku Eiffelovky byl fenomn ve spe spojovn s vojenskmi nebo prmyslovmi zjmy, Eiffel vak formou ocelov konstrukce zmnil dosavadn uvaovn o vkovch konstrukcch. Vlajka na vi zavlla dky sil 250 dlnk na vrcholu stavby ve 312 metrech 31. bezna 1889. vce na: www.archiweb.cz
 
Datum:
30.03.2021  09:07
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
30. bezna 1842 - Poprv pouita anestzie pi operaci

Anestezie zcela zmnila lidsk ivoty a prv 30. bezna Crawford Long provedl prvn operaci v celkov narkze.
 
Datum:
29.03.2021  11:07
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
29. bezna 1990 se ve Federlnm shromdn eskoslovensk socialistick republiky odehrla nekonc debata o novm nzvu sttu bez pvlastku "socialistick".

Do historie vstoupila jako "pomlkov vlka".
 
Datum:
28.03.2021  12:10
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
28. bezen - Den uitel

Dvactho osmho bezna roku 1592 se narodil Jan mos Komensk.

Prv on se zaslouil o dnen podobu kolnho roku i przdnin. Podle nj jsou dti rozdlovny do td podle vku a rovn znalost. Sv didaktick doporuen stavl na tech zkladech: smyslovm poznvn, Aristotelov logice a znalostech psychologie.

Tradin je toto datum spojovno s vyhlenm ankety o nejlepho uitele Zlat mos a slav se v esk republice.

Jinak Mezinrodn den uitel je slaven 5. jna od roku 1994 z rozhodnut organizace UNESCO.
 
Datum:
26.03.2021  06:42
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
26. bezen - SVTOV DEN BOJE PROTI EPILEPSII

Sv msto v kalendi m 26. bezna Svtov den boje proti epilepsii. Je uren k roziovn informac a povdom irok veejnosti o tto nemoci. Vce nap. na:
https://www.individualita.com/2018/03/26/26-3-svetovy-den-boje-proti-epilepsii/
 
Datum:
25.03.2021  12:56
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
25. bezna 1420 probhla bitva u Sudome. V tto bitv porazil vojevdce Jan ika z Trocnova vojsko katolickch pn.

Bitva u Sudome nedaleko od Strakonic v roce 1420 byla prvn vt vtznou bitvou husit proti vojkm krle Zikmunda. Stla t na potku vojensk slvy Jana iky z Trocnova, i kdy v n nebyl jedinm a zejm ani hlavnm velitelem. Bitva se zapsala do vojensk historie jako prvn vt husitsk vtzstv s pouitm vozov hradby. Na mst bitvy byl v roce 1925 postaven pamtnk Jana iky.

Jan ika (1370-1424) byl esk husitsk vlenk, pvodn pslunk ni lechty. Byl tvrcem husitsk vojensk taktiky, zaloen na vyuit vozov hradby; jednook (od ervna 1421 zejm slep), le nepemoen vojevdce. Zemel pi oblhn Pibyslavi.
 
Datum:
24.03.2021  05:54
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
24. bezen - Svtov den boje proti tuberkulze

Nmeck lka a mikrobiolog, zakladatel bakteriologie a nositel Nobelovy ceny Robert Koch oznmil dne 24.3.1882 objeven pvodce tuberkulzy, tzv. Kochova bacilu. Pestoe napklad v Evrop tuberkulza ji nen tak astm onemocnnm, svtov je stle hrozbou.

***

Den Horsk sluby v esk epublice. Na tento den, roku 1913, dolo k tragick udlosti. V Krkonoch pi zvod bhu ztratili ve snhov boui dva mui, Bohumil Han a Vclav Vrbata. Vrbata se pokusil o zchranu svho ptele Hane tak, e mu vnoval st svho obleen. Tm ale obtoval svj ivot. Na jejich pamtku je 24. bezen uren Dnem Horsk sluby. (viz lnek v Seniortipu - Mohyla na zlatm nvr)
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>