Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bume k sob vlídní

"Psaní je vznešená, nádherná sluba. Mete být chudý jako kostelní myš,
ale kdy napíšete povídku nebo báse, cítíte se krásn. Víte, e jste baron nebo princ,
ale pitom jste sluebník. Slouíte dvma pánm.
Jeden je vaše povídka, druhý je tená. Jinak se to nehraje."
Arnošt Lustig


ODPUŠTNÍ

Odpuštní! Jediné slovo a za ním se skrývá jedna z nejtších a nejušlechtilejších vlastností, která si vyaduje moudrosti, velkorysosti, lásky a síly – pekonat sama sebe a potlait vlastní sobectví.
Nevím, zda jsem dokázal nkdy zcela odpustit podraz, poníení, výsmch nebo nespravedlivé rozhodnutí. Snail jsem se usilovat o zapomnní, o optovaný stisk ruky, a pesto ve mn zstával ten temný stín nedvry. U nikdy se nevrátilo upímné pátelství a souzvuk duší. Dvra vzala za své.

Piznávám, e dodnes nevím, zda je správné odpouštt tomu, kdo vdom iní zlo a škodí lidem. Nemohu pochopit, a jsem kesan a katolík, pro lovku, který udlá jakýkoli hrzný skutek, je odpuštno a on, po modlitb, odchází z chrámu Pán oištn a bez výitek. Nevolám po pomst, ale spravedlivému trestu by neml uniknout ten, kdo si jej zasluhuje. Globální odpuštní me vést híšníka k pocitu, e me znovu dlat jakékoli zlo. Nejsem ani filozof, ani politolog, jsem jen tápající lovk z ulice. Vím, e se tímto problémem zabývalo lidstvo odpradávna.

Jiné je odpustit lidským inm, které jsou uinny z okamitého poblouznní, z hlouposti a nemají strašné následky. Odpuštní v zájmu rodiny, dtí je bohulibé. Je tké ít s pocitem, e jsme nkomu ublíili nebo neodpustili, a to nebyla váná vc. Nabídnout smírnou ruku je cesta ke smíení. Zarputilost a celá staletí trvající záš je jed do istých studní. Odpouštt se musí to, co si odpuštní zaslouí. Zapomínat se ale nemá.

Za mezní chvíli svého ivota povauji dobu, kdy jsem o odpuštní zaal ván uvaovat. Sám nosím v nitru okamiky, které nejsou isté. Ty, kteí mi ublíili, nezatracuji, ale míjím je bez pocitu pomsty. Ke svému stolu je nezvu.


POMLUVA

Pomluva je vrohodn vyslovená le. Akoli se zdá nevinná a spíše se odbyde mávnutím ruky, pesto patí k nejpodlejším zbraním z arzenálu všech skupin lidské spolenosti.
Pomluva dokáe rozvrátit rodiny, ukonit pátelství, ztratit kamarády, zniit lásku, poškodit dvru a svrhnout vlády.

Pomluva je šedou eminencí kadé moci. Stojí v pozadí a ovlivuje dj. Pomlouvai nemají jméno a pomlouvaní se vtšinou nedozví, kdo vyknul slova a vty páchnoucí špínou, komplexy, závistí a touhou ublíit nkomu, jemu se usmívají do oí. Pomluva se vdy dostane k pomlouvanému. Pipomene se zmnou chování bliních a známých.

Pomluvu staí vyslovit na správném míst, ve správný okamik a tomu, kdo na pomluvu eká. A ten ji ochotn pošeptá dalšímu stejn nízkému zvdavci. Zaíná štafeta zloby. Kanálem tee více špíny. Jedovatá slina, která pináší druhým spousty trápení, tragédií a zkázu citlivým duším.

Pomluva je anonym, který se nepíše, ale šeptá – jen tak, mimochodem – a zasahuje nic netušící a nepipravené obti. Kadý z nás máme v sob trochu touhy po senzaci, po neobvyklé zpráv, kterou se chceme blýsknout ped páteli, ped známými. Na tajemství, na mimoádnou událost se nalezne vdy plno ochotných uší. Ne si uvdomíme, co naše hloupost zavinila, je pozd. Vyknuté se z tabule duše nikdy nesmae.

Pradávná zbra, co vztahy bortí,
pomluva zlobou vyvelá.
V hub, kde jazyk závist kroutí,
tam všechna láska vymela.
Mlení, cesta bez návratu,
jen bosky šlapeš na stepy,
jdeš sám a víru poztrácenou
u ani Pán Bh neslepí.


Ukázka z knihy "Bume k sob vlídní", kterou vydalo nakladatelství BRÁNA

 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.09.2023  21:22
 Datum
Jmno
Tma
 13.09.  21:22 olga jankov
 13.09.  20:31 Pemek
 13.09.  13:47 Vclav Fotografie
 13.09.  12:39 Vesuviana