Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na Novém Zéland na lovu divoáka
 
Manel mé novozélandské netee James  je lovec. V esku by se eklo myslivec. Poznal jsem to ji, kdy jsem mu ukazoval Prahu. Nejene ml za sebou nkolik expedicí jako lovecký prvodce s evropskými lovci v Austrálii na zdivoelé pvodn domácí buvoly v severním Queenslandu, ale do Prahy pijel ze Švédska, protoe tam navštívil švédského lovce, kterého provázel práv v té Austrálii, aby ve Švédsku ulovili losa. A tak se i stalo. Pijel s erstv staenou losí kí a na chalup poblí Prahy jsme tu ki ješt doišovali a solili, aby mu vydrela a na Nový Zéland. A opravdu jsem ji tam pak vidl zdobící prostor u krbu. I v Praze a okolí Jamese více zajímaly zvíecí stopy teba kolem Sázavy, nebo praské prodejny s loveckými potebami ne proslulé praské památky. Ale budi. Je to lovec kadým coulem své duše!
 
Já jsem pravý opak. Pouze jako zcela malý kluk jsem se zúastnil místního mysliveckého honu na zajíce (to jich ješt bylo habadj). To jsme šli polem, dlali hluk a klacky jsme tloukli do polního porostu, aby zajíci vybhli do rány myslivc. No ale zjistil jsem, e radost mi to nepináší, a dokonce i pi venkovských zabíjakách jsem se musel vdy uklidit, abych neslyšel ten kvikot domácího prasete. Ani vlastn z toho zabíjakového pohoštní jsem neml poitek a nejradji z celé domácí zabíjaky jsem vlastn ml moravský švestkový kolá. Ostatn stejn tak i pan ezník, ale ten spíše asi kvli ji dávnému pejezení se zabíjakovými produkty.
 
Pi návštv Jamese na Novém Zéland bylo hned jasné, e jsem u lovce. Na dvorku ti statní lovetí psi. Zcela jiní ne v esku. ádné placaté uši a vbec elegance tch naších, ale spíše takoví podsadití trošku kivonozí krátkosrstí svalnatci velikosti našeho vláka. A samozejm v domku spousta všelijakých loveckých trofejí vetn i z ji zmínného švédského losa. Ji si ani nepamatuji, zda mi James ukázal i zbran, ale rozhodn jsem po tom netouil, protoe se zbraní njak bojím. Ale pochoutky z ulovené zve, ty mi chutnaly moc.
 
A hned snad první den, e pjdeme do vinice lovit zajíce. A kdy první zajíc nebyl zasaen a utekl, tolik jsem mu to pál, ale ped Jamesem jsem to projevit nemohl. Ale on to stejn vytušil, zajíce nakonec stejn dostal a pak mi vysvtlil, jak velkou škodu ve vinici nadlají, ale naopak jeho odstel prý ádnou škodou není, protoe vše se sesbírá a odveze ke zpracování pochoutek pro koky.
 
A jak to tedy s tou škodou ze strany zajíc ve vinicích vlastn je? Rozhodn není na prvním míst, e by zajíc okousával vininý kmínek. Jde o nco zcela jiného. Novozélandská vinice je vlastn takové technologické pole. Práce zde je hodn zautomatizovaná. A tak samozejm té zavlaování. Ale nejen pi suchu, nýbr i pi pízemních mrazících.


Tam kde jsou na Novém Zélandu vinice, tak pochopiteln mrazy nejsou. Leda na vrcholcích hor, které v dálce za vinicemi meme spatit i zasnené. Ve vinicích jsou obas pouze pízemní ranní mrazíky. Ale i ty by dokázaly natropit hodn škody. A tak teplota ve vinicí je stále automaticky mena, vše je automaticky pedáváno do centrály, tam vyhodnocováno a za uritých okolností se automaticky spustí rozprašova vody a to kupodivu vinici ochrání od škod mrazíkem. A jakou v tomto systému hrají škodnou práv ti zajíci? No oni strašn milují kousat ty plastové trubky rozvádjící tu rozprašovanou vodu. A tak škodná musí být odstelena. No takovým prizmatem je pohled Jamese a následn i mj, spravedlivý. Ale stejn mi to dobe nedlá.
 
O víkendu James pravil, e se vypravíme na lov divoáka. Kdy pistavil náklaáek s klecí pro ti lovecké psy na loné ploše, tak ti se mohli zbláznit, jak radostí bhali a poskakovali kolem, protoe ji vdli, e je eká lov. A kdy James otevel dvíka té klece na tom náklaáku, tak psi neuviteln mrštn do tch dvíek, a tak do klece, naskákali. Samozejm James ml i zbran, ale tomu já nevnoval pozornost – jak jsem ekl, zbran mi nejsou píjemné. A té ml poádný lovecký n, co se nakonec ukázalo jako nejdleitjší pomcka ihned po tch psech (pokud teda psy meme vbec nazvat pomckou).  Pak jsme mli s sebou njakou svainu a té nealkoholické pití. Oekávalo se, e teba budeme v terénu celý den a do tmy. A tak jsme vyjeli. James a já v kabin auta, ti lovetí psi v kleci na loné ploše.
 
Je teba poznamenat, e na Novém Zéland není moné lovit kdekoliv podle libosti. Je teba mít souhlas majitele (pop. i více majitel) píslušeného katastru. Na to my v esku nejsme zvykli. U nás majitel lesa, pole, louky lov neme zakázat, kdokoliv me do jeho lesa vstoupit, a na výjimky si les neme majitel oplotit atp. Ale na Novém Zéland získat ten souhlas majitel vtšinou není problém, pokud je lovec seriózní, a dokonce to je nutné i pro obyejnou procházku, pop. túru. Nedotknutelnost majetku je zde opravdu nedotknutelná. Takový majitel ale vtšinou rád pivítá, e se mu o revír nkdo stará a za to ho lovec obas odmní njakým svým úlovkem – spíše ji ale zpracovaným. Co by si takový majitel – nelovec se nezpracovanou zví poal, e?
 
Vbec nejsem odborník na lov divoák ani v esku, ani na Novém Zéland. Ale tolik zase o tom vím, e jsem ihned poznal rozdíly. V esku prost myslivec vezme dostaten silnou kulovnici (nkdy staí i jen brokovnice) a kdy v terénu narazí na divoáka, tak se snaí ho strefit. Je to vlastn škodná, tak snad je moné lovit celoron – to si nejsem jistý, ale na internetu by se to našlo. Té pochopiteln si lze sednout na posed a ekat, zda se njaký divoák ve vzdálenosti dostelu objeví. Snad jediné, co snad není moné, je stílet z njakého dopravního prostedku – nejen auta, ale i traktoru, kombajnu… Neznám ale ta pravidla pesn, zda lze teba traktor na polní cest zastavit a stílet. To nejspíše ano. A té myslím, e v esku se k lovu nevyuívají psi. I té proto, e je to pro psího miláka, by loveckého, dost nebezpené – divoák se lovka vlastn bojí, ale psa nikoliv, a naopak je to snad hlavní nepítel v jeho divoáckém revíru.
 
 
Na novém Zéland lov probíhal zcela jinak. Pedn puška je k dispozici spíše jen jako doplující vc nebo pro pípad, e by se k lovu objevila ješt jiná zv ne pedpokládaný divoák. Jak jsem se ji zmínil, hlavním lovcem jsou zde ti psi, které jsme si dovezli a pak ten velký lovecký n. Ješt poznamenávám, e psi se bn uívají k lovu dva a vzájemn se zkušen sami koordinují. A ten tetí mladý pes se zauuje – pedpokládám, e kdy se pak prodává pes s ji loveckou zkušeností, tak je zpenitelný. Jo byznys prostupuje vše!
 
Lov probíhá následovn. Psm se na krk pipevní taková lovecká GPS, take lovec má pehled, kde jeho milákové práv i v neprhledném terénu jsou. A jde se na to. Nešli jsme ani moc daleko a nejednou psi zneklidnli, protoe vyichali divoáka. A opravdu, za chvíli byl v našem dohledu. A psi se za nim hnali. A protoe šlo spíše o koviska, tak jsme nevidli ani divoáka, ani psy – ale ty jsme mohli sledovat na GPS. A jen jsme vidli, jak se ta sešlost ene tím kovím, a se vtviky otásaly. Najednou se dal do bhu i James. To koví se toti ji otásalo jen na jednom míst. To znamenalo, e divoák byl psy povalen a oni se snaí ho zakousnout. A to je chvíle pro lovce, který bí svým psm na pomoc a povaleného divoáka se snaí podíznout. No, jak znám eské divoácké vyprávnky, tak to by bylo pro naše psy i lovce dost nebezpené. Ale na Novém Zéland jsou takto asi vycviení a zdá se, e pro psy i lovce ta závrená fáze je velkým potšením.
 
Já teda byl dost vyplašený, a tak jsem radji postával za objemným stromem a pedstavoval si, jak ten, by ji zkrvavený divoák, se ene proti mn a já bych poteboval nikoliv objemný strom, za kterým se mohu skrývat, ale menší strom, na který bych mohl vyskoit, a tak se zachránit.
 
No a kdy jsem slyšel úasn radostné Jamesovo halasení a psi omezili svj zuivý štkot, tak jsem vytušil, e divoák bitvu práv prohrál. Pozvolna jsem se odváil opustit svj objemný strom smrem k úlovku. No nejsem lovec, ale bylo dokonáno a já ml radost, e krom divoáka jsme všichni peili. Pak James rozízl divoákovi bicho, vyvrhl vnitnosti a hodil si takto odlehené zvíe na záda. A ty vnitnosti urit nkdo s chutí tam v kovisku spoádá – teba i jen mravenekové. A takto s divoákem došel James a k autu vzdáleného asi tak 1 km. A nebyla to cesta pohodlnou pšinkou, ale nkdy i poádné lopocení roklinami a vbec nerovným terénem.
 
No vše dopadlo daleko rychleji, ne se pvodn oekávalo. A tak ani doma nás ješt vbec neekali. Ale prý to takto rychle vbec nebývá asto. Spíše se lovk i celý den plahoí, aby nakonec koupil ízky pro rodinu u ezníka v krámu. Ostatn takto to asto dlají i neúspšní rybái.
 
 
Ale ani tohoto uloveného divoáka nebylo moné ihned krájet na ízky. Nejdíve James divoáka doma zváil na takovém váicím háku. Dlalo to 42 kg (samozejm ji bez vnitností, ale ješt stále s kí). No ekal jsem, e to bude více, by ne tolik, jako u 200kilogramového domácího prasete na venkov. Vdy já toho divoáka nemohl na zádech ani udret pro focení (fotku jsem ji nkde zašantroil v digitálním nekonenu), zatímco James s ním ušel asi 1 km k autu. No, je o generaci mladší a trénovanjší a navíc lovec. Já dlám jen rychlochzi po sousedním golfovém hišti, zatímco on trénuje v terénu s tkým úlovkem na zádech. Tak to je pak samozejm znát!
 
Nakonec jsme s divoákem odjeli ke specializovanému ezníkovi s licencí i pro zv a James si pi té píleitosti vyzvedl zpracované produkty z pedchozího uloveného divoáka – v domácnosti lze takto docela ušetit, i kdy to lovení té má své náklady. A ty lovecké dobroty jsme pak doma s chutí pojedli. A bylo to výborné. To byla pro mne teprve ta pravá rozkoš z lovu. Nikoliv to mnou pociované nebezpené lovecké pachtní se v terénu. K tomu mám radji terén „jen“ pro sportovní chzi. Ale tak to mám já. A jiní to mají jinak, a proto je svt krásný ve své úasné variabilnosti.

 
Stanislav Vank
* * *
Ilustrace https://pixabay.com/cs/   https://www.piqsels.com/cs


Komente
Posledn koment: 02.01.2023  14:43
 Datum
Jmno
Tma
 02.01.  14:43 Ivana Ltalov
 05.12.  12:37 Vesuviana
 05.12.  11:47 olga jankov
 05.12.  08:33 Vladimr K
 05.12.  08:29 von