Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Stela,
ztra Kazimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála her

Na poad tohoto ponkud chaotického chválení pichází innost, která se líbí snad kadému ivému tvoru a vlastn navazuje na minulou chválu domácích mazlík. Vdy jist si velmi ráda hraje koka s myší i s papírovým bábrletem, pes se marn toí dokoleka za svou ohákou a moc rád pináší vci, které mu páníek hodí, kosáci si pak rádi pohrávají s íalou. Jako obyejn se však zcela sobecky zamím na innost tvora homo sapiens sapiens, za kterého se všichni povaujeme.
 

Pod pojmem hra si meme pestavit doslova leccos. Na píklad hru na rzné hudební nástroje, hru divadelní, televizní i rozhlasovou, pirozené hry dtí, spoleenské a sportovní hry všeho druhu vetn Olympijských her. Ano – „ve he hledej zálibu, holduj tanci pohybu“, to zpívali Voskovec a Werich u v dob mého narození. Samozejm v celé lidské historii se pak prosazují i rzné hry zpravodajské i diplomatické a nesmíme ani zapomenout na hry i hrátky milostné, a ani na Lásky hru osudnou, kterou odhalili další dva naši velikáni -  brati apkové. V této chvalb  bych se ale chtl zamit na loví hry an sich.

V tomto pípad je hra vlastn velmi dleitá a samozejm velmi chvályhodná innost jednoho i více lidí, kterou vykonáváme obvykle pro zábavu, relaxaci a potšení, co je jakási definice. Pitom paradoxn nkteré hry ani nemusí mít konkrétní smysl, nebo naopak mají smysl zcela nesmyslný. Dkazem je na píklad – fotbaloví fandové mi snad prominou - pochybné honní se za kulatým nesmyslem. A lovk by snad ani nebyl lovkem, kdyby i tak bájenou a chvályhodnou innost jako je hra zcela nesmysln dovedl ad absurdum a vymyslel hry sázkové a dokonce i pekelné hrací automaty se všemi tragediemi, které tato monstra pinášejí. Opatrní bychom mli být a dávat bacha radji vtšího ne menšího i v pípad her poítaových, kdy se to pehání! Není snad teba zdrazovat, e tato oblast her prost píliš chvályhodná není…

Kdy moná trestuhodn pomineme hrátky milostné, tak na opaném konci spektra her jsou pak hry didaktické, strategické a všeobecn vzdlávací. Moná málokdo ví, e dokonce existuje vda zvaná ludologie, která se zabývá rolí her v lidské spolenosti. A zde se nám jist ihned vynoí v pamti jméno Jana Amose Komenského a jeho bájené heslo – „schola ludus“ – „škola hrou!“

Ano, náš velký Jan Amos byl zejm první v Evrop, kdo poznal bohulibost her pi školní a vlastn jakékoliv výuce a zaslouil se tak o další vývoj druhu homo ludens – tedy hrajícího si lovka, který poznává, vyvíjí, zdokonaluje své schopnosti a rozšiuje své vdomosti prostednictvím her! Friedrich Schiller pak dokonce tvrdil, e „lovk je lovkem pouze tam, kde si hraje!“

Te ale je teba, abych zanechal snad sice chvályhodné, le moná u únavné rádoby osvty a na závr trochu nostalgicky alespo krátce zavzpomínal na dtské hry našeho mládí.

Je jasné, e nic nenadlám s tím, e i dtské hry mají svj nezastavitelný vývoj, ale pesto m docela mrzí, e našim vnouatm snad vtšina našich dtských her u pranic neíká. Kolik pohybových i slovních a kulturních her zaniklo. Kdo si pamatuje „Škatulata hejbejte se!“, „Honzo vstávej! – Kolik je hodin?“, „Pan áp ztratil epiku“, nebo u s míem „Polívka se vaí“? Co jsme se nahonili za obruí, jak nás bavilo šlehat biíkem devnou káu! Vím, e je to zákonité, vdy ani má generace tsn ped Druhou svtovou válkou u nehrála „Špaka“, o nm vím jen z doslechu od tatínka. Byla to „trochu“ nebezpená hra, ve které se devnou pálkou odbíjel devný špiatý kolík.

Nevím, zda ješt souasné dti znají pam procviující „Kimovku“, hrají na „Tichou poštu“ nebo se seznamují s našimi národními písnikami pomocí hry „Písniky o … koních, vod, stromech, kytikách…“  Naštstí se zachovala „Hra na babu“ i „Na schovávanou“, a pi špatném poasí kupodivu vnouata nepohrdnou ani vzdlávací hrou „Zem, msto, moe atd.“

Jinak samozejm mají naši malí souasníci nespoet svých her, o nich se nám ani nesnilo.
 
  

Take – chvála hrám a chválabohu za to, e alespo nkolik našich starodávných her peívá!
 
Text a foto: Vladimír Vondráek
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 15.10.2020  10:35
 Datum
Jmno
Tma
 15.10.  10:35 Von
 14.10.  12:17 Vesuvjana dky
 14.10.  10:21 olga jankov
 14.10.  10:17 olga jankov