Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Míval jsem klobouk...
le klobouky pomíjejí, zpívá se v jedné písnice. Smutek nad takovou ztrátou je oividný a touha po navrácení milované pokrývky hlavy nepochybná. Zde autor klade draz na charakterové vlastnosti nálezce, zatímco autor písn o klobouku ve koví se zamýšlí nad charakteristikou jeho majitele. 

Chodit s hlavou nepokrytou bylo díve naprosto nemyslitelné. Ale teba padesátá léta nebyla ke kloboukm práv pívtivá. Zvláš klobouek dámský byl pedmtem zkoumání, zda jeho nositelka není náhodou nepítelem lidov demokratického zízení. Pokud se dáma nechtla stetnout s uliním dvrníkem, zvolila radji šátek. eny jsou ale vynalézavé a šátkové kreace byly nkdy vskutku pvabné. Mui sice déle lpli na tradiním klobouku, ale i oni podléhali tlaku doby a své hlavy stále astji pokrývali epicemi, vtšinou kšiltovkami, je byly znakem píslušnosti k dlnické tíd. Koup klobouku pro syna byla pesto záleitostí pímo rituální, nebo tímto aktem se z chlapce stával mladý mu. O enách se v této souvislosti nemusíme obšírn rozepisovat. Jejich jarní touha po novém klobouku byla v literatue popsána dostaten. 

Souasnost je tolerantnjší. K nošení pokrývky hlavy nás nutí zima, móda anebo píslušnost k urité skupin. Je vskutku radost pohledt, jak dobe posazená epice podtrhuje švarný zjev uniformovaného nositele. Pak jsou tu tzv. „kapucái“. Jejich typickým pedstavitelem je mladík ve vku mezi 13 – 18 lety, vyznaující se zachmueným výrazem, nahrbeným postojem a klátivou chzí. Vyjaduje se drsn, útchou pro náhodného posluchae je, e si vbec nedává pozor na výslovnost, take jeho verbálnímu projevu není vtšinou píliš rozumt. Ovšem vzte, e pokud nositel kapuce spadá spíše do vyšší vkové kategorie, nejde o chlapce bouícího se proti starší generaci, ale o lovka s vyhranným politickým názorem. 

Pletené epice jsou další kapitolou hodnou zájmu. Pokud jste všímaví, zahlédnete v zim na dtských hlavikách zajímavé kreace. V koárcích sedí myšky, medvídci pejsci a zajíci. Pletená epice nošená v místnosti, to je ovšem nco jiného. Nasazují si ji (nejen) mladí lidé, kteí tak chtjí upozornit na svou výjimenost. Expanzi tohoto úkazu jsme vidli v jedné televizní souti. Na obrazovce m zaujal tvar epice, jen napovídal, e by se v jejím objemu mohlo skrývat ješt nco dalšího, ne jen leb a vlasy. Bohuel jsem nepišla na to, co by to mohlo vlastn být. A e asociace jsou velmi zrádné, vybavila se mi pi pohledu na ni hrzostrašná historka, kterou jsme si jako dti vykládaly pi svíkách na škole v pírod. Byla to ta o dítti s vodnatou hlavou… 

S potšením jsem zaznamenala, e klobouk na hlavách dosplé populace opt pibývá. A tak lze i v davu odlišit jednotlivce. Mui v tradiním klobouku pedstavují serióznost. erný klobouk se širší krempou, posazený lehce do týla, dává ovšem tušit bohémskou povahu. Stále astji jsou k vidní stetsony, ili klobouky kovbojské. Jejich nositelé mívají ostraitý pohled a pravou (pokud jsou leváky zase levou) pai lehce pokrenou v lokti, ím naznaují, e kolt zavšený proklat nízko me být v miku tasen. Skutenou renesanci proívá šátek – u mu vázaný jako pirátský, prozrazuje dobrodruného ducha. Nememe opominout ani návrat okouzlující pokrývky hlavy, a to epici hadovku. Tento model se vrací jako chipková epidemie a na hlavu si ho nasazují hlavn recesisté. enské pokrývky hlavy se vyznaují pece jen vtší pestrostí. A to jak v barevném ladní, tak tvarem. Dámský klobouk je umlecké dílo, koketn nasazená epice bývá nejen ochranou proti chladu, ale i jistým druhem signálu. 

Ovšem nejzajímavjší model nosívá v zim, po tch pár dní, kdy se v Praze drí sníh, Eliška Krásnohorská (viz snímek). V její dob by byl povaován za výstední. Domnívám se však, e by Eliška, je se vyznaovala pokrokovým duchem, kritiku závistivého okolí hrav zvládla. Dnes ovšem, a zvláš v jejím pípad, se doslova naplují slova písn o pomíjejícnosti klobouk. A teba i to, e není a tak dleité, co máme na hlav, ale co je v ní.
Eva Vlachová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 23.03.2020  14:17
 Datum
Jmno
Tma
 23.03.  14:17 zdenka
 23.03.  11:47 Vesuvjana dky
 23.03.  11:07 KarlaA
 23.03.  09:01 Von
 23.03.  08:13 Kvta