Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Stela,
ztra Kazimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MINCE PRO ANGLICKOU KRÁLOVNU
 
Britské Spoleenství Národ (The British Commonwealth of Nations), pod kterým je zahrnuto 53 zemí ze šesti svtadíl, vyhlásilo v roce 1998 sout o nový portrét Britské královny Albty ll (Queen Elizabeth ll). Zastaralý portrét z jejího útlého mládí musí být na všech mincích v obhu Britského Spoleenství vymnn v souasnou podobou.

 


Vladimír a dva jeho kolegové se soute zúastnili. Reprezentovali Austrálii, která stále spadá pod toto Spoleenství Národ. Jaké to bylo milé pekvapení pro Vladimíra, kdy obdrel zprávu od vedení Královské Mincovny (Royal Australian Mint), e jeho portrét Královny je vybraný mezi temi finalisty. eká se pouze na poslední slovo a to pímo od Královny, který z tchto tí portrét, bude reprezentovat lícní stranu (obverse) mincí všech Commonwealth Stát. Po ase pišla další zpráva a to ta, e královna vybrala portrét návrháe Brita (Ian Rank Broadley). Vladimíra tšil úspch, e byl jako jeden ze tí, kteí picházeli v úvahu. Dostalo se mu k uchu, e pi výbru Královna jeden e tí portrét zavrhla a rozhodovala mezi  Broadleyem a Gottwaldem. Nakonec výhru piklepla Britovi. íkalo se v Canbee, e kdyby vyhrála Austrálie, všechny mince by se pro Commonwealth razily v Canbee a to Anglie nedopustí. Co je na tom pravdy, nevíme, ale jak to vdy bývá - ”jedna paní povídala”. Vše šlo dál v normálu. Vladimír navrhoval úspšn další mince pro Austrálii a byl spokojený, nebo se snail ve svých monostech, jak nejlépe uml. V roce 2000 byla Anglická Královna s manelem Vévodou z Edinburghu pozvána Australskou vládou na oficiální návštvu do Austrálie. Pi této vzácné píleitosti vedení Královské Mincovny napadlo poádat “Buckingham Palác” o povolení k raení jejího portrétu na 50c minci navreným Vladimírem z roku 1998 k jubileu její vzácné návštvy. Buckingham souhlasil a tak se poprvé v historii stalo, e od Kralování (George V) australská 50c mince obverse ponese návrh vytvoený Australanem a tím se stane základní souástí australské sbírky.  27. bezna roku 2000 bude Královská výprava slavnostn pivítaná ve Velké Hale  (Great Hall)  australského Parlamentu.
 
 

K této slavnostní události bude mince prezentována Královn v devné ozdobné krabici se sklenným víkem. Ne jenom e líc (obverse) mince, ale i druhá strana mince (reverse) také Vladimírv návrh, kde je zobrazen Parlament budova s australskou vlajkou. Oba dva návrhy rub i líc mince Vladimír estn odevzdá s krabicí Královn. Kartu s pozvánkou na setkání s Královnou pinesl Vladimír dom a na pozvánce stálo, e si me pivést hosta. Chtl, abych se setkání úastnila s ním. Nabídku jsem zamítla s tím, e nevím jak se v takové spolenosti chovat. Slíbila jsem mu, e si z práce odskoím a budu ekat s ostatními pihlíejícími v davu ped vstupem do Velké Haly, abych Královnu zahlédla. „Samozejm i tebe, jak krabici pedáváš, jestlie to bude moné.“ Ve tyi hod. odpoledne jsem stála mezi ostatními v pedvstupní síni ped Velkou Halou.
 

Královna se dostavila s celou parádou a ochranou Jejího Velienstva. Po boku mla svého manela Vévodu z Edinburghu. Královskou Australskou Mincovnu reprezentoval editel mincovny “Graeme Moffatt”, ministr finanních záleitostí “Joe Hockey” a “ Vladimír Gottwald". Joe Hockey se zajímal, kde má Vladimír manelku? „Ta stojí v davu ped Velkou Halou, nechtla jít se mnou.” Ukazoval ministrovi, kde piblin stojím. On mne vyzval, a se postavím vedle manela. Zdráhala jsem se, ale on m nakonec pesvdil. Stydla jsem se, e jsem se na takovou píleitost lépe nepipravila.
 
Delegace vítala Královnu a ta pítomným podávala ruku v rukavice. eny vzdávaly Královn est mírnou poklonou a pokrením nohy. Ne jsem se vzpamatovala, stála jsem ped Královnou. V tom zmatku, e se musím poklonit, jsem zavrávorala a málem jsem ped Královnou padla na kolena. Podala mn jemn ruku a já celá nesvá a neznalá etikety odvrávorala k Vladimírovi. Ten byl klidný jako vdy a dokonce se dal s královským párem do ei.  Vysvtloval jim nco o mincích. Vypadalo to, e dárek uvznný v devné krabici na královskou dvojici zapsobil.
 
Královna odná ve sladkých barvách s piléhavým kloboukem vypadala ve skutenosti mnohem lépe, ne z fotografií. Blahopála Vladimírovi k úspchu a popála mu hodn štstí do další tvoivé práce. V roce 2000 bylo 50c mincí vyraeno 5 milion a do obhu v Austrálii pišly v roce 2001.

Ješt jednou ml Vladimír est setkat se s Anglickou Královnou, kdy v roce 2006 opt zavítala do Austrálie.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.05.2020  04:46
 Datum
Jmno
Tma
 16.05.  04:46 Josef
 15.05.  13:29 Jarmila
 15.05.  10:45 Marta
 15.05.  08:32 Von
 15.05.  08:30 Von
 15.05.  08:24 Von