Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála písma a písmen
 
Moná to bude profesionální deformací, moná tím, e jsem vdycky byl znan nesystematický, ale moná prost z neznámého dvodu jsem pi tchto svých chváleních dal pednost numerm a cifrám ped logicky se nabízejícím písmem a písmeny. Take tedy a nyní, pozd, ale pece!

Obligátn zanu tentokrát dobe známou definicí. Písmo je soustava grafických znak, které slouí k zaznamenání jazyka a písmeno je pak jednotlivý znak konkrétního písma, nebo – chcete-li – abecedy. Je tedy nad slunce jasné, e písmo a písmena jsou neskonale dleitjší, ne ísla a íslice. Bez zaznamenaných jednotlivých písmen, která se skládají do jednotlivých slov, vt a tak dále, bychom si toti museli všechno pamatovat! A naopak - nebýt íslic, moná bychom byli ušeteni tch nejvtších trabl, zpsobených poítáním leceho! Vdy  díky poítání se dá zjistit nejen jak je co daleko a jak je co tké, co je ješt pomrn neškodné, ale i jak je kdo starý a jak je kdo bohatý! A zde to slvko „díky“ zcela jist u zasluhuje uvozovky, protoe tato zjištní vedou k závisti, ta pak k nenávisti a – radji to nebudu dále rozvádt … Nejprve ale letem svtem o písmech a písmenech opt za pomoci milé Wikipedie.

Veškeré lidské grafické znázorování zaalo tak zvanými obrázkovými kryptogramy, které se zachovaly v rzných jeskyních, a kterými ješt v polovin 19. století ádali severoamerití Indiáni Kongres USA o navrácení svých loviš! Z kryptogram vzniklo písmo klínové i hieroglyfy a pro kadou hlásku jiný znak vynašli Féniané.
      
 
A opt jako leccos bylo i písmo vynalezeno nezávisle a mnohokrát rznými civilizacemi. Tch známých i pozapomenutých písem je tolik, e by jen jejich výet zabral pár stránek. Jist je známo, e i v souasné dob pouívají nkteré národy rzné druhy písem i písmen. Od obrázkového, pes „rozsypaný aj“ a azbuku i alfabetu, a po naši latinku. A práv na ni bych s laskavým svolením ctné obce tenáské nyní krátce zamil své hlavní chválení.

Latinka patí mezi písma hlásková neboli abecední ili alfabetická, v nich staí pouhých pár desítek písmen k zaznamenání tém všeho, a zde je tedy jist na míst chvála jako hrom! Z dvod úsporných si pak jednotlivé národy pro nkteré hlásky své mluvy vytvoily tak zvané speky, kdy pro písemné vyjádení nkterých hlásek se spojí pár písmenek. Moná pekvapí, e v eštin je to na píklad speka „ch“, v anglitin „the“ a v nmin „tsch“. Vtšinu tchto speek vysloví správn pouze rodilí mluví a zejména anglitina se tím snad mstí ostatním jazykm. Ty si to ale nenechávají líbit a zejména eština políila na „cizáky“ jiné zrady, na píklad hlásku a písmeno „“. Pojme ale k další chvále písmen a zamme se na jejich obrazový tvar.

Kapitolou samou pro sebe jsou kapitálky, které se nkdy pouívají v textu na poátku kapitol nebo i stránek a nkdy jsou to nádhern zdobené iniciály.
 
         
 
O tchto malých grafických dílkách, ozdobných i zcela normálních, se více mén pochvaln rozepsalo hodn našich známých literárních tvrc, fejetonist i texta. Ne marn ti posledn jmenovaní spojují velmi asto ve svých textech písmena s láskou. Moná si vzpomenete  –  „Láska – to jsou jen písmena“, anebo „L – dv ruce znaí mou a Tvou, A – je stan a stecha nad hlavou, S – to v sob tají, hada co byl v ráji, K – je kytka v kvtu a to slovo náhle je tu…“  Fejetonisté se pak zamýšleli nad zajímavou podobou nkterých písmen. Na píklad Rudolf Kesan tak zjistil, e má velké potíe s tím, jak se píše velké psací písmeno „Q“ - a není se co divit! Naopak je se co divit, ba je tém k nevíe, e si troufnu vstoupit na tento tenký led a pidat alespo pár svých pedstav. Pro jistotu ale vynechám ta u výše  uvedená oslavovaná písmena.
 
„B“ mi tedy pipomíná thotnou enu, „C“ - správn zahnutý rohlík, „D“ - Msíc v polovin své dorstající fáze, „E“ a „F“ - jako asi kdekomu – hráb celé a s ulomeným kolíkem, „H“ - jeden šprincl ebíku, „I“ - antický sloup, „J“ – fajfku, „M“ – hrad Trosky z mého rodného eského ráje, „N“ – prost nic, „O“ -  jako úplnk i celý kruh naopak všecko!   P“ je prost písmeno, kterým zaíná nejvíce slov a pipomíná mi plýtvání, „Q“ pro jistotu také vynechám a „R“ je pro mne zvukomalebný rachot. „T“ mi pipomíná staré strašáky v polích a s písmenem „U“ mám trochu problém. Pipomíná mi toti sice údolí, ale také jakousi utopenou utopii. Pi spatení „V“ a „W“ se mi vybaví Voskovec a Werich a jsou to vlastn - s dovolením – také mé iniciály, a pi pohledu na „X“ vidím – s prominutím - jistý tvar enských nohou. Písmeno „Y“ mi pipomíná rozcestí a dále nejvýše tak nco natvrdlého a „Z“ - jako asi vtšin motorist – zatáku. Ejhle – práv jsem zjistil, e jsem zapomnl na „G“ – take mi pipomíná globus a tedy vlastn celý Svt, který bych chtl celý projet, poznat, a který urit neprojedu a nikdy nepoznám.
 
Základní a nejdleitjší chválu písem a písmen jsem tentokrát pinesl hned v prvních odstavcích, v závru jsem se drze vypoádal s naší abecedou a doufám jen, e alespo nkterá z mých „písmenných asociací“ se také chválit dá.    
   
Obrázky: internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 12.02.2020  11:44
 Datum
Jmno
Tma
 12.02.  11:44 Von
 12.02.  09:09 Jana
 11.02.  10:28 Jana
 11.02.  08:23 Von
 10.02.  18:15 Karla I.
 10.02.  09:57 Vesuvjana dky