Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Brigita,
ztra Sabina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Potomci eských král neijí jen ve staré dobré Anglii

Republikánské zízení neznamená, e by se potomci eských panovník nerodili a nerodí. Jsou jimi lenové mnoha eských šlechtických rod i evropských dynastií.

Je tomu tak ve staré dobré Anglii, kde se práv jeden potomek eských král narodil (Louis) a další (Harry) se chystá oenit. Je to velká sláva a raduje se celá Velká Británie. Stejn tak v Nizozemsku, kde celá zem kadoron slaví 27. duben jako Králv den a pipomíná si tak narození svého krále Viléma-Alexandra v roce 1967.  Králv den je povaován za nejvtší happening v Evrop. Jen v Amsterdamu tancuje ten den v ulicích msta více jak milión lidí.

A obdobné je to u dalších evropských zemí, kde obyvatelé smutní pi úmrtí svých král a královen a radují se z narození královského ddice, nového nositele staleté kontinuity. Potomci eských panovník ijí nejen v rodech a dynastiích souasných evropských monarchií – Belgii, Dánsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Monaku, Norsku, Španlsku a Švédsku, ale i v dalších zemích, kde díve vládli císai a králové, nebo kníecí suveréni.

Píslušné rodokmeny (konkrétn potomk ímského císae a 11. eského krále Karla IV.) by mly být postupn a nastálo vystaveny na zámku v Mlníku. Nedaleká hora íp pipomíná píchodem praotce echa bájné poátky eských zemí a jejich obyvatel a sám Mlník patí k nejstarším svdkm více jak tisíciletého historicky doloeného vývoje eského státu. Stojí symbolicky nad soutokem dvou hlavních eských ek Labe a Vltavy.

 
 
Mlnický zámek se svými vinicemi a kostelem sv. Petra a Pavla.

Odtud podle Kristianovy kroniky pochází pramáti všech dosud zmiovaných potomk – sv. Ludmila, manelka prvního historicky doloeného eského kníete Boivoje I. Pemyslovce. Jejím a manelovým kestem zaala praktická christianizace v echách. Podle legend na Mlníku tato první eská a slovanská svtice i asto pobývala a vychovávala zde i svého vnuka sv. Václava. Oba jsou dodnes hlavními patrony eských zemí. Na Mlníku delší dobu pobývala i manelka eského krále Jana Lucemburského Eliška, poslední z Pemyslovc na eském trnu a matka císae a krále Karla IV. Lucemburského, Ten oficiáln vyhlásil Mlník za královské vnné msto a jeho tvrtá manelka Eliška Pomoanská sídlila na Mlníce a do své smrti a patrn ona nechala postavit hradní kapli, zasvcenou dnes svaté Ludmile.

Souasný majitel zámku Jií princ Lobkowicz patí také mezi potomky eských kníat a král a na svém zámku by chtl vystavit celkem 123 zmínných rodokmen.


 
Genealogická tabule pedk britské královny Albty II. v parku na Karlov

Královnin rodokmen si lze spolu s rodokmeny ostatních souasných evropských monarchií prohlédnou v parku areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlov.  Tento kostel  Karel IV. zaloil jako souást kanonie augustinián kanovník v rámci své velkorysé výstavby Nového Msta. ímský císa a eský král chtl svými zakladatelskými poiny pozvednout význam Prahy na úrove odpovídající hlavnímu mstu ímské íše. Osobn se zúastnil poloení základního kamene (18.9.1350) i vysvcení  kostela 28.1.1377. Tehdy vloil do oltání menzy svatou relikvii – ti zuby ímského císae Karla Velikého, který byl pro Karla IV. nejen vzorem, ale i patronem a pímým pedkem ve 20. generaci. Dole pod fotografiemi si je moné po kliknutí tabuli s genealogickou adou pedk Albty II. prohlédnout.
 
 

 
Pedci britské královny Albty II. a k Boivoji I. a sv. Ludmile

Nejen princové mají královské pedky

Potomkem král jsou nejen britští královští princové, ale i manelka prince Williama, vévodkyn z Cambridge Kate rozená Middleton. Královské pedky má dokonce od obou rodi (pipravuje se rodokmen). Otec Michael i matka Carole rozená Goldsmith jsou potomky Edwarda III. (*1312 † 1377), jednoho z nejúspšnjších a nejdéle vládnoucích (1327-1377) anglických král . Pro Michaela je tento Plantagenet 1 419 372 pedkem v 21. generaci, pro Carole je pímá genealogická linie o generaci delší, král  je jejím 3 326 112. pedkem ve 22. generaci. Edward III. zmnil Anglii v jednu z nejmocnjších vojenských mocností Evropy. V dob jeho dlouhé vlády (1.2.1327-21.6.1377) došlo k velkému rozvoji práva, vlády, vývoji parlamentu, ale i velké morové nákaze oznaované erná smrt.

eští pedci Edwarda III.

Manelé Jan Lucemburský a Eliška Pemyslovna  
Po váleném taení ve Skotsku si král Edward III. zaal roku 1340 init nárok na francouzský trn, a zahájil tak konflikt zvaný stoletá válka. V jeho rámci se 26.8.1346 utkal s francouzským vojskem v bitv u Kresaku, ve které pesvdiv zvítzil. V této osudové bitv pro eského krále Jana Lucemburského, bojoval jak  známo i jeho syn, budoucí ímský císa a 11. eský král Karel IV. Ten byl po své matce Elišce Pemyslovn potomkem eských pemyslovských kníat a král mj. v 9. generaci 1. eského krále Vratislava I. Pemyslovce († 1092). A potomkem tohoto eského panovníka byl ve 12. generaci také Edward III. V linii vedoucí pes Eleonoru z Provence († 1291), cho Jindicha III. (*1207 † 1272), anglického krále v letech 1216-1272.


Titul prince waleského

Edward III. ml nkolik syn, ddicem trnu byl nejstarší z nich Edward zvaný erný princ (*1330 † 1376). Na královskou korunu ale nedosáhl, protoe zemel ješt ped otcem. Jako následník trnu byl ale prvním, který 12.5.1343 pouil titul prince waleského. Ten má dle povsti  spojitost s eským králem Janem Lucemburským a bitvou u Krešaku (podrobnosti viz rodokmen pod následujícím odstavcem) a anglití resp. britští následníci trnu ho pouívají dodnes.

Pímé propojení rod anglických a eských panovník

Pímým nástupcem na anglickém trnu se tedy po Edwardovi III. nestal jeho syn Edward erný princ, ale a jeho syn Richard II. (*1367 † 1400), který se v roce 1382 oenil s dcerou Karla IV. Annou Lucemburskou (*1366 † 1394), dodnes v ostrovním království nazývanou Good Queen Ann (Dobrá královna Anna).

Podrobnji je vše popsáno v níe uvedeném rodokmenu, který byl sestaven k dvojjazyné edici Historie Anglie a jejich vládc v dramatech Williama Shakespeara pedního eského pekladatele a vydavatele Jiího Joska.

Historie Anglie a jejích vládc v dramatech W. Shakespeara
Jan Drocár
* * *
Fotografie: Reuters, TK, internetové zdroje, Jaroslav Betka, Jan K. erný, Karel Feitl.

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 01.10.2019  12:29
 Datum
Jmno
Tma
 01.10.  12:29 Von
 29.09.  11:15 OLGA JANKOV
 29.09.  10:36 Vclav Zneuctn Prask Hrad
 29.09.  07:09 Karla I.