Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bohuslava,
ztra Nora.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála WC
 
A nyní se budu ponkud inýrovat, ale podobn jako koupelnu, ne-li ješt více, musím vychválit WC – tedy Water Closet – splachovací toalety. Mimochodem – tuto zkratku jsem pijal do svého slovníku a v pubert, do té doby jsme snad všichni íkali tomuto zaízení prost záchod nebo dokonce hajzlík. Snad i proto, e byl vtšinou spolený nkolika domácnostem. Ó jak se lidem ulevilo, kdy v noci a zejména v zim nemuseli na dvr do mrazu, i kdy noní vázy samozejm pomáhaly. Jist by bylo nejslušnjší pouívat pro tato zaízení, která jsou urena k vyluování tlesných odpad tekutých i tuhých termín toaleta, ale kdy ono se to slovo nkdy me plést s dámskou róbou…
    
Historie tohoto veledleitého hygienicko-sanitárního zaízení je stará jako lidstvo samo, ale mj vrozený stud mi nedovoluje pouštt se do vtších podrobností a snad to ani není nutné. Je jasné, e zbavovat se svých pebytených výmšk se musí všichni iví tvorové. A o tom, jak to udlat najdeme radu i v Bibli! Jinak všechny lidské spolenosti se s tímto problémem vyrovnávaly rzn, a u ped tisíciletími se v Indii, ín, v Egypt snaili do likvidace exkrement zapojit vodu. Tém k dokonalosti to pak dotáhli staí ímané, kteí své záchody asto spojovali s láznmi. Ve stedovku pak lidé na hygienu ponkud zaneveli a své vtšinou suché záchody stavli, kde se dalo. Nkteré byly i penosné a tm, které „pilepovali“ na mohutné zdi hrad zvení se íkalo prevéty. S vodou pak asto nemly nic spoleného. e se to projevilo rznými nejstrašnjšími epidemiemi je na snad…
 
  
 
Samozejm jsem za svj dlouhý ivot byl nucen pouívat toalet všech druh. Od skautských táborových latrín, pes suché záchody kadibudky na venkovských dvorcích i na naší staré chat, turecké záchody na vojn, i ješt v osmdesátých letech neuvitelné mokré záchody v Moskv, kde vedle mísy byly koše na pouitý papír, aby se nezacpalo odpadové potrubí. A nechce se ani vit, e podobné mají ješt dodnes v nkterých eckých hotelích. Tamní výmluva je ale ekologická – chrání své slané vodstvo, pro sebe i pro nás. Kanalizace je prost problém, chybjí istiky a odpad tee do Egejského i Jónského moe. Jednu svou fotku zahradní, u nepouívané toalety – kadibudky si pak nemohu nechat jen pro sebe, take zde je.
 
Ale spjme k závru, který by ml být pozitivní, a tak se musím vrátit k vlastní chvále WC. Ani si moná dostaten neuvdomujeme, jaký význam mají WC pro naše zdraví a jak se zaslouily o prodluování lidského vku. A o tom, jaké blaho nám poskytnou zejména v ošemetných situacích neteba pochybovat. A zde mi dovolte na opravdový konec této chvály jednu osvdenou radu nejen pro seniory: „Pouívejte WC ne a kdy je to nezbytn nutné, ale kdykoliv se naskytne vhodná píleitost! Tedy – ne kdy musíte, ale kdy mete!“ Vte, e pak poznáte, e toto hygienické zaízení bude ješt chvályhodnjší!
 
Obrázek FrK Kratochvíl, foto internet a autor
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.06.2019  17:15
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  17:15 Von
 05.06.  12:58 ferbl
 05.06.  12:08 Marta
 05.06.  10:58 Von
 04.06.  18:32 Vesuvjana dky
 04.06.  14:01 olga jankov