Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alexandr,
ztra Lumr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

NORFOLK ISLAND
 
Malý ostrvek 8x5 km v Tichém Oceánu má v historii Austrálie velký význam. Je situovaný piblin 1000 km východn od australského pobeí, 1670 km od Sydney a 1065 km od Aucklandu (N. Z.)  Na ostrov ije asi 2000 lidí a v turistickou sezónu tak okolo 3500-4000. Norfolk má subtropické klima, take perfektním místem na dovolenou. Mluví se tam oficiáln anglicky, mimo anglitiny místní pouívají svj jazyk- míchanina anglitiny a tahitštiny, Uneskem oficiáln uznávanou eí.

Kdy kapitán Cook v druhé polovin osmnáctého století objevil Norfolk, okamit vyhlásil ostrov britskou kolonií. Zaali tam piváet trestance z Velké Británie a tvoit z místa trestaneckou kolonii.  Vzpoura na lodi Bounty, vedená kapitánem William Blight, donutila vzbouence s nkolika tahiany ukrývat se ped britským zákonem na ješt menším ostrvku v Tichém Oceánu „Pitcairn” - 3,6 km v prmru. Velrybí prmysl pitáhl v roce 1856 Pitkarany na Norfolk. Dnes je ostrov souástí australské teritorie, kde ijí míšenci Australan s Tahiany.

Mla jsem zájem vypadnout z ruchu hlavního msta a malý ostrov lahodil mému sluchu. S kamarádkou jsem navštívila cestovní kancelá a k údivu našich vydšených manel se letlo na týdenní výpadek na ostrov. Resort, který vlastnil Australan se svou americkou paní, nás mile pivítal. Na otázku co je vedlo k tomu, e se na ostrov rozhodli ít, odpovdli, e jednoduché to nebylo. Museli koupit business a být sobstaní, jinak by zde nemohli ít. Byli prý u v pedasném dchodu, který si díky jiným businessm v Austrálii a v Americe sami financovali. Kdy byli z business unavení, vše prodali a na Norfolku zakoupili tento krásný resort pro turisty (Fantasy Island Resort).

Ubytovali nás do apartmá s dvma lonicemi. Pi vstupu byla kuchy spojená s obývákem a z obývacích prostor z kadé strany oddlené lonice s píslušenstvím. Mohli jsme si vait, ale to jsme rázn zamítli. Dovolené jsou na odpoinek, kuchy postaí na pípravu snídaní.

Naše paní domácí se nabídla, e nás trochu povozí a seznámí nás s prostedím. Nasedli jsme do jejího miniautobusu a vjeli do hlavní ulice hlavního msta ostrova. Ostrov 8 x 5 km má hlavní msto? Ano má, „Kingston” se jmenuje. Obchody nabízely luxusní zboí bez cla a dokonce krásné nmecké kozaky, na které jsem se tšila, a se naskytne vhodná píleitost k zakoupení. Ukázala nám, kde je benzínová pumpa, dm s potravinami, banka, restaurace atd. K naší dohod ubytování patilo i auto.

Moc jsme tedy neotáleli a vyrazili na výlet kolem ostrova. Projeli jsme nám u známou hlavní ulicí a za pár minut jsme se ocitli v pírod. Vítaly nás zelené kopeky, známé ojedinlé norfolkské borovice a zvláštní kvtena. Úpln zas jiná ne v Austrálii. Rznobarevné kee zdobily malebnou pírodu, no prost paráda. Krávy, ty nesmím vynechat. Voln, jak je libo, se pohybují po ostrov. ádné ohrady, ádné plotky, i kravíny. Chodí si kraviky svobodn, kde se jim zachce. Jsou oznaené, take kadý majitel ví, která je ta jeho. e teba ta jeho udibuje trávu u souseda nikoho nevzrušuje. Jakoby vše na ostrov patilo všem. Mnohokrát se nám stalo, e jsme museli ekat  ne zdrav vypadající kráva pešla cestu. Kolikrát i nkolik krav kamarádek, se nám snailo cestu pekíit. Mli jsme as, nebylo kam spchat. Krávy jsme si z blízkosti fotografovali. Nezdráhaly se, jsou na píze návštvník zvyklé.

Ješt donedávna domy na ostrov nevlastnily íselné oznaení. Poznávaly se podle názv jako nap.: hadrová stecha, rezavá stecha, modrá stecha, devná, stíbrná, ervená atd. Dobe, e existují nové typy fotoaparát a me se cvakat nebo vymazávat donekonena. Se starou technikou nevím, kolik film bychom potebovali. Fotilo se o sto šest a to kadý kopeek, kravika, ptáek i kytika.

Napadlo nás vzít si výlet s výkladem, a tak jsme se jeden den, kdy nám jako naschvál pršelo, pihlásili na okruní jízdu autobusem po ostrov. K našemu pekvapení idi autobusu byl ped dvma dny náš steward v letadle „Norfolk Air”, které nás bezpen dopravilo na krátkou pistávací dráhu ostrova.  Z vrchu z letadla dráha nahánla hrzu, je-li vbec moné bez úhony pistát, nato se rozlett?

Turistického prvodce z autobusu jsme zase zaili na nkolika jiných akcích pro turisty. íkal, e se stídají a vypomáhají, kde je poteba. Jeho veselou tvá jsme opt zaili na molu u moe, kde se turisté sešli, aby vidli, jak se pikrmují raloci. Onen lovk nás pozval do divadla na pedstavení. Hraje prý hlavní roli. No ne?  Ostrované jsou všeumlci?  Bohuel, díky jiným aktivitám jsme se na pedstavení nedostali.

 

  

Šli jsme také na veei do tahitské restaurace. Na nádvoí nám Tahiané ukazovali, jak pipravují svoje pochoutky na tahitských ostrovech. Balili jídlo do list banánovníku a pekli vše na uhlících ve vyhrabané díe v zemi. Potom jsme si upeené maso s brambory nosili do restaurace, kde na nás na stolech ekaly tropické, barevné, úasné chuti salát. Tahian co se nám snail piblíit jeho kulturu, il s australskou manelkou a dtmi na ostrov u nkolik let. Jejich restaurace lákala mnoho turist na veee. Ten lovk byl kompletn potetovaný, jen jednu polovinu tváe ml bez tetování. Dvod? To aby dti vidly, jak jejich táta vypadá. Tetování bylo profesionáln zpracované a z tchto výjev se lze dovdt o jeho rodin a pedcích a do sedmého kolena. Mohli jsme si ho ze všech stran vyfotografovat. Obletovali jsme ho jako mlsní psi a zachycovali zvláštní výjevy na jeho tle. S nadšením pózoval, nebo byl na své tetování i pvod velice pyšný. Jeho prvodní povolání – „Tattoo Artist” vysvtlovalo vše.

Dalším záitkem byla veee: Progressive Dinner. Co to znamená? Autobus doveze turisty, maximáln 25 lidí, do rodinného domu, kde rodina pro zájezd pipraví pedkrm a uvítá všechny pítomné chutným nápojem. (vínem, pivem, limonádou). Povídají si s návštvou, ukáou jim, jak ijí a jede se dál. Další rodina hostí lidi hlavním jídlem, opt pitím a poslední návštva na zakonení veera, kde se lidé cpou zákuskem i zmrzlinou. U kadé rodiny hostina trvala asi hodinu. Ta poslední byla u paní hereky, pianistky, rozšafné umlkyn. Mohli jsme si s ní zazpívat rzné odrhováky a obdivovat její atypický domek. Zabavil nás také chundelatý pítulný pejsek. Poslední výlet jsme si nechali na hbitov, který jsme prošli hrob od hrobu. Tak zajímavé hroby se vidí jen zídka. Pekvapilo nás, kolik hrob mladých lidí se tam nachází. e by z té izolace, drogy, anebo alkohol? Ptali jsme se místních a ti íkali, e se dost mladých ron utopí v rozboueném moi. e by to byla jediná píina jejich smrti? Je pravda, e moské vlny tam bijí o skály a nkolik lodí v minulosti u ostrova ztroskotalo.

 

Pístav tam není. Rybái musí pomocí kladky jeábu z mola spouštt a vytahovat loky z moe, kdy se rozhodnou rybait.  Sledovali jsme tento proces a opravdu nebylo lehké loku napoprvé dostat na molo. Jediná písená plá hostí v horkém lét místní s návštvníky.  V tom míst je vhodný pístup na koupání.

Bezvadnou dovolenou jsme zakonili v italské restauraci. Ješt jsme se zastavili v obchod s botami. Bohuel ani jedny vyvolené kozaky jsem nezazipovala. Ty Nmky musí mít njak moc úzká lýtka? Pepadl m komplex neforemnosti lýtek. No nic, koupím si pohodlné boty v Austrálii. Moje lýtka se urit vlezou do Ugg Boots Australské výroby.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
 

Komente
Posledn koment: 12.05.2019  15:57
 Datum
Jmno
Tma
 12.05.  15:57 Von
 12.05.  14:37 Jitka
 12.05.  11:52 Mara