Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Boek,
ztra Markta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Cestiku pro múzu mám obrostlou notami
 
Netradiní rozhovor se spisovatelkou Renatou Šindeláovou. O em? O jejích rukách. Mám ráda ruce. enské. Tu ást od zápstí ke konekm prst. Nkdy cítím, e bych je chtla pohladit a peíst tak z nich, eho všeho se za svj ivot dotkly. ím jsou starší, tím jsou pro m pitalivjší.

Jaké jsou tvoje ruce? Jsou typ kostlivec, co chrastí na klávesnici. Sušenky, co se musí promazávat krémíkama? Nosíš je do nehtového salónu? Hlídáš si je jako klavírista?

Mám pravou a levou ruku. Kdy je chci pouít, asto jsou levé ob. Nehtíky pstuju, ale lámou se. Proto jsem je nkolik let nosila do nehtového salónu, ale u m to pestalo bavit. Te u se zase lámou. A ano, jsou to sušenky, které vydatn promazávám. Jinak ovšem musí leccos vydret. Teba u proto, e asto zapomínám na rukavice, jak v zim, tak pi práci na zahrad.
 
Máš na rukách nco, s ím ses nenarodila?
Ti zlaté prsteny. Na ten snubní jsem obzvláš pyšná. Letos ptadvacet let, fíha!
 
Jsou tvoje ruce šikulky?
Moje ruce jsou jako samostatné bytosti, jejich svobodu je nutno respektovat. Kdy se jim nechce, tak prost neposlouchají. Odmítají pevést nádherný obraz ped mýma oima do kreslené podoby na papíe. Neumí vyšít dva stejn velké stehy vedle sebe. A kdy mají svj paliatý den, neotevou dokonce ani lahev s minerálkou.
 
Drela jsi v ruce nkdy vrtaku?
Ano, kdy jsem ji podávala svému mui. Jsem ten nepraktický typ eny, která dovolí mui být skuteným muem. Do chlapských prací nefušuju. Mohlo by se stát, e bych pak u nemla pravou a levou ruku.
 
Potebuješ ruce k tomu, abys vyjádila emoce?
Nkdy dokonce celé tlo. V cizin je to navíc mj jediný zpsob moné komunikace, tak holt je teba to celý rok prbn trénovat.


Jaký pedmt svíráš v ruce nejastji?
Myš. Od poítae. Dokonce se mrška ani nestihne zaprášit. Spíš si musím dávat pozor, abych do ní nezapustila koeny. Další v poadí by byly turistické hlky, vaeka, konev a volant. A dostalo by se i na inky, foák nebo teba skálu.
 
Nic naplat, rukám velí mozek. Píšou ti ruce samy, nebo musíš mozek hodn trápit?
Nejen e ho musím hodn trápit, doslova ho petuju. Take jsou pak okamiky, kdy musím zatíit i zbytek tla, aby tu velkou hlavu uneslo.
 
Napoítáš své napsané knihy na prstech svých rukou, nebo musíš pidat i prsty na nohou?
Kdy poítám jen své vlastní knihy, tedy ádné píspvky do sborník, tak mi v tuhle chvíli staí práv akorát moje ruce. Kdybych schovala paleek, u by to bylo málo.
 
Praštíš nkdy pstí do stolu?
To ani moc ne, radji si zajeím. A obas s ním prásknu. Beze slov to ale nejde. Musím to pkn doprovodit peprným výrazem.
 
Má nkdy tvoje dla chu nkomu nafackovat?
Takové choutky nemám a nikdy jsem nemla. Naopak jsem si jako dospívající íkala, jestli bych to dokázala, kdybych to nkdy potebovala. Trénovala jsem to tenkrát na svém asi metrovém plyšovém medvdovi. On byl nakonec jediný, chudáek, kdo to ode m slízl.
 
Dokáeš zahladit stopy, kdy udláš chybu?
V tomto oboru bych potebovala vzdlání doplnit, moc mi to nejde. Vtšinou stejn kdy nco provedu, nakonec se prozradím. Nejde tu o ruce, spíš o pusu. Prost na sebe všechno díve i pozdji vykecám.
 
Jsi ráda, kdy vidíš svoje ruce mávat domovu?
Moc ráda nkam vypadnu. I kdy ve chvíli odjezdu bývám spíš nervózní - nejradji bych cestovala teleportem. Jakmile ale u nkam dojedu i doletím, moc si to uívám. A zpátky dom se mi vtšinou moc nechce.
 
Kdy tvj prst zapíná tlaítko ´´Nerušit´´?
Kdy píšu. Potebuji k tomu klid. Pítomnost druhých m ruší, svádí m to píliš ke komunikaci. Na druhou stranu mi vadí i ticho, prorstá mi do hlavy a dlá tam díru, která je sice fajn pro relax, ale pi psaní ne. Cestiku pro múzu mám obrostlou notami, potebuji k tvoení hudbu.


Umí tvoje ruce vytvoit tón na hudebním nástroji?
Tady mám obrovské rezervy. V rámci studia pedagogiky jsem se nauila zapískat pár jednoduchých písniek na flétnu. Kdysi jsem se pokoušela hrát na kytaru, ale nemla jsem dost trplivosti, vydrelo mi to asi týden. Celoivotn si ráda rukama bubnuji do rytmu. Moje ruce a hudba, to je ale spíš spojení v tanci ne ve vytváení tón.
 
Víš, e má kadý lovk na dlani ti základní áry? ivota, hlavy a srdce?
A víš, e výklad z ruky se nejpesnji provádí tak, e si na dla nateš barvu a všechny áry, i ty nejdrobnjší, pkn obtiskneš na papír? A víš, e kdy je ára hlavy rozdvojená, íká se tomu spisovatelská vidlice? Schváln hádej, pro jsem mla práv z tohohle zjištní radost.

S kým ses naposledy vedla za ruku?
U se mnou za ruku chodí jen mj mu. Dcera pede mnou utíká a obrací oi v sloup. Asi jí to ješt poád – od puberty - pipadá „trapný“. Je ale u dosplá, tak tuším, e ji to brzy pejde a vrátíme se ke starým zvykm.

Koho nejastji pohladíš?
Naše domácí zvíátka. Momentáln máme dva osmáky degu. Nemají hlazení moc rádi, ale kdy je lovk uplatí njakým pamlskem, tak jsou ochotní dlat teba kotrmelce. Myslím, e za oíšek je za chvíli nauím i mluvit.
 
Hladíš také sama sebe?
Duševn ano. Musela jsem se to nauit, abych mohla sama se sebou ít.
 
Za co by sis dala palec nahoru?
Za dceru. Ale e je taková, jaká je, není tak docela moje zásluha. Take dávám palec nahoru pírod a štstí. A kdyby byla ješt zdravá, drela bych ty palce nahoru všechny tyi.
 
Kdybys chtla poslat ruce do lázní, jakou terapii bys jim dopála?
Rozmyslela bych si objednávku. Poslala bych tam uši. A dopála bych jim vesmírné ticho.
 
Otáíš asto ruce dlanmi nahoru, abys nco dostala?
Jsem moderní. Posílám na všechny strany íslo mého konta, aby mi tam nco poslali.
 
eho by ses nikdy v ivot nechtla dotknout?
Pedmtu, který nkomu i emukoliv ivému zpsobí bolest.
 
Kdyby sis mohla vybrat ze všech lidí na svt, komu bys chtla stisknout ruku?
Všem, kteí v sob dokázali peprat zlobu, závist a nenávist a obrátili ji v radost, lásku a pochopení.
 
Kdy tleskáš, komu to obvykle bývá?
Obecn hercm. Nejastji, protoe opakovan, pak divadelní spolenosti Klas, amatérskému divadelnímu spolku v našem mst, oni jsou prost úasní.
 
Co bys dlala jako bezruká?
V první ad bych si musela vykloubit nohy, abych se mohla najíst. Pak bych musela podkovat nahoru, e ty nohy mám.
 
A budou mít tvoje ruce artrózu, budeš protivná bába nebo milá staenka?
To bude záleet na situaci. Kdy mi kvli tm rukám nco nepjde, tak budu protivná. Kdy mi ale nkdo pome, tak budu milá.
 
Terezie erbákováRenata Šindeláová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 02.09.2017  17:27
 Datum
Jmno
Tma
 02.09.  17:27 Josef ermk Talentovanm autorkm Terezii a Renat
 19.08.  14:38 lUDK
 19.08.  12:52 Terezie erbkov
 15.08.  20:43 Renata .
 15.08.  15:27 ferbl
 15.08.  08:43 Von
 15.08.  00:18 Ivan