Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vratislav,
ztra Julie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
03.12.2019  07:51
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
3. prosince 1992 byla poslna prvn SMS zprva

Krtk textov zprvy (v anglitin Short Message Service), tak zn pln jmno "eSeMeSek", se staly nedlnou soust na komunikace a zvld je naprost vtina vech mobilnch telefon na svt.

Text historicky prvn SMS zprvy znl v pekladu Vesel Vnoce.
 
Datum:
02.12.2019  12:59
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
2. prosinec - Mezinrodn den za odstrann otroctv

V roce 1949 pijala OSN mluvu o zkazu obchodovn s lidmi a zneuvn k prostituci. Mezinrodn den za odstrann otroctv byl ustanoven z rozhodnut OSN prv ve vro tto mluvy.

Zdroje se rozchz v tom, zda se tak stalo ji rok pot (1950), i a roku 1984. Nen to vak podstatn, mnohem dleitj je, e i dnes existuj ppady takovho absolutnho polapn lidskch prv, a to nejen v rozvojovch zemch, ale i v tch, kter samy sebe oznauj za zem vyspl.
 
Datum:
01.12.2019  10:09
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
1. prosinec - Svtov den (boje proti) AIDS.

Vichni vme, e AIDS je velkm celosvtovm problmem. Zejmna v rozvojovch zemch jsou tisce lid nakaeny virem HIV. Pli mnoho dt umr po nerovnm boji s touto stle jet nevylitelnou nemoc.

Svtov zdravotnick organizace proto vyhlsila Den boje proti AIDS. Stalo se tak roku 1988. Smyslem dne je sdlet nejnovj poznatky o lb tto zken nemoci, informovat veejnost o monostech ochrany. V ad stt se kon celonrodn sbrka, jej finann vtek je vnovn na boj s nemoc (testovn). Symbolem dne je erven stuka.
 
Datum:
30.11.2019  09:52
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
30. listopadu 1266 vyhlsil snm v Praze, svolan z podntu krle Pemysla Otakara II., nkter reformy v krlovstv, pokus o sjednocen mr a vah, trestnost padln minc, psn zkaz plenn v zemi vlastnm vojskem.
 
Datum:
29.11.2019  11:56
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
29. listopad - Mezinrodn den solidarity s lidem Palestiny

Pipomn den, kdy v roce 1947 Valn shromdn OSN pijalo rezoluci, kter je znm jako rezoluce o rozdlen. Podle tohoto dokumentu mly vzniknout dva stty, idovsk a arabsk, kde Jeruzalm a blzk okol ml slouit jako tzv. corpus separatum, mezinrodn spravovan zna. Ze dvou zamlench stt vznikl pouze jeden, stt Izrael.
 
Datum:
28.11.2019  10:36
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
28. listopadu 1695 byl popraven jeden z vdc protifeudlnho povstn Chod proti Lomikarovi Jan Sladk-Kozina.

A kdybych ml bt i oben, pece zemu jako poctiv lovk ...

Pochmurn 28. listopad 1695 provzela stejn pochmurn udlost. Vdce chodskch rebel, ale tak budouc nrodn hrdina Jan Sladk Kozina byl popraven.
Dramatick divadlo bylo pouze dohrou mnohem starch udlost. U od stedovku hldali Chodov hranin lesy a brnili esk zem ped neptelskmi vpdy pes umavu, za co zskali znan privilegia. Nikdy ale nedoshli jejich psemnho potvrzen, co vedlo k jejich neustlmu poruovn ze strany panstva. Svho hrdinu zskali odbojn hranii na konci 17. stolet, kdy se do ela chodskho povstn postavil Jan Sladk Kozina. Proti vrchnostenskmu vojsku ale nezmohli nic. Jejich hlavn neptel hrab Lamminger si navc vydal Kozinovu hlavu. Ne byly jeho posledn vteiny seteny, stihl vak dajn vyknout jet posledn slova: "Lomikare, Lomikare, do roka a do dne..." A skuten, v listopadu dalho roku zmizel nenvidn protivnk ze scny. Proroctv se vypnilo.
 
Datum:
27.11.2019  11:53
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
27. listopadu 1895 podepsal Alfred Nobel podepsal svou zv v n odkzal 31 milin tehdejch vdskch korun na fond kadoronho oceovn vdeckch a jinch zsluh.
Alfred Nobel byl vdsk chemik a vynlezce dynamitu. Na zklad jeho zvti jsou kadoron udlovny Nobelovy ceny.
 
Datum:
25.11.2019  08:06
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
25. listopad - Mezinrodn den za odstrann nsil pchanho na ench

Jak je dleit bojovat proti nsil, si nejrznj organizace a sdruen po celm svt na konci listopadu pipomnaj ji od devadestch let 20. stolet. A se jedn o nsil fyzick i psychick, nsil pchan na jednotlivci i skupin, nemlo by bt tolerovno a pehleno.

Den je pipomnkou brutlnho zavradn t sester Mirabalovch v roce 1960. Podle odhad zaije jakoukoli formu nsil a 70% en, tedy vce jak dv tetiny. Je to pli velk slo, OSN se proto rozhodla spustit velkou kampa, kter by mla pomoci k odstrann nsil.

Obmi domcho nsil nejsou pouze eny, tmatem jsou proto asto napklad i senioi. Domc nsil je kriminln in, ne soukrom vc a tk se kadho z ns.
 
Datum:
22.11.2019  07:23
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
22. listopadu 1963

Americk prezident John F. Kennedy byl postelen pi jzd otevenou limuznou po mst Dallas, kde jej zdravili zstupy lid. Kennedy zrannm po pevozu do nemocnice podlehl. Jeho vrahem byl bval pslunk americk nmon pchoty Lee Harvey Oswald.
 
Datum:
21.11.2019  08:55
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
21. listopad - Svtov den televize

Dne 21. listopadu 1996 se konalo Prvn televizn frum, podan OSN v New Yorku, a Svtov den televize je pipomnkou tohoto fra.

***

Svtov den pozdrav

Historie vzniku Dne pozdrav je zajmav i kdy na zatku stla vlka. Roku 1973 se rozpoutala arabsko-izraelsk vlka a americk armda byla z toho dvodu v pohotovosti. Student Michael McCormack byl situac znepokojen a chtl proti tomu nco udlat. Vil, e rozhovor je lep ne vlka. Chtl politikm ukzat, e to jde i jinak.

A co je prvn vc pi kontaktu dvou a vce lid? Pece pozdrav! Michael McCormack je pesvden, e svtov mr zan u jednotlivc, a e kdy pozdravme alespo deset lid, napomeme svtovmu mru. Se svm bratrem se mu podailo tuto mylenku rozit. Den pozdrav si pipomnaj lid v mnoha zemch svta.
 
Datum:
18.11.2019  09:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
18. listopad 1990

Prahu navtvil prezident USA George Bush. Se svm projevem vystoupil na zasedn Federlnho shromdn, ale i ped mnoha lidmi na Vclavskm nmst.
 
Datum:
17.11.2019  07:17
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Je to velmi vznamn den na republiky. V povdom ho mme zapsan asi jako "sametov revoluce" anebo "cinkn kl", kdy lid tmto zpsobem dvali najevo, e vld jedn strany ji odzvonilo. Roku 1989 padl komunistick reim a echm a Slovkm se otevela cesta ke svobod a demokracii.

17. listopad si tak pipomnme Mezinrodn den studentstva. Dne 28. 10. 1939 studenti uspodali klidnou, ale protinmeckou demonstraci k uctn vzniku eskoslovensk republiky roku 1918. Reim zakroil a nelo jen na varovn stlen do vzduchu, ale stlelo se do student. Jeden student zemel, druh - Jan Opletal ale svm zrannm nakonec podlehl. Jeho poheb perostl v manifestaci student. Zaalo dochzet k velkm stetm, k zatkn. Ve vyvrcholilo 17. listopadu, kdy esk vysok koly byly zaveny.
 
Datum:
15.11.2019  06:57
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
15. listopad - Den vznnch spisovatel

PEN klub, jakoto organizace zasazujc se o lidsk prva, roku 1993 vyhlsil dal vznamn den, a to Den vznnch spisovatel.

Den vznnch spisovatel nm m pipomenout, e jsou stle nkter stty kde nemaj svobodu slova a za svj nzor jsou lid zavrni do vzen a tm dochz k poruovn lidskch prv.
 
Datum:
14.11.2019  06:15
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 


14.11. - Svtov den diabetik

Svtov den diabetik pipadl na den narozen kanadskho lkae roku 1891 Frederika Bantinga, kter se zaslouil vynalezenm lku proti cukrovce - inzulnu. Cukrovka i Diabetes je vn onemocnn, pi kterm se mus dodrovat sprvn ivotosprva a samozejm myslet na pravideln dvky inzulnu. V nejhorch ppadech pi tto nemoci me dojt ke ztrt zraku pop. k amputaci konetiny. Cukrovka je v nkterch ppadech ddin, ovem velk st populace, kter trp tmto onemocnnm, jej m zpsoben svm ivotnm stylem a hlavn obezitou a v tomto ppad se i s cukrovou d pomrn spn bojovat.

 
Datum:
13.11.2019  11:52
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
13. listopad - Mezinrodn den nevidomch

Pipad na vro narozen mue jmnem Valentin Hay (1745-1822). Hay byl odbornkem na star psma, co ho pivedlo k mylence umonit etbu i nevidomm pomoc relifnho psma. Zaloil tak prvn kolu pro nevidom, kde studoval i nevidom Louis Braille.

***

Mezinrodn den dobrosrdenosti

Nkdo si pi tomto slov vybav svoji babiku, jin si vzpomene na svou uitelku i najlepho ptele. V mnohch kolch ci prv v tento den navtevuj domovy a penziony pro seniory nebo se konaj sbrky pro nemocn i oputn dti.

Svtov den dobrosrdenosti byl vyhlen na 3. konferenci Svtovho hnut dobrosrdenosti v Singapuru 17. - 18. listopadu 2000, do praxe sa zavedl o rok pozdji. Jeho podstatou je inspirovat jednotlivce k vt laskavosti a dobrosrdenosti, pekonat hranice sv kultury, rasy, nboenstv a spojit nrody k vytvoen lepho svta. Nkdy sta mlo - zat u sebe.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>