Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendeln,
ztra Brigita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
18.10.2018  07:48
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
17. jen - Mezinrodn den za odstrann chudoby

Je to den, kter souvis se dnem vivy a vyhlsila jej OSN v roce 1992. Podle nkterch odhad nem 1 miliarda lid pstup k pitn vod, co mnohdy zpsobuje znan zdravotn pote. Snahou je pomoci chudm sttm, aby se rozvjely, aby si lid umli zajistit dostatek prostedk pro ivot.

Svtov den proti bolesti. Je zamen pedevm na bolesti ve st, protoe prv ty jsou asto bagatelizovny s tm, e ke st to pat. Den proti bolesti, kter vyhlsila Svtov algeziologick organizace se sna upozornit na tuto problematiku a pomoci lkam i lidem, aby se dlouhodob bolesti daly inn lit a pacienti si mohli uvat ivot naplno.

Svtov den raz. Vyhlen roku 1992 OSN.

***

18. jen - Evropsk den boje proti obchodovn s lidmi

Vyhlen byl Evropskskou komis v roce 2007.
 
Datum:
16.10.2018  12:23
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
16. jen - Svtov den vivy

Vyhlsila jej roku 1979 Organizace OSN pro vivu a zemdlstv na vro zaloen tto organizace. Slav se od roku 1981. Den vivy m mimo jin pipomnat, e na svt ije stle pli mnoho lid, kte trp hladem, nkte na nj i umraj. S vivou ale souvis i druh extrm a tm je pejdn a s tm spojena obezita. Lid se neum sprvn a vyven stravovat, a proto tak asto trp nejrznjmi nemocemi. Den vivy by ml pispvat k lep informovanosti lid o monostech sprvnho stravovn.
 
Datum:
15.10.2018  11:16
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
15. jen - Mezinrodn den bl hole / Den bl pastelky

Dne 15. jna 1964 se v New Yorku konalo zasedn Svtov rady pro blaho slepc, kter ustanovilo Mezinrodn den bl hole, aby upozornilo na problmy zrakov postiench lid. V roce 2000 byl tento den v esk republice zahjeno konn celonrodn sbrky Bl pastelka. V tento den mete potkvat na ulicch dobrovolnky, kte prodvaj bl pastelky jakoto symbol svta nevidomch. Pispt lze prostednictvm bankovnho spojen i zaslnm DMS.

***

Svtov den venkovskch en / Svtov den en ijcch na venkov. Podle odhad tvo eny ijc na venkov piblin tvrtinu svtov populace.
 
Datum:
12.10.2018  10:45
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
12. jen - Svtov den artritidy

Svtov den revmatismu - jedn se o nemoc pohybovho apartu, nejastji kloub. Dnes ji bohuel neplat, e je to nemoc starch lid, ale revmatismem trp stle vce mladch lid. Ztitu nad tmto dnem, kter se poprv slavil roku 1996, pevzaly OSN a WHO.
 
Datum:
10.10.2018  17:14
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
10. jen - Svtov den duevnho zdrav

Tento den je jednou z mnoha aktivit Svtov federace duevnho zdrav a v kalendi je od roku 1992. Smyslem dne je oslava celkovho duevnho zdrav lovka, tj. stavu, kdy lovk prov osobn pohodu, doke zvldat dennodenn zt, ne-li pmo stres, doke uplatnit sv schopnosti.

***

Svtov den proti trestu smrti. Evropsk unie vyznv prvo lovka na ivot a trest smrti je tud neakceptovateln. Pi vstupu sttu do EU je posuzovno i to, zda v zemi existuje trest smrti.
 
Datum:
08.10.2018  08:56
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
8. jen - Mezinrodn den boje proti popleninm (Mezinrodn den boje proti popleninovm razm)

Nkterm druhm poplenin lze pedchzet vhodnou prevenc. A u je to umisovn horkch i havch pedmt mimo dosah dt, nkup kvalitn pyrotechniky a sprvn manipulace s n. K lep informovanosti by ml pispvat i Den boje proti popleninm, kter vyhlsila Mezinrodn spolenost pro popleninov razy.
 
Datum:
06.10.2018  08:24
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Jomkipursk vlka (hebrejsky:milchemet Jom ha-kipurim, znm t jako vlka ze dne smen, jnov vlka, v muslimskm svt tak ramadnov vlka, byla pt arabsko-izraelsk vlka. Vypukla 6. jna 1973 ve 14:00, kdy koalice Egypta a Srie za podpory dalch arabskch zem zahjila o nejvznamnjm idovskm svtku Jom kipur pekvapiv tok na Izrael v oblasti Suezskho prplavu a na Golanskch vinch.

Dne 6. jna 1973 pekroila egyptsk vojska Suezsk prplav, vstoupila na Sinajsk poloostrov a napadla izraelsk posdky pevnost Bar Levovy linie. Zrove syrsk jednotky napadly postaven izraelskch jednotek na Golanskch vinch. tok byl z dvodu fatlnho selhn vlastnch zpravodajskch slueb pro Izrael pekvapenm a izraelsk armda se v prvnch dnech ocitla v defenzv a zaznamenala tk ztrty.

Teprve po nkolika dnech, po dokonen mobilizace, se Izraelskm obrannm silm (IOS) podailo na Golanskch vinch zastavit tok a zatlait syrsk jednotky zpt. V dalch dnech se Izraeli podailo nejen stabilizovat frontu na Sinajskm poloostrov a zastavit egyptsk tok, ale i pekroit Suezsk prplav.

Z vojenskho hlediska se jednalo o vtzstv Izraele, z politickho zvtzil Egypt, nebo pvodnho cle, vytlait Izrael od Suezskho prplavu a ze Sinajskho poloostrova, se podailo v dalch letech doshnout. (zdroj:Wikipedie)
 
Datum:
05.10.2018  08:55
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
5. jen - Svtov den uitel

Je to dal svtek po Dni uitel v beznu na vro Jana mose Komenskho. Svtov den uitel byl vyhlen roku 1994 v tento den zan anketa Zlat mos (anketa o nejoblbenjho uitele R). Tento den je vnovn uitelm i proto, e je to velmi dleit povoln, vdy prv uitel se velkou mrou podl na vchov a vzdln novch generac.

***

... a jest je dnes dal velmi dleit den...

U jste se dnes usmli? Pokud ne tak to hned napravte, protoe dnes je tak Svtov den smvu:-)

Jak tento svtek vznikl?
Americk mal a tvrce reklam z Massachusetts Harvey Ball dostal v roce 1963 za kol vytvoit nco, co by pomohlo povzbudit morlku zamstnanc jedn firmy. Bhem krtk chvle nakreslil jednoduch usmvav obliej - vlastn takovho prvnho smajlka (avak ve svisl poloze). V dalch letech se Harvey Ball snail tento symbol zkomercionalizovat a jeho sil vystilo v roce 1999 v zaloen Smile Corporation a vyhlen prvnho ptku v jnu jako Svtovho dne smvu.
Brzy se tento den stal znmm po celm svt a dnes jej najdeme v mnoha kalendch nap vemi svtadly. Harvey Ball sice zemel v roce 2001, ale jeho spolenost nadle funguje jako nadace a oficiln sponzor Svtovho dne smvu. Tato nadace do svta v tento den vysl nsledujc prosbu: "Udlej jednu laskavost - pomoz nkomu k smvu!"
 
Datum:
29.09.2018  10:32
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
29. z 1931 byla v Trji otevena Prask zoologick zahrada, vytvoen podle architektonickho projektu J. Fuchse. Hlavn zsluhu na vzniku zoologick zahrady ml esk zoolog a ornitolog Ji Janda, kter se stal jejm prvnm editelem.
 
Datum:
27.08.2018  13:27
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
27. srpna 1883 dolo k obrovskmu vbuchu vulknu Krakatoa v Malch Sundch v Indonzii.
Krakatoa byl sopen ostrov, o jeho aktivit byly prvn zmnky v roce 416 n. l. Od t doby se as od asu Krakatoa ozvala jen rachotem. Kolem roku 1680 aktivita zeslila - hlavn kuel sopky se spojil se dvma kuely sousednho ostrova Rakat a tehdy zaujmal rozlohu asi 44 km tverench.
Zatkem srpna 1883 zaal vulkn chrlit popel a pemzu. 27. srpna 1883 dolo ke katastroflnmu vbuchu, pi nm se vt st ostrova (tm jeho dv tetiny) ztila do moe a z pvodnho ostrova zstaly jen trosky stn vytvoen kaldery zatopen vodou.
Vbuch byl tak mohutn, e byl slyet a v Austrlii. Jeho nsledkem byla vlna tsunami, kter smetla do moe vesnice z okolnch ostrov, zahynulo tehdy asi 36 000 lid.
V roce 1927 se na mst zatopen kaldery vynoil nov sopen kuel, kter dostal nzev Anak Krakatau (Dt Krakatoy), je asto aktivn i dnes a narst.

Vbuch Krakatoy inspiroval Karla apka k nzvu romnu Krakatit.
 
Datum:
26.08.2018  09:28
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
26. srpna 1278 padl v bitv na Moravskm poli Pemysl Otakar II.

Za jeho vldy dolo k obrovskmu hospodskmu rozvoji eskho sttu. Byla zakldna msta, krl podporoval kolonizaci. Pemysl Otakar II. zaloil zemsk soud, kde byly vedeny zemsk desky, tedy prvn souhrnn zkonn normy. Sm vak doplatil na nezkrotnou ctidost spojenou s vpady vedenmi zejmna jinm smrem - do rakouskch zem.

Jejich vt st ovldal rod Babenberk, kter vak k polovin 13. stolet vymr po mei. Pemysl tto krize um vyuil, zskal na svou stranu mstn lechtu, kter jej pak zvolila svm panovnkem. Legitimitu volby navc upevnil satkem s ddikou babenberskch drav Marktou Babenberskou.

Co na tom, e byla o ticet let star, ne zrovna krasavice a ji bez monosti zplozen dalho potomstva (satek byl po nkolika letech na jej dost anulovn). Sv nroky na vldu nad rakouskmi zemmi nejprve obhjil vtzstvm v bojch s uherskm krlem Blou IV. (bitva u Kressenbrunnu 1260) a poslze (1269) sv dravy rozil o Korutany a Krasko, m doshly a k vodm Jadranu.

Pemysl Otakar II. se stal nejmocnjm panovnkem stedn Evropy a roku 1273 sahal dokonce i po korun Svat e msk. Zdej knata se ale zalekla rizika ztrty sv suverenity a radji zvolila protikandidta z mn mocnho a vznamnho hrabcho rodu Habsburk - Rudolfa I.

Tuto volbu, na kterou nebyl esk krl ani pizvn, Pemysl Otakar neuznal. Rovn novopeen msk krl netouil po smru a zpochybnil legitimitu Pemyslovy nadvldy nad rakouskmi zemmi.

Jejich spor se vyhrotil roku 1276 v podob oteven vlky.
K rozhodujcmu stetu dolo o dva roky pozdji, roku 1278.

vce na:https://www.bellum.cz/bitva-na-moravskem-poli.html
 
Datum:
25.08.2018  17:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Tet vkend v srpnu - Mezinrodn (dve evropsk) noc pro netopry.

Je to osvtov akce zamen na ochranu netopr. Jedn se o akci s dlouholetou tradic, kter zaujala mnoho odbornk z celho svta. V roce 2012 se ady organiztor rozily i do tak exotickch lokalit jako je Egypt, Srie, Libanon, Korea, i dokonce i Jin Amerika, celkem se tto akce zastuje mnoho stt celho svta. I v na republice se akce konaj na rznch mstech. Lid, kte se zastn takovto akce, maj monost se seznmit se ivotem netopr, s monostmi jejich ochrany i vdeckm vzkumem, dozv se, jak mohou sami pomoci. Vzhledem ke skutenosti, e netopi ij s nmi doslova pod jednou stechou, je dobr vdt o jejich skrytm zpsobu ivota co nejvc. Pokud budou lid dobe informovni o ivot a chovn tchto nonch zvat, me se spolen se souit zlepit.

Pehled akc k tomuto vznamnmu dni v roce 2018 si najdete na:
http://ceson.org/document/MNN_2018_prehled.pdf
 
Datum:
23.08.2018  07:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
23. srpen - Mezinrodn den pamtky obt obchodu s otroky

Takto je to oficiln oznaeno OSN. Nkdy se to tak pojmenovv jako Svtov den na pam obchodovn s otroky.

Pro den pro pipomenut obchodu s otroky a jeho zruen - dne 23. srpna 1791 vypuklo v Santo Domingu - francouzsk kolonii - povstn otrok, kte poadovali rovnost a svobodu. Francouzi pak na zklad povstn v roce 1794 otroctv zruili.
 
Datum:
22.08.2018  07:04
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
23. srpna 1572 zaala v Pai tzv. "bartolomjsk noc"

Do rna 24. srpna bylo zabito tm 3000 hugenot. Hon na n zaal v prbhu svatby jejich vdce Jindicha IV. Navarskho s dcerou Kateiny Medicejsk Marktou z Valois. Byl zosnovn Kateinou Medicejskou a ukonil obdob mru, jen zrovnoprvoval hugenoty s katolky a byl zpeetn prv zasnoubenm mladho pru.
 
Datum:
21.08.2018  07:12
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Samozejm nelze nevzpomenout 21. srpen 1968

ernm okamikem naich novodobch djin je noc z 20. na 21. srpna 1968. V tuto dobu, bez vdom tehdej vldy, pekroily armdy pti stt Varavsk smlouvy, naich tehdejch spojenc, eskoslovensk hranice. Na okovan obyvatelstvo mily kulomety vojk Sovtskho svazu, Polska, Vchodnho Nmecka, Maarska a Bulharska.

Samotn akt okupace byl zdrcujc, ale nemn hrozn a devastujc byly nsledky - dv desetilet normalizanho reimu. Dvodem k okupaci se stala obava komunistickch vdc v zemch vchodnho bloku z liberalizace reimu v tehdejm eskoslovensku a z postupn demonte komunistickho systmu. Invaz spojeneckch vojsk byl tento vvoj radikln zastaven.

"Operace Dunaj" se stala nejvt vojenskou akc v Evrop od 2. svtov vlky.

Vce na: www.pribehjanazajice.cz/panely/01/
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>