Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
16.06.2017  06:59
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
16. erven - Den africkho dtte

V roce 1976 v Jihoafrick republice vyvrcholil odpor proti potlaovn zkladnch lidskch prv pvodnch obyvatel. Tisce student v Sowetu vyli do ulic protestovat proti nekvalitnmu vzdlvn. Jejich protest byl nsiln potlaen a stovky mladch lid byly ozbrojenmi slokami reimu zavradny. Organizace africk jednoty roku 1991 rozhodla, e den, kdy studenti vyli do ulic, bude pipomnn jako Den africkho dtte. Krom jinho m tento den upozornit i na problmy ve vzdlvn, dtskou prci, obchodovn s dtmi...
 
Datum:
14.06.2017  07:18
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
14. erven - Svtov den drc krve.

Mylenka na vyhlen Dne drc krve pochz hned od nkolika organizac: WHO, Mezinrodn federace ervenho ke a ervenho plmsce, Mezinrodn federace drc krve a Mezinrodn spolenosti transfznho lkastv. Heslo tohoto dne je "Krev je dar pro ivot. Dkujeme." a slav se od roku 2003.
 
Datum:
12.06.2017  07:34
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 

12.6. - Svtov den proti dtsk prci

Stle po celm svt je piblin tvrt miliardy dt, kter jsou nuceny pracovat. S dtskou prac se setkvme pevn v zemch Afrika nebo Asie, prv zem na tchto kontinentech se to tk nejvce. Prce dt je celosvtov problm, dti v nterch zemch mus napklad slouit v armd nebo jsou nuceny k prostituci, co je katastrofln stav, a i proto OSN vyhlsilo 12.6. den jako boj proti dtsk prci.
 
Datum:
09.06.2017  09:09
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
9. erven - Mezinrodn den archiv pipad v kalendi na 9. ervna. Uveden datum bylo vybrno Mezinrodn archivn radou jako den, kdy je veejnosti na celm svt pipomnn vznam a dleitost archiv pro spolenost.

Archivy zvou vechny zjemce ke sv nvtv, aby je seznmily s pozoruhodnou archivn innost, ukzaly jim sv historick bohatstv uloen v psemnostech a konen pedstavily irok monosti vyuvn archivli. Mezinrodn den archiv se v esk republice nese pod heslem "Archiv - kiovatka mezi minulost a ptomnost".
 
Datum:
08.06.2017  06:56
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 


8.6. - Mezinrodn den ocen

OSN vyhlsila Mezinrodn den ocen roku 1992 a m pipomnat dleitosti ocen a mo pro cel svt. Nejen mosk ovzdu je dleit prvek pro ivotn prosted, ale oceny a moe ovlivuj celou na planetu, jej biosfru a celkov klima Zem. Prvn oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. Moe a ocny musme chrnit a nezneiovat je.
 
Datum:
06.06.2017  11:43
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re:
 
6. ervna 1944

V dob 2.svtov vlky britsk, americk a kanadsk vojska zahjila invazi na francouzsk pobe v Normandii, kter ovldala nmeck armda. Na samotnou invazi byly pipraveny ob strany velice dobe. Nmci sice jet nemli dobudovny vechny bunkry a dlosteleck pevnosti. Pesto bylo opevnn s nzvem Atlantick val, kter se thlo od pobe Norska pes Dnsko, Nmecko, Holandsko, Belgii a Francii, velmi siln.
Byla to vrcholn bitva druh svtov vlky.
 
Datum:
05.06.2017  06:40
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 


5.6. - Svtov den ivotnho prosted

ivotn prosted je jeden z nejdleitjch faktor pro ivot cel planety, tud i ivot ns, lid. Proto je dnen den jednm z nejvznamnjch Svtovch dn a je vnovn problematice a otzkch pro zlepen ivotnho prosted na cel plant.5.6. - Den rozvoje a vzdln dosplch

Vzdln je dleit v kadm vku, dnes jsou monosti jak dve nebyly, zlepovn kvalifikace nebo doplnn studia teba o vysokou kolu. Existuj i university tetho vku. Prv den rozvoje a vzdlvn dosplch je na vtin kol a vzdlvcch institut vnovn rznm akcm, pro pedstaven dan koly, ukzky kurz apod.

 
Datum:
04.06.2017  06:38
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 

4.6. - Mezinrodn den dt, kter se staly obt agrese

OSN vyhlsila mezinrodn den dt, kter se staly obt agrese roku 1982 jako pipomnku dtskch obt pi izraelskm napaden Libanonu. Dnes nm m tento den hlavn pipomnat, e dti by mli mt sv dtstv a ne zavat agresi
 
Datum:
01.06.2017  06:17
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 


1. 6. - Mezinrodn den dt (MDD) se poprv slavil ve vce zem a roku 1950.

MDD je dnem kdy se po celm svt pro dti konaj rzn zbavn akce, hry nebo sportovn turnaje. Je teba upozornit na prva a poteby dt, se ktermi je v dnen dob asto jednno jako s dosplmi. Jednm ze smysl Mezinrodnho dne dt je, e rodina by mla bt pohromad a vnovat se sama sob, pece vichni znme pslov - kdo si hraje - nezlob.
 
Datum:
31.05.2017  09:27
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 


31.5. - Den otevrn studnek

Nen ani znm pesn den obnoven tto starodvn tradice, kdy dvky obchzely studnky ve svch i pilehlch vesnicch a z jara istily studnky. Voda byla (a stle je) pro vechny velice dleit prvek potebn pro ivot i rodu. Dvky se modlily za istou vodu, rodu.

Krsn svtek.
 
Datum:
30.05.2017  08:39
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 

30.5. -Evropsk den melanomu

Evropsk den melanomu pipomn vem zvnost a rizika spojen s tmto onemocnnm. Melanom je zvan onemocnn ke - jedn se o formu rakoviny, jednm z pin jsou pigmentov znamnka.30.5. - Svtek soused


Svtek soused je krsnm npadem, dotaenm k realizaci. Tento svtek si prosadil roku 1999 Atanase Prifan a Den soused m slouit k utuovn vztah se spolubydlcmi a sousedy. V esk republice se svtek soused zaal slavit od roku 2001.
 
Datum:
29.05.2017  07:00
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 
29.kvten - Mezinrodn den mru.

V prosinci roku 2002 vyzvalo Valn shromdn OSN lensk stty, organizace systmu OSN a nevldn organizace k tomu, aby si prv 29. kvtna pipomnaly tento den, a vzdvaly tm est a dky nejen tm, kte pi mrovch operacch pracuj, ale i tm, kte pi operacch poloili svj ivot.
 
Datum:
24.05.2017  19:36
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 
24. kvten - Evropsk den nrodnch park

Evropsk den park se slav v cel Evrop. Ochrnci prody tm pipomnaj dleitost nrodnch park, zelen, chrnnch krajinnch oblast (CHKO).

Tento vznamn den byl vyhlen roku 1999 Federac evropskch park (EUROPARC Federation).
 
Datum:
22.05.2017  19:31
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 
Jet pidm jedno vro

tvrt pondl v kvtnu, letos 22.5. - Mezinrodn den mlka

Vyhlsila jej v roce 1957 Mezinrodn mlkask federace. Tento den m poukzat na dleitost mlka a mlnch vrobk pro lidsk organizmus.
 
Datum:
22.05.2017  05:41
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomenut
 

22.5. - Mezinrodn den pro biologickou diverzitu

Od roku 2002, kdy OSN vyhlsilo 22. kvtna, jako den pro biologickou diverzitu ili biologickou rozmanitost. Tento den nm pipomn rznorodost vech ivch organism na na planet Zemi, proto se t meme setkat s nzvem tohoto dne, jako svtek veho ivho na planet Zemi
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>