Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Filip,
ztra Valdemar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
25.05.2019  08:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
25. kvten -Den Afriky

Slav se v den vro zaloen Organizace africk jednoty (OAJ, zaloena 25. 5. 1963). Pedstavitel OAJ zaloenm tto jednoty dali siln popud k tomu, aby cel africk kontinent usiloval o dosaen nezvislosti.

***
Mezinrodn den poheovanch dt
Tento vznamn den vznikl roku 1986. Tehdy se toti 25. kvtna v USA ztratil estilet chlapec. Mstn organizace se kvli nmu spojily a zaaly se problematice ztracench dt intenzivn vnovat. Symbolem tohoto dne je modr pomnnka - v kvtinov ei k "Nezapome na m!".

***
Runkov den
Runkov den, neboli Towel day je svtkem, kdy si vichni fanouci Douglase Adamse a jeho dla nos viditeln umstn runk. Jedn se o recesi, kter m dnes ji celosvtou psobnost a odkazuje se na Adamsovo nejznmj dlo Stopav prvodce po Galaxii. Prv v tomto dle je runk ta nejpotebnj vc pro cestovn v galaxii a kterou u sebe me mt mezihvzdn stopa. Od autorovi smrti (2001) se z runkovho dne stala pravideln akce.
 
Datum:
24.05.2019  12:12
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
24. kvten - Evropsk den nrodnch park

Prvnch devt nrodnch park bylo v Evrop zaloeno 24. 5. 1909. Proto roku 1999 Federace evropskch park rozhodla, e na 24. kvtna pipadne Evropsk den nrodnch park. Pro zjemce si jednotliv parky pipravuj zajmav programy - prochzky krsnou prodou s ukzkou chrnnch zvat i rostlin, rodinn hry a soute a mnoho dalho.

 
Datum:
23.05.2019  05:41
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
23. kvten - Svtov den elv

Dnes je Svtov den elv, kdy si pipomnme vznam tchto zvat a smysl jejich ochrany.

Jednm z nejhorch dopad prmyslovho rybolovu jsou nechtn lovky. V obrovskch stch kon krom ostatnch druh i elvy. Mrtv nebo umrajc zvata jsou vyhazovna do moe jako odpad - celkem asi 20 milion tun ron.

elvy se tak lov pro maso, co jim bhem lovu, peprav a pechovvn zpsobuje velk utrpen.
 
Datum:
22.05.2019  07:43
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
22. kvten - Mezinrodn den pro biologickou diverzitu / Mezinrodn den biologick rozmanitosti.

Vyhlen byl OSN. V letech 1994-2000 se slavil 29. prosince, v den vro pijet Konvence k biologick diverzit. Na konci roku 2000 ale bylo rozhodnuto, e se bude slavit 22. kvtna, tedy v den, kdy se konal Summit Zem v Rio de Janeiru v roce 1992.
 
Datum:
21.05.2019  16:46
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
21. kvten - Svtov den kulturnho rozvoje

Tento den byl vyhlen roku 2001 organizac UNESCO. M pispt k pochopen hodnoty kulturn rozmanitosti a pispt k harmonii mezi kulturami. Rozhodnut o vzniku tohoto dne bylo pijato v dsledku teroristickch tok 11. z 2001.
 
Datum:
20.05.2019  10:31
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
20. kvten - Mezinrodn den stepu

lovk asne co vechno se slav :-)
Nkter stepask koly podaj v rmci tohoto dne stepask pedstaven.
 
Datum:
17.05.2019  12:34
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
17. kvten - Svtov den telekomunikac

Od roku 1969 podala kadoron Mezinrodn telekomunikan unie (ITU) na poest dne svho zaloen 17. kvtna Svtov den telekomunikac. Jeho nzev a npl se od roku 2005 pemnily na Svtov den telekomunikac a informan spolenosti (WTISD) a v kad zemi se oslavuje jinm zpsobem na stejn tma.
 
Datum:
16.05.2019  07:54
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Vera jsem nemla as pipomenout:

15. kvten - Mezinrodn den rodiny

Byl vyhlen roku 1994 Organizac spojench nrod. Toto datum je tedy ji nastlo spojen s Mezinrodnm dnem rodiny. M celosvtov pipomnat dleitost rodiny jako zkladu spolenosti, kterou byla odnepamti. Souasn se pak okolo tohoto data vdy nrodn instituce jednotlivch stt zamlej nad rodinnou politikou ve sv zemi.

Rodina je podstatou spolenosti, sttu i zkladnm kamenem sprvn vchovy dt, kter tvo budouc generaci. A tak m v kadm roce Mezinrodn den rodiny vdy njak specifick tma, kter s nm souvis.

Leton tma se tk "Rodiny a klimatickch opaten". Je zamen na boj proti klimatickm zmnm.

V roce 2018 tmatem tohoto dne bylo "as bt spolu".

V roce 2017 tmatem tohoto dne bylo "Hledme sv koeny".
 
Datum:
13.05.2019  08:11
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
13. kvtem - Svtov den koktejlu

Historie tohoto dnu sah vce ne dv stolet zpt. Dne 6. kvtna 1806 se objevilo v jednom americkm tdenku slovo cock tail. O sedm dn pozdji - 13. kvtna, byla zveejnna udiven reakce tene, kter se ptal na vznam toho prapodivnho slova.

Prv na vro tenovy reakce se roku 1999 poprv slavil Svtov den koktejlu. U jeho zrodu stl Alexandr Mikovic, n pedn odbornk na mixologii. Od t doby se den koktejlu pomalu dostv do podvdom eskch barman.
 
Datum:
09.05.2019  15:50
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
9. kvten - Den Evropy

Za Den Evropy je povaovn 9. kvten 1950, kdy tehdej francouzsk ministr zahrani Robert Schuman navrhl vytvoen organizace, je by dohlela na uheln a ocelsk prmysl evropskch zem a koordinovala jejich aktivity. Prv Schumanova deklarace se stala impulsem k povlen spoluprci evropskch vld a zkladnm stavebnm kamenem pro pozdj vznik Evropsk unie.

Evropt pedstavitel rozhodli o zaveden svtku Dne Evropy na Milnskm summitu v roce 1985. Svtek m mimo jin podtrhnout skutenost, e kad zem, kter se dobrovoln rozhodla vstoupit do Evropsk unie, se zrove zavzala ctt a prosazovat zkladn hodnoty spoleenstv.

I kdy 9. kvten je veejn znm jako Den Evropy, asto se tak oznauje jako Schumanv den na poest tohoto velkho Evropana. Oslavy Dne Evropy se konaj na veejnch prostranstvch evropskch mst kad rok. V tento den by si mli obyvatel jednotlivch lenskch zem pipomnat sv evropsk obanstv a ideje, kter jsou s tm spojeny.
 
Datum:
08.05.2019  08:55
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
8. kvten - Mezinrodn den ervenho ke

Od roku 1920 organizoval eskoslovensk erven k po celm zem republiky tzv. Velikonon mr ervenho ke. eskmi zkuenostmi se zabvaly zahranin delegace a roku 1948 byl ustanoven Mezinrodn den ervenho ke. Jako datum bylo zvoleno vro narozen spoluzakladatele ervenho ke, Jeana Henri Dunanta, kter se narodil dne 8. kvtna 1828.

Jean Henri Dunant byl vcarsk podnikatel a humanista a prvn nositel Nobelovy ceny za mr z roku 1901.
 
Datum:
06.05.2019  09:20
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
6. kvten - Mezinrodn den proti dietm

Tento den m pedevm upozorovat na len a nezdrav diety, kter lidstvo provzej po cel stalet. A jejich cel ada, vak jich dost znme :-)
Nkter diety jsou ale dleit, protoe jsou nedlnou soust lby, pak jsou diety, kter nejene nepomhaj, ale meme si jejich dodrovnm i ublit. Ty nejhor jsou jednostrann a nevyven diety. Mezi nejpopulrnj pat ty, kter slibuj rychl bytek kilogram bez fyzick nmahy, kaj odbornci.
 
Datum:
05.05.2019  06:47
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 


5.5. - Den Evropy

Den Evropy, nebo-li Schumanv den, pojmenovan podle francouzskho ministra zahraninch vc Roberta Schumana, kter ukzal ideu mrov spoluprce v Evrop. Zrove se tento den stal i symbolem Evropsk unie.
 
Datum:
26.04.2019  10:16
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
26. duben - Svtov den duevnho vlastnictv

Vyhlen byl Svtovou organizac duevnho vlastnictv (WIPO). Den je pipomnkou toho, e roku 1970 vstoupila v platnost mluva o zaloen WIPO.

Mezinrodn den vzpomnky na ernobyl
Tento den roku 1986 se stala nejvt jadern havrie. Pi riskantnm pokusu dolo k peht a nslednmu vbuchu reaktoru. Mnoho lid zemelo a rozlehl zem byla zamoena radioaktivnm spadem - Ukrajina, Blorusko, Rusko, Skandinvie a dal... Pesn poty lid, kter onemocnli i zemeli v dsledku radioaktivnho spadu lze jen st odhadnout.
 
Datum:
25.04.2019  13:25
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
25. duben - Svtov den boje proti malrii

Malrie je nebezpen tropick infekn nemoc. Ron j onemocn 300 a 500 milion lid, milion nemocnch ron umr, z toho vtina dt mladch 5 let. Malrii zpsobuj paraziti, kter penej komi vyskytujc se pedevm v tropick a subtropick Africe.

Svtov den boje proti malrii byl vyhlen na 60. zasedn Svtovho zdravotnickho shromdn v kvtnu roku 2007. Pedel snahy bojovat s malri byly vdy spn pouze sten.

Boj proti malrii pitom nen a tak sloit. Podstatou je dostupnost moskytir, lk a innch repelentnch sprej. Napklad v Etiopii a Rwand pot, co se zaaly distribuovat miliony kvalitnch moskytir a lk, se poet zemelch dt v Etiopii snil o polovinu, ve Rwand dokonce o dv tetiny. Nkup a distribuce jedn moskytiry, kter vydr vce ne pt let, stoj deset americkch dolar.

Ti, co se zabvaj touto problematikou, se dle sna, aby vechna zdravotnick zazen v danch zemch mla k dispozici efektivn metody prevence a lby, poslit a rozit distribun kanly a zajistit opaten pro monost dlouhodob kontroly a pokud mono pln eliminovat tuto nebezpenou nemoc.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>