Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
19.04.2018  07:25
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
19. dubna v roce 1713 csa Karel VI. vydal tzv. pragmatickou sankci. Podle n byly rakousk dravy prohleny za nedliteln a ddin i po ensk linii. Tak bylo zajitno nstupnictv pro Marii Terezii, kter vldla v letech 1740 - 1780.
 
Datum:
18.04.2018  07:10
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
18. duben - Mezinrodn den pamtek a historickch sdel

Vyhlen byl v roce 1983 organizac UNESCO. Od roku 2001 m den pamtek obvykle njak tma.

V rmci tohoto dnu jsou zpstupovny nejrznj pamtky, otevraj se nov okruhy na hradech i zmcch, konaj se prohldky s prvodci v historickch kostmech...
viz www.historickasidla.cz
 
Datum:
14.04.2018  07:05
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 14.4. - Svtov den monitoringu diabetik

Po celm svt je spousta lid postiena Diabetem. Tuto nemoc znme vtinou pod eskm nzvem - cukrovka. Mezinrodn den minitoringu diabetik vznikl s motivem zlepen ivotnho prosted pro lidi s tmto onemocnnm, usnadnn jejich ivota a v mnoha ppadech i monosti jejich lby, nebo mnoho diabetik m tuto nemoc zpsobenu obezitou.
 
Datum:
11.04.2018  06:42
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


11.4. - Svtov den Parkinsonovy choroby

Parkinsonova choroba je jednm z neurologickch onemocnn, kterm trp pevn sta lid, piem na svt je piblin 6 milin lid postiench touto nemoc. Tento den slou jako pipomnka toho, jak zken nemoc to je. Uvdomn si existence tto vn nemoci. Co je Parkinsonova nemoc? Jedn se o neurologick onemocnn, patnou souhru proces v mozku, a dsledkem toho jsou automatick pohybov aktivity.
 
Datum:
08.04.2018  14:15
Od:
Zdenka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: pipomnm
 
8. 4. je Mezinrodn den Rom

V tento den roku 1971 vznikla v Londn Mezinrodn romsk unie. O slaven dne Rom se rozhodlo a roku 1990 na 4. kongresu Mezinrodn romsk unie. U ns se poprv slavil v roce 2001. Clem dne Rom je piblit romskou kulturu a rozit povdom o romsk problematice.
 
Datum:
07.04.2018  17:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
7. dubna - Svtov den zdrav (World Health Day)

Svtov den zdrav se na celm svt slav dne 7. dubna pi pleitosti vro zaloen Svtov zdravotnick organizace (World Health Organization, WHO) v roce 1948. V letonm roce uplyne prv 70 let od zaloen tto organizace, kter koordinuje aktivity v oblasti mezinrodnho veejnho zdrav. Svtov zdravotnick organizace usiluje dle svho statusu o dosaen nejvy mon rovn zdrav vemi lidmi; jej hlavn lohou je likvidace nemoc, speciln klovch infeknch onemocnn. WHO realizuje programy na odstrann tchto nemoc a provd tak celosvtov kampan zamen na podporu zdrav a prevenci nemoc.
Tmatem letonho Svtovho dne zdrav je dostupnost zdrav pro vechny: pro vechny, vude. Dle vzvy Svtov zdravotnick organizace maj mt vichni lid zajitn pstup ke zdravotn pi, ani by museli elit finannm potm.

Ke Svtovmu dni zdrav se v tyto dny pipojuj mnoh msta, instituce a organizace nejen ve svt, ale tak v esk republice. Spolenm zmrem vech aktivit je upozornit na dleitost zlepen zdrav vech obyvatel a nabdnut konkrtnch krok, kter mohou pispt ke zdrav.
 
Datum:
02.04.2018  07:27
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


2.4. - Mezinrodn den dtsk knihy

Mezinrodn den dtsk knihy se slav ji nkolik destek let. Nepipad na 2. dubna nhodn. Mezinrodn den dtsk knihy byl zmrn stanoven na toto datum, nebo prv v tento den se narodil znm dnsk spisovatel (pohdk) H. Ch. Andersen. Kdo by neznal z dtstv teba Malou moskou vlu, malho Kje a snhovou krlovnu. Knihovnci podaj v tento den mnoho akc, teba Noc s Andersenem. Spolenost pro dtskou knihu byla zaloena v roce 1953 a mezi jej prvn elny se adila i znm spisovatelka dtskch knih Astrid Lindgrenov. Clem nejen tohoto dne, ale celho Mezinrodnho sdruen pro dtskou knihu je pinst do dtskch rukou etbu, nebo prv knihy podporuj dtskou fantazii. Zrove se sna upozorovat na nov dtsk knihy. V esk republice se meme setkat s mnoha projekty podporujc dtskou knihu - nap. projekt teme dtem, kter nabd rodie, aby etli svm ratolestem.
 
Datum:
30.03.2018  12:33
Od:
zdenek (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
30. bezna 2004 - do vkonu zkladn vojensk sluby v Armd esk republiky narukovali posledn branci. Jejich proputnm do civilu 21. prosince pestala veobecn brann povinnost v esk republice platit.
 
Datum:
27.03.2018  08:58
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
28. bezen vichni pamatujeme - esk den uitel

28. bezna 1592 se narodil Jan mos Komensk. Tradin je toto datum tak spojovno s vyhlenm ankety o nejlepho uitele Zlat mos.

Mezinrodn den uitel je slaven 5.jna od roku 1994 z rozhodnut organizace UNESCO.
 
Datum:
23.03.2018  17:03
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
23. bezna se slav Svtov den meteorologie.
 
Datum:
22.03.2018  06:11
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 

22.3. - Svtov den vody

Voda, a hlavn pitn nezvadn voda je jednm z nejvtch bohatstv, kter nm nae planeta dva, i z tchto dvod byl prv na tento den vyhlen Svtov den vody. V tento den si zrove pipomnme, e na na svt ije pes miliardu lid, kte maj nedostatek pitn vody a jsou tak pmo ohroeni na svm zdrav
 
Datum:
21.03.2018  07:26
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 

21.3. - Svtov den poezie

21. bezna je den, kter byl uren jako svtov den poesie. Zmrem vyhlen tohoto dne je soustedn se na udren psan poezie v celm svt, podpora jejho tn a vydvn a nepehldnutelnm aspektem je i vyuovn poesie v celosvtovm mtku.

 
Datum:
20.03.2018  05:08
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Pipomnm dva velikny se svmi objevy

18. bezna 1869 rusk chemik Dmitrij Ivanovi Mendlejev objevil periodick zkon chemickch prvk. Pedpovdl i existenci a vlastnosti prvk, kter v tabulce chybly a pozdji byly objeveny (gallium, skandium a germanium).

***

20. bezna 1727 zemel Isaac Newton, anglick fyzik, matematik a astronom. Objevil gravitan zkon, provdl optick vzkumy, objasnil rozklad svtla a zkonstruoval zrcadlov dalekohled. Formuloval ti zkladn zkony mechaniky.
 
Datum:
17.03.2018  15:57
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
17. bezna 1809 zemel francouzsk vzduchoplavec Jean Pierre Blanchard (narodil se 4. ervence 1753). V roce 1784 jako prvn pouil padk, o rok pozdji peletl v balnu kanl La Manche. V roce 1790 pedvedl v Praze spolu s hrabtem Jchymem ze ternberka prvn balnov let. Zahynul pi sv edest vzduchoplavb.
 
Datum:
15.03.2018  14:23
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
15. bezen - Svtov den prv spotebitele

Mylenka na ochranu spotebitel pochz z roku 1962 a jejm autorem je bval americk prezident John Fitzgerald Kennedy. Postupem asu bylo formulovno celkem osm bod prv spotebitel, nap. prvo volby, prvo bt informovn, prvo na npravu/opravu, prvo na bezpenost...

Mezinrodn den proti policejn brutalit. Tento den je pipomnn od roku 1997. Jako dvod jeho vzniku je uvdno dajn ubit dvou dt vcarskou polici.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>