Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Klement,
ztra Emlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
o, alebo kto je Boh?
Datum:
16.11.2017  17:21
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Hol pravda o vlench tvch! Netute, kdo vechno mezi n pat


V dnen dob pravdpodobn mlokdo sleduje rusk filmy o boji proti nmeckmu faismu bhem druh svtov vlky. Filmy na toto tma vznikaj v Rusku tak v souasnosti, a navzdory uritm vcem, kter by se jim daly vytknout, protoe nakonec kadmu filmu se d nco vytknout, jsou obecn nositeli jednoho velmi hlubokho poselstv.

Ukazuj, jak obyejn lid, kte doposud ili pedevm ve smyslu niho dobra, zamenho na svj vlastn prospch, dokzali pekonat sami sebe. V hranin situaci se toti stali schopni poloit sv vlastn ivoty, vechny sv nadje a vechno sv vlastn souasn a budouc potencionln dobro za dobro vy. Za dobro nroda, kter byl napaden dobyvateli. Za spravedlnost, lidskost a mr!

Nebo pokud odhldneme od vysok politiky a vech ostatnch, zkulisnch politickch machinac, vlka milion obyejnch ruskch vojk proti rozpnavosti nmeckho faismu, kter nhle vpadl do jejich vlasti byla vlkou spravedlivou, protoe byla vlkou obrannou.

Ale tak nmet vojci obtovali svj ivot! Nicmn, ve vlce dobyvan a tedy nespravedliv. Ve vlce, zpsoben nadmrn vystupovanm, nacionlnm egoismem, kter si prvem nadazen rasy dlal nrok na nov ivotn prostor na kor jinch, rasov mncennch.

Vojensk konflikt mezi faistickm Nmeckem a tehdejm Sovtskm svazem m tedy hlub a dosud nerozpoznanou dimenzi. Ukazuje nm toti, kam to a me dospt, pokud se zamme pouze na dobro vlastn, egoistick a tedy nzk. Pouze na dobro hmotn a materiln, a to teba i na kor jinch.

Ukazuje nm, e preferenc tohoto druhu "dobra" pouze roste lidsk bezohlednost, lidsk chamtivost a lidsk nemorlnost. Ukazuje nm, e to vechno mus nakonec vst ke konfliktm a vlkm.

Ukazuje nm tedy, e maximln vystupovn principu nzko stojcho dobra vdy zkonit rozbh vojenskou mainrii, kter me bt zastavena jedin tehdy, pokud se lid stanou opt schopnmi vyvihnout se k dobru vymu. Kdy jsou lid schopni obtovat sv vlastn dobro a svj ivot za dobro vy. Za dobro obecn! Kdy jsou lid schopni umrat ve jmnu spravedlnosti, cti, lidskosti a mru.

Nebo jedin ve vyzvednut dobra celku, dobra obecnho, dobra vysokch a ulechtilch ctnost, ktermi je spravedlnost, estnost, lidskost a morlka spov konstruktivn princip byt. Princip, kter doke zvtzit nad zlem a eliminovat jej! Princip dobra ducha, kter kdyby byl lidmi trvale preferovn v kadodennm ivot, nae civilizace by neznala konflikty a vlky, a ila by v harmonii.

Pokud ale lid ve sv nepochopiteln neschopnosti pouit se ustavin preferuj pouze ono nzko stojc dobro osobnho, hmotnho prospchu, ve snaze o jeho nabvn zanaj vdy stle vce stupovat svj egoismus. A spolu s nm se stupuj ty nejhor lidsk vlastnosti, a to nakonec ve vyvrchol v netst vlenho konfliktu, ve kterm se jedni sna nsilm doshnout "dobra" a prospchu na kor jinch.

No a pak, pokud nem bt cel svt absolutn podmann, zotroen a zpustoen tmto typem "dobra" a jeho pisluhovai, mus se lid ve svm odporu vi nmu vdy optovn hrdinsky vyvihnout k dobru vymu. V mezn situaci agresivnho vystupovn zvrcenho principu nzko stojcho dobra mus bt nejednou ochotni obtovat sv vlastn ivoty za vysok a vzneen principy, jakmi je spravedlnost, estnost, lidskost, morlka, nebo prvo pet lidsky dstojn ivot na zemi bez otrock smyky na krku. Pokud by ale lid dokzali t v takovmto vysokm mravnm a morlnm naladn natrvalo a vdy opt nov neklesali k uctvn nzkho, osobnho dobra jako stedobodu veho, dn vlky by nikdy bt nemusely.

Kdy se ale i v na souasnosti zcela vn hovo o vlce mocnost a kdy se na ni intenzivn pipravuje, je to jen a jen svdectvm toho, e v lidech na modern doby se opt zanaj na maximln mru stupovat vechny negativn vlastnosti, spojen s uctvnm a vyzdvihovnm zmnnho, nzkho stupe "dobra".

A aby nebyl svt opt uvren do zkzy vlenho lenstv, mus lid dneka v sob dokzat mobilizovat princip vyho dobra a vechny, s nm spojen vy a ulechtilej hodnoty. Nebo pokud to nedokou te, na svitu nov vlky, budou k tomu donuceni ve vlench hrzch, kter se na na Zemi pravideln opakuj vdy z tch dvod.

Zle na kadm jednotlivci, zda se rozhodne dt svmu ivotu vy rozmr. Rozmr ducha, rozmr dobra obecnho, kter je jedinm skutenm dobrem, nebo mu d jen nzk rozmr dobra ist egoistickho a materilnho. "Dobra", kter se nakonec vdy uke, jako to nejzhoubnj zlo!

Uvdomme si tedy, e nen dobro, jako dobro! Uvdomme si, e existuje dobro vy, ns a nae vlastn, osobn zjmy pesahujc a dobro ni, zohledujc jedin nae vlastn, hmotn a materiln zjmy.

No a v zvislosti na tom, k jakmu druhu dobra se piklnme, je ns samotnch mon zaadit mezi lidi vysoko, nebo nzko stojcch. A podle toho, kterch z nich je vtina se utvej djiny tto civilizace.

el, djiny na civilizace jsou djinami vlek, vrad a neslchanho utrpen, zpsobenho jednmi lidmi druhm. Toto je jasnm svdectvm uboh nzkosti takzvanho "dobra", kter preferujeme a kter je pouze dobrem ist materiln egoistickm, bez vyho, duchovn morlnho rozmru. Bez ohledu na dobro obecn. Na dobro pro vechny bez rozdlu.

A proto kad, kdo takto nzko mysl a jedn je podporovatelem a strjcem vlky, protoe jm podporovan, nzk a egoistick materiln "dobro" ve svm nezbytnm stupovn vdy dosud zkonit vystilo do konfliktnch situac, do agresivity a vlek.

Strjcem mru a harmonickho, udritelnho zpsobu ivota na Zemi je jedin ten, kdo ve vem, co mysl a in bere vdy v vahu dobro vy. Dobro obecn! Dobro ducha, stojc na preferovn vysokch a ulechtilch ctnost. Jen takovto lovk je opravdu lovkem, kter chce mr a proto si tak mr zaslou.

Kdo vak uctv zlo svm nzkm a egoistickm pojetm dobra, toto nm iven zlo bude nakonec muset tvrd dopadnout na jeho vlastn hlavu, aby se v hrzch a bolesti pece jen vyvihl ke skutenmu, vymu dobru, kter jej pesahuje a kter je jedinm pravm dobrem.

Nebo, kdy to nedoke, bude muset v tchto hrzch a bolestech zahynout. Zahynout nejen smrt tla, ale tak smrt nenapraviteln hodnotov zvrhl due.

Konen zvr: love, ij estn, spravedliv, skromn a lidsky! Nebo pokud takovm nebude, tv neestnost, nespravedlnost, neskromnost a nelidskost t nakonec dotla k tomu, e bude muset s nasazenm vlastnho ivota bojovat za est, spravedlnost a nejelementrnj lidskost na Zemi.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
12.10.2017  17:07
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
love neastn, neodsuzuj kesanstv!

Je el objektivnm faktem, e kesanstv bhem dlouh historie zpsobilo mnoh zlo. e m na svdom spoustu bolesti, netst a dokonce lidskch ivot. Meme vzpomenout teba kick vlky, inkvizici a tak dle. No a prv kvli tto negativit, historicky objektivn prokazateln dnes mnoz lid kesanstv odvrhuj. Odvrhuj jej jako celek, piem si ale neuvdomuj, e tm zrove odvrhuj i vysok duchovn uen, kter by jim mohlo vrazn pomoci v jejich osobnm, ist lidskm vvoji, ale pedevm v jejich vvoji duchovnm.

Polome si toti zsadn otzku: je mon odsuzovat kesanstv, to jest uen Jee Krista, pichzejc na Zemi z nejvych vin, pmo od Stvoitele a ke Stvoiteli smujc za to, e jeden z nejblich Jeovch spolupracovnk byl zrdce? Vrh snad Jidova zrada nejmen stn zakalen na istotu Jeova uen?

Odpov je vce ne jednoznan: nevrh!

A pesn toto plat tak v celm historickm kontextu. Na jedn stran mme toti vysok, ulechtil, ist a nezniiteln idely pvodnho kesanstv. Na druh stran vak mme stovky bezcharakternch lidskch jedinc, pokolen Jid v adch kesanstv, kte tyto idely vdy jenom zneuvali ve svj vlastn prospch. Ve svj prospch osobn, finann, mocensk, politick nebo, jakkoliv jin.

Tmto jedincm byli v podstat idely pravho kesanstv vdy ukradeny. Ve skutenosti jim byli dobr pouze proto, aby mohli jejich prostednictvm inn jinch ovldat, manipulovat s nimi a profitovat z nich.

Tato dv fakta se mus lid nauit rozliovat pi posuzovn kesanstv. Na jedn stran toti kesanstv vdy bylo a vdy bude nositelem tch nejvych a nejulechtilejch idel, avak na druh stran se v jeho adch nachzelo, a el i nachz mnoho bezcharakternch jedinc, kte tyto idely pouze zneuvaj pro sv vlastn, zitn zmry.

el, dnen lid jsou pevn povrchn. A protoe nejsou ochotni hloubji nad vcmi uvaovat, ve sv povrchnosti vechno toto spojuj dohromady a tm pdem odsuzuj kesanstv pauln, jako jeden celek. Ale tm vylvaj spolen s vodou tak dt. Tm toti odvrhuj spolu s jeho objektivn historicky prokazatelnmi negativy i vysok duchovn uen, kterm pvodn a zdrav jdro kesanstv stle je a stle zstane.

eknme si proto nyn nco o dvou zkladnch pilch kesanstv, kter i navzdory vem jeho chybm pece jen pedstavuj cestu, kter mus vst kadho lovka duchovn pouze nahoru. Cestu, kter jej mus vst ke Svtlu a k Stvoiteli, pokud bude v tomto smyslu mluvit, jednat, myslet a t.

Dva zkladn principy, nebo pile kesanstv jsou ve skutenosti velmi jednoduch. Jejich pochopen a ivot v souladu s nimi nevyaduje nron teologick studium. Jsou prost, protoe jsou v souladu s jednoduchost, kterou Je zdraznil slovy: bt jako dti. Proto je nejhlub podstata kesanstv pmo dtsky jednoduch a spov v lsce k Bohu a v lsce k blinmu.

Je geniln shrnul toto jdro do jedin vty: Miluj svho Boha celm svm srdcem, celou svou mysl, celou svou silou a miluj blinho svho, jako sebe sama.

To je podstatou veho! V tom je cel zkon a proroci! V tto jedn vt je skryt podstata cel hrub Bible, to jest Starho a Novho zkona.

eknme si vak nco ble o tchto dvou pilch kesanstv, abychom pochopili, jak je teba sprvn vnmat a sprvn ve svm ivot uplatovat.

Pedevm pr slov o lsce k Stvoiteli. Ta spov v sil o poznn a plnn jeho Vle. Ve vn osobn snaze o znovu nalezen zdravho jdra pravho kesanstv, oitnho ode vech zlovolnch pokiven a dogmat, kter do nj elov vnesli nejrznj Jidi a zrdci, aby mohli tmto zpsobem snadnji a efektivnji ovldat jinch a manipulovat nimi. Proto je skuten nutn vyvinout vn sil, abychom poznali autentick kesanstv v jeho ist podob, jak jej kdysi skuten hlsal Kristus. V souasnosti teba opravdu vyvinout maximln snahu o poznn prav Vle Nejvyho, definovan Jeem, protoe bhem stalet byla v adch kesanstv naopak vyvjena maximln snaha, aby byla tato Vle pokiven. Aby nevedla lidi ke Svtlu, ale pouze do podru crkv, kter se staly pouze svtskmi mocenskmi organizacemi.

A co druh pil kesanstv, kterm je lska k blinmu? Vichni pece dobe vme, jak mme rdi sami sebe. A prv takovou mru lsky, jakou mme vi sob se musme nauit prokazovat tak vi naim blinm V praxi to znamen, e nikdy nemme dlat jinm to, co nechceme, aby jin dlali nm.

Tyto dva principy, tedy lska k Bohu a lska k blinmu jsou tedy ve skutenosti nejhlub podstatou uen kesanstv. Kad, kdo v souladu s nimi ije a mysl, kr ke Svtlu. A a ji chod do kostela, nebo ne!

Chodit do kostela nen toti nutnou podmnkou cesty ke Svtlu, ale samozejm, nen to ani na pekku. Jedin, na em skuten zle, je poctiv sil naplovat lsku k Stvoiteli a lsku k blinmu v kadodennm ivot. Kesanem je tedy kad, kdo se tak chov, nebo alespo se o to sna, protoe prav kesanstv se projevuje skutky.

Kdo se ale tak nechov, ani se o to nesna, me bt evidovn teba v deseti crkvch souasn, nikdy nebude pravm kesanem.

Me snad drahocenn perla ztratit svou cenu, pokud padne do blta? Je sice pinav, ale jej cena zstv nezmnna! A prv takhle to je tak s drahocennou perlou dvou zkladnch a nadasovch pil pravho kesanstv, kter nemohou v dnm ppad ztratit svou velkou hodnotu. Ani kdy jsou ponoeny do bahna tto Zem.

Proto kad rozumn lovk, kter si je vdom tto skutenosti, doke vyjmout klenot z bahna a oistit jej tak, aby ist a jasn mohl zazit v jeho dlani, v jeho srdci a v jeho dui. Aby lovku jasem svho ulechtilho lesku neustle ukazoval sprvnou cestu ke Svtlu.

Nerozumn je vak kad lovk, kter znechucen bahnem, vytvoenm lidmi samotnmi, ponech tuto drahocennou perlu bez povimnut, nebo ji jet dokonce svou antipatii zadupe hloubji do blta. Nerozumn je ten, kdo ji nezvedne a nem snahu ji oistit. A proto nikdy nezaz v jeho dlani, ani v jeho srdci, ani v jeho dui. Proto mu neuke cestu ke Svtlu a on bude muset bloudit v temnot tto zem, aby v n nakonec zahynul. Zahynul nejenom smrt tla, ale i smrt navky zatracen due!

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
15.09.2017  15:53
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Katastrofln letn vedra jako varovn lidstvu!

Absolutn nikdo nemohl pehldnout mimodn, tm doslova africk vedra tohoto lta. Byla nejvt po celou dobu hydrometeorologickch men na naem zem. Sucho, kter je doprovz, negativn poznamenalo mnostv i kvalitu obilovin v leton sklizni a s nejvt pravdpodobnost negativn poznamen i rodu podzimnch plodin.

A prv bhem jedn z vln tchto obrovskch veder se v mdich objevila zprva, e 2. srpna jsme vyerpali ekologick limit na planety na rok 2017 a od tohoto dne zanme t na takzvan enviromentln dluh. To znamen, e spotebovvme vce prodnch zdroj, ne biosfra me nahradit jeden rok.

Tento prlom nastv kadm rokem o nkolik dn dv, co naznauje, e nae "poteby" se neustle zvyuj. A i kdy ekosystmy jsou v podstat velmi odoln, pokud se dostanou za urit "bod zlomu", mohou se zhroutit a pestat fungovat. A my se k tomuto bodu nam bezohlednm jednnm kadm rokem vce a vce pibliujeme.

S ohledem na ve uveden skutenosti je vak velmi dleit pochopit jejich vzjemn, hlubok propojen. Propojen mezi extrmnmi vedry na jedn stran a stle se zvyujcm, enviromentlnm dluhem na druh stran, protoe prv prostednictvm veder, sucha a jinch prodnch anomli zanme bt stle intenzivnji konfrontovni s nezvratnmi spltkami naeho dluhu vi ekologickm zdrojm planety Zem. Je to prost nezbytn da za jej bezohledn drancovn. A pokud se nevzpamatujeme a nezastavme, ani proda se nezastav ve svm hromadn stle vtch, extrmnch klimatickch jev.

Nejdleitj otzkou tedy je, zda jsme schopni v tto souvislosti vyvodit sami vi sob njak konkrtn dsledky? Zda jsme ve svm ivot ochotni nco zmnit? Zda jsme ochotni pehodnotit hierarchii svch hodnot a svj zpsob ivota tak, abychom naim vlastnm dlem pispli ke zlepen celkov situace? Zda jsme ochotni omezit nae poteby natolik, e se stanou environmentln pijatelnmi?

Lid vak el nemn absolutn nic ve svm mylen, ve svch hodnotch, ve svch potebch, ani ve svm pstupu k prod a k jejm zdrojm, protoe podle jejich nzoru mohou nco zmnit pouze ti, kte maj skutenou moc, skuten bohatstv a tm pdem i nejvt podl na drancovn planety.

Je sice pravdou, e ti nejbohat, nejmocnj, nejchamtivj a nejbezohlednj maj nejvt vinu na tomto drancovn, avak prv k jejich ivotnmu stylu, prv k jejich "hodnotm", k jejich blahobytu, k jejich konzumu, k jejich pltvn a k jejich rozhazovn vzhlej obyejn lid jako k idelu. Jako k nemu velkmu. Jako k nemu, co by taky rdi doshli, kdyby mli to tst.

Pro vtinu obyejnch lid je tedy tento ivotn styl idelem. Povauj jej doslova za nejdleitj hodnotu ivota! Za hlavn hodnotu byt!

A el, prv tmto zpsobem se przdn, uboh, materialistick a sebevraedn hodnoty nejbohatch, nejmocnjch, nejbezohlednjch a nejchamtivjch stvaj hodnotami celho lidstva. Hodnotami cel civilizace! Hodnotami tm kadho jednotlivce, s vjimkou nkolika jinak uvaujcch.

Ne kad samozejm tohoto cle doshne, ale tm kad tyto hodnoty vnitn uznv a usiluje se o n, co se navenek projevuje vzrstajc chamtivost, bezohlednost, materialismem a konzumem. Projevuje se to touhou po penzch, majetku, moci, karie a touze mt vce a vce.

Toto jsou "idely" naeho svta, pedstavujc zsadn hodnotovou platformu vtiny lid, co m za nsledek nien a drancovn na planety, protoe kad jedinec se sna uplatovat tyto "idely" na t pozici, na jak se prv nachz, se snahou vyvihnout se co nejrychleji k elit.

A vichni tito obyejn lid, spolu s elitou nejbohatch jsou kdci planety Zem. Jsou vinni za zhorovn klimatickch pomr na Zemi, protoe k tomu pispvaj svm vlastnm dlem a podle svch vlastnch monost. Nebo ve svch ivotech, ve svch nzorech, ve svm mylen a ve svm jednn usiluj pesn o ty sam "hodnoty", jako bohat. Nicmn vedry, kter jsme mli monost zat bhem tohoto lta nm proda jasn ukazuje sebevraednou zvrcenost "hodnot", kter n svt uznv.

Pokud nechceme svou planetu zniit a tm pdem zniit tak sami sebe, ili ji jenom ist kvli vlastnmu peit bychom se mli zci zvrcench hodnot materialismu, karirismu, uvn si a nenasytn touhy mt stle vce a obrtit se ke skutenm hodnotm. K hodnotm ducha! K hodnotm ducha, jejich hromadnm a nabvnm nebudeme kolem sebe nic drancovat a niit, ale naopak, ve povznet.

Ne tedy mt, ale bt! Snait se v kad situaci o dobro, spravedlivost, ohleduplnost a skromnost. Usilovat o to bt lovkem vysokch a ulechtilch hodnot, v jeho hodnotov hierarchii stoj tyto hodnoty mnohem ve, ne hodnoty materialismu a proto neme sklouznout do materialistickho otroctv, plnho zla, nespravedlnosti a bezcharakternost vi ostatnm kvli dosahovn hmotnch vhod.

Zchrana ivota na planet Zemi tedy spov ve zmn hodnotov orientace! Hodnoty ist hmotn, konzumn a materiln, kter jsou hodnotami destruktivnmi, kdy stoj na prvnm mst mus bt proto na vrcholu hodnotov hierarchie kadho lovka nahrazeny hodnotami ducha a vysokch, ulechtilch ctnost. Hodnotami dobra, spravedlnosti, lidskosti, skromnosti, jednoduchosti a nenronosti v potebch!

A toto je pesn tm, co me, ba mus udlat kad lovk sm za sebe pokud chce, aby ns prodn dn, kter se ji zan bouit vi na arogantn bezohlednosti nakonec vech nesmazalo z povrchu zemskho.

Nikdo nen tak mal a nevznamn, aby tohle nemohl udlat sm za sebe. Aby nemohl pispt ke zlepen celkov situace tm, e zmn svou vlastn hodnotovou orientaci. Aby se nemohl uskromnit ve svch potebch. Aby nemohl brt vce ohled na produ a jej monosti.

Nebo jak ji bylo eeno, jedin pokud svou ivotn energii vlijeme do hromadn poklad ducha, m vce je budeme nabvat, tm bude na zemi lp.

Pokud vak nasmrujeme vekerou energii ke hromadn hmotnch hodnot, nikdy nebudeme mt dost a vdy budeme chtt jet vc. A prostednictvm tchto svch, stle rostoucch sobeckch nrok budeme niit a drancovat vechno kolem sebe, dokud nakonec svou rodnou planetu a tm pdem i sami sebe zcela neznime.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
17.08.2017  13:30
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Jsou Slovan mncenn rasa? Z hlediska zpadu el ano!

Existuj vci, kter podvdom tute a do chvle, kdy se setkte s jejich jasnou verbln formulac. Pesn takto jsem se nedvno setkal s nzorem jistho mladho lovka, kter pracoval ve tech zpadnch zemch a tvrdil, e vude ctil uritou nadazenost vi nm. Vi Slovanm z vchodn Evropy.

D se samozejm namtnout, e jde pouze o nzor ist subjektivn, avak jako pdn protiargument vi vem potencionlnm obhjcm zpadu bych rd pedloil voln tlumoeno, mimodn siln poselstv slovenskho historika Viktora Timuru:

"Pro zpad jsou Slovan stle cosi mncenn, co mu m slouit. Zpad toti vdy byl a stle je vi Slovanm nepejc a nevraiv. Mli bychom si proto konen uvdomit, e n charakter a nae zjmy nejsou toton se zpadnmi.

Zkladn bytostn princip zpadu toti spov v expanzi, vbojnosti a v parazitovn na bohatstv poraench a podmannch, z eho a dosud profitoval. Hesla o svobod, suverenit, humanit a lidskch prvech jsou pouze zastrac manvry, za ktermi se skrv agrese a expanze. A to hlavn pod vedenm s USA. V souasnosti se tento bytostn princip zpadu dostv do pot, problm a kriz. Proto narst agresivita a sil znovu expandovat. A to zase pedevm na vchod.

Slovanm byli vdy ciz zpadn principy ivota a byt. Slovansk princip ivota a byt toti nen zaloen na expanzi, vbojch a parazitovn na materilnch zdrojch a prodnm bohatstv podmannch, ale na vlastn prci.

m vce se vak spoleensk systm na zpad rozkld, tm vce investuje do expanzivnch a represivnch sloek. Profesionln, to jest oldnsk armdy mohou sice vyhrvat marginln bitvy, ale ne vlky, protoe zniku rozkldajc se spolenosti nedokou zabrnit ani mnohoetn kordony tkoodnc. "

Pan Timura, jako historik, zabvajc se dvnou historii Slovan dle k, e nae historie tak, jak se o n u dti ve kolch je pouze elov zmanipulovanm, pangermnskm obrazem skutench djin. Je toti vytvoena na objednvku, aby dokonale vyhovovala mocensky politickm clm a zjmm zpadu.

A j uvdm konkrtn pklad potvrzen slov pana Timuru. Je jm takzvan fransk kupec Samo, kter pr sjednotil Slovany a poloil zklady Velkomoravsk e. Tm se vak nm Slovanm nepmo naznauje, e jsme si nikdy nebyli schopni sami vldnout. e ten, kdo ns dokzal sjednotit a vldnout nm musel pijt vdy jen ze zpadu.

V na historii, ale i v na nejaktulnj souasnosti tedy vldne clen snaha potlaovat, relativizovat, ba a zesmovat absolutn ve, co nen v souladu se zpadn gloriolou nadazenosti a vlunosti, nebo s politickmi zjmy zpadu.

Mdia, jako rozhodujc initel ve formovn nzor spolenosti jsou v rukou zpadnch majitel a proto poslun jejich propagandu. A pln poplatn mocenskm snahm zpadu jsou i mdia veejnoprvn, dvajc prostor lidem, kte znevauj a relativizuj to nae vlastn a nrodn a vyzdvihuj zejmna to evropsk a tedy zpadn.

Mdia jsou tedy postaveny na masivn glorifikaci veho, co se nachz od ns smrem na zpad a naopak, na masivn dehonestaci veho, co se nachz od ns smrem na vchod. Na vchod se toti nachz velk, slovansk e zla! Jej nejvt zlo vak ve skutenosti spov v tom, e se odmt sklonit ped nadazenost zpadu a e si nenech poslun vyrabovat a vydrancovat krajinu tak, jako stedoevropt slovant vazalov.

Vi Rusku a Rusm je mon mnoho namtat. Teba ruskou mafii, nebo ruskou vodku, kterou se opjej. Ano, rozhodn nejsou dokonal a maj mnostv chyb. Navzdory vemu vak maj pece jen cosi mimodn cenn, co ostatn slovansk nrody ji tm ztratili.

Maj hrdost! Hrdost na to, e jsou Rusov a e jsou Slovan! Maj hrdost, to jest vlastnost, kter se oste p mentalit otrok bez hrdosti, kter z ns zformovala a stle usilovn formuje zpadn propaganda.

el, takovmi politovnhodnmi otroky a sluhy bez petky vlastn hrdosti je dnes pevn vtina na mldee, fascinovan zpadem se vemi jeho pleitostmi, kter se jim nabzej. Skutenou a nejhlub podstatu tto li vak ji ped staletmi odhalil Ezop v jedn ze svch bajek:

Setkal se jednou tlust pes s vyhublm vlkem. Pes se chlubil tm, jak mu dv jeho pn dobroty. Chvly nebrali konce, avak vlk si mezi tm viml odenou srst na krku psa. Zeptal se ho, od eho to m?

"Pece od obojku," ekl pes.

"Ty bv uvzn?" Zeptal se vlk

"Ano, ale obas se mi poda ujt. Tak jako dnes ".

"No, dkuji pkn za takovou sytost," ekl vlk a odbhl do lesa.

A pesn takto je to tak s na mlde, ale i se vemi ostatnmi, kte odchzej na zpad. A ji kvli lepm pracovnm pleitostem, kvli slunm penzm, kter si tam mohou vydlat, nebo kvli vy ivotn rovni. A pestoe se jim toto vechno skuten spln, vdy v podstat zstanou jenom tunmi psy, jejich pn nesvobodn uvazuje na svm dvoe.

Vdy budou toti jen nm mncennm, emu se milostiv hzej zbytky ze stolu hojnosti. T hojnosti, kter je ovocem parazitovn na jejich vlastn prci, jako i na prci jejich otc a matek u nich doma, kte pracuj za mizern plat v otrockch boudch, patcch zpadnm majitelm. A pracuj tam v mnohem vym pracovnm nasazen a za mnohem ni mzdu, jako pracovnci v tch firmch a na stejnch postech na zpad.

Kde je nae hrdost Slovan? Neprodali jsme ji snad za pln bicha a za drobky ze stolu hojnosti, kter nm hzej nai otroki? Neprodvme ji snad za jidskch ticet stbrnch, m v och otrok pouze potvrzujeme jejich teorii o na mncennosti?

Je snad opravdu mncenn ten, kdo m schopnost poctiv pracovat? Kdo nen vbojn? Kdo ze sv vnitn bytostn podstaty nikdy neusiluje t v nadstandardu? V nadstandardu nad monosti vlastn prce tm, e bude parazitovat na jinch?

Takov lovk nen pece vbec mncenn! Naopak, je mnohem cennj! Nebo v konenm dsledku vbec nezle na tom, jestli je nkdo ze zpadu, nebo z vchodu! V konenm dsledku zle pouze na tom, jak je kdo lovk! Jako hodnotn je lovk! Jak vysok hodnoty uznv! Zda je to lovk, spolhajc se na plody vlastn prce, projevujc a naivn dvivost k jinm, nebo je to naopak lovk, ijc si v blahobytu, kter on, jeho otcov a ddov nezskali jen vlastn prac. Nicmn on se z vky tohoto nakradenho blahobytu dv na jinch jako na mncennch.

Je opravdu bezpedmtn a smn rozdlovat lidi na lidi ze zpadu a z vchodu. Lid toti lze ve skutenosti rozdlit jedin na dobrch a mn dobrch. Na hodnotnch a mn hodnotnch. To jest na ty, kte uvauj a jednaj ve smyslu lidsky konstruktivnch hodnot a tmto zpsobem tak ij a na ty, kte uvauj a jednaj jinak. A sice destruktivn a paraziticky vi jinm.

Avak kad destrukce se mus nakonec obrtit proti tomu, kdo na ni sz. A pesn tak se morln a mravn destruktivn zpsob mylen zpadnho svta zan pomalu mnit v destrukci relnou. V reln rozklad spolenosti, kter nespolhala na lidsky a duchovn dostaten konstruktivn hodnoty.

Kdo toti meem bojuje, mus i meem zahynout! A mus zahynout proto, aby uvolnil cestu tomu, co je duchovn a hodnotov konstruktivnj. Co je lep! Co je vnitn zdravj! Co stoj hodnotov ve!

Souasnmu rozkladu zpadnho svta, ktermu pedchzel jeho vnitn, mravn, hodnotov a duchovn rozklad nedok opravdu zabrnit dn oldnsk armdy, ani dn tkoodnci. Nebo jednodue to, co z hlediska nastaven vky hodnot elementrn lidskosti dlouhodob nekr sprvn, mus asem zdegenerovat a padnout tak, jak nezbytn pad shnil jablko ze stromu. Strom tohoto univerza toti ponese pouze vnitn a hodnotov zdrav jablka, kter pokud dozraj, pinesou bohatou rodu.

Proto se tedy mohutn e zpadu, stojc na hlinnch nohch nekonstruktivnch hodnot pomalu, ale jist hrout, aby se tm uvolnil prostor pro dosud utlaovan Slovany, kte jsou nositeli mnohem zdravjch a konstruktivnjch hodnot z hlediska skuten lidskosti.

Ale namsto snahy o pochopen pin souasnho stavu a nslednmu hodnotovmu obratu zpadu smrem k lepmu se pouze stupuje jeho agresivita a restrikce. Nebo navykl model jednn nen tak snadn zmnit. Jak se toti k, k, kter se chyst zdechnout nejvce kope. A tento k, nachzejc se v agonii chce jet nakonec dokopat svt do nov, velk vlky s Ruskem.

Slovan, zvednme ji pece sv hlavy! Mjme hrdost sami k sob, protoe pokud ji my mt nebudeme, nebudou ji k nm mt ani ciz!

Slovan, postavme se teba v tichm odporu vi aroganci zpadu, kter ns i pes nae protesty nadle krm podadnmi potravinami. Potravinami, kter maj sice stejn obal, ale diametrln rozdlnou kvalitu na zpad a na vchod.

Mjme pece hrdost a nekupujeme to! Kupujme radji nae vlastn vrobky! Kdo si toti nedoke vit sv vlastn, mnohem kvalitnj, ten si pak opravdu zasluhuje, aby ho ciz krmili odpadem.

Kdykoli zapneme televizi a oteveme noviny, bume si dobe vdomi toho, e jde o nstroje zpadn propagandy, protoe jejich vlastnky jsou zpadn majitel. Pestame ji konen vit tomu, co nm kaj! Pestame se klant vlunosti zpadu, pod ochrannmi kdly jeho pr musme zstat navdy, protoe bychom nikdy nedokzali bt zcela samostatnmi!

A tisckrt opakovan propagandistick le o na mncennosti se pro mnoh nae bratry stala pravdou! Manipulujcm zpsobem vnucenou pravdou, aby je nikdy ani ve snu nenapadlo zvednout hlavy a osvobodit se z nedstojnho vazalstv zpadu. Proto jsou tak umle vnen rozkoly do ad Slovan a proto jsou tvni proti Rusku.

Prohldnme konen vechny tyto manipulujc li brati a vzpamatujme se!

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
13.07.2017  18:14
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Macron! Dal spn krok ke svtovld elit!

Neuviteln je naivita lid, kte se dali opt zmanipulovat ve prospch zmr oligarchie. Za francouzskho prezidenta toti zvolili Emmanuela Macrona, ili loutku v rukou elity, kter bude poslun plnit jej vli a uskuteovat jej zmry. Bude stt ne ve slubch francouzskho lidu, ale ve slubch oligarchie a nenasytnch globalistickch elit, co se s nejvt pravdpodobnost projev divokm a nezenm pokraovnm pisthovalectv, rozprodvnm francouzskch strategickch podnik Nmecku a USA, nebo tvorbou zkon ve prospch nejbohatch a v neprospch obyejnch lid. To povede k dalmu oebraovn tch, co nemaj mnoho a k dalmu bohatnut tch, co maj hodn.

Jak je ale mon, e se Francouzi dali takto oklamat?

el, stali se obmi velk mediln manipulace! Maximln zarejc vak je, e pece dlouh desetilet ij v systmu, ve kterm jsou bohat a mocn vlastnky vech rozhodujcch mdi a maj siln vliv i na ty zdnliv veejnoprvn. Francouzi by proto mli vdt, e mdia dvno ne objektivn zpravodajstv. Mli by vdt, e dvno pouze elovou propagandu na objednvku mocnch.

Mdia jsou sluebnkem elity a nstrojem manipulovn a ovldn veejnho mnn. Tyto skutenosti mus bt zjevn kadmu, kdo nen zcela slep a dlouhodob ije v takzvan demokracii zpadnho typu. Zanaj si to uvdomovat u i mnoz lid u ns, akoliv na rozdl od Francouz maj est t v takzvan demokracii jen necel ti desetilet.

Francouzskm mdim, spolu s mnoha jinmi raloky, kte prozrav vytuili, m je mon zalbit se mocnm a finann tm pomoci se tedy opt podail mimodn husarsk kousek. Vyzdvihovnm Macrona, jako ryte bez poskvrny a systematickm oerovnm Marine Le Pen, kterou spojovaly s vekerou monou negativitou dokzaly nakonec doshnout vtzstv svho kandidta.

Jak je ale mon, e pi pmo oividn jednostrannosti mdi, oslavujcch Macrona si volii neuvdomili, o co tu jde? Jak je mon, e nepehldli jejich jidsk ponn, slouc elit a zamen proti skutenmu dobru nroda? Jak je mon, e nepehldli mnoh dal nekal a manipulujc kroky, jakmi byly teba shromdn se zaplacenm publikem, oslavujcm Macrona?

Pro tuto poetilost francouzskho obyvatelstva, neschopnho si jednou konen uvdomit, kdo je vlastnkem mdi a komu tedy slou, pro tuto jejich trestuhodnou naivitu se k vld za jejich vlastn pomoci dostaly sly, systematicky jdouc proti zjmm francouzskho nroda, i proti zjmm vech ostatnch nrod evropsk unie. Zd se bt opravdu a nepochopitelnou plytkost mylen obyejnch lid, kte se dali opt takto oklamat. Lid, kte se nikdy hloubji nezamleli nad tm, e ve by pece jen mohlo bt pln jinak, jak se jim elitami ovldanmi mdii pedkld.

el, smutn skutenost je takov, e z tchto obyejnch lid, sedcch dennodenn ped obrazovkami, plnmi nenron, bezduch zbavy se stali lid nemyslc. Lid povrchn pijmajc a bezmylenkovit sledujc ve mon i nemon. Stali se z nich mlk bytosti, kter v podstat ani nemaj as na tvorbu svch vlastnch nzor, svch vlastnch postoj a svho vlastnho pesvden, protoe pod vlivem clenho, irokospektrlnho medilnho psoben se neustle nachzej pod vlivem cizch mylenek a cizch nzor. A tak se stali jen jakousi ttinou ve vtru, kter se klt v tu stranu, kam vane manipulujc, mediln informan vtr.

Tmto zpsobem vak pedali rozhodovn za sebe i o sob samch jinm! A sice tm, kte z nich vdom zformovali nemyslc, snadno manipulovatelnou masu. Prozatm toti oligarchie jet potebuje souhlas tto masy na legln zvolen svch vlastnch, politickch kandidt, aby se uinilo zadost iluzi demokracie. Avak masami samotnmi manipulujcm zpsobem zvolen vldn pedstavitel, kte jsou sluebnky elity budou postupn zkony okleovat prva nemyslcch nrod, a to a k takov hranici, e asem nebude vbec potebn dn jejich souhlas. Ve rozhodovn bude probhat bez nich, co se bude rovnat absolutnmu pevzet moci elitami.

A k tomu to smuje nejen ve Francii, ale tak u ns, protoe vude se postupuje podle stejnho scne. V kadm nrod toti existuj jidi a zrdci, kte prosazuj filozofii, zmry a agendu elity. Tito lid se nachzej v mdich, ve vysok politice, v nevldnch organizacch, jako i vude tam, kde je mon ovlivovat povdom nroda, kter enou mentln i reln do otroctv elit. Takov je el situace v Evrop i na celm svt.

Co vak s tm? Jak se tomu postavit? m tomu zabrnit? Jak se meme stt namsto malch koleek, poslun se kroutcch v souladu se zmry oligarchie naopak zrnky psku, kter zpsob skpn tohoto rozjetho mechanismu?

V prvn ad se nesmme nechat donekonena mediln manipulovat. Musme si uvdomit, e mdia funguj na bzi znm lidov moudrosti: koho chleba j, toho pse zpvej. To znamen, e je nesmrn naivnm ten, kdo se domnv, e mdia pravdu.

Ano, sice pravdu, ale pouze pravdu jejich vlastnk! A prv tito vlastnci ns budou prostednictvm svch mdi neustle pouovat o tom, co je sprvn a co nesprvn. O tom, jak je teba t a jak hodnoty uznvat. Nebo o tom, kdo je n ptel a kdo neptel.

Pokud se ale budeme rozhodovat a jednat pod vlivem takovhoto druhu informac, neposlou to ve skutenosti nm a nebude to dobr pro ns. Bude to dobr jedin pro elitu, snac se o to, aby nae ivotn filozofie, n zpsob mylen i nae vnmn toho, co je dobr a co patn dokonale vyhovovalo jej plnm. A mete si bt stoprocentn jisti, e tyto plny nejsou vbec pozitivn, ani humanistick!

Pochopme jednou pece konen, e ten, kdo se dostane do vtinovch mdi, komu daj prostor, kdo je jimi vyzdvihovn a kdo je jimi povaovn za osobnost neme bt nikm jinm, ne sluebnkem bohatch a mocnch, cm jejich nzory a jejich propagandu.

Pochopme jednou konen, e ten, proti komu mdia broj, komu nemohou pijt na jmno, koho oznauj za neptele, nen ve skutenosti neptelem naim, ale neptelem zmr bohatch a mocnch, kterm hat jejich plny.

Koho tedy mdia vyzdvihuj, ten je zpravidla sluhou oligarchie. Ten zrazuje obyejn lidi i jednotliv nrody, z eho samozejm dobe finann profituje.

Koho ale mdia zatracuj, prv ten je astokrt skutenm sluebnkem lidu, pedstavujcm nepjemnou pekku na cest jejich absolutnho ovldnut elitou mocnch.

Je vak neuviteln zarejc, e lid jsou stle jako hlu a slep! e si daj namluvit, e ern je bl a bl je ern! e tisckrt opakovanou manipulujc le zanou povaovat za pravdu! e tisckrt opakovanou absolutn hloupost zanou povaovat za moudrost! e ptele zanou povaovat za neptele a zrdce, ale skutenho kdce naopak za dobrodince. e vraha povauj za vzor nevinnosti a nevinnch za zloince a vrahy.

Co si zaslou lid za to, e jsou tak povrchnmi, e si toto vechno daj namluvit? Co si zaslou lid, kte maj monost konfrontovat vtinov a oficiln mediln nzor s nzorem alternativnm, odhalujcm skuten fakta, nebo minimln vybzejcm k vlastnmu zamylen, ale oni tuto monost vbec nevyuij?

Nezaslou si snad tyto nemyslc ovce prv to zotroen, do kterho se je sna vmanipulovat mdia a politici, zaprodn elit? Nenesou prv tito lidiky ve sv sebevraedn naivit vlastn dl odpovdnosti za to, e jsou klamni a e se s nimi manipuluje?

Pokud se nevzpamatujeme a nepehldneme, e ns bohat a mocn chtj prostednictvm mediln zmanipulovan reality dotlait k absolutn nadvld nad naim osudem, nae procitnut me bt dsiv! A oligarchie dl vechno mon proto, abychom neprocitli, nebo procitli a potom, kdy u bude pozd. Kdy u bude smyka na naem krku pevn zataena!

Proto jsme celkovou atmosfrou v spolenosti neustle mravn a morln sren. Proto jsou v ns podporovny a iveny vechny nae chyby a nedstojn nklonnosti. Proto jsou nae ivoty smrovny pouze do uvn si a do materialistick honby za vcmi. Proto jsme zaplavovni medilnm balastem, vytvejcm z ns nesamostatn, nemyslc bytosti bez vlastnho nzoru a vlastnho pesvden a proto zvisl na mylenkch a nzorech jinch. Na nzorech jinch, kte nm budou usilovn namlouvat, jak moc nm chtj dobe a pitom ns ve skutenosti nemaj za nic a sna se pouze o nae absolutn zotroen.

Pokud vak lid zstanou povrchn a naivn natolik, e si toto ve nechaj namluvit, me se nakonec stt, a systematicky to k tomu smuje, e se jednoho dne skuten probud jako otroci s evidennm slem na implantovanch ipech, zcela vydni na milost a nemilost elit nejbohatch. Pak se jich vak u nikdo nebude ptt na jejich nzor, aby uinil zadost pokryteck he na demokracii, ale udl s nimi, co jen bude chtt. A rozhodn to nebude nic dobrho! Nebo co dobrho mete ekat od tch, co maj nad vmi absolutn moc, ale nemaj vbec dn svdom?

Probume proto! Mysleme a uvaujme! Vce vyuvejme sv ctn i sv svdom, kter jsou nm mnohdy schopny zprostedkovat mnohem hlub pohled na realitu, jako n rozum. Rozum je toti mon snadno oklamat tm, e se nkdo hraje na dobrka, zatmco ve skutenosti chce jen zlo. Jedin prostednictvm naeho ctn vak meme rozpoznat vechny drav vlky, kte k nm pichzej v roue bernm.

Zkoumejme tedy a u v dnm ppad naivn nevme vemu tomu, co nm jako pravdu a jedin sprvn nzor pedkldaj souasn oficiln mdia.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
22.06.2017  12:55
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
O bezprecedentnm evolunm padku souasn Evropy

ijeme v univerzu, kter m duchovn rozmr. ivot v nm podlh evoluci, ili vvoji od jednoduho ke stle dokonalejmu, jak nm o tom k Darwinova teorie. Zrove v nm vak probh i velk evoluce ducha, ili postupn vvoj od duchovn nevdomho k duchovn stle vdomjmu a od duchovn nezralho k duchovn stle zralejmu. Toto dn je mon povaovat za pirozen proces, podporovan vemi zkonitostmi univerza.

Co vak jakmkoli zpsobem odmt akceptovat pirozen vvoj ke stle vy duchovnosti a duchovn zralosti je stejnmi zkonitostmi univerza odsouvno bokem, na vedlej kolej, jako duchovn neperspektivn a proto nevyhnuteln smujc k zhub.

No a el, prv toto je stav, ve kterm se v souasnosti nachz Evropa.

A pi tom Evropa krel po cel stalet relativn sprvn! Byla toti kesanskou a hodnoty kesanstv se jej obyvatel snaili vnet do svch ivot. Samozejm e vce, nebo mn efektivn, piem nelze opomenout i mnoh negativn jevy, jakm byla teba inkvizice, nebo nboensk konflikty a vlky. Kadopdn vak Evropa, i navzdory vem svm chybm pece jen stla v pirozenm proudu duchovn evolunho vvoje univerza.

el, zsadn trhlina v tomto vvoji se zaala objevovat koncem 19. stolet a zatkem 20. stolet nstupem prmyslov revoluce. Mnostv technickch vdobytk vyvolalo toti obrovsk naden z toho, co vechno lovk doke. Vyvolalo naden z lidskch rozumovch schopnost a monost.

Duchovn zaalo bt povaovno za cosi proit, zptenick a nemodern. No a vsledkem tohoto nov nastoupenho trendu je souasn materialismus a ateismus. Vsledkem je vznik novho nboenstv konzumu a uvn si. Nboenstv plnho bicha a plnch penenek.

Jak vak ji bylo eeno na zatku, ve, co nastoup destruktivn trend ztrty duchovnosti je samotn smrovno k destrukci, protoe rozklad duchovnosti a s n neoddliteln spojen mravnosti se nevyhnuteln, dve nebo pozdji transformuje do podoby rozkladu vnjho. Pokud toti v nrodech ztrc duchovnost vznam, z hlediska duchovn podstaty univerza ztrc vznam existence takovch nrod, protoe se odvrtili od chtnho evolunho vvoje.

Evropa se nyn podob starovkmu mu tsn ped jeho pdem. mu, ve kterm v jeho zatcch vldl urit d a urit morlka, zatmco pod vlivem blahobytu a penz proudcch z provinci propadl na svm sklonku dekadenci, zvrcenosti, zvrhlosti a nemravnosti. A nakonec, kvli svmu hlubokmu vnitnmu hodnotovmu rozvratu pestal bt schopen elit njezdm barbar.

I souasn Evropa se zmt v nemravnosti a nejrozlinjch zvrcench trendech, kter evropsk instituce prosazuj jako normu. A ji je to gender ideologie, registrovan partnerstv, pedasn sexualizace mldee a podobn.

A stejn, jako za dob ma zan bt i Evropa atakovna novodobmi barbary, kte pichzej, aby ji srazili na kolena.

V evangelich se pe: kde je tlo, tam se shromd supi. To znamen, e ve jen ist hmotn, bez sil o duchovn je ve skutenosti mrtv a jako mrtv mus bt odstranno. A tak se tedy nyn v podob migrant a agresivnho islmu sltaj do Evropy supi, aby tuto duchovn mrtvolu odstranili z povrchu zemskho.

Migranti k nm pinej islm s jeho ivelnou duchovnost. S duchovnost stedovkm zpsobem krutou, ale pece jen duchovnost, na rozdl od duchovn vyprzdnn, materialistick, ateistick a konzumn Evropy. Do poped se tedy jednoznan tla to, co je schopn nst dle tafetu duchovnosti, zatmco to, co duchovnost ztrc je zkonitostmi univerza odsouvno bokem, smrem k padku a absolutnmu rozvratu.

O vech tchto skutenostech nekm snad proto, e bych byl na stran islmu, ale proto, abychom pochopili nejhlub piny souasnho dn a tm poznali, v em spov zchrana. A zchrana spov jedin v naem optovnm zaazen se do proudu duchovn evoluce.

Meme toti vystavt kolem cel Evropsk unie pti metrovou ze a meme vyhostit pln vechny migranty, pokud ale nezastavme vlastn, duchovn a morln rozklad a nezaadme se do proudu duchovn evoluce, budeme napaden jinmi rozkladnmi initeli, abychom jimi byli nakonec, jako vvojov neperspektivn zcela znien.

Allhu akbar! S tmito slovy na rtech a v dui pichzej uprchlci do Evropy. A maj pravdu! Maj tiscinsobn pravdu, protoe Bh je opravdu velk! A jeho ignorovn, jeho zpochybovn, jeho zesmovn, jeho odsouvn do e pohdek se nakonec me stt souasnmu, konzumnmu evropskmu ivoichovi osudnm! V univerzu, kter je duchovn se toti prost nelze vyhnout tlaku duchovn evoluce, co prakticky znamen, e mme pouze ti monosti.

Prvn monost spov v optovnm nvratu ke kesanskm hodnotm a k jeho kultivovan duchovnosti, kter pln odpovd naemu prosted, na tradici a na mentalit.

Druhou monost je, e budeme k duchovnosti donuceni nsilm, prostednictvm kulturn, ale i mentalitou absolutn cizho islmu v jeho stedovk podob a s jeho stedovkmi zpsoby.

A tet monost je nae absolutn vymazn z povrchu zemskho, ale i z celho tohoto stvoen, protoe prvo na existenci ve stvoen, kter je svou podstatou duchovn m jedin to, co smrem k duchovnmu usiluje! A to plat pro kadho jednotlivce osobn, jako i pro cel nrody!

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
20.04.2017  19:45
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Probume se! Oten nikdy nebyl jen modlitbou!

Modlitba Oten nebyla nikdy tm, za co ji lid po cel stalet povaovali. Nikdy toti nebyla pouze modlitbou, to jest nm, co m bt odkan v domnn, e prv pouvnm tchto slov se sprvn modlme.

Oten je ve skutenosti nm mnohem vtm! Je to praktick nvod, jak m lovk t a o jak hodnoty m ve svm ivot usilovat.

Skld se ze dvou sti. V prvn nm je ukzno, jak mme pistupovat ke Stvoiteli a v druh, jak mme pistupovat ke svmu vlastnmu ivotu. ili, co si v nm mme pedevm pt.

"Oten, jen jsi na nebesch!" Tato slova znamenaj, e lovk uznv otcovskou autoritu Boha, vi kter stoj a vdy bude stt jako dt. A tak, jak je pro dt ranho vku bezvhradnou autoritou autorita jeho rodi, jejich poslouch, protoe mu chtj jen dobe, tak m bt pro ns vechny bezvhradnou autoritou n Pn. Autoritou, ped jejm Vl se v hlubok dtsk dve sklnme.

"Posv se jmno tv!" Jde o vyjden hlubok cty a posvtnosti, kterou mme prokazovat Pnu a vemu, co s nm souvis. A tedy i jeho menu!

"Pij krlovstv tv." To nen dn prosba, ani dn pokorn, alibistick oekvn. To je slib! To je zvazek! To je vyjden odhodln k inu! Prv nimi, konkrtnmi iny a relnm jednnm v kadodennm ivot m toti kad z ns pispt svm vlastnm dlem a podle svch vlastnch schopnost k tomu, aby mohlo pijt na zem krlovstv nebesk. Naim vlastnm piinnm a za naeho vlastnho spolupsoben.

"Bu Vle tv." Tato slova jsou opt zvazkem pro kadho, kdo je vyslovuje. Zvazkem, e se bude snait ve svm ivot zohledovat Vli svho Otce. A to nejen ve svch slovech a inech, ale i ve svch mylenkch a citech. Vle Otcova se tedy m stt mtkem a kritriem absolutn veho, co lovk in a co se teprve uinit rozhoduje.

Jej naplovn vak nutn pedchz jej znalost. Jej dokonal pochopen, abychom mohli na zklad jejho poznn sprvnm zpsobem formovat svj ivot. Nen toti mon plnit nco, co neznme, nebo co sice znme, ale pouze povrchn a nedostaten.

Kdo nechce poznvat Vli Nejvyho, neme ji plnit a kdo ji nepln, nutn tm sm na sebe pivolv negativn zptn inky. Nebo jak ji bylo eeno, Otcova Vle nm chce pouze dobro a pokud ji odmtme, me se nm dostat jedin protiplu dobra, kterm je zlo.

Nebo nsledujc slova: "jako v nebi, tak i na zemi" v jejich dalekoshlm dosahu znamenaj, e v blaenosti dobra, ve kter ij obyvatel rje ij pouze proto, e znaj a bezvhradn napluj Vli Otcovu. A na zemi me bt jako v nebi jedin tehdy, pokud i zde budou lid jednat stejn.

"Chlb n vezdej dej nm dnes." - tak zan druh st Otene. Naznauje nm, e se mme starat o nabvn chleba kadodennho, jako i vech svch ostatnch poteb, avak jako na prvoad musme vdy dbt na Vli Otcovu. Uspokojovn naich poteb se nm nikdy nesm stt absolutn vm, abychom nakonec, v blznivm lenstv jejich nikdy nekoncho naplovn zcela zapomnli na svho Otce a jeho Vli tak, jak se to stalo lidem souasn doby.

"A odpus nm nae viny, jako i my odpoutme naim vinkm." Kdo doke odpustit, tomu bude odputno. Kdo ale odpustit nedoke, ten sm neme oekvat dnho odputn.

Kad z ns se ve svm ivot provinil vi svm blinm, i kdy nkdy nechtn. A vi kadmu z ns se provinili nai blin. Mnohdy i velmi bolestn. Pokud ale my jim nebudeme schopni odpustit jejich provinn vi nm, nemohou bt odputny ani ty nae vi druhm.

Neschopnost odpustit a ustavin zabvn se starmi ranami a vinami je toti netstm naeho svta i kadho jednotlivce, kter tak in. Ukame si to na pkladu ze souasnosti:

Existuj zem, kterm svho asu Rusov ublili, jako napklad Polsko, Litva, Lotysko, Estonsko, nebo Ukrajina. Jejich neschopnost odpustit ani po mnoha destkch let vak v souasnosti perst a do nenvisti. A jejich nenvist, obratn vyuvna lidmi se svtovldn mocenskmi zjmy vytvoila z tchto zem vbun zny, naplnn obrovskm potencilem nenvisti, schopnm perst a do velkho, svtovho konfliktu mocnost.

Nebo neschopnost odpustit pin nenvist, nenvist plod konflikt a konflikt pin zkzu. Na nenvisti, jako na nem siln destruktivnm nen prost mon konstruktivn budovat a je smutn, e teba souasn politick orientace Ukrajiny je postavena prv na nenvisti, pramenc z neschopnosti odpustit. Na nenvisti, oprajc se o faistickou minulost a faistick tradice. A podobn atmosfra vldne i v pobaltskch zemch.

Ano, nkdy bv opravdu tk odpustit, pokud nm nkdo velmi ublil. Chce to as a bylo by pokryteck podvat si ruce, pokud to vnitn tak nectme. Je vak teba pracovat na odputn, abychom k nmu mohli nakonec dojt. Hojiv as nm me bt pomoc k tomu, abychom se nakonec zbavili thy kivd a dokzali odpustit ve svm srdci. Nebo jedin odputnm lze petnout etz zla, kter by muselo ve svm dalm postupnm navyovn a do nenvisti pinst mnoho nepedvdatelnho netst nm samotnm i naemu okol.

"A neuve ns v pokuen, ale zbav ns od zlho." Velk je pokuen, spovajc v nadhodnocen ceny na vlastn, egoistick, lidsk vle. Velmi velk je pokuen stavt svou malou a nedokonalou vli nad Vli naeho Otce. Avak prv tmto zpsobem se vzdalujeme dobru a vydvme na cesty zla.

Je proto teba zbavit se tto prvotn piny zla. A to i provnm nmi sammi takovmto zpsobem pivolanm utrpenm, ve kterm pochopme, jak falen a nedokonal je nae vlastn vle. Ve kterm pochopme, e nae svvole je v podstat otevenou branou ke zlu, zatmco radost, tst, mr a vnitn naplnn spovaj pouze v plnn a zohledovn dokonal Vle Nejvyho.

Ale protoe dnes ijeme v dob materialismu a absolutnho odtren od Boha, "modl" se souasn lid svm zpsobem ivota nsledujc anti oten:

Nco takovho, jako Bh je jim zcela lhostejn a nepedstavuje to pro n vbec dnou autoritu.

Jeho jmno jim nen vbec svat a jsou ho proto schopni zavlci do nejneuvitelnj pny.

Nezajm je dn krlovstv nebesk, kter by se mli snait vytvet na zemi. Naopak, buduj si sv vlastn krlovstv. Krlovstv povrchnho lesku a kivch zrcadel, pod jeho vnj fasdou na odiv vystavovanch ulechtilch idel se skrv fale, nzkost, zkaenost, touha po moci a neuviteln lidsk malost.

Lidi nezajm dn Vle Nejvyho. Maj zjem jen o naplovn sv vlastn vle a proto neme bt na zemi tak, jako v nebi, ale je na n jako v pekle, plnm zloby, chamtivosti, bezohlednosti, nelidskosti, egoismu, zvisti, zvrhlosti a mnohho jinho.

Zskvn chleba kadodennho, jako i ostatn naplovn svch poteb se provd tak, e se bezohledn odtrhv chlb kadodenn od st jinm a nenasytn chamtivost jednch pipravuje o ty nejzkladnj poteby druhch.

Lid nepromj svm vinkm, ale naopak iv a stupuj svou nenvist. A jejich nenvist, podporovan zvrhlmi elitami naeho svta je stupovan a k hranici nov, celosvtov vlen katastrofy s viz jadern vlky, jako posledn teky za histori civilizace na na planet, odvrcen od Vle Bo.

Ve sv domlivosti a pe upadaj lid dneka do marnivho pokuen o velikosti vlastn vle, kter jako divok zve utren z etzu ene svt do netst a zkzy. Ve sv slepot nepoznvaj zlo, ktermu vstc se bezhlav enou uctvnm vlastn vle. Zlo, jeho katastrofln dsledky od nich nemohou bt odvrcen, protoe tak oni sami chtj.

V maximln jednoduchm souhrnu to tedy znamen, e ivot v souladu s moudrost, obsaenou v Oteni mus lidem pinst krlovstv nebesk na zemi. A v jejich osobnm ivot tst, radost a mr.

Naopak, anti oten souasnho zpsobu ivota je jistou cestou, smujc k zhub lidstva i cel na planety. K zhub, kter se k nm vem s dsivou rychlost pibliuje. K zhub, ke kter krme vnitn rozervan, nenaplnn a na mle vzdleni od provn skutenho, hlubokho a pravho tst.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
30.03.2017  19:22
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Brati Slovan! Nemaj ns za nic!

Vte o tom, e existuje pln elity nejbohatch a nejmocnjch naeho svta na zredukovn lidstva na zlatou miliardu? A vte, jak m bt rasov a nrodnostn skladba tto miliardy, kter m slouit elit? Vte o tom, e jej nejvt st maj tvoit pedevm nrody zpadnho svta, piem mnoh slovansk nrody maj bt zcela vyhlazeny? Nebo z nich m bt ponechn pouze nepatrn zlomek, uren k zajiovn zkladn obslunosti zem, kter pvodn osdlovaly.

Pokud nevte, zadejte si do internetovho vyhledvae nzev: "Harvardsk a Houstonsk projekt - Pln na likvidaci Slovan". Jde o mimodn zajmav dokument, jeho charakter dokonale vystihuje tato mal ukzka:

"Ukrajinec si bude myslet, e bojuje proti Rusku, e bojuje za svou svobodu. Bude si myslet, e nakonec doshl svobodu. No tehdy se dostane do pln zvislosti od ns. "

"V tto vlce hlupk budou slovant hlupci oslabovat sebe, ale posilovat ns, organiztory vzjemnch vlek, piem v krvavch udlostech nebudeme pmo inkovat."

Takov jsou tedy zkulisn praktiky elity zpadnho svta, piem nadazenost zpadu je ji i dnes jasn patrn kadmu, kdo ji vnmat chce. Pesvdivm dkazem toho, e jsme pro n pouze lidmi druh kategorie je teba star znm skutenost rozdln kvality potravin, kter se ve stejnm obalu, ve stejn vze a ve stejn cen prodvaj na zpad a na vchod Evropy.

Rozdln je pouze kvalita! Lidem druh kategorie mus toti stait i druhoad! I odpad!

A to ani nemluv o nrodech Afriky, i jinch mn rozvinutch zemch, jejich obyvatelstvo je tmito nadlidmi povaovno za bytosti tet kategorie. Celkem oteven o nich toti kaj, jako o tetm svt. Takto pkn to maj vechno rozdlen.

Zmnn, plnovan cesta k naemu zotroen, ale i k zotroen jinch nrod m vak sv fze. Prvn fz je zotroen ekonomick, kter je vcemn realitou.

Druhou fz je zotroen mentln a tet zotroen totln, s monost libovolnho rozhodovn o ivot a smrti a o byt a nebyt.

V souasnosti se v plnm proudu pracuje na zotroen mentlnm, jeho podstatu dokonale vystihl ji Goethe slovy: "Nen vtho otroka jako ten, kter si ve svm zotroen mysl, e je svobodn."

Tyto Goethova slova se ve sv zvrcen podob staly hlavnm principem mentlnho podmann si slovanskch nrod stedn Evropy, ale samozejm nejen jich. Jeho podstata spov v tom, e loupenk, kdce a podvodnk vystupuje navenek jako zastnce lidskch prv a demokracie. Jako nositel prosperity a svtl budoucnosti lidstva.

Pod maskou podobnch, krsnch idel a za aktivn spoluprce zpadu poplatnch, jidskch mdi je mezi jednotlivmi nrody clen vytven a udrovn takovto klamn obraz. Jsou jim zrove neustle mediln podsouvny sprvn mylenky, sprvn nzory, sprvn ivotn styl i sprvn hodnoty.

Je a neuviteln, jak snadno jsme podlehli a stle podlhme tomuto vymvn mozk. Je a neuviteln, jak snadno jsme se zekli naeho pvodnho, hodnotnho a zdravho, a pijali jsme to povrchn, przdn a nezdrav, co hodnoty pouze pedstr. Je neuviteln, jak bezmylenkovit a nekriticky se mnoz klan vemu, co k nm pichz ze zpadu, i samotnmu zpadu, akoli ten ns v podstat nem za nic.

Jsou mnoz, kte zrazuj vlastn nrody ist pragmaticky, tedy pro penze. Jsou vak tak mnoz, kte tak in ve sv naivit ist z vlastnho pesvden. Z jejich ad pochzej takzvan uiten hlupci, kte stoj na stran neptel nroda, skrvajcch se za masku jeho ptel.

A protoe oficiln mdia dvaj prostor jedin podobnmu, prozpadnmu typu lid, vypad vechno pln jinak, ne ve skutenosti je. Podvodnci, jidi a jejich sluebnci vypadaj jako nositel krsnch idel a ti, kte vnmaj tuto pokryteckou le a stav se proti n jsou oznaovni za nacionalisty, konspirtory, rusofoby, xenofoby, islamofoby a jet nevm jak jin foby.

A tak velk vtina lid ije v pln naruby pevrcen realit, ve kter je ern mediln oznaovno jako bl a bl jako ern. Ve kter je neptel nroda oznaovn jako jeho ptel a jeho ptel a zastnce jako jeho neptel. Je to skuten stav, rovnajc se absolutnmu mentlnmu vyinut, kter je ale samozejm clen.

To vak, e ns nai takzvan zpadn ptel, byli schopni takovmto zpsobem oklamat je jen nae vina. Vdy pece ji v evangelich se jasn pe: Dvejte si pozor na vechny, kte k vm budou pichzet jako bernci, ale ve skutenosti jsou to drav vlci.

My jsme vak ve sv slovansk, dobrosrden naivit, ale i ve sv povrchnosti mylen prohldli toto upozornn a naopak, nai neptel si dali a stle dvaj mimodn zleet na tom, aby vypadali jako bernci. Jsou to vak opravdu vlci, kte chtj trhat a roztrhat! A pokud se vm zd toto tvrzen pehnan radikln, vele doporuuji studium ve zmnnho Houstonskho a Harvardskho projektu.

Je ji opravdu naase pochopit, co se ve skutenosti dje pod navenek lbiv prezentovanm povrchem. Je naase pehldnout realitu naeho rafinovanho mentlnho zotroen, kter je provdno tak inteligentn a sofistikovan, e zotroen, pesn v duchu citovanch Goethova slov ij v domnn, e jsou svobodn. A ve snaze hjit svou svobodu se pidvaj na stranu otrok, napomhajc tm k vlastnmu zotroen.

Pokud toto lid nepehldnou, budou muset zstat v otrockm podru a v porob. Budou muset zstat pouze levnou pracovn silou a lidmi druh kategorie, krmenmi potravinami druh kategorie, jejich mlad generace bude odchzet dlat sluhy zpadnmu svtu. A nakonec budou zotroeni totln a naprosto, se vemi katastroflnmi dsledky, kter to sebou pinese.

Zvednte proto z prachu svou hrdost brati vchodn Slovan! Zvednte hlavu a pestate se ponen poklonkovat vemu, co k vm pichz ze zpadu. A akoli je tam mnoho dobrho, i vy mte co nabdnout. Nejste toti o nic hor, ne oni.

Nebo i pesto, e jste tak nepochopiteln snadno propadli zven pichzejc nzkosti a balastu, ve vaem nitru a ve va dui se pece jen jet skrvaj vysok hodnoty. Hodnoty ducha a prav slovansk dobrosrdenosti. Hodnoty dobra, mravnosti, lidskosti a skromnosti. Jsou tam, v hloubce vaich du, jenom pekryty dnenm konzumnm balastem. Dejte jim v sob vyrst a rozkvst. Nechte je perst do svho kadodennho ivota.

Bute sv a autentit! State se velkmi velikost sv vlastn, slovansk podstaty a ne tm, e se budete snait napodobovat velikost jinch, kter pro vs i tak navdy zstane vnitn ciz.

Nebo as Slovan prv pichz, zatmco as nrod zpadu pomalu kon. el, z podvdomho vnmn tto skutenosti vznik v mnoha z nich nepejcnost a nenvist, kter zpsobuje, e jsou mysln hzeny klacky pod nohy tm, kte maj pevzt tafetu dalho vvoje civilizace. A to jsou Slovan!

Stame se proto co nejrychleji vnitn i navenek hodnmi toho, co se k nm jako njak uren pibliuje smrem z budoucnosti. Nebo m tmav je temnota noci souasnho padku ducha a vech vych a ulechtilejch hodnot, tm ble je svtn! A my brati nedopusme, aby ns toto nadchzejc svtn zastihlo duchovn, morln a mravn nepipraven.

Nebo naimi nejvtmi nepteli nejsou nai neptel, skrvajc se za masku ptel, ale pedevm nae vlastn nectnosti. N vlastn, fatln nedostatek hrdosti, se kterm se ponen sklnme ped tmi, kte toho nejsou vbec hodni. Ped tmi, kte ns tm vce nemaj za nic, m vce se ped nimi sklnme.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
06.03.2017  15:38
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
love bu lovkem! Tak v intimit!

Pedem upozoruji, e tento text je uren pouze lidem, kte akceptuj duchovn rozmr byt. Mnoz z nich se toti domnvaj, e kdy uzavou crkv posvcen manelsk svazek znamen to, e pi uspokojovn sv tlesnosti mohou v rmci nj dlat absolutn cokoliv. e pln vechno, co in pi plnn svch manelskch povinnost je tm pdem ppustn a poestn.

Toto je ale zsadn omyl, protoe skutenou posvtnost mohou dt vzjemnmu tlesnmu spojen pouze partnei samotn, piem rzn nemravn, ba a zvrcen praktiky jejich manelskou intimitu poskvruj a zneiuj. A dn svtost manelstv na tom neme absolutn nic zmnit. Neme posvtit a oistit to, co je nemravn a neist.

Ti, kte chtj stt v tomto smru sprvn tak, jak by jako skuten lidsk bytosti stt mli si mus uvdomit, e k manelskmu tlesnmu aktu je teba pistupovat s uritou mrou istoty a ulechtilosti. To me jejich pudov smyslnou ve pozvednout na vy, ulechtilej a lidsk bytosti dstojnj rove.

Vezmme si napklad skutenost, e zvata zstvaj pi tomto aktu ist a pirozen. Ale lid ne, protoe prv jejich rozum, kter zvata nemaj, se jim stv kamenem razu. Protoe mnohdy prv ve sv mysli a fantazich strhuj tento akt do nzkosti, ba asto a do zvrcenosti.

A jedinci, kte nejsou dosud zcela mravn necitliv to i jasn ct, avak pokud ij v manelskm svazku, posvcenm njakou crkv uspokojuj se obvykle tm, e prv onm crkevnm posvcenm je to ve naprosto v podku. Tm ale pouze pehluuj vlastn svdom, kter kadou bytost upozoruje, e pi uspokojovn sv tlesnosti pekroila hranici od mravn, a tedy duchovn akceptovatelnho, k mravn i k duchovn neakceptovatelnmu. e lovk pekroil uritou hranici a klesl pod vlastn dstojnost.

Tyto skutenosti vyciuje opravdu kad, a ji vc, nebo nevc. Zle ist jen na jednotlivm lovku, zda bude akceptovat tich napomnn svho svdom a bude se snait i pi tomto aktu zachovvat uritou rove mravnosti a ulechtilosti, hodn bytosti zvan lovk, nebo bude toto vnitn nabdn ignorovat a svm oddvnm se nemravnosti a nzkosti klesne hluboko pod vlastn rove.

Je teba toti vdt, e pi vysokch kritrich mravnosti jsou lid schopni doshnout a ehosi takovho, jako je neposkvrnn poet. To jest poet, pi kterm nen vzjemn tlesn spojen poskvrnn smyslnou neistotou, eho nevyhnutelnm dsledkem mus bt pln jin kvalita plodu, jako pi poet smyslnost poskvrnnm.

Bude proto urit velmi poun podvat se na to, jak tomu bylo ve skutenosti v ppad Marie z Nazaretu. Marie mla vnitn vidn, ve kterm j bylo zvstovno, e se j narod Bo Syn a e bude poat z Ducha svatho.

Na zemi se vak me zrodit nov lovk jedin ze vzjemnho tlesnho spojen mue a eny, protoe prv takto to funguje v zkonitostech naeho univerza, utvoench podle Vle Stvoitele.

A Syn Bo, kter k nm zavtal na nai zemi nakonec sm zdraznil, e nepiel zkony ruit, ale naplnit. A proto musel bt tak v ppad jeho pozemskho pchodu naplnn zkon nezbytnho spojen mue a eny, pedchzejc zrozen kadho novho lovka.

Tentokrt vak lo o poet neposkvrnn, nebo Maria, vnitn siln upena na splnn velkho zaslben ze Svtla, peila neposkvrnn tlesn spojen s mskm setnkem Kreolem, kterho milovala. Kreolus j slbil, e po svm nvratu do ma pod csae o ukonen sv vojensk sluby, vrt se do Nazareta a vezme si Marii za manelku.

Ale el, trvalo to tak dlouho, e Maria kvli pokraujcmu thotenstv, jako i kvli idovskm zvykm ji nemohla vce ekat a proto byla duchovn pivedena k Josefovi, kter se ml stt jej nhradn pozemskou ochranou a ztitou.

No a nakonec v dob, kdy do rostoucho dtskho tlka vstupuje due, do klna Marie z Nazareta sestoupil prostednictvm Ducha svatho Syn Bo Je.

Co vak m bt vzhledem k naemu tmatu tmto vm eeno? No pece to, e idelu neposkvrnnho poet me na zemi doshnout kad lidsk pr, kter bude pi tlesnm spojen dbt o istou a ulechtilost. A to tm, e budou lid ve sv mysli i v celm svm ivot zameni k vysokm a vzneenm idelm, jako je dobro, lska, ohleduplnost, estnost, vnitn istota a duchovnost.

Za takovchto okolnost je to pak nebude ani pi tlesnm spojen strhvat dol, a k ivoin smyslnosti, m se jejich tlesn spojen, jako i poet z nj stane neposkvrnnm. Neposkvrnnm nzkou smyslnost, ale ulechtil a lidsk bytosti hodn.

A pokud se ulechtil vnitn naladn ve smyslu ve zmnnch hodnot stane zcela pirozenm a bude tedy pirozen pokraovat i po poet, due, kter se v pslunm ase vtl do tla plodu neme bt jin, ne krsn a ulechtil, protoe budouc matka si prv stavem svho vnitra takovou dui pithla. Nebo ovocem ulechtilosti me bt jen ulechtilost, zatmco ovocem nzkosti me bt jen nzkost.

Tmto zpsobem mohou tedy lid svm pstupem k intimit posouvat n svt k lepmu, vymu a krsnjmu. Nebo jej mohou naopak strhvat stle n a hloubji, a do pln mravn a pozdji nevyhnuteln i reln zkzy.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
09.02.2017  15:57
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Trump! Svt dostal anci! Vyuije ji?

Koncem roku 2016 svt balancoval tm na pokraji vojenskho konfliktu USA a Ruska, s tendenc jeho eskalace a do jadern konfrontace. Atmosfra pmo hmatatelnho napt, s podtextem blzkho svtovho konfliktu mocnost vak povolila okamit po zvolen Trumpa prezidentem USA a v souasnosti je mon pozorovat v tomto smru opravdu znan uvolnn.

To samozejm neznamen, e by bylo najednou vechno naprosto bezproblmov, ale minimln o vlce mocnost se ji jako o skoro hotov vci pestalo mluvit.

Zvolen Trumpa bylo znanm okem pro mocenskou elitu, spojenou s americkmi zbrojaskmi firmami. Jej prezidentskou kandidtkou byla Hillary Clintonov. Byl to ok i pro vechny mediln, politick, mimovldn a mnoh dal pisluhovae tto elity, kte za jej penze prosazuj jej agendu, bez ohledu na zjmy vlastnch nrod, kter zrazuj.

Elit, jej pisluhovam, jako i malm a velkm zrdcm nrod to vak tentokrt, i pes tm stoprocentn ovldn velkch svtovch mdi, i pes obrovsk finann prostedky, pouit za elem vtzstv Hillary Clintonov pece jen nevylo

Obyejn, prost, pracujc Amerian toti nepodlehli rozshl mediln manipulaci, kter se jich intenzivn snaila pesvdit o tom, co je pro n a pro Ameriku skuten dobr. Obyejn a prost Amerian ji toti zaali mt pln zuby agresivn mocensk elity, kter se z nadbytku penz ji zcela neum vejt do vlastn ke a clen ene svt do konvenn, nebo dokonce a jadern konfrontace mocnost.

Obyejn a prost Amerian toti pochopili, e prv oni by na to nejvce doplatili, protoe prv oni by se stali, jak se to kalo v minulosti, onou "potravou pro dla" a bezbrannm clem prvnch odvetnch der.

Obyejn a prost Amerian pochopili, e jsou jen obyejnmi pky ve velk rozehran achov partii mocnch a bohatch tohoto svta. Obyejnmi pky, kterch me bt kvli nejrznjm geopolitickm a mocenskm zjmm klidn a bez nejmench vitek svdom obtovanch jakkoliv mnostv.

Vdy nakonec pln prvo na ivot m jen neju elita nejbohatch a nejmocnjch, zatmco vichni ostatn a vechno ostatn je tu jen k tomu, aby slouilo jejich zmrm. A pokud se tyto zmry poda uskutenit, pak i tak bude pece nakonec poet vech tchto zbytench lid zregulovan na "zlatou miliardu" otrok elity, kter jim milostiv dovol ivoit odmnou za to, e j mohou slouit.

To ve ztlesovala prezidentsk kandidtka Hillary Clintonov, piem ona sama byla jen poslunou loutkou a poslunm nstrojem v bezohlednch rukou elity.

Donald Trump, i navzdory vem jeho chybm pedstavoval naopak vzpouru proti snahm arogantn mocensk elity. Pedstavoval odpor obyejnch lid, kte vytvej skuten hodnoty a buduj Ameriku vi elit nejbohatch a nejmocnjch. Ti toti mnohdy pouze spekulativn profituj z jejich prce a ve sv zaslepen chamtivosti a touze po moci chtj dohnat Ameriku i svt do nov velk vlky doufajc, e ​​se na n zase opt dobe nabal tak, jak tomu bylo v podstat dosud vdy ve vech poslednch vlkch.

A ji je to jakkoli, a si ji byli bn Amerian vech tchto vc pln vdomi, nebo je vnmali a vytuili jen podvdom, kadopdn se jim podaila velk vc. Podailo se jim alespo doasn zvtzit nad chobotnic moci a jej propagandistickmi medilnmi lemi.

A prv tmto pehldnutm a probuzenm se obyejnho americkho obana dostal svt anci. Dostalo se mu uvolnn napt a prostoru pro rozvjen normlnho a klidnho ivota. Dostalo se mu toho, o co by s nejvt pravdpodobnost piel po zvolen Hillary Clintonov, kter by v poslunm plnn pkaz elity pouze stupovala napt a hnala svt k sebe zniujcmu konfliktu.

Byl nm tedy vem darovan as. Tento as vak nesm bt promarnn. Tento as mus bt sprvn vyuit, protoe destruktivn temnota, skrvajc se za zmry nejbohatch a nejmocnjch naeho svta se se stoprocentn jistotou nevzdala svch zmr.

Jak ale m svt sprvn vyut darovan as?

Lid by mli v prvn ad pochopit, e tam, kam jsme se dostali na sklonku roku 2016, to jest na prh nov svtov vlky, jsme se dostali prv prostednictvm hodnot, kter preferujeme a kter obecn povaujeme za dleit a prioritn.

Jak jsou to "hodnoty"?

Penze, majetky, karira, moc, postaven, slva, uvn si a konzumn zpsob ivota. Absolutn a bezvhradn podzen se tmto "hodnotm" vak sebou nevyhnuteln pin bezohlednost, chamtivost, podvod, le, neestnost, nespravedlnost, nemravnost a mnoho jinho. Nebo absolutn a bezvhradn orientace na hodnoty niho druhu neme sebou pinet nic jinho, ne nzkost a zlo. Zlo, kter se nabaluje jako lavina, aby nakonec dopadlo na svt v jeho nejhrznj podob, ve form vlenho lenstv.

Nikdo samozejm netvrd, e mt penze, majetek, urit postaven, atd. je patn. Nikdo netvrd, e je patn uvat si radost tohoto svta. patn vak je, pokud jsou v hierarchii lidstva tyto hodnoty na prvnm mst. Pokud ji nad nimi, nebo alespo vedle nich nic nen a jedin oni jsou tm nejdleitjm, o co lid usiluj.

Pokud toti nepostavme vysoko nad penze, majetky, kariru, moc, slvu, nebo uvn si est, spravedlnost, lidskost, dobro, mravnost a ulechtilost, ztratme to nejpodstatnj, co z ns dl lidi a prostednictvm eho bychom mohli zlidtit svj pstup k penzm, majetkm, moci, k uvn si radost ivota, nebo k emukoliv jinmu.

Jednodue eeno, pouze prostednictvm ctnost se lovk stv lovkem. lovkem, schopnm pistupovat ke vemu v ivot sprvn.

Naopak, absence ctnost bere lidem potebn nadhled nad vcmi a oni se stvaj jejich otroky. Otroky penz, statk, moci, kariry, slvy, nebo uvn si. Tm pdem se jim vak tyto vci stvaj prokletm msto poehnn, protoe k jejich nabyt nevhaj pout jakchkoliv mench, nebo vtch nemorlnost. Nevhaj se stt jedni druhm vlky.

Lidstvo bez ctnost je lidstvem krejcm cestami zla. A toto zlo postupn perst celou spolenost a sl a do takov mry, e nakonec vyst do podoby zniujcho vojenskho konfliktu, jako jakhosi vrcholnho bodu koncentrace veho zla.

Pokud n svt dokzal prostednictvm zvolen Donalda Trumpa odvrtit toto zlo, protoe lid konen vdom, nebo alespo podvdom pochopili, e "hodnoty" ktermi ij a ktermi ns ustavin masruj mdia poplatn zjmm elity nebudou asi sprvn, pokud jsme pehldnutm alespo urit sti obyvatelstva zskali jet anci, mus bt tato ance vyuita. Bezpodmnen vyuita k nabyt ve zmnnch ctnost, kter postavme vysoko nad vechny ostatn hodnoty, protoe jedin tak budeme stt sprvn, ili v principech dobra a naim dlem neme bt pak nic jinho, jako dobro.

Pokud ale lid opt promrhaj darovan as a nevyuij jej k nabyt ctnost, pokud budou i nadle bezvhradn slouit pouze penzm, majetkm, moci, karie, slv, uvn si, konzumu, nebo jinm podobnm "hodnotm" ignorujc a pehlejc ctnosti, zlo takovm zpsobem jimi sammi iven a podporovan nakonec zhoustne natolik, e se znovu po njak dob nevyhnuteln dostaneme na pokraj toho, o co zlu vdy v konenm dsledku jde. Na pokraj zkzy a pustoen jako vrcholnho idelu zla, zhmotnnho do podoby sebe zniujcho vojenskho konfliktu.

A se tedy prostednictvm naeho vlastnho ivota bez ctnost opt dostaneme k podobnmu zlomovmu momentu, jako koncem roku 2016, me se nm stt, e zlo, ztlesnn snahami svtov elity bude schopn pevit misky vah na svou stranu a n svt nedostane dnou podobnou anci, jakou dostal v souasnosti zvolenm Donalda Trumpa. Pak nakonec, v nezbytnm etzen udlost me dojt k tomu, e zhoubn dsledky na vlastn nemorlnosti a naeho vlastnho ignorovn ctnost ns vechny, nebo alespo pevnou st jednodue vymaou z povrchu zemskho.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
12.01.2017  16:15
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
O hlubokch duchovnch pinch souasnho svtovho dn

Tento text je pokusem o postien prvotn piny a poslednho dsledku velkho svtovho dn, kterm m bt zotroen nrod a zredukovn lidstva samozvanou elitou na takzvanou zlatou miliardu.

Ano, za fatln nevdomosti ve zmnnch skutenost jsou jednotlivci i cel nrody jako ovce nenpadn, ale jist tlaeni k nastolen novho svtovho du nadvldy elit nad absolutn zotroenmi masami.

Nic se vak nedje nhodou a ve m svj hlubok smysl. Pokusme se proto, jak ji bylo zmnno na zatku, najt prvotn pinu toho, pro vbec k podobn situaci dolo a zrove se tak pokusme pochopit, jak hlubok duchovn vznam a smysl bude mt konen, absolutn zotroen lidstva, ke ktermu to smuje.

V prvn ad si musme uvdomit, e ve, co se dje m duchovn podtext, protoe my lid ijeme v rmci univerza, kter m duchovn rozmr. A proto skuten a prvotn piny toho, co v souasnosti probh nemohou bt jin, jako duchovn.

lovk je toti bytost duchovn a jeho nejhlub duchovn jdro m sv poteby. Teba potebu po provn takovho ulechtilho citu, jako je lska. Potebu po provn harmonie, dobra a tst. Potebu po spravedlnosti a lidskosti. Potebu po poznn hlubch souvislost byt a potebu po Bohu.

lovk dneka je vak el materialista a poteby jeho vlastnho ducha jsou mu vcemn ukraden. To, co jej zajm pedevm je hlavn naplovn a uspokojovn svch hmotnch poteb. Jedin toto se mu stalo vm a o nic jinho se ji nesna. Dokonce na nic jinho ji ani nemysl. Tmto zpsobem vak odsunul svho ducha i se vemi jeho potebami kamsi stranou. Zavel jej do ale a doslova jej zotroil svmi, nikdy nekoncmi, hmotnmi potebami.

Nicmn lid tto zem nepoznali a nepoznvaj, e vechno, co v sob dlouhodob vnitn pechovvaj a iv m nakonec tendenci projevit se zcela oteven a viditeln i navenek. A proto pesn tak, jak to funguje pi nemoci, kdy je tm kad jednotliv nemoc pouze vnjm zhmotnnm nmi vnitn pechovvan negativity a disharmonie, pesn stejn se nae vlastn, dlouhodob zotroovn svho ducha nakonec zhmotuje do vnjch pomr, v nich se ns samotnch sna nkdo reln a fyzicky zotroit. Zotroovnm vlastnho ducha a ignorovnm jeho poteb si tak lid sami sob ukovali otrock okovy nadvldy penz, kapitlu, nadnrodnch korporac a globalistickch elit, usilujcch o absolutn svtovldu.

A protoe lidstvo nechce nic vdt o tchto hlubokch, skrytch souvislostech a ve sv slepot nadle pokrauje v zotroovni vlastnho ducha, stupuje tm nutn i svj vnj tlak, jeho prostednictvm jsou lid postupn pipravovni o vechny sv svobody. Smyka na jejich krku se stle vce zatahuje, teba jen takovou snahou o odstrann hotovosti a preferovnm bezhotovostnho styku, eho konenm dsledkem maj bt podkon implantty. A to je opravdu jen jeden z pklad pipravovanho, ​​budoucho zotroen obyvatel.

Lid jsou vak maximln povrchn a proto nic nevnmaj. Dokonce se vysmvaj a maj za blzny ty, kte je na toto nebezpe upozoruj.

Kdy se ale nakonec dmysln smyka na jejich hrdle zathne natolik, e zalapaj po dechu, kdy globalistick elita pln odhal svou antihumnn tv skrytou za souasnou humanistickou maskou, kdy zane podle svch zvrcench pln regulovat poet otrok na zlatou miliardu, kdy se tedy souasn, dobrovoln otroctv ducha obyvatelstva na planety petransformuje do vnj podoby obludnho, ​​novodobho otroctv, spojenho s utrpenm, stupujcm se a do nenosnosti, tehdy, i pes vudyptomnou bolest a hrzu bude mt toto dn svj hlubok duchovn vznam.

Kdy toti lid poznaj, e jim v jejich situaci, kterou si sami zavinili, ji neme pomoci nikdo a nic, pomalu, a jakoby v probouzen se z hlubokho spnku si zanou uvdomovat, e existuje pouze jeden jedin, na koho pomoc se jet budou moci obrtit a spolhat. A sice Bh!

Bh, od kterho Ducha se odvrtili tm, e vytrvale ignorovali existenci a poteby vlastnho ducha, tvocho jejich nejhlub vnitn podstatu. Takovm drsnm zpsobem tedy nakonec dostanou pleitost probudit v sob k ivotu duchovn jiskru, kter v nich vdy tie touila po Bohu, po Svtle a po vech vysokch, vzneench a ulechtilch hodnotch a ctnostech.

Chpete tedy o em je ve skutenosti souasn velk svtov dn, kter se odvj ped naima oima?

Je o naem vlastnm, dobrovolnm zotroen ducha, kter se zhmotuje do reln a fyzick podoby vnjho zotroen, pinejcho obrovsk utrpen, ve kterm maj lid ve ztrt vech svobod, jistot a dstojnosti znovu probudit k ivotu svho ducha a osvobodit jej.

Nebo jedin lid svobodn duchem si zaslou t ve svobodnch pomrech a ve svobodn spolenosti, protoe oni sami si takovmto zpsobem pro sebe zevnit navenek tyto pomry zformovali.

Nebo jedin lid, kte zanou uspokojovat poteby svho ducha po osobnm ivot v souladu s dobrm, spravedlnost, ct a duchovnost si zaslou t v prosted a ve spolenosti pln dobra, spravedlnosti, estnosti a vech ostatnch vysokch a ulechtilch hodnot.

Nebo my lid meme v eleznm a neoblomnm Zkon zptnho inku, innm v tomto stvoen sklzet vdy jen to, co jsme zasvali. A to ve vztahu k naemu konkrtnmu tmatu znamen, e za vlastn, vnitn zotroen ducha musme nutn sklidit zotroen vnj.

Pokud tedy chceme pet svobodn a lidsky dstojn ivot ve svobodn spolenosti, mus tomu nutn pedchzet setba svobody vlastnho ducha a naplovn vech jeho ulechtilch poteb.

No a o vech tchto nesmrn vnch skutenostech je v souasnosti teba oteven mluvit proto, aby lid dobrovoln nastoupily cestu ke svobod ducha. Nebo pokud tak dnes neuin dobrovoln, bude muset nakonec probouzet jejich ducha utrpen, o jakm se jim dosud ani nesnilo.

Pokud tedy nechceme prot to, ped m jsme byli varovni ve Zjeven Janov, v takzvan Apokalypse, kter podrobn popisuje co vechno se pihod duchovn zotroenmu lidstvu, vykrome dobrovoln na cestu k duchovn svobod. Oteveme se svmu duchu, kter k nm tie promlouv prostednictvm naeho svdom a zanme vdom naplovat jeho poteby, kter ns po na smrti pivedou do vin Ducha a bhem naeho ivota na tto zemi ke tst, mru, spokojenosti a svobod.

A mimochodem, vte co ve skutenosti znamen slovo Apokalypsa? Znamen to promna. Znamen pemnu duchovn zotroenho lidstva v lidstvo duchovn svobodn. el ale, za cenu utrpen. Utrpen, kter by nebylo vbec nutn, kdyby lidstvo nastoupilo cestu ke svobod vlastnho ducha dobrovoln.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
15.12.2016  18:08
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Preo nm chce Tvorca vzia slobodn vu?


Stvorite nm daroval slobodn vu. Mme ju uva po svojom, ie i v hriechu, alebo i poda jeho prikzan. Ibae prikzania s vlastne konkrtne pravidl. Zkony ako sprvne i. Musme ich dodriava, ak chceme by spasen, teda plne sa im podriadi. Presta i poda svojej vle a zaa i poda Vle Boej. Dobrovone sa vzda vlastnej vle a plne sa podriadi nieomu vyiemu. Vzda sa svojho prva rozhodova o vlastnom ivote a prija fakt, e sme bezmocne vydan napospas niekomu inmu. Nie je to defincia otroctva? Aj ke zrejme myslen v dobrom? Stvorite nm teda na jednej strane slobodn vu daroval, ale v skutonosti chce, aby sme sa jej zriekli a plne sa mu podriadili. Ako je to teda?

Odpove: Ak chceme pochopi princp slobodnej vle vo vzahu k Stvoriteovi musme sa poksi pozrie na tento problm nie z nho malho, udsky pozemskho pohadu, ale z pohadu Stvoritea. To jest zhora smerom dolu k loveku. Jedine takmto spsobom sa nm to me vemi jednoduchm spsobom vyjasni.

Svet, stvorenie a teda i lovek vznikli z Vle Najvyieho. Kad z ud je preto nepatrnou iastokou Jeho Vle. iastoka Vle Stvoritea teda predstavuje najhlbiu a najelementrnejiu as naej vntornej podstaty. No a naa skuton a prav slobodn va nie je spojen s nim inm, ako prve s naou vntornou podstatou. To teda prakticky znamen, e ak by sme boli schopn nava svojej najvntornejej podstate a s cestami, ktor nm ukazuje, museli by sme nevyhnutne kra cestami plne totonmi s Vu Stvoritea. K nej ns toti prve z naej skutonej slobodnej vle ah naa vntorn podstata, nakoko ona sama je nepatrnou iastokou Vle Najvyieho, z ktorej povstala.

Ako sme teda u na zaiatku povedali, cel stvorenie, vrtane loveka vzniklo z Vle Boej. V vodnch astiach Biblie sa v kapitole o stvoren sveta pe: „Duch Bo sa vznal nad vodami.“

Stvorite teda tvoril a stvoril svet zo svojej Vle, A tto tvoriv Vu Boiu nazva Biblia Bom Duchom. Duchom Bom, ktor sa vznal nad vodami a formoval svet. Bol to teda Duch Bo, ie Duch Svt. Va Stvoritea a Duch Svt, Duch Bo je teda jedno a to ist. A ako sme si na zaiatku povedali, z tejto Vle, ie z tohto Ducha vznikol lovek. Z tvorivho a prvotnho Ducha Boieho, ktor tvoril svety vznikol udsk duch ako mal a nepatrn as Ducha.

A op a znova, ak hovorme o pravej slobodnej vli loveka, tak tto je spojen prve z naim duchom. S naou najvntornejou duchovnou podstatou. Je spojen so slobodnou vou nho ducha, ktor v ns sm zo svojej slobodnej vle ti po Svetle a po Bohu. A prve tto naa tba po Bohu, po Jeho Svetle a po ivote v slade s Jeho Vou je skutonm prejavom naej pravej slobodnej vle.

To teda znamen, e keby sme sa poksili da slobodu nmu vlastnmu duchu, tento ns zo svojej vlastnej slobodnej vle neme vies nikam inam, ako k Vinm a ku vzneenm hodnotm Ducha.

Slobodn va nie je teda v skutonosti vbec ni z toho, o dnes za slobodn vu udia povauj. To vetko je len obyajn svojva a holdovanie vlastnm slabostiach, i chylkm. To, o teda dnes udia opovauj za slobodn vu s iba najrozlinejie nnosy a neist strusky, ktor im znemouj njs spojenie so svojou skutonou slobodnou vou, ktor je toton jedine so slobodou ich ducha. Zo slobodou ich najvntornejej duchovnej podstaty, ktor povstala z Ducha Boieho, z Ducha Svtho, z Vle Stvoritea a je preto automaticky k tejto Vli a k tomuto Duchu priahovan.

My udia sme zostpili do hmotnho sveta za elom nho duchovnho vvoja a hlboko vo svojom podvedom mme vtlaen vetky vyie uveden skutonosti. Zmyslom nho duchovnho vvoja tu na Zemi je prebudi ich k plnmu vedomiu. Plne vedome sa stotoni s tm, o nesieme podvedome ukryt v hbke seba samho. Ak to dosiahneme, staneme sa duchovne zrelmi, duchovne slobodnmi a plne zjednotenmi so svojou skutonou slobodnou vou.

No a elom Mojiovch prikzan, Kristovej nuky, i inch hodnotnch duchovnch uen je, aby sme sa rozpomenuli. Aby sme sa na zklade nuky, prichdzajcej z Ducha rozpomenuli na svoju najvntornejiu podstatu. Na to, e sme duchovnmi bytosami, ktor vznikli z Vle Boej a preto chc zo svojej najvntornejej prirodzenosti k tejto Vli smerova.

N kadodenn ivot v slade s nukami, prichdzajcimi z Ducha m v ns teda prebudi k ivotu a k plnmu uvedomeniu to hlboko skryt, podvedom v ns. Mme sa jednoducho tu na Zemi rozpomen na ndhern, rozprvkov sen, z ktorho sme sem dolu do hmotnosti prili. Na ndhern a rozprvkov sen, ktorho je naa najvntornejia duchovn podstata neoddelitenou sasou. Mme konene pochopi, km naozaj sme. Mme odloi nae najrozmanitejie nzory, nhady, tby a priania, fixovan iba na hmotn svet, ktorch pestovanie povaujeme za legitmny prejav svojej slobodnej vle. Mme konene njs nau skuton slobodn vu, ktor je spojen so slobodou nho ducha a tm s vekou Vou Stvoritea.

Ak ste sa niekdy s plnou vnosou ponorili naprklad do Kristovch slov, museli ste predsa tu a tam hlboko vntorne vycti, e vo vs nieo prebdzaj. e vyvolvaj aksi tajomn odozvu. e vo vs nieo rozochvievaj. e je to osi ako ako sen, ktor sa vm kedysi snval a na ktor sa pod vplyvom tchto slov nejasne rozpomnate.

Je to preto, e Kristove slov, i slov prorokov s volanm. Volanm Ducha k duchu loveka! Volanm urenm k precitnutiu. Volanm urenm k prebudeniu. K pozemskmu znovuzrodeniu do reality Ducha, z ktorej sme prili, z ktorej pochdzame a s ktorou sa mme tu na Zemi op plne stotoni. To je n cie a to je zmysel nho ivota!

Stvorite ns teda v nijakom prpade nezotrouje svojimi prikzaniami, ale naopak, ukazuje nm nimi cestu k skutonej slobode.

http://kusvetlu.blog.cz/ vspoluprci s M.
 
Datum:
04.12.2016  10:41
Od:
Ji (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Moj 40 let na pouti u vychovat za pomoc kn generaci
Hebrejc(id) kter bude vldnout svtu. Kdo se postavil na
odpor je popraven. Kasta kn Levit urili
nboenstv(Talmud),kter plat do dnes. Talmud (Baba mecia,
fol. 114, sl. 2) pece jasn k:
Vy, izraelit, jste nazvni lidmi, zatmco nrody svta si
nezasluhuj jmna lid, nbr zvat. A v Talmudu (Jebamoth, fol.94, sl. 2) stoj psno: Sm cizince je jako sm zvete.Tm jsou tedy podle svatch spis id kesan i pohan prost zvaty a ne lidskmi bytostmi. Po katastrof na zemi dochzelo ken lid s opicemi,neandrtlci atd.
Skuten levit, ochrnci starch tajnch znalost, ponaje
pozdnm stedovkem a kone na dobou, d vechny
aristokratick domy Evropy a Ameriky. Proniknout do
krlovskch rodin, klan lord, pair, vvod a baron jim
pomohla nejen znalost zen lidsk psychiky, ale i vle jejich
pna.Kdo je ten pn?V idovsk tradiciji nazvaj
Elonchi,Jahve nebo Saboath.Nkdy, napklad,
v Kabale Tetragramoton.Jahve je Elonchim, a Saboath je navc i bohem kesan. Mimochodem, i muslimsk Allh je jen
pozmnn jmno Elonchim. Kdo za tm stoj?Egregor slou jako
bh pro muslimy a kesany, pro idy, pedevm pro levity, je
svho druhu mystickou zstrou. Kdy toto pochopme,tak vme
pro Je nazval idovskho boha blem pro byl ukiovn a
jeho uen pomoc kovch vlek likvidovno. Slovan,prav
kesan(ti co chpali Jee)byli a jsou likvidovny. Tady je
poteba rozliit. Je hls Otce-stvoitel vesmru. Egregor-
bh(bel)to je veker nboenstv na zemi. Vatikn,Allh jsou
nstrojem bla.
Tak tedy Bh je smylen postava k ovldn naivnch lid.Je poteba se konen probrat a zbavit se strachu.
 
Datum:
24.11.2016  17:21
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Bezhotovostn platba jako cesta k totlnmu zotroen

U jenom ti star zaili a pamatuj asy, kdy dostvali mzdu pmo na ruku, ili v hotovosti. Pak pila doba, kdy se bylo mon rozhodnout, zda budeme dostvat penze v hotovosti, nebo na et. Svoboda vbru nakonec skonila celoplonou povinnost zzen t v bankch.

Tento krok byl samozejm zdvodovn vhodami, jak to pinese. Argumentovalo se zejmna bezpenost, spovajc v odstrann rizika noen vysokch stek v hotovosti. Penze bude mt toti kad bezpen uloeny v bance, odkud si je me kdykoliv vybrat prostednictvm bankomatu.

Vdy, kdy se dl njak zmna podobnho druhu, probh zpravidla podle ve uvedenho scne. Na jedn stran se clen propaganda rozplv nad pozitivy a vhodami pro bnho obana, ale na druh stran se pokrytecky ml o ziscch, kter banky z toho maj. Avak nehled od tchto zisk, lo o jeden z prvnch, ale zsadnch krok k plnmu zotroen obyvatel.

Druhm pipravovanm krokem m bt absolutn odstrann hotovosti, ili relnch, paprovch penz a minc. Vechny platby by mly probhat u jenom bezhotovostn, prostednictvm platebnch karet.

V souasnosti ijeme v dob, kdy je jet mon platit i hotov, i platebn kartou. Ve ale smuje k absolutnmu odstrann hotovosti.

A opt, jako ve zmnnm prvnm ppad se bude propagandisticky hovoit pouze o vhodch pro lidi. A opt, jako v prvnm ppad to bude jenom leskl vnj pozltko, skrvajc jin zmry. Pozltko, zastrajc zsadn krok ve smyslu absolutnho zotroen obyvatelstva, kter se tmto pdem stane vydno bankm na milost a nemilost.

Bankm? Prvoplnov ano, ale ve skutenosti lidem, kte jsou jejich majiteli. Jde o pr nejbohatch rodin svta, kter dlaj vechny ve zmnn kroky vysloven zmrn, za elem absolutnho ovldn vech a veho. Za elem absolutnho a bezvhradnho ovldn lid, jejich finance se dostanou pod kuratelu elity. A elita, v skrytu usilujc o svtovldu me pak kdykoli finann zniit kadho nepohodlnho jednotlivce, i cel skupiny lid, kter by se chtly jejich zmrm postavit na odpor jednodue tm, e jim zablokuj ty. Takovm zpsobem bude mon lidmi manipulovat a prostednictvm financ je donutit poddit se ivotu, nebo pesnji eeno otroctv v souladu pnmi, zmry a pedstavami elity.

No a jeliko obyvatelstvo bude nosit platebn kartu neustle u sebe, bude mon jejm prostednictvm pesn urit pohyb kadho jednotlivce, msto jeho pobytu, jako i to, co konkrtn prodv a kupuje.

Ale protoe bude dochzet k ppadm, e nkdo kartu nebo ztrat, nebo zapomene, nebo zmrn nebude chtt nosit sebou, pistoup se k tetmu a zvrenmu kroku. Nejdve, jak je ji zvykem, pouze k dobrovoln nabdce. Pozdji vak k povinnosti dt si implantovat podkon ip.

A propaganda bude opt hovoit pouze o vhodch. Prav el vak bude pln jin. A to zavren zotroen lid, ktermi bude mon prostednictvm implantovanch ip libovoln manipulovat. ipy budou mt toti mnohem vznamnj funkce, jako je pouze bezhotovostn platba a monost uren pesnho msta pobytu. Existuj indicie, e prostednictvm implantovanch ip je mon lidi emocionln a mylenkov ovlivovat.

Jako teba napklad vy dnes ovldte svj televizn pijma dlkovm ovldnm a pouhm stlaenm knoflku volte programy, a u zbavu, sport, film, pse, nebo cokoliv jinho, ​​na co se budete dvat a co na vs bude vnitn psobit, pesn stejn me nkdo z neznmho centra makat ovlada a prostednictvm implanttu ve vs aktivovat rzn psychick stavy, jako je teba zoufalstv, strach, zkost, touhu zabjet a tak dle a tak dle. Lid se tmto zpsobem stanou doslova roboty v nch rukou, ktermi se d podle libosti manipulovat. A pokud elita uzn za vhodn, prost ve vs vyvol sebevraedn sklony a odstran vs z tohoto svta vaima vlastnma rukama.

Jinak za elem absolutnho ovldnut lidsk psychiky byly a jsou krom podkonch implantt vyvjeny taky mnoh jin technologie, jejich vzjemnm spolupsobenm lze doslova modelovat lidskou psychiku a podle poteby manipulovat lidskm vnitnm ivotem.

Pro by ml kad alespo co to vdt o tchto skutenostech?

Proto, abychom se mohli proti nm postavit. Abychom se nenechali jako ovce manipulovat mdii, ovldanmi elitou, kter ns budou liv pesvdovat, e ve co se chyst je pouze pro nae dobro a pro n prospch. Jen si napklad vzpomeme na znmou lidovou moudrost: kdy ptka lapaj, pkn mu zpvaj.

Bume si proto dobe vdommi toho, e tm vechny oficiln mdia jsou v rukou elity a tato elita nem s plebsem dn dobr, ani humanistick zmry. Nejsme pro n nim! Jsme pouze masou, kter m bt zotroena, aby slep slouila elit.

A vechno toto, co se mnohm zd bt nanejv absurdn se me dt jenom proto, e lid ztratili schopnost posuzovat vci srdcem. Protoe lid se stali pouze lidmi istho rozumu, kter lze kdykoli podle poteby oklamat rafinovanou rozumovou l. Kdyby vak vce dbali na hlas svho srdce, byli by schopni vdy rozpoznat za zdnliv navenek proklamovanm dobrem zken hajc zlo, kter dobro vdom zneuv jenom jako zstrku. Jako zstrku skutench, ernch a zrdnch zmr.

Dvejte si velk pozor na vechny ty, kte k vm budou pichzet jako bernci, zatm co ve skutenosti jsou to drav vlci! Tyto maximln vstin slova nebyly nikdy tak aktuln, jako prv dnes.

Rozpoznvat vlky v roue bernm vak doke jenom lovk istho a dobrho srdce. lovk, kter vnm hlas svho srdce, ili hlas svho svdom a d se jm. Jedin takov lovk, kter je spravedlivm, protoe jej jeho srdce a jeho svdom vybz ke spravedlnosti, kter je estnm, protoe jej jeho srdce vybz k estnosti, kter je ohledupln, protoe jej jeho srdce vybz k ohleduplnosti, kter je dobrm, protoe jej jeho svdom vybz k dobru, jedin takov lovk je schopen rozpoznvat dobro od zla a zlo, kter se za dobro pouze maskuje.

To, zda tedy bude a zstane jednotlivec svobodnm je pmo zvisl od svobody jeho ducha. Od toho, jakou mru svobody projevu d v sob svmu duchu, svmu srdci, svmu svdom a svmu citu, co ve skutenosti jedno jest. A jeho duch, jeho srdce, jeho svdom, nebo jeho cit jej nemohou vst k niemu jinmu, ne k dobru, cti a spravedlnosti.

S takovm lovkem pak u vak nen mon manipulovat, protoe se stv schopnm ostrho rozliovn mezi dobrem a zlem. Stv se schopnm rozpoznvat vlky v roue bernm a zlo, kter se za dobro pouze vychytrale maskuje.

Jeliko ale lid obecn nepli dbaj hlasu svho srdce, hlasu svho citu a svdom, kter je vdy vybz pouze k dobru, estnosti, spravedlnosti a ulechtilosti, protoe lid obecn mnohem vce v kalkulatvn elovmu rozumu, ztratili schopnost rozpoznvat dobro od zla a proto hromadn propadaj za ob zlu, kter se zken maskuje za dobro.

A toto zlo, obratn vyuvajc frze o svobod, demokracii, lidskch prvech, multikulturalismu, pokroku, vhodch absolutnho odstrann hotovosti a mnoha jinch vcech ene lidstvo jako ovce do pasti totlnho zotroen. Do otroctv sluby svtov elit, kter sama slou silm Temna.

Nebo el v tomto stvoen plat neprosn zkon e ten, kdo nen svobodn v duchu, mus nakonec ztratit taky svobodu vnj.

Stame se proto svobodnmi v duchu! Dejme svobodu vlastnmu svdom, vlastnmu citu a vlastnmu srdci. Naslouchejme jejich hlasu, kter ns vede ke spravedlnosti, estnosti, dobru a ulechtilosti. Jedin tak se staneme lidmi, podporovanmi silami Dobra a tm pdem schopnmi elit nstrahm sil Temnoty a Zla, jejich slub se propjila elita naeho svta.

***

"A vichni, mal i velc, bohat i chud, svobodn i otroci pijmaj na pravou ruku a na elo znak a nikdo neme kupovat nebo prodvat, pouze ten, kdo m znak."

"Tet andl zvolal mocnm hlasem: Pokud se nkdo bude klanti elm a jejmu obrazu a pijme znak na sv elo a svou ruku, bude pt vno Boho hnvu, kter nalv needn do e svho hnvu a bude muen ohnm a srou ..."

"A dm jejich muk bude stoupat na vky vk a nebudou mt odpoinku ve dne v noci ti, co se klanj elm a jejmu obrazu, ani ten, kdo pijal znak jejho jmna."

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
24.10.2016  15:10
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Srie, USA, Rusko! Svtov vlka na spadnut?

Ve vednosti dn si mnoz lid ani nevimli, e jsme se ocitli na pokraji vojensk konfrontace mocnost. Amerit generlov chrl vhrky o ruskch vojcch, kte zanou hromadn pichzet dom ze Srie v igelitovch pytlch. A tak o tom, e ji nen otzkou, zda-li vypukne vlka s Ruskem, ale kdy vypukne.

Co se vlastn stalo? Americk letouny zatoily na pozice syrsk armdy, zabili asi edest vojk a mnoho jich zranili. Okamit pot nsledoval pozemn tok takzvan umrnn opozice, bojujc spolu s radikly s Islmskho sttu, co vypadalo jako koordinovan akce.

Americk strana tvrdila, e lo o chybn uren souadnic. Rusk strana to vylouila jako mlo pravdpodobn, protoe u dle vldne podezen, e USA podporuj kadho, kdo bojuje proti Asadovi, a to i vetn terorist z Islmskho sttu.

Rusov proto prohlsili, e sestel kad letadlo, kter zato na vojky syrsk armdy. Tm pdem se Rusko dostalo v Srii do pmho vojenskho konfliktu s USA. A hroz velk nebezpe, e jejich spor me perst do vzjemnho konvennho konfliktu na zem Srie a nakonec gradovat a do jadern konfrontace, jak o tom ji zcela oteven k americk generalita.

Pro ale Rusko podporuje Asada? Je Asad opravdu krveznivm dikttorem? Na stran stoj v syrskm konfliktu vt morln prvo?

Srie byla nboensky tolerantn, sociln a ekonomicky stabiln zem, orientujc se na Rusko. V dob, kdy se zaaly komplikovat vztahy Ruska s Ukrajinou, zaalo Rusko uvaovat o jin vtvi plynovodu, vedouc do Evropy mimo zem Ukrajiny pes Srii a Asad s tm souhlasil.

Zmrem USA vak bylo nco jinho. Chtli odstavit Rusko od monosti prodvat plyn Evrop jin vtv. Z tohoto dvodu se do t doby mrumilovn Asad stal nhle dikttorem, proti ktermu zaala na zpsob importovanch oranovch revoluc vystupovat takzvan umrnn opozice. Jejm zmrem bylo svren Asada a nastolen loutkov vldy poplatn zjmm USA, kter by nsledn umonila vybudovn plynovodu z Kataru, m by Rusku znemonila prodej jeho plynu.

Jedno je vak teba zvlṻ zdraznit. Rusko vojensky podporuje Srii na dost legitimn zvolenho prezidenta Asada, zatmco USA vojensky podporuj islamisty, kte msto toho, aby usilovali o politickou zmnu pirozenou cestou prostednictvm parlamentnch voleb, usiluj o ni se zbran v ruce, bez ohledu na materiln kody a lidsk ivoty. Ve skutenosti jde toti pouze o oldky a vrahy, kte bojuj za mocensk a geopolitick zjmy USA tak, jak se to ji nesslnkrt udlo v mnoha jinch stech svta. Kvli tmto zjmm byla zniena prosperujc Libye, co mlo za nsledek zplavu imigrant proudcch z Afriky do Evropy a kvli tmto zjmm byl destabilizovn Irk.

Avak tm nejdanjm soustem americk globalistick elity je Rusko samotn se svmi obrovskmi prodnmi zdroji a to zejmna na Sibii. Za as Jelcina ho u mli tm na kolenou a jeho vojensk potencil byl masivn demontovn. Pak ale piel Putin a Rusko se zaalo opt ekonomicky a vojensky stabilizovat. Jak vak meme v souasnosti z st americkch generl slyet, sv provokace dothli spn a tak daleko, e hlavn otzkou pro n zstv, kdy si svou vojenskou silou pivlastn vechny bohatstv Ruska? Kdy nastane ten nejvhodnj as?

Nebo i kdy v souasnosti m Rusko mnoh vojensk systmy lep a modernj, jako jsou americk, demont za as Jelcina se pece jen podepsala na nedostatenm potu vzbroje. Pokud tedy ji m bt vlka, podle americkch generl m dve, dokud nen Rusko zcela dozbrojen. Stejnho nzoru je i americk zbrojask lobby, s n je ve spojen Hillary Clintonov. Strategickm zmrem USA je vyprovokovat vojensk konflikt Ruska se zpadn Evropu, aby se sla vech der vybila pedevm v evropskm prostoru a zem USA zstalo vce mn bez jmy, nebo vyvzlo s co nejmenmi kodami.

Piblin takov je tedy souasn situace bez jakhokoli obalu a mlen, piem vak vechny evropsk mdia, poplatn zjmm USA vymvaj mozky veejnosti dmonizac Ruska jako agresora a tmto zpsobem pipravuj obyvatelstvo na eventuln vlen konflikt, ve kterm budou samozejm NATO a USA bojovat za ty nejulechtilej idely. O tom, kdo je skutenm, zkenm agresorem vak svd fakt, e ne Rusko se pomalu pibliuje a k hranicm USA, ale prv naopak. e prv zpad poruil vechny sv sliby o neen paktu NATO smrem na vchod, take dnes tato agresivn aliance, s rukama od krve tisc nevinnch stoj tm na ruskch hranicch. Velmi jednodue a strun eeno, vlku chtj USA a ne Rusko!

Jak je vak nco takov jet mon v 21. stolet? Jak je mon, e globalistick elita tak, jak tomu bylo v minulosti, ene svt opt do straliv vlky? Pro jsou nrody tohoto svta vydny do rukou bezohledn elity, kter si s nimi dl co chce? Pro toto globalistick Zlo ve sv zrdnosti plnuje zniit civilizovan svt, ne-li celou planetu? A pro vbec mohou vldnout na na planet takovto sly Zla? Jak je vbec mon, e se na vrchol pozemsk moci dostvaj lid prv takovhoto druhu?

To ve je mon pouze proto, e Zlo m obrovskou podporu. Nebo toto Zlo iv, udruj a ustavin podporuj ti nejobyejnj lid prostednictvm vech svch patnch a negativnch vlastnost, kter v sob maj. A z tchto malch pramnk zla, proudcch od vech lid vznik eka, kter se vlv do moe. Do moe Zla, kter v souasnosti opt v cel sv zrdnosti zved hlavu.

A prv globalistick elita, stojc na nejvych pkch hierarchie Zla chce znovu rozpoutat vraednou vlku, ve kter se Zlo chyst zniit miliony svch vlastnch ivitel. Nebo bel, jeho obyejn lid na planety zplodili a vyvolaly k ivotu svmi zdnliv malmi, patnmi a negativnmi vlastnostmi, tento bel se jim neme odmnit nim jinm, ne peklem, kter na zemi rozpout.

Za vechno toto, co se k nyn nm bl vak mohou ti nejobyejnj lid, z nich kad svm vlastnm, jednotlivm zlem, neistotu a neulechtilost umonil povstat hlav Draka, kter se ns chyst roztrhat na kusy.

Nam nejvtm a nejzarytjm neptelem nen tedy ten, kdo nm je jako neptel v souasnosti mediln pedkldn. Nam nejvtm neptelem je a zstv pedevm zlo a negativita, kter neseme v sob a kter jsou skutenou pinou veho.

Ano, obyejn lid dali svou nzkost povstat Zlu, kter chce zniit svt. Me za to nae vlastn plytkost v mylen, nae vlastn povrchnost, nae poivanost, nae chamtivost, bezohlednost, egoismus, materialismus, konzumnost, neulechtilost, neistota, nenvist, le, nedostatek duchovnosti a zjmu o poznn smyslu ivota a tak dle a tak dle.

Nicmn postavit se proti proti Zlu a bojovat proti nmu skuten efektivn a pravm zpsobem je mon jedin dobrem. Jedin rozvjenm a posilovnm dobra v sob, abychom ji vce nepodporovali Zlo a abychom jej tmto zpsobem oslabily.

Bojovat proti Zlu je tedy mon pouze rozvjenm lidskch ctnost, jako je smysl pro spravedlnost a est. Rozvjenm dobrosrdenosti, ohleduplnosti, laskavosti a ulechtilosti. Rozvjenm touhy po vcech vych a vzneenjch, jako jsou pouze ty hmotn. Rozvjenm duchovnosti a hlednm odpovd na otzky o smyslu vlastnho ivota. Tm vm meme v sob rozvinout dobro a postavit se na odpor proti silm Zla, kter v souasnosti vldnou svtu a chtj ho zniit, protoe se jim k tomu dostalo sil tak od ns samotnch.

Uboz nevdom lid! Myslte si, e ke vemu tomu, k emu na zemi dochz, vetn souasn hrozby atomov katastrofy, e k tomu dochz jenom tak nhodou? Mus to mt pece njakou pinu! A ta pina tkv ve vs! V kadm jednotlivm druhu zla, kter v sob mte a pstujete! A to vae mal a zdnliv nepatrn zlo, spolu se zlem milion ostatnch lid dalo slu velkmu Zlu, kter ns plnuje bezohledn zniit.

Uboz lid, kte jste vdy ignorovali a stle ignorujete vechny nabdn k dobru, cti, spravedlnosti a ulechtilosti jako cosi v souasnosti ji nemodern, zastaral a pekonan. Pro vai ignoranci se vm vak nyn zlo, ktermu jste se tak naivn oddvali jde zhroutit na hlavu, aby vs pohbilo pod sebou.

Vaim hlavnm neptelem nejsou USA, ani globalist, ani americk zbrojask firmy, kter si pej vlku! Nebo kdybychom snad ist teoreticky pipustili, e by se Rusku podailo zniit centrum Zla bezohlednch, globalistickch a svtovldn zmr, povstane toto Zlo po njakm ase opt, protoe jej v podob zdnliv malho zla a nectnost budou lid nadle nst v sob a tm pdem mu dve nebo pozdji umon opt pozvednout hlavu.

Ve uvedenm, ist teoretickm pkladem o vtzstv Ruska nem bt samozejm eeno, e jde o njakou ideln krajinu bez chyb. To rozhodn ne! Nicmn kadopdn pece jen souasn Rusko pedstavuje urit zdravj protipl vi agresivnmu americkmu globalismu. Ji teba jenom tm, e si nepeje vlku, ale je k n zmrn smrovan prv americkmi globalisty.

Pochopme tedy konen, e jedin dobro, ono prost a jednoduch dobro me zachrnit svt! Jedin rozvjenm dobra meme vzt ivnou pdu Zlu a oslabit jej tak, e nakonec padne pln. Nebo pamatujme, e aneb my znime Zlo, aneb Zlo zni ns! Kad osobn, svm vlastnm pklonem k dobru se proto vynasname, aby tomuto svtu ji nikdy nevldli sly Zla, jako je tomu jet dnes, ale pouze sly Dobra.

Vzme proto vichni, e jedin dobro, toton se ct, spravedlnost, lidskost, ohleduplnost, ulechtilost, laskavost, skromnost a duchovnost je zchranou tohoto svta, jako i jeho lep a krsnj budoucnost. Nic jinho ns nezachrn a v niem jinm nen pro ns dn lep budoucnosti.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>