Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
o, alebo kto je Boh?
Datum:
02.01.2020  17:18
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Neslyte? Burcejc hlas poslednho soudu vol: DOST!

Tyto dva pojmy souvis s katolickou terminologi a nejsou v zsad nesprvn. Budeme tedy na nich budovat a podrobnji si objasnme dva nejdleitj a nejzsadnj momenty celho naeho byt. Avak objasnme si je na zklad poznn stavby stvoen a na zklad zkon, ve stvoen fungujcch, eho znalost el kesanstv chyb. A proto v nesmrn zsadnch pojmech, jako je osobn a posledn soud, v mnoha vcech tpe.

Pojem osobn soud spojuje katolick vrouka s na fyzickou smrt a s tm, co bude nsledovat po n. Tyto dje jsou popsny ve znm knize Raymonda Moodyho "ivot po ivot". Podklady pro jej napsn zskal od lid, z medicnskho hlediska uritou dobu klinicky mrtvch. Tito lid vcemn shodn popisovali, e bezprostedn po smrti vidli sebe sama, pesnji eeno sv vlastn fyzick tlo jakoby z nadhledu, a odtud pozorovali sil lka o zchranu jejich ivota. Jejich osobnost, nebo jejich due, kter byla od tla odpoutan, pak vstoupila do ernho tunelu. Kdy se dostala ke svtlu na konci tunelu, byl j jakoby ve filmu promtnut cel jej dosavadn ivot.

To, co due provala pi sledovn filmu, vak bylo nco pln jinho, ne kdy na zemi vzpomnme na svou minulost. Tady to vechno due vnmala pedevm z mravnho hlediska. Z hlediska toho, co udlala ve svm ivot dobr a co patn.

Po promtnut filmu ivota byla ale osobnost lovka znovu vtaena do tunelu a vstoupila zpt do svho fyzickho tla. Na zklad zitku klinick smrti vak mnoz zmnili svj ivot. Zsadnm zpsobem pehodnotili sv dosavadn priority a zamili se pedevm na mravn strnku ivota.

Tolik ve strunosti Raymond Moody, a my z hlediska katolickho termnu osobnho soudu meme za osobn soud povaovat prv promtn filmu naeho ivota. Co vak nsleduje po tomto okamiku osobnho soudu, kdy se u nevrtme do svho fyzickho tla?

Na zklad filmu ivota lovk pozn, za co ve skutenosti mravn stoj, a prostednictvm objektivnho a nestrannho zkona duchovn te, bude pesunut do takov rovn takzvanho druhho svta, do n nle. Do rovn, kde najde stejnch a sob stejnorodch.

Na zklad pevaujcch nzkch lidskch vlastnost lovk kles psobenm zkona te mezi stejn nzko stojc, a na zklad pevaujcch ulechtilch vlastnost lovk stoup mezi stejn ulechtile smlejc.

V nzkch rovnch druhho svta trp prostednictvm stejnorod nzkosti druhch a prov peklo. Ve vysokch rovnch druhho svta prov naopak radost, prostednictvm stejnorod ulechtilosti druhch.

Kdy nkdo zeme, jako nedvno Karel Gott, zvykne se kat, e odeel do pveckho nebe a odtud se na ns dv. Kdy zeme njak znm herec, k se, e odeel do hereckho nebe a podobn. Lid tedy tu, e na druhm svt jsme zaazeni do jednotlivch rovn, na zklad urit stejnorodosti. Tato stejnorodost vak nen profesn, ale jedin morln a mravn.

Kesan katolci tvrd, e po smrti odchzme do duchovnho svta. Nen to vak pravda. Po smrti odchzme ze svta hrub - hmotnho, do svta jemn - hmotnho. Podle ve zmnnho zkona te odchzme bu do nzkch rovn jemn - hmotnosti, nazvanch peklem, nebo do vysokch rovn jemn - hmotnosti, nazvanch nebem.

Souhrnn meme vechny tyto rovn druhho svta nazvat oistcem, kde se lid duevn oiuj bu z tkch vin v nzkch rovnch, nebo z lehkch provinn ve vysokch rovnch. Postup due z nzkch rovn do vych je mon po odpovdajcm polepen. No a ten, kdo pln oistil roucho sv due od vech provinn, me nakonec vstoupit do vn e Ducha. Do skutenho, vnho krlovstv nebeskho.

Toto oekv kadho z ns po naem osobnm soudu po fyzick smrti. A proto by kad ml u zde na zemi usilovat o co nejvy mravn a duchovn zulechtn, aby pro nj nemusel bt film jeho ivota okem a hrzou, po kterch se propadne do pekla.

A co znamen posledn soud?

Hrub - hmotn svt a jemn - hmotn svt jsou prostorem, urenm pro zrn lidskch du do duchovn zralosti. Na zemi, a tak na druhm svt, se lid maj snait zdokonalovat v ctnostech a v mravnosti, aby se stvali stle ulechtilej. Tmto zpsobem se stle vce pibliuj k duchovn i, aby po svm nejvym monm lidskm zulechtn mohli nakonec do n vstoupit.

Lhta, kterou ale mme na to urenou, je vymezena pchodem poslednho soudu. Posledn soud je momentem, kdy bude eeno DOST! Momentem, kdy se ukon cel, ve zmnn proces duchovnho vvoje v hrub a v jemn hmotnosti. No a momentln stav lidsk due, ve kterm ji posledn soud, ili ono velk DOST zastihne, se stane urujcm a rozhodujcm pro jej byt.

Pokud ns tedy posledn soud zastihne hodnotov zamen smrem ke hmot, pokud ns zastihne spoutan penzi, majetky, vnmi, poitky a tisci nejrozlinjch materilnch vc, dal n duchovn vvoj bude zastaven, a my u jen setrvanost dojdeme na pln konec cesty, na n ns zastihlo velk DOST poslednho soudu.

Pokud ns ale posledn soud zastihne hodnotov zamen ke Svtlu, ke Stvoiteli, k ulechtilosti, k mravnosti, k ctnostem, k dobru, k lsce a spravedlnosti k blinmu, tak v tomto ppad pouze dojdeme a na konec cesty, na n ns zastihlo velk DOST poslednho soudu.

A je pln jedno, jestli ns posledn soud zastihne na tomto, nebo na druhm svt. Dleit bude jedin nae zkladn hodnotov zamen, ve kterm se budeme v t dob nachzet.

V ppad materilnho hodnotovho zamen ns ek cesta do zkzy, spojen s nezbytnou zkzou veker hmotnosti, kter podlh vzniku a zniku. A budou to prv nae hodnotov vazby na matrii, kter ns do tto zkzy sthnou.

V ppad duchovn mravnho hodnotovho zamen ns vak ek cesta, smujc k vnosti Ducha. Cesta, smujc ven ze svt hmotnosti, kter jednou pominou, do vn e Ducha, kter nikdy nepomine.

Tak, jak jednou z uritost pijde n osobn soud po na smrti a odsoud ns do zcela konkrtn rovn druhho svta, a to pesn podle mry na nzkosti nebo ulechtilosti, tak jednou nevyhnuteln pijde tak posledn soud, se svm velkm a definitivnm DOST! A nae momentln hodnotov orientace ve chvli velkho DOST poslednho soudu se stane naim osudem. Osudem ivota v i Ducha v ppad na duchovn mravn orientace, a osudem naeho definitivnho znien v zniku hmotnch svt, ke kterm ns budou vzat nae, jen pevn materiln dosti, nectnosti a nzkosti.

A to bude znamenat vn zatracen, spovajc ve vymazn na osobnosti z knihy ivota. Nebo ivot je jenom ten vn v i Ducha! Kdo vak svj ivot hodnotov spoj s doasnost hmoty, jeho byt bude jen doasn, a pak se zhrout spolu se zhroucenm hmotnch svt.

Proto, bdme! Nebo nevme dne ani hodiny, kdy zahm stvoenm burcejc DOST poslednho soudu! Kam budeme pevaujc st sv osobnosti v tomto okamiku zamen, to se stane naim osudem!

A protoe posledn soud se nezadriteln bl, mjme vdy sv nitro nasmrovno pedevm k hodnotm ducha. Jedin toto smrovn v ns mus v kad chvli pevaovat.

Nebo bda nm, pokud v tomto rozhodujcm okamiku celho naeho byt v ns bude pevaovat nco jinho!

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
05.09.2019  18:31
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
love! Ty sobeck niitel prody!

Nevm, zda jste zachytili zprvu, e od 29 ervence 2019 zan lidstvo t na ekologick dluh. To znamen, e tmto dnem jsme v rmci roku 2019 vyerpali vechny obnoviteln zdroje, a od tohoto data a do konce roku budeme erpat zdroje, kter u proda nen schopna sama obnovit. Od tohoto dne tedy zan nae bezohledn a trvale nezvratn drancovn. Pravda je toti takov, e v souasnosti potebujeme k uspokojen vech svch poteb prodn zdroje dvou planet, co zna, e ivotn rove lid a jejich poteby vrazn pevyuj monosti na planety.

V kolobhu povinnost pravdpodobn mnoz tuto informaci nezaregistrovali. Co jsme ale zaregistrovali pln vichni jsou morn letn horka, doprovzen suchem. Byly asy, kdy bylo lto krsnm a pjemnm obdobm, na kter jsme se tili. V souasnosti se vak naopak stv obdobm, nesmrn navnm a zatujcm, take mnoz, kte vysloven nemus, v nejvtch vedrech radji ani nevychzej ven.

Avak neustle rostouc nesnesitelnost letnch veder, jak u ns nikdy pedtm nebyly, nen nim jinm, ne odpovd prody na nesnesitelnost a neudritelnost drancujcho pstupu lid k n. A je to odpov tak viditeln, e ji nepehldne nikdo. Ani ti, co nevd, e jsme ji v tomto roce zaali t na ekologick dluh. Na absolutn kadho z ns bez vjimky tvrd dopadaj negativn dsledky toho, jak se my sami chovme vi prod.

Sobectv lid je vak bezmezn, protoe jsou pouze nemnoz, kte chpou tuto souvislost. Kte si uvdomuj toto vzjemn propojen. A je jen mlokdo, kdo je tak ochoten a schopen z toho vyvodit njak osobn dsledky. Osobn dsledky ve smyslu omezen vlastnch nrok a poteb na takovou mru, jak bude pro produ pijateln a udriteln. k se tomu osobn uhlkov stopa.

Pro miliony lid na zem jsou ale toto vechno jen obyejn informace, kter pust jednm uchem dovnit a druhm okamit ven tak, jako tisce jinch informac. Pro miliony lid konstatovn tchto skutenost nic neznamen a osobn se jich to nijak netk. Nejsou ochotni vyvodit osobn odpovdnost za katastrofln horka, za sucho, za kadodenn vymrn nejrozlinjch ivoinch druh, za plenn detnch prales, z nich za jedinou minutu ubude plocha o velikosti fotbalovho hit, a tak dle, a tak dle.

Lid jsou hodnotov orientovan na konzumn zpsob ivota a v nm m msto pouze stle vt ekonomick rst a stle vt uspokojovn vlastnch materilnch poteb. V nm je absolutn nemysliteln njak dobrovoln uskrovovn se. Vdy pece cel spolenost je postavena na spoteb a rznch slubch, zamench na uspokojovn lidskho uvn si. Musel by bt pece blzen ten, kdo by se dobrovoln omezoval. A zvlt tehdy, kdy na to m! Kdy si to me dovolit. Vdy ijeme jen jednou, a proto si je poteba ivota podn ut.

Nicmn ty, bezohledn konzumn slepec, uva jednu vc! Zkus se zamyslet nad tm, jak bv osud toho, kdo ije dlouhodob na dluh. Jen si zkus pedstavit, e bydl v njakm byt a neplat njem. Jak dlouho mysl, e ti to bude tolerovno? Bude vcensobn upozornn, a kdy sv dluhy nevyrovn a nezane pravideln platit njemn, z bytu t vyhod!

A pesn stejn, ty konzumn sobec, zaslepen svm uvnm si, ije na ekologick dluh a proda na planety t ji del dobu upozoruje, aby sis bral jenom tolik, kolik ti me dt. Upozoruje t na to vedry, jak zde nikdy dosud nebyly. Upozoruje t na to suchem! Upozoruje t na to prudkmi a niivmi pvalovmi deti! Upozoruje t na to nerodou a zdraovnm potravin! A upozoruje t na to jet mnoha jinmi vcmi, kter ty nechce vidt.

Ty toti chce jen stle neruen pokraovat ve svm konzumnm blznovstv a nic jinho t nezajm. Vz vak, ty sobec, e nakonec dopadne tak, jako kad jin, kdo ije na dluh a koho jednodue dve, nebo pozdji vyhod z bytu. A tak jednou tak tebe, ekologickho zloince a niitele, vyhod mocn Matka proda ze svho pronjmu na planet Zemi! Ba co vc, bude ti odepeno prvo dle pebvat v celm tomto stvoen, protoe przdnota a ubohost konzumnho materialismu se do tebe zaraly tak hluboko, e jejich uctvnm ses stal jen bezduchm niitelem vude tam, kde se nachz. A proto, aby si u nemohl dle kodit a niit, ti tato monost bude vzata, a tob nezstane zcela nic, jenom pl a skpn zub.

Pamatuj, ty bezdue konzumn sobec, e jedin sem t pivedou tv materialisticky przdn hodnoty, kter si uctval, a pro kter si ve sv egoistick slepot nevhal niit vechno kolem sebe.

Lid naeho svta uznvaj niiv a rozvratn hodnoty, kter je vedou a pivedou ke znien a k rozvratu. Pokud vak chtj tomuto znien a rozvratu zabrnit, mus zmnit hodnoty, kter uznvaj. Mus se peorientovat na hodnoty, kter nevedou ke znien a rozvratu, ale k harmonii a rozkvtu.

A k harmonii a rozkvtu vedou jedin hodnoty ducha! Vede k nim jedin rozvjen a uctvn hodnot ducha!

Hodnoty ducha nejsou hodnoty materiln, jejich nepimen nabvn ni a drancuje nai planetu! Hodnoty ducha nejsou penze, majetky, moc, slva, konzum a uvn si!

Hodnotou ducha je sil o spravedlnost, estnost, dobro a ulechtilost! Hodnotou ducha je sil o pochopen skutenho smyslu vlastnho ivota! Hodnotou ducha je hledn odpovd na zkladn existenn otzky, a sice kdo jsme, odkud pochzme a kam smujeme. Hodnotou ducha je sil o pibliovn se k Stvoiteli. A m vt budou lid vyvjet sil o dosahovn hodnot ducha, tm bude vechno na zemi lep, hez a harmonitj.

V tomto spov obrovsk rozdl oproti hodnotm materie. Obrovsk rozdl, kter je dkazem zsadn neplnohodnotnosti a nedostatenosti materiln konzumnch hodnot, protoe m vce se lid zamuj na jejich dosahovn, tm je na svt h. Tm je na svt vce sobectv, chamtivosti, bezohlednosti, zvisti, neestnosti, nevraivosti, nsil a bdy. Tm vce lid drancuj a ni produ na cel planet. To znamen, e to funguje pln opan, ne pi snaze o hodnoty ducha.

love, vzpamatuj se a hodnotov se obro, aby s tebou Majitel svta nakonec nezatoil tak, jako se patnm njemnkem, kter chtl t pouze na dluh.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
02.08.2019  16:52
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Nen dleitjho poznn, ne je toto! Vzpamatujte se!

Ve, co kolem sebe vidte, je konen. Je doasn. V uritm okamiku to vzniklo a od okamiku svho vzniku pomalu, ale jist spje k zniku. Tk se to lid, zvat, rostlin, ale tak na planety, Slunce a celho okolnho vesmru. Tk se to vak zrove nejen svta nejhrub hmoty, kterou vidme, ale tak celho obrovskho svta hmoty jemnj, kterou sice nevidme, ale do kter odchzej nae due po smrti, ili po odloen fyzickho tla. Tak tato jemnj hmotnost, takzvan jemnohmotnost, podlh zniku pln stejn, jako vechno ostatn, co je hmotn.

No a v tomto obrovskm, ale konenm svt hrubohmotnosti a jemnohmotnosti, se pohybuj lidt jedinci prostednictvm sv svobodn vle. Na zklad svobodn vle se rozhoduj, kam povedou jejich ivotn cesty. Rozhoduj, jak hodnoty budou preferovat a co bude pro n prioritn. Na zklad sv svobodn vle si formuj postoje k jinm a vytvej si vlastn ivotn filozofii.

Takovmto zpsobem jednaj lid nejen ve svt hrubohmotnosti, ale tak ve svt jemnohmotnosti, kam odchzej po sv fyzick smrti. Tak tam uruje jejich dal smovn jedin jejich vlastn svobodn vle. A pak se zase znovu rod do hmotnho svta, a takto to pokrauje stle dokola. Pod dokola, ale ne donekonena, protoe ijeme v univerzu, kter je konen.

Kdyby vak existovalo jedin toto konen univerzum, s jeho konenou hrubohmotnou a konenou jemnohmotnou st znamenalo by to, e nae byt by bylo asov vymezeno pouze jeho trvnm. Znamenalo by to, e s nevyhnutelnm znikem naeho univerza by v nm musely zrove zaniknout tak miliony lidskch bytost, kter se v nm nachzej.

Vichni lid by vak mli vdt, e jejich byt nen vbec podmnno nezbytnm znikem univerza. Mli by vdt, e jsou prv prostednictvm sv svobodn vle schopni vymanit se z pomjivosti univerza, a tak uniknout svmu rozkladu v nm. Mli by vdt, e nad pomjivost hrubohmotn a jemnohmotn sti stvoen se nachz vn a nepomjiv e Ducha. A prv k n by ml zat lovk, nachzejc se a u v hrubohmotn, nebo jemnohmotn sti univerza, smovat kormidlo sv svobodn vle pokud chce, aby se zachrnil a unikl nevyhnutelnmu zniku hmotnho svta.

Abychom to cel dokonale pochopili, ukame si to na velmi nzornm pkladu. Pedstavme si moe, ze kterho se ty tyi pile. Na pilch je umstno velk akvrium. V akvriu ij ryby, a protoe je velk, jejich ivot je k nerozeznn podobn ivotu ryb v moi.

M to samozejm jeden hek. Slunce nad akvriem heje a voda z nj se pomalu odpauje. Proces odpaovn je ale tak pomal, e je tm neznateln. Nicmn v delm asovm horizontu je oividn patrn.

A pokles pokrauje stle dl a dl, co v konenm dsledku znamen, e akvrium nakonec zcela vyschne a vechny ryby v nm zahynou na jeho dn.

A pece ryby v akvriu zahynout nemus! Nemus, pokud si uvdom situaci, v n se nachzej. Pokud si uvdom, e ij v akvriu a ivot v nm je asov determinovn postupnm odpaovnm jeho hladiny. Toto poznn znamen pro "vdom" ryby jedin: mus z akvria vyskoit!

V prvn ad tedy mus pochopit, v jak situaci se nachzej, a potom se na zklad svho svobodnho rozhodnut mus odhodlat k rozhodujcmu skoku ven z pomjivosti ivota v akvriu, do vnosti a nepomjivosti ivota v moi.

A m dve k tomuto poznn a rozhodnut dospj, tm lpe. Nebo m dle jim to bude trvat, tm vt nmahu bude teba vynaloit ke skoku do moe pes okraj akvria.

Pi dlouhodobm vhn se toti nakonec me stt, e hladina vody bude tak nzk, e vechny ryby pochop, e se mus dostat ven, aby se zachrnily. Avak okraj akvria u bude tak vysoko a vody v nm tak mlo, e osvobozujc skok ven nebude mon. Ryby budou pak odsouzeny u jen na zoufal plahoen ve stle vce ubvajc vod, aby nakonec vechny bdn zahynuly.

A pesn takto je to tak s lidmi, ijcmi v akvriu pomjivho univerza. Plavou si v nm sem a tam na zklad vlastn svobodn vle, a nechtj si uvdomit fakt nevyhnuteln pomjivosti prostoru, ve kterm ij.

Z moe vnosti, z nepomjejc e Ducha, k nm bylo poslno do pomjiv hmotnosti mnoho posl, vetn samotnho Syna Nejvyho, aby se jim dostalo poznn reality, v n ij. Aby se na zklad tohoto poznn a uvdomn si sv situace dokzali vas odhodlat ke skoku z akvria univerza do moe vnosti.

Nebo uskutenit tento skok nen vbec tak jednoduch. Dostaten mnostv sly k nmu toti me dt lovku jen sla dobra a ctnost, o kter se vn ve svm ivot usiloval. Nebo jen lovk dostatenm zpsobem spravedliv, estn, laskav, ohledupln, ulechtil a ist me nashromdit tolik potebn sly, aby se prostednictvm n mohl jedinm skokem penst pes okraj akvria pomjivosti do moe vnosti.

el, na svt je jen velmi mlo lid, kte si uvdomuj, v jak situaci se nachzej. Lid, kte se vdom zdokonaluj v ctnostech, shromaujc slu, potebnou k jejich rozhodujcmu skoku na svobodu.

Miliony lid naeho svta ij v tomto smru v smrtonosn nevdomosti. Na zklad vlastn svobodn vle se enou za nejrznjmi osobnmi prioritami a jsou slep a hlu vi vemu ostatnmu. Pln propadli ivotu v hmotnm akvriu a nic jinho je nezajm. Zajmaj je jen penze, majetky, zbava, konzum a uvn si. Jejich duevn obzor a jejich vnmn svta je omezeno pouze stnami materiln reality. Pouze stnami materilnho akvria. A je pln jedno, zda se nachzej v jeho hrubohmotn a fyzick sti, nebo v jeho sti jemnohmotn. Vude tam stoj z vlastn vle na principech fatln materialistick nevdomosti o skutenm dn, uprosted nho stoj.

Ale as pomalu plyne a hladina vody v akvriu kles! A to znamen, e vichni lid budou kadm novm dnem potebovat vdy vt slu na to, aby dokzali jako ryby peskoit pes okraj akvria pomjivosti a zachrnit se v moi vnosti.

A nakonec pijde den, kdy to u nebude mon! Den, kdy pro enormn nzkou hladinu bude okraj akvria u tak vysoko, e ho nebude mon pekonat. Bude to den, kdy past materie zaklapne! Den, kdy vem, z vlastn svobodn vle v hmot uvznnm lidem zstane u jenom pl a skpn zub. A tento den se bl! Nevdom mu krej vstc ve sv nevdomosti, a jejich osud je zpeetn!

Nicmn ty love, sta se vdomm! Uvdom si konen, jak je realita, ve kter se nachz. Zdokonaluje se proto v konn dobra, v ctnostech a v zachovvan ulechtilosti vlastnho vnitnho ivota. Shromauj tmto zpsobem slu, nezbytn nutnou k rozhodujcmu skoku z pomjivosti hmoty do nepomjivosti Ducha. K rozhodujcmu skoku ze smrti hmoty do vnosti Ducha! Nebo as se krt!

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
07.06.2019  16:00
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Odhalen pravdy! Francouzsk revoluce lutch vest z duchovnho hlediska

Hned na zatku si je teba uvdomit, e existuj dva druhy revoluc. Prvnm z nich jsou revoluce, kter dokonale vyhovuj nadnrodnmu kapitlu a zkmu, elitnmu klubu nejbohatch naeho svta.

Skuten pravda je vak takov, e tyto kruhy, nachzejc se vtinou na zpad, nenechvaj nic nhod, ale ony samy velmi aktivn tento druh takzvanch oranovch revoluc organizuj a tde finann i mediln podporuj. Dlaj tak prostednictvm rznch nevldnch organizac, nachzejcch se v danch zemch, kde potebuj udlat politick a spoleensk zmny, dokonale vyhovujc jejich zitnm, mocenskm a ekonomickm zjmm.

A jak ji bylo naznaeno, vznamnm spolupsobcm initelem v tomto procesu jsou samozejm rzn mdia, nachzejc se ve vlastnictv tchto svtovch mocenskch kruh.

A tak je prostednictvm mdi a prostednictvm tde ze zpadu dotovanch nevldnch organizac postupn formovno spoleensk povdom poadovanm smrem. A nic netuc masy naivn, a pod pltkem tch nejvzletnjch idel, podlhaj tto manipulaci. Vychzej do ulic a zapojuj se do rznch protest a revoluc v marn iluzi, e tm doshnou zlepen stavu spolenosti.

Netu ale, e jsou pouze zmanipulovanm nstrojem v rukou nkoho jinho, kdo se prostednictvm slepho naden mas v jejich iluzornm boji za dobro, sna doshnout sv vlastn politick a nsledn ekonomick, zitn a sobeck cle. A pokud se to poda a tchto politickch zmn bude dosaeno, brzy pak bude oklamn a okraden cel nrod. A to samozejm tak vetn naivnch mas, bojujcch za iluzorn dobro na nmstch na objednvku mocnch.

Zkladnm znakem tohoto typu revoluc je neutuchajc pozornost mdi. A to a ji domcch, nebo zahraninch podobn, jako tomu bylo pi protestech "za slun Slovensko" po vrad novine Jana Kuciaka.

Pokud se ale njakm revolucm dostv minimln mediln pozornosti, i pes jejich dlouh trvn a velk mnostv astnk, pokud se v tomto smru jen sem tam objev njak sporadick a drobn zprva, pak si meme bt jisti, e jde o revoluci druhho typu. e jde o revoluci pravou a skutenou. O revoluci lidovou, povstvajc skuten zdola, nikoli organizovanou na objednvku mocnch. No a revoluc takovho typu je tak revoluce lutch vest ve Francii.

Je samozejm sprvn, e se lid zan bouit vi aroganci nejmocnjch, kte parazituj na nrodech a sna se stle vce okleovat jejich sociln jistoty a prva. Jde o spravedliv boj, protoe lid jsou povinni postavit proti zlu, kter se kolem nich rozmh. Nebo kad, kdo se proti nmu nepostav, se proviuje tm, e mu svou apati a nezjmem o vci veejn poskytuje prostor k tomu, aby mohlo psobit a stle vce se rozmhat.

Takovto vnj boj je vak jen jednou stranou mince! Druhou a dosud nepoznanou stranou mince je skutenost, e m-li bt revoluce lidu spn, mus bt komplexn. To znamen, e vedle nezbytnho vnjho boje ji mus doprovzet tak vnitn, revolun zmna hodnot. Jinak se toti vnj revoluc vbec nic nezmn. Bez vnitn, revolun zmny hodnot se zmn jen vldnouc figurky.

A kdyby se snad zmnil by cel systm, i tak to vechno asem nakonec dospje k nov form tlaku mas, protoe masy se vnitn hodnotov vbec nezmnily a neobrodily. Nebo vedle sv snahy o vnj revoluci zrove spolu s n soubn neprovdly tak revolun zmnu vnitnch hodnot.

Je toti potebn vdt, e nenosn stav spolenosti, vi ktermu ve Francii povstal odpor lutch vest, byl ve skutenosti vyvoln prv hodnotami, kter dnen Francie, ale tak irok svtov spoleenstv obecn uznv. A jsou to hodnoty zisku, penz a osobnho prospchu. Hodnoty majetk, moci a slvy. Hodnoty konzumu, uvn si a bezduch zbavy. Hodnoty materialismu, bez snahy poznvat, chpat a svm ivotem se pibliovat k pravm hodnotm ducha.

Toto je tm, o co lid obecn usiluj a co svtov spoleenstv doslova fascinuje. Avak prv veobecn uctvn tchto hodnot pivodilo stav, ve kterm se v souasnosti francouzsk spolenost nachz. A neudritelnost tohoto stavu, s jeho systmem moci, utlaujcm masy, vyhnal lut vesty do ulic, aby to zmnily.

Zmnit vak teba nejen charakter vldy, ale pedevm hodnoty, kter maj tento nenosn stav na svdom. To znamen, e vechny hodnoty, zmnn ve, kter maj svou cenu, mus bt z hodnotov hierarchie spolenosti odsunuty z jejich prvnho msta na msto druh. A na prvn msto mus bt dosazeny skuten a prav hodnoty! Hodnoty cti, spravedlnosti, lidskosti, ulechtilosti, dobra a skromnosti, kter mus bt jednotlivci i celou spolenost preferovny a podporovny v kadodennm jednn. Ba dokonce tak v mylen a v nastaven celkovho spoleenskho povdom. A za nimi m nsledovat vechno to, co je dnes povaovno za prvoad. Toto je revoluce hodnot, kter mus probhat soubn s vnj revoluc lutch vest ve Francii, protoe jinak se tm nic nezmn.

Cel si to ukame na pkladu nemoci. Kad nemoc m sv duchovn, vnitn piny, a kdy se chceme skuten vylit, nam kolem je poznat je a snait se odpovdajcm zpsobem vnitn zmnit.

Napklad pi anmii, ili chudokrevnosti, jsou duchovn pinou tohoto problmu nerozhodn a poloviat postoje, mlo radosti, strach ze ivota, nebo pocit, e nemm dnou hodnotu. Tyto duchovn piny anmie by ml lovk odstranit tm, e se zane naplno tit ze ivota a e se zane snait mt ivot rd takov, jak je.

No a vedle podobnho odstraovn vnitnch, duchovnch pin pi jakkoliv jin nemoci meme samozejm vyuvat tak vechny vnj zpsoby len, kter nm poskytuj nejmodernj vdobytky souasn medicny. Nebo meme vyuvat tak rzn alternativn metody, pokud jim vme vc ne oficiln medicn. Nejdleitj vak je, e jedin tehdy, kdy se lme takto komplexn, ili zevnit i zven, me bt nae vylen skuten a trval.

el, souasn materialismus m na svdom to, e modern medicna se omezuje pouze na potlaovn vnjch dsledk a ignoruje duchovn piny vzniku chorob, kter by ml zat pacient sm osobn mnit, aby mohla bt lba komplexn a tm tak efektivn. Vsledkem souasn materialistick omezenosti vnmn reality je proto jednostrannost, kter neme pinst lovku trval vylen. Dl z nj jen doivotnho konzumenta lk, a tm doivotnho zkaznka farmaceutickch spolenost.

A pesn takto je tomu tak s revoluc lutch vest ve Francii. I zde mus vedle vnjho revolunho snaen probhat zrove vnitn, revolun zmna nesprvnho ebku hodnot. To znamen, e na vrchol hodnotov hierarchie se v lidech mus dostat hodnoty prvoad. A naopak, hodnoty druhoad, kter jsou na vrcholu dnes, mus v ivotech lid zaujmout sv sprvn msto. Jedin tmto zpsobem je mon spolenost skuten ozdravit. Pokud vak k tomu nedojde a ve se sousted pouze na vnj zmnu, kad revoluce se stane kontraproduktivn a zbytenou, co nakonec uke as.

Milan Rastislav tefnik, kter byl spojen s francouzskm nrodem, protoe byl francouzskm generlem ekl: "A je kad z vs lep, ne byl vera a vlast vae bude velk a slavn."

Tyto nadasov slova je mon adresovat vem nrodm a vem souasnm i budoucm revolucionm. Ve vztahu k revolunm masm vech dob znamenaj toti asi toto:

V prvn ad se vy samotn muste usilovat bt kad den estnj a spravedlivj, protoe jedin pak me ve va vlasti zavldnout estnost a spravedlnost. Nebo pokud se nestanete estnj a spravedlivj, nikdy dnou vnj revoluc spravedlivj a estnj spolenosti nedoshnete.

V prvn ad se vy samotn muste usilovat bt kad den poctivj a lidtj, protoe jedin pak me ve va vlasti zavldnout poctivost a lidskost. Nebo pokud se nestanete poctivj a lidtj, nikdy dnou vnj revoluc poctivj a lidtj spolenosti nedoshnete.

V prvn ad se vy samotn muste usilovat bt kad den morlnj a mravnj, protoe jedin pak me ve va vlasti zavldnout mravnost a morlka. Nebo pokud se nestanete morlnj a mravnj, nikdy dnou vnj revoluc mravnj a morlnj spolenosti nedoshnete.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
26.04.2019  18:22
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Je mon chodit po vod? Poznejte mechanismus zzraku!

Tak v dnen modern dob existuj mnoh vci, kter se udly jednotlivm lidem a kter lze povaovat za zzrak. A to proto, e se nejednou velmi radikln vymykaj z toho, co je povaovno za normln a bn. V pevn me se jedn o rzn zzran uzdraven, ale tak o mnoh jin zzran pomoci v njakch kritickch nebo vypjatch situacch.

Ale i kdy se v dnen dob stle dj takovto vci, mlo se o nich mluv a pe, protoe jde o nco, co pece jen stoj mimo rmec modern medicny, modern fyziky, nebo modernho, materialisticky ateistickho svtonzoru. A tm nen dobr otsat a zbyten znepokojovat obyvatelstvo. Proto vldne tendence odsouvat tyto vci bokem a lidi, s nimi njakm zpsobem spojen, povaovat za slun eeno „jin“. ili za mn normln a jistm zpsobem vyinut.

Kadopdn vak takovto vci zde jsou a stle budou. A lid by mli vdt, e v podstat nejde o dn zzraky, ale o zcela zkonit dn. O zkonit dn za spolupsoben vy duchovn reality, schopn ovlivovat hmotnost a do takov mry, e se to jev jako zzrak.

No a my se nyn zkusme detailnji podvat na tuto problematiku a zrove zkusme poodhalit urit zkladn zkonitosti mechaniky jejho fungovn.

My lid ijeme v univerzu, ve kterm jsou inn a navzjem propojen dva zkladn principy. A sice princip materiln a princip duchovn.

Princip materiln pedstavuje to fyzicky hmatateln a materiln, co vichni tak dvrn znme. A jakmsi vrcholovm reprezentantem tohoto principu je rozum. Rozum, kter poznv materiln svt a kter se sna jeho fungovn logicky vysvtlit a zdvodnit. Rozum, kter zkoum zkonitosti hmoty a jejich poznn doke vyut v reln, materiln prospch lidstva.

No a rozum samozejm dokonale zn, co je ve hmotnm svt reln, co je mon a co je naopak nemon, neuskuteniteln a nereln, protoe fyzikln zkony materilnho svta to nedovoluj.

Ale jak ji bylo eeno, v naem univerzu je inn a aktivn tak princip ducha. Princip ducha, oprajc se o existenci Stvoitele. O existenci Tvrce veho, a tedy tak svta hmoty. Svt ducha se nachz ble ke Stvoiteli, zatmco svt hmoty je od nj vce vzdlen. Avak to, co je Stvoiteli bl, je nezbytn nadazeno tomu, co je od nj vzdleno. Co je Stvoiteli ble stoj tedy ve a co je od nj vzdleno stoj celkem logicky ne.

A prv proto, e princip ducha stoj nad principem hmoty, me duch v mnoha vcech hmotu ovldat. A kdy nkdy k takovmu inu dojde, jev se to pak jako zzrak. Jako zzran vylen, nebo jako jev, pesahujc urit fyzick zkonitosti.

No a v tomto prostoru, ili mezi principem hmoty a principem ducha ije lovk se svou svobodnou vl. A prv na zklad sv svobodn vle se on sm rozhoduje, ke ktermu ze dvou zkladnch princip se ve svm ivot piklon. Na kadm jednotlivci zle, kter z nich se rozhodne povaovat ve svm ivot za dominantn. Na lovku zle, zda se ve sv svobodn vli bezvhradn piklon jenom ke hmot, nebo bude schopen respektovat oba tyto principy v pochopen, e to duchovn stoj ve, ne hmotn. A proto to m mt tak v naem ivot vy prioritu.

Kdybychom mli vyjdit ideln stav procenty, orientace lid na oba zmnn principy by mla bt padest na padest. Takto by to bylo sprvn a vyven.

Ale el, vnitn obzor vtiny lid na planety, ili celch sto procent jejich zjmu se zamuje pouze na princip hmotn. Existuj samozejm urit skupiny obyvatelstva, pro kter m duchovn princip vznam. Ale m pro n vznam teba jen v rozsahu deset procent, zatmco na devadest procent jsou tak oni zameni na hmotu. U jinch je to zase dvacet procent zjmu o duchovn a osmdest procent zjmu o hmotn. Ty pomry jsou rzn a vznikaj na zklad svobodn vle lid ve vbru toho, kolik dleitosti jsou ve svm ivot ochotni pisoudit jedn, nebo druh stran.

No a po tomto nezbytnm vodnm vysvtlen se u konen dostvme k objasnn mechanismu fungovn zzraku. A ukame si to na konkrtnm pkladu, uvedenm v evangelich. Na pbhu Petra, krejcho po moi.

Kdy se jednou v noci plavili uednci v loce na moi, jdouce po hladin se k nm blil Kristus. Z dlky na n zavolal, by se nebli, e je to on. A tehdy ho Peter poprosil, zda by mu nemohl jt vstc. A tak, se souhlasem Pn skuten vystoupil z loky a krel mu naproti po mosk hladin. A njakou chvli se mu to tak dailo, ale pak se lekl a okamit zaal tonout. Je piel k nmu, podal mu ruku, vythl ho do loky a ekl mu: "Pro jsi zapochyboval, ty ty malovrn?"

Tento pbh nm k o tom, e lovk je schopen za uritch okolnost chodit po vod. Nebo v irm slova smyslu, e lovk je schopen za uritch okolnost dlat zzraky.

Otzka je za jakch okolnost? A tady je odpov:

Hmotn a materiln zkuenost, reprezentovan rozumem tvrd jednoznan, e po vod se chodit ned. Avak uednci byli prostednictvm osoby Jee, krejcho po moi, konfrontovni s realitou velikosti ducha, vychzejc s existence Stvoitele.

Peter, vidouc Jee kret po moi, celou hloubkou sv bytosti uvil v realitu ducha a pomysln ruika jeho svobodn vle se pln posunula do tto polohy. Ve sv svobodn vli si jednodue dovolil uvit, e po vod se kret d. A jeho momentln siln vra v moc reality ducha mu skuten umonila po vod tak kret.

Bhem tohoto zzraku se vak ruika Petrovy svobodn vle pod tlakem dlouholet zkuenosti reality hmoty pesouv do opan polohy. Projev se to jako pochybnost a on zane tonout.

Kristus ekl: "Kdybyste mli tolik vry, jako hoin semnko a ekli byste vrchu, aby se zvedl a vrhl do moe, stane se tak!"

To znamen, e kdybychom dokzali pesunout ruiku barometru sv svobodn vle do reality ducha a nae pevn vra by se nezachvla pod tlakem argument hmotnch zkuenost rozumu, mohli bychom init zzraky. Mohli bychom chodit po vod, ale co je mnohem podstatnj, mohli bychom si vylit mnoho nemoc, nebo alespo vrazn eliminovat jejich pznaky.

Pi ten Starho Zkona mi utkvlo v mysli jedno msto, kde Hospodin vytkal jistmu idovskmu krli, kter byl nemocn a dal si k sob zavolat ty nejlep doktory: "Pro ses spolhal vce na lkae, jako na M?" ili: "Pro si podlehl tlaku reality hmoty a neml si dostatek siln vry v moc reality ducha?"

A to, co doke realita ducha s mnoha lidskmi chorobami je popsno v evangelich v podob mnoha zzranch uzdraven. Kdy je Je konal, vdy se ptal dotynho, zda v, e to me udlat. A kdy se nemocn uzdravili a jsali nad svm uzdravenm kal jim: "Vae vra vs uzdravila!"

To znamen, e kdy nemocn uvil v nadazen reality ducha nad realitou hmoty, kdy uvil, e uzdraven, pichzejc z ducha me zvtzit nad nemoc tla, jeho vra, ili jeho vnitn posun barometru svobodn vle do reality ducha mu pinesl uzdraven.

Pro o tchto vcech mluvme? Protoe ani po staletch se na nich nic nezmnilo! Protoe tyto monosti tu mme stle! Nebo jedin my ve sv svobodn vli rozhodujeme, kter ze dvou realit se pro ns stane klov.

el, vtina lidstva v jen v realitu hmoty a rozumu. Jedin tmto smrem trvale ukazuje ruika barometru jejich svobodn vle. Pro co se vak rozhodli, to tak maj a v tom tak ij. A proto se spolhaj pedevm na lkae.

Netu a nev, e ve stvoen proud dobrotiv, liva, hojiv a uzdravujc sla Pn, a e kad lovk me ve sv vrouc prosb o ni poprosit a pijmout jej blahodrn inky. A mra jeho istoty, pokory a vry ur, jakou intenzitu tto sly bude moci pijmout.

Kdy bude jeho pokora hlubok, jeho prosba ist a jeho vra siln a neochvjn, liv sla Svtla se v nm bude moci naplno projevit a stane se zzrak.

Kdy bude jeho pokora mn hlubok, jeho due i jeho prosba mn ist, a jeho vra mn siln, me dojt alespo k stenmu zlepen jeho problm.

Pokud ale nebude mt dn pokory ped velikost a jsoucnost Pn, pokud bude vnitn vzdlen od istoty a nebude mt dn vry v slu vtzstv ducha nad nemoc tla, pak se mus spolhat u jenom na lkae.

Miliony lid se ze sv svobodn vle pimkli k realit materie a rozumu. A to a do takov mry, e nejsou schopni vnmat, ba ani jen pipustit existenc reality ducha se vemi jejmi monostmi doslova zzranho vlivu na svt materie. To hmotn a rozumov jich dokonale duevn uvznilo a argumentac rozumu vemon brn jejich osobnosti, aby se pozvedla k velikosti a moci vy reality.

Rozum tchto lid najde tisc dvod, pro se nco ned a pro je to nesmysl. Rozum toti nechce ze svch spr nijak zpsobem pustit takto uvznnou osobnost lovka v strachu, aby poznnm velikosti reality ducha nakonec radostn nezboural vechny vzesk zdi, kter kolem nj vystavl rozum. Aby se v dnm ppad nestal pnem nad hmotou, prostednictvm svho plnho pklonu k realit ducha. Ale tak pnem nad vlastnm rozumem, omezujcm jeho osobnost.

PS. Mluvili jsme o tom, e lovk m ve svm ivot vnovat padest procent sv pozornosti vcem materilnm a padest procent vcem duchovnm. Co ale konkrtn m obsahovat tch padest procent pozornosti, zamench na realitu ducha?

V prvn ad to zahrnuje osobn rozvoj vech vysokch a ulechtilch ctnost, jako je napklad spravedlnost, estnost, dobro a podobn. Krom toho to m bt tak rozvoj poznn Vle Pn, kter se promtla do stvoen ve form zkon univerza. A je zkladn povinnost lovka poznvat tyto zkony a nauit se t s nimi v souladu. Nauit se je zohledovat ve svm kadodennm ivot.

Pokud toti bude lovk takto init, pak pozn, e zzraky, v nich duch vtz nad hmotou nejsou dnmi iny libovle, ale dsledn logickm dnm, probhajcm v rmci ve zmnnch zkon stvoen. Nebo absolutn nic, co se dje ve stvoen, proniknutm zkony Nejvyho, se neme dt mimo rmec tchto zkon. V jejich rmci je duchovn znal lovk schopen uinit mnoho opravdu neuvitelnch vc, kter se z hlediska souasn, obecn materialistick omezenosti jev jako zzraky.

Avak takov znal lovk si je zrove dobe vdom, e nen v dnm ppad provediteln to, co njakm zpsobem pesahuje rmec tchto zkon. Co je jen obyejnou fantazi a neopr se o jejich inky. Takov zzraky, toton se svvoli, bez opory v zkonech stvoen nen tedy mon vbec uskutenit, a lovk na urit duchovn vce si je toho dobe vdom. Avak na takovou duchovn vku se lze vypracovat jedin vlastn, vnou snahou o poznn fungovn zkon univerza, kter jsou projevem Vle Nejvyho.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
29.03.2019  17:43
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Dva dkazy toho, e jsme bytostmi citu

Existuj miliony lid, kte jsou pesvdeni, e se mme dit pedevm rozumem. e prv rozum v ns m bt to nejdominantnj a nejvce rozhodujc. Jsou toho nzoru, e cit je cosi pli neurit a nespolehliv, o co se nelze s jistotou opt. A navc jet existuj tak city nzk, jako napklad zvist, nenvist a podobn, take tvrzen, e lovk je bytost citu a m se jm proto ve vem dit dostv vn trhliny.

Jak je to tedy? Vce, ne sloit vysvtlovn poslou pklady. A my se proto nyn podvejme na dva z nich.

Prvnm je existence lsky. Lsky, jako ehosi nehmotnho a neuchopitelnho. Jako ehosi obtn definovatelnho, ale pesto tak silnho a zsadnho, e to rozhodujcm zpsobem ovlivuje cel n ivot. Na zklad lsky uzavraj lid partnerstv a na zklad lsky pichzej na svt dti, kter milujeme cel ivot.

Pro je lska tak siln a co je to vlastn lska? Lska je cit a cit je projevem naeho ducha. Je projevem na nejvnitnj duchovn podstaty, kter se projevuje citem.

Nejdve si nco eknme o lsce prav. ili o lsce, kter skuten pochz z naeho ducha. Jej poznvacm znakem je ulechtilost a kdy vznikne, obdarovv lovka tmi nejulechtilejmi vlastnostmi a ctnostmi.

Jednou z nich je napklad nezitnost. Nezitn dvn ve vztahu k tomu, koho milujeme. Jde o ctnost nezitnosti, bez vypotavho kalkulovn co za to a kolik za to, jak jsme dnes zvykl.

Jinou ctnost je ochota ke slub. Ke slub milovan, nebo milovanmu a do takov mry, e jsme jim ochotni snst by i modr z nebe. Prost, e jsme pro n ochotni udlat cokoliv.

No a snad tou nejzsadnj pozitivn vlastnost, kterou v lidech vzbuzuje prav lska je schopnost popt vlastn ego tm, e dobro naich milovanch stavme v, ne sv vlastn. Tak lovk pekonv sv dvn, ivoin egoistick sobectv a stv se konen lidskou bytost, zapomnaje na sebe ve slub jinm.

O takov lsce se pe tak v evangelich. A sice, e lovk mus odumt sm sob, aby nakonec sm sebe nael. To znamen, e lovk mus odumt svmu vlastnmu, egoisticky ivoinmu, sobeckmu j, aby nael vzneenou velikost vlastnho lidstv, spovajc v zapomnn na vlastn j ve slub, v pomoci a podpoe jinch. A tuto velkou duchovn ctnost zcela automaticky, a jen jakoby mimochodem generuje prav lska.

Ulechtil lska je toti zkladn kvalitou ducha a probouz se v ns istm citem lsky k partnerovi, k partnerce, k dtem, k sourozencm, k rodim, k ptelm, k vlasti a podobn. A tento siln cit lsky, akoli nehmatateln a neuchopiteln, ale pece tak neuviteln reln, formuje v lidech ty nejulechtilej vlastnosti, zmnn ve. Takov je tedy lska, kterou se prostednictvm ulechtilch cit projevuje nae nejvnitnj duchovn podstata.

Ale pozor! Lska me bt tak padl, neist, rliv, sobeck, nebo prodejn. Jak je to ale mon a kde se v lovku bere tento zkaen druh lsky?

Vznik v ns tak, e v naem nitru zane pevaovat rozumov sloka na osobnosti a spolu s pudy a patnm chtnm strhne pravou lsku z jej pvodn duchovn ulechtilosti. Tak je potom perla ist lsky nahrazena city neistmi.

Jako konkrtn pklad nm me poslouit teba prostituce, kter je parodi na lsku. Je vsmchem lsky. Prostituce je toti ist rozumovou kalkulaci s nejnimi pudy a jejm elem je finann zisk. No a symbolem takovto padl a nzk lsky bv erven neonov srdce nad vchodem do nevstince.

Srdce je vak symbolem citu. Je symbolem citov duchovnho lovka, jeho prav lska obdarovv svt tmi nejulechtilejmi lidskmi vlastnostmi.

Jakmile vak lid zanou ve svm nitru stavt do poped rozum a postav ho na nejvy msto sv osobnosti, chladn racionln vldce rozum strhne ist ctn lovka dol a s prav, ulechtil lsky vytvo jej rozumov pokivenou verzi. Tak pak vznik lska rliv, lska zvrhl, lska sobeck, nebo lska pud.

A tato neist lska, vytvoena patnm chtnm a nadazenm rozumu, sah pak svma pinavma rukama tak na symbol duchovnosti lovka, kterm je srdce. A v podob nenovho srdce nad vchodem nevstince z nj dl symbol zvrhlosti a nzkosti.

Prav lska je postavena na principu dvn a lska strena dol a zmaterializovan rozumem chce pedevm brt. Toto je nejjednodu kritrium pro odlien prav lsky od lsky padl a zkaen.

A mimochodem, kdy mluvme o srdci, a si kad ten prv v tto chvli, pi vysloven slov: "to jsem j" dobe vimne, kam bude smovat jeho ukazovek. Se stoprocentn jistotou prv do oblasti srdce. Do oblasti solar plexus, nazvan tak slunen plete, kde skuten reln sdl nae prav j. Nae duchovn jdro, komunikujc s nmi a projevujc se v ns ulechtilmi city. A tedy tak ulechtilou lskou.

Pokud ale chceme sv duchovn jdro vnmat a dit se jeho impulsy, mli bychom dbt na ti vci.

V prvn ad bychom nemli dopustit, aby se rozum stal pnem na osobnosti, protoe postupn zdegraduje ve citov v ns tak, jak jsme si to ukzali na nzornm pkladu lsky. To znamen, e z lsky ist a ulechtil udl lsku sobeckou, neistou, rlivou a podobn.

Zadruh bychom mli dbt, aby nae chtn bylo vdy jen dobr, no a zatet, aby nae mylenky byly vdy jen ulechtil.

Pokud splnme tyto ti body a budeme je stle dodrovat, umon nm to v kad chvli jasn vnmat impulsy naeho istho citu, kter k nm vysl nae nejvnitnj duchovn podstata. Tak se pak staneme lidmi ducha, lidmi citu a lidmi ist lsky. Tak se pak staneme skuten lidskmi bytostmi, ke kterm se nikdo z ns neme potat, dokud nezane naslouchat impulsm vlastnho ducha a dit se jimi.

A ukame si nyn jet jeden pklad velikosti citu a malosti rozumu. Bude jm umn. Konkrtn hudba. Teba hudba Vivaldiho, Bacha, nebo Mozarta. Jde o hudbu nadasovou, v kad dob ndhernou, a d se ci vnou.

Pro je tomu tak? Protoe v umn, a zvlt v hudb je dominantn cit. Protoe hudba je nm, co oslovuje zejmna n cit. A ndhern a ulechtil hudba vznik tak, e se autoi pi jejm komponovn zamili prv pes sv ctn smrem nahoru, a ve sv inspiraci zachycovali tny vych sfr. Zachycovali sfrickou hudbu ducha, znjc ve vinch, kterou pak zhmotnili a zmaterializovali do notov partitury.

No a takov hudba, pijat prostednictvm citu pak automaticky psob prv na city poslucha, a tedy na jejich ducha. Rozechvv v nich cosi krsnho, povznejcho a dv jim proctit a prot ndheru vysokch rovn univerza, kter ns svou ndherou volaj k sob.

A protoe duch je vn, propjuje hudb tak prvek vnosti. A proto dobr hudba nezestrne ani o sto, ani o pt set, nebo tisc let.

Pokud tuto skutenost srovnme teba s ist racionln rozumovm vrobkem, jakm je automobil, jeho ivotnost je podstatn ni. Zcela nov auto je po deseti letech ojet a po ticeti letech jde do rotu. Jde toti jen o rozumov materiln vrobek, a protoe materie nem v sob prvek vnosti ducha, smuje rychle k padku a zniku, kter m ve sv podstat zakdovn.

A proto racionalistick vrobek z kovu, plech, skla a plast, jakm je auto, m mnohem ni ivotnost ne hudba, napsna prostm perem na papr, kter vak v sob nese prvek vnosti ducha a proto je aktuln a sv i o tisc let.

Samozejm, me bt tak hudba padl, nzk a neulechtil. A to tehdy, kdy je inspirace jejho autora strena dol jeho vlastn rozumovost, jeho inklinovnm k nzkm pudm a jeho nzkm chtnm a nzkmi hodnotami. Toto ve strhuje osobnost autora hudby dol a on ve svm citovm zakalen erp prostednictvm sv tvr inspirace z nzkch sfr univerza.

Na zklad zmnnch dvou pklad, ili na zklad lsky a umn meme tedy vidt, jak vysokou hodnotu m vechno to, co je prodchnuto ulechtilm citem. Ulechtilm citem, protoe jen ulechtil city jsou projevem na nejvnitnj duchovn podstaty. A kdy jej impulsy vlome do ehokoliv, a u do lsky, nebo do hudby, nebo kdekoliv jinde, vdy vznikne nco krsn, ulechtil, povznejc a vn.

Pokud ale dopustme zakalen svho ulechtilho ctn tm, e klademe pli velk draz na rozumovou sloku sv osobnosti, nebo tm, e podlhme pudm, nebo tm, e nae chtn nen dobr, zneiujeme sv ctn tak, e jeho vnj projevy jsou pak u jen mlo ulechtil a jsou jen karikaturou toho, jak by ve mlo a mohlo bt.

Usilujme proto, aby byl cel n vnitn ivot ulechtil a aby z ns na zklad toho mohla proudit smrem zevnit navenek pouze pvodn ulechtilost a vzneenost naeho ducha, projevujc se teba v prav lsce, nebo v pravm umn, jako tak ve vech ostatnch vcech. Nebo absolutn vem vcem je schopen dt n duch svou ulechtilost mnohem vy rozmr, ne je tomu v dnen dob.

Nebo el tisce vc, vychzejcch z lid a vznikajcch lidskma rukama, nesou smutnou vnj pee zneitn citov schopnosti jejich ducha. A to pedevm proto, e lid nedbaj na istou a ulechtilost vlastnho vnitnho ivota, e podlhaj pudm a e jejich chtn nen vdy bezpodmnen pouze dobr.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
07.03.2019  18:06
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Katastrofa, zvan vnitn ivot jednotlivce!

Existuj vci nesmrn dleit, jejich dosah podceujeme. Vci, kterm nepikldme velk vznam, avak ve skutenosti prv oni zsadnm zpsobem ovlivuj cel n ivot. Nevdt o nich, nepikldat jim vznam a podceovat je pak mus mt nevyhnuteln katastrofln dopad na cel nae byt.

No a jednou z takovchto vc je tak n vlastn, osobn vnitn ivot, zahrnujc nae ctn a mylen. Abychom byli schopni pochopit, o em konkrtn je e, uveme si nzorn pklad:

Pedstavme si lovka, kter si koupil byt. Nov byt nejprve cel nanovo vymaluje a pak si do nj velmi uvliv a peliv vybr kad kus nbytku, aby ho ml co nejtulnj a aby se v nm co nejlpe ctil.

Pedstavme si ale jinho lovka, kter si tak pod byt, ale dle u jedn pln jinak, ne by bylo normln a sprvn. Jde toti na smetit, kde se probr a postupn zapluje svj byt starmi, pokozenmi, pinavmi a zapchajcmi vcmi.

Urit nen teba zdrazovat, kter z tchto dvou majitel novho bytu prov ve sv domcnosti vy kvalitu ivota. To je nm pece okamit kadmu jasn.

Nicmn paradoxn to, co je nm v tomto konkrtnm pkladu tak jasn, nm nen vbec jasn ve vztahu k naemu vlastnmu, vnitnmu ivotu. V tto oblasti toti jednme pln stejn, jako onen lovk, kter vn do svho bytu nejrznj odpad.

Nebo tak n vnitn ivot je mon povaovat za jaksi osobn, vnitn "bytov" prostor, do kterho s neuvitelnou lehkomyslnost a naivitou dovolujeme vstupovat t nejvt neistot a tomu nejvtmu balastu. Sv nitro toti dviv otevrme vem, i tm nejneistjm podntm, pichzejcm k nm zven. A ji prostednictvm knih, film, internetu, nebo mnoha jinch vc. A tento balast, odpad a neistota se pak stv soust naeho vnitnho ivota. Soust na vnitn domcnosti.

Mli bychom tedy u konen zat vnmat tak prostor naeho vnitnho ivota podobn, jako n osobn bytov prostor a mli bychom naprosto stejnm zpsobem rozhodovat, co si do do nj vneseme a co mus navdy zstat venku za dvemi.

Nae nitro je toti msto, kde m svj potek ve, co z ns vychz. A ji v podob slov, nebo v podob in. Vemu tomuto pedchz n citov, nebo mylenkov impuls.

Pokud ale mme sv nitro zavalen rznmi odpadky a pnou, jak pak mohou bt nae slova, iny a cel nae jednn? Pokud toti mme nae nitro neist, nevyhnuteln to ovlivuje kvalitu veho toho, co z ns vychz, protoe vychzet z ns me vdy pouze to, co je stejnorod kvalit naeho vnitnho ivota.

Vtina lid dneka, kte sice ij v tulnch a hezky zazench domcnostech vbec netu, e vnitn ij mezi pnou a odpadky, kter kvalitativn velmi negativn ovlivuj jejich osobnost, jako tak absolutn vechno, co z nich vychz.

Pro nejednme ve vztahu k "bytovmu" prostoru naeho vnitnho ivota stejn, jako kad normln lovk ve vztahu k vlastnmu bytu, kter si do nj vdom a dkladn vybr pouze vci krsn a vkusn, aby se mezi nimi dobe ctil?

lovk by proto ml do svho nitra vpoutt pouze to, co je hezk, dobr a ulechtil. A naopak, ml by brnit vstupu tomu, co je okliv, neist, nemravn, neulechtil, zvrhl a obscnn. Takovmu nemu by neml v dnm ppad dovolit vstupovat do osobnho prostoru svho vnitnho ivota. Mli bychom si tedy vdom vybrat! Vdom vpoutt do svho nitra pouze vci dobr a ulechtil, a nekompromisn pibouchnout dvee onoho pomyslnho bytu ped vm zkaenm a neistm, co by se chtlo dostat dovnit.

Nebo vdomm vbrem toho, co prostednictvm nejrozlinjch vnjch podnt vpoutme do svho nitra meme ze svho vnitnho ivota udlat ndhern a vkusn zazen byt, ve kterm se budeme vborn ctit. Nebo dokonce jsme z nj schopni udlat chrm!

Avak my z nj ve sv naivit a nevdomosti dlme msto pln nejrozlinj pny a odpadk. A naivn si myslme, e takov nco nem dn zsadn vliv na kvalitu celho naeho ivota. e to nem dn zsadn vliv na nai souasnost a nai budoucnost. Na celou nai osobnost a cel n osud.

Existuje mnoho lid, kte se aktivn sna hledat vchodiska z bdy a problm naeho svta. Jde o politiky, sttnky, vdce, urnalisty, nebo umlce. Jejich snahy jsou astokrt upmn, avak pesto nejsou schopni dt svtu jasn vize a najt cestu ke skuten lep budoucnosti.

Tito lid toti nevd, e zkladnm pedpokladem k tomu, aby jejich sil mohlo bt spn, je snaha o istotu a ulechtilost vlastnho vnitnho ivota. Pokud tak toti oni sami nein a podceuj to, okna bytu jejich vnitnho ivota jsou nevyhnuteln zanesen neistotou, pes kterou nen vbec vidt, nebo je vidt jenom velmi matn. A proto jim ani nelze nalzt a spatit pravou, pozitivn cestu vped.

Tuto pravou cestu vzestupu mohou toti nrodu a spolenosti ukzat pouze lid, jejich vnitek je ist! Lid, jejich okna bytu jejich vnitnho ivota jsou ist a proto pes n vid jasn a daleka. A tam, kam m lidstvo smovat a oni jsou schopni ho tam vst. Nikdo jin toho schopen nen! dn jin schopnosti a pedpoklady to nezaru!

Budoucnost a dobro lidstva jsou tedy pmo zvisl od istoty a ulechtilosti naeho vnitnho ivota. Jedin v tomto a v niem jinm se skrv nae nae lep, hez a lidsky mnohem hodnotnj budoucnost. Vechny ostatn cesty jsou jenom slepmi ulikami, po kterch je sice mon uritou dobu kret a na kterch se nm me i njakou dobu zdnliv dait, ale na jejich konci se vdy nachz neprostupn ze v podob nejrozlinjch kriz, reces, konflikt a agres.

N svt si toti mysl, e budoucnost je ve vzdlanosti a ve vd. V uench, vzdlanch a inteligentnch lidech. Toto je ale zsadn omyl! Pokud toti vnitek lid nebude ist, nen mon v dnm ppad zaruit, e vzdln, kterho se jim dostalo, bude opravdu pouito sprvn, ili ke prospchu vech.

Znamen to tedy, e jakkoli vysok vzdln, jakkoliv vysok poznatky a schopnosti budou lidmi vdy pouvny pouze zpsobem, pesn odpovdajcm kvalit jejich vlastnho vnitnho ivota. ili v souasnosti zpsobem ne nejistm, nejspravedlivjm a nejmorlnjm.

Nebo kad lovk me jednat pouze tak, jak mu dovoluje stav jeho nitra. Nijak jinak! To je logick zkonitost. Skuten realita je proto dnes el takov, e nekvalita vnitnho ivota vtiny lid navzdory vem naim poznatkm, znalostem, vzdlanosti a blahobytu smuje nai civilizaci do propasti.

love, jestli chce osobn pispt k tomu, aby se stal svt lepm mstem pro ivot, dbej o ulechtilost a istou svho vlastnho vnitnho ivota! Vpoutj do nj pouze to, co je dobr, pkn a ulechtil, a uzavrej ho ped nzkm a neistm. Vnitn se nezaobrej dnou neistotou a neiv ji! Tm velmi pome sob sammu, ale i celmu naemu svtu.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
31.01.2019  19:17
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Nebojte se! Je mon zlomit zl osud i patn zen hvzd!

V souasnosti je dost rozenm, neblahm zvykem obracet se na rzn vtce. Jde o spornou vc z nkolika dvod. Teba proto, e pedpov patnho osudu jet vbec neznamen, e vs zl osud tak postihne. Kad z ns je toti pnem nad vlastnm osudem a do takov mry, e ho doke zmnit v prav opak. A to dokonce i tehdy, kdyby mu njak vtec pedpovdl blzk netst.

A podobn je to tak s astrologickmi pedpovmi. lovk je toti za uritch okolnost schopen pekonat i objektivn negativn zen hvzd a odvrtit od sebe netst, kter bylo pro nj zapsno ve hvzdch. A takto je to tak s jinmi vteckmi pedpovmi, protoe kad z ns disponuje obrovskou silou, schopnou zlomit je. el, o tto sle nevme a nevyuvme ji.

Podvejme se proto nyn na dva pbhy z rznch historickch obdob a poznejme, v em spov ve zmnn sla a jak ji lze vyt.

Prvn pbh:

Jist ena byla u lkae a ten j diagnostikoval rakovinu, s prognzou dvou a t let ivota. Kdy vyla z ordinace byla v oku a toil se s n cel svt. Vyla na ulici a krela po n jako v njakm patnm snu. A najednou se ocitla ped dvemi kostela. Vela do nj a strvila v nm dv hodiny. A kdy vyla opt na ulici, s jistotou vdla, e nad nemoc zvtz a bude t.

Pbh druh:

Za dvnch as onemocnl jist idovsk krl. Dal si zavolat Hospodinova proroka a zeptal se ho, jestli se uzdrav, nebo zeme. Prorok mu ekl, e mu zbvaj posledn ti dny ivota. Po jeho slovech se krl obrtil ke zdi a modlil se:

"Pane, vm e jsem neil sprvn. Vm, e jsem provedl mnoho patnho a bval jsem nespravedliv. Vm, e jsem vdy poctiv nekrel Tvmi cestami a neil podle Tv Vle.

Pane, kdybys mi ale daroval jet nkolik let ivota, zmnil bych to. A zrove si nyn, ped tv smrti hluboko uvdomuji, kolik dobrho bych jet mohl vykonat pro vlastn nrod."

Prorok prv prochzel ndvom hradu a vychzel na ulici, kdy najednou v sob jasn zaslechl Pnv hlas: "Obra se a jdi za krlem. Vyslechl jsem jeho modlitbu a dvm mu sedm let ivota".

Ano, tete dobe! I kdyby vm samotn prorok Hospodinv pedpovdl vai smrt do t dn tak, jak je to zaznamenno v Bibli, jste schopni to zmnit! Je vak ale samozejm nutn ujasnit si, za jakch okolnost a jakm zpsobem.

Zaprv je teba zdraznit, e byly schvln uvedeny dva pbhy. Jeden z dvn minulosti a jeden ze souasnosti, aby nm bylo jasn, e tyto vci stle funguj absolutn stejn, bez ohledu na stalet, nebo tiscilet. A jak asi konkrtn to funguje, naznauje pbh o idovskm krli. No a nco velmi podobn musela po dobu dvou hodin, strvench v chrmu uinit tak pan z naeho druhho pbhu ze souasnosti.

O celkem konkrtn tu tedy jde?

Kad lovk kr svm ivotem uritou cestou. Cestou urit konkrtn, specifick hodnotov orientace. Pokud je jeho hodnotov orientace negativn, falen a pokiven, mus to dotynho nevyhnuteln dve, nebo pozdji uvrhnout do netst, do nemoci, nebo do jinch, vnch osobnch problm.

Nesprvn hodnotov orientace znamen podlhn nenvisti, zvisti, chamtivosti, bezohlednosti, nespravedlnosti, neestnosti, nemorlnosti, vnitn neistot, li, podvodu, bezduchmu materialismu a mnoha jinm, podobnm negativnm vlastnostem. Pokud m nkdo schopnost nahlet do ivota a do osudu takovho lovka, mus v nm nutn vidt blc se netst, nemoc, nebo i smrt, ke kterm dotyn s jistotou smuje svou vlastn, nesprvn nastavenou hodnotovou orientac.

Za dan situace mus bt potom samozejm pedpov budoucnosti zcela logicky velmi negativn, a to a u ve vtm, nebo menm asovm horizontu. ivot dotynho toti smuje prv k tomuto cli jako po ocelovch kolejch.

Nicmn v moment, kdy se dozv, jak osud ho ek, m dv monosti. Hodnotov, vnitn i navenek setrvat na sv nesprvn cest a tm dojt k osudu, kter byl pedpovzen, m se proroctv napln.

Druh monost spov v pesmrovn vhybky ve form hodnotovho peorientovn se na mnohem pozitivnj drhu. A tato okamit, zsadn a pozitivn zmna ivotnho smrovn mus mt okamit tak radikln odlin, konen dsledky. Dsledky, samozejm mnohem pozitivnj, co znamen, e pvodn negativn pedpov se nenapln.

Je to cel pesn tak, jako kdy vlak, jedouc do zhuby, pehod na sv cest vhybku, m zmn smr a zhub se vyhne. Jakkoliv patn vtba se pak stv bezpedmtnou a nevypln se.

Znamen to tedy, e dn patn osud, dn vyzaovn hvzd, ani dn negativn vtby nemaj nad lovkem moc, pokud sebere jejich varovn vn a zsadnm zpsobem zmn svou dosavadn hodnotovou orientaci, kter ho vede do netst. Pokud ji ale nezmn, negativn proroctv bude pravdiv a vypln se.

Vrame se vak jet k obma naim pbhm, ale zejmna k tomu o idovskm krli a ukame si, v em se skrv nejzsadnj klov moment pedpokladu vtzstv nad jakoukoli negativn prognzou, vtbou, nebo proroctvm.

Onen klov moment spov ve spojen vle lovka s Vl Stvoitele! V odhodlan lovka t a dit se Vl Nejvyho, protoe dosavadn ivot podle jeho vlastn vle ho pivedl na pokraj netst.

Nebo Vle Pna, kter byla lidem zprostedkovna ve form Mojova Desatera a Jeova uen jim ukazuje cestu dobra. Ukazuje jim cestu pozitivn hodnotov ivotn orientace, kter neme nikoho, kdo po n kr, pivst k niemu jinmu, ne k mru, tst a k dobrmu osudu. Vli Nejvyho, jasn definovanou do srozumiteln podoby pro novodobho lovka meme najt tak v Poselstv Grlu.

No a ve zmnn idovsk krl, nebo pan ze souasnosti nemocn na rakovinu, dokzali uskutenit takovou zsadn promnu vlastn hodnotov orientace, spovajc v odvrcen se od svch dosavadnch falench cest a v odhodln t po novm. V odhodlni ztotonit svou vlastn vli s Vl Nejvyho a s jeho poadavky vi vem lidskm bytostem, kter jsou obsaeny v Desateru a v Jeov uen. Takto dokzali zmnit svj osud.

No a tmto zpsobem je kad z ns schopen zmnit svj vlastn osud. Tmto zpsobem je lidstvo schopno zmnit osud vlastn civilizace, kter se v souasnosti t do zhuby po eleznch kolejch nesprvn hodnotov orientace. Zhubu lidstvu pedpovdli nespoetn prastar i novj proroctv. A tato proroctv se budou muset nevyhnuteln vyplnit, pokud lid nezmn sv nesprvn, patn a falen hodnotov smovn.

Zle jen na ns, a d se ci, e na kadm jednotlivci, zda se negativn proroctv vypln, nebo ne. Pokud ve pjde tak, jako dosud, napln se urit!

Pokud ale chceme, aby se osud na civilizace zmnil, musme nutn zmnit smr sv cesty, a to zsadn zmnou na zkladn hodnotov orientace, protoe jedin tmto zpsobem zmnme tak charakter clov stanice, ke kter nakonec dojdeme. Jedin takto se meme vyhnout netst, katastrof a tragdii nevdanch rozmr.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.

 
Datum:
15.01.2019  12:46
Od:
Ji (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Pod Bohem je poteba si pedstavit stvoen vesmru.To se mue nazvat Vehomra,Bh atd.
Pinou a tvrcem vesmru je inteligentn, nehmotn, mocn a nemnn bytost, kter existovala v bezasm, vnm stavu ped potkem vesmru. To je dostaten blzko tradin idovsko-kesansk pedstav Boha, take meme oprvnn dojt k zvru, e Bh opravdu existuje.
To znamen,e jsme vichni svobodn bytosti a nepotebujeme dn nboenstv,politiky a nepotebujeme,aby nm kdokoliv vldnul.Bh je v ns.
Doporuuji k pochopen se podvat zde:
https://allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti
 
Datum:
14.01.2019  16:22
Od:
Voouch (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Bh nen skutenej ;)
 
Datum:
13.01.2019  22:20
Od:
Ji (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Je Kristus pochz ji 3000 let p.n.l.Dve ml jin jmna. Hor. Je to slunen bh Egypta asi kole 3000 p.n.l. On je Slunce ; polidtn, a jeho ivot; je sri alegorickch mt zahrnujcch pohyb Slunce na obloze. Ze starch egyptskch hieroglyf vme o tomto slunenm mesiovi dost. Tak napklad Hor, pedstavujc Slunce a svtlo, ml neptele jmnem Set. A tento Set byl personifikac temnoty a noci. Metaforicky vzato, kad rno vyhrl Hor boj se Setem, zatmco veer vtzil Set a poslal Hora do podsvt. Je dleit si uvdomit, e;tma vs. svtlo;, i;dobro sv. zlo;, je jednou z nejastjch; mytologickch dualit a je na mnohch rovnch vyjadovan a dodnes. Ve strunosti je Horv pbh tento: Hor se narodil 25. prosince pann jmnem Isis-Meri. Jeho zrozen doprovzela hvzda na vchod, a po svm narozen, byl uctn temi krli. V 12 letech byl zzranm dtskm uitelem a v 30 letech byl poktn osobou jmnem Anup, m se zaala jeho vlda. Hor ml 12 uednk s ktermi cestoval, konal zzraky jako uzdravovn nemocnch, nebo chze po vod. Hor ml mnoho pezdvek jako Pravda, Svtlo, Bohem pomazan syn, Dobr past, Bernek Bo, a mnoho jinch. Po Typhonov zrad, byl Hor ukiovn, pochovn ti dyny a pak vzken. Tato Horovy atributy, i u jsou originln anebo ne, se zdaj petrvvat v mnoha kulturch. U mnoha jinch boh nachzme stejnou mytologickou strukturu. Atria z Phyrgia (ecko 1200 p.n.l.), narozen z panny jmnem Nana 25. prosince, ukiovn a uloen do hrobu a po tech dnech, vzken. Krna z Indie (900 p.n.l.), porozen pannou Dvak s hvzdou na vchod, signalizujc jeho pchod, konal zzraky se svmi uednky, a po smrti byl vzken. Dionsos z ecka (500 p.n.l.) porozen pannou 25. prosince, byl uitelem na cestch, konal zzraky jako promnu vody ve vno, ml i pezdvku ;Krl krl; ;Jedin Bo syn;,;Alfa a Omega; a mnoho dalch. A po sv smrti byl vzken. Mythra z Persie (1200 p.n.l.) porozen pannou 25. prosince, ml 12 uednk a konal zzraky, a po svoji smrti pochovan na 3 dny a potom vzken. Byl tak znm jako Pravda;Svtlo; a mnoho dalho.
 
Datum:
12.01.2019  22:50
Od:
Ji (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Bible nen nic jinho, ne astro-teologick literrn hybrid, podobn jako vechny nboensk mty pedtm. Ve skutenosti je mon najt penosy vlastnost, jedn postavy na druhou postavu i v samotn Bibli.
Ve Starm zkon je pbh o Josefovi. Josef byl Jev prototyp. Josef se narodil zzrakem, Je se narodil taky zzrakem. Josef ml 12 bratr, Je 12 uednk. Josefa prodali za 20 stbrnch, Jee za 30 stbrnch. Bratr Juda chtl prodat Josefa, uednk Jd prodat Jee. Josef zaal pracovat jako 30-let, Je zaal pracovat taky jako 30-let. A paralely pokrauj.
A existuje vbec njak nebiblick zmnka o lovku jmnem Je, synovi Marii, kter cestoval s 12 uednky, lil lidi a dla zzraky?
V stedomo tehdy ilo mnoho historik, i u bhem ivota Jee nebo krtce po nm. Kolik z nich dokumentovalo jeho osobu?
Ani jeden!
Abychom byli fr: neznamen to, e obrnci Jee nkdy tvrdili opak.
Obyejn se na dkaz Jeovy existence uvd 4 historici:
Plinius mlad, Suetonius a Ticitus jsou prvn ti.
Kad z jejich zmnek se skld pinejmenm z nkolika vt a odkazujc jen na slovo Kristus. To vak nen jmno, ale titul. Znamen Pomazan
tvrt zdroj je Josefus, a ten se u ped stoletmi ukzal jako podvrh. Bohuel, stle je citovan jako pravdiv zdroj.
Mon si pomyslte, e o chlapkovi, kter zemel a ped oima vech vstal z mrtvch, vystoupil na nebesa, vykonal plno zzrak, za kter ho velebili, by mla bt nkde njak zmnka.
Nen, protoe po prozkoumn dkaz je velmi vysok pravdpodobnost, e osoba jmnem Je nikdy neexistovala.

 
Datum:
12.01.2019  22:42
Od:
Ji (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Bible nen nic jinho, ne astro-teologick literrn hybrid, podobn jako vechny nboensk mty pedtm. Ve skutenosti je mon najt penosy vlastnost, jedn postavy na druhou postavu i v samotn Bibli.
Ve Starm zkon je pbh o Josefovi. Josef byl Jev prototyp. Josef se narodil zzrakem, Je se narodil taky zzrakem. Josef ml 12 bratr, Je 12 uednk. Josefa prodali za 20 stbrnch, Jee za 30 stbrnch. Bratr Juda chtl prodat Josefa, uednk Jd prodat Jee. Josef zaal pracovat jako 30-let, Je zaal pracovat taky jako 30-let. A paralely pokrauj.
A existuje vbec njak nebiblick zmnka o lovku jmnem Je, synovi Marii, kter cestoval s 12 uednky, lil lidi a dla zzraky?
V stedomo tehdy ilo mnoho historik, i u bhem ivota Jee nebo krtce po nm. Kolik z nich dokumentovalo jeho osobu?
Ani jeden!
Abychom byli fr: neznamen to, e obrnci Jee nkdy tvrdili opak.
Obyejn se na dkaz Jeovy existence uvd 4 historici:
Plinius mlad, Suetonius a Ticitus jsou prvn ti.
Kad z jejich zmnek se skld pinejmenm z nkolika vt a odkazujc jen na slovo Kristus. To vak nen jmno, ale titul. Znamen Pomazan
tvrt zdroj je Josefus, a ten se u ped stoletmi ukzal jako podvrh. Bohuel, stle je citovan jako pravdiv zdroj.
Mon si pomyslte, e o chlapkovi, kter zemel a ped oima vech vstal z mrtvch, vystoupil na nebesa, vykonal plno zzrak, za kter ho velebili, by mla bt nkde njak zmnka.
Nen, protoe po prozkoumn dkaz je velmi vysok pravdpodobnost, e osoba jmnem Je nikdy neexistovala.

 
Datum:
12.01.2019  22:31
Od:
Ji (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Kesansk vra je parodie na uctvn Slunce, kter z nho udlali osobu, nazvali ho Kristus, a uctvali ho, tak jako pvodn uctvali Slunce.

Thomas Paine, 1737 - 1809

Nechceme bt zl, jen se chceme dret fakt. Nechceme se nikoho dotknout, jen chceme bt akademicky korektn v tom, emu rozumme a co povaujeme za pravdiv. Kesanstv jednodue nen zaloen na pravd.

Kesanstv nen nic jinho, ne politick pbh z dob starovkho ma. Ve skutenosti byl Je slunenm bohem gnostick kesansk sekty, a jako vichni pohant bohov, byl mtickou postavou. Politick rozhodnut udlalo z Jee historickou postavu, a to kvli zskn moci.

Roku 325 csa Konstantin uspodal v m Micejsk koncil. Na tomto setkn byly pijat politicky motivovan kesansk doktrny, a tak zaala dlouh historie kesanskho prolvn krve a duchovnch l. A dalch 1600 rok m drel politickou moc nad celou Evropou a pivedl ns do temnch vk, provzench kickmi vpravami a Inkvizic.

Kesanstv, stejn jako jin teistick systmy vry, jsou nejvtm podvodem vk. Slou k odpoutn lid od prody a sebe navzjem. Podporuj slepou oddanost autorit. Sniuj lidskou zodpovdnost tvrzenm, e „vechno ovld Bh“, a tyto odporn zloiny mohou bt ospravedlnn v jmnu Boch zmr. Ale hlavn posiluj ty, kte znaj pravdu, ale pouvaj mty na ovldnut a manipulaci spolenosti.

Nboensk mtus je nejsilnj nstroj v djinch a slou jako psychologick pda, na kter mohou kvst dal mty.„Mtus je nco, emu mnoho lid v, ale pitom to nen pravda. V hlubm nboenskm smyslu, slo mtus jako smrovac a mobilizan pbh pro lidi. Nezle na jeho souvislosti s realitou, ale na jeho funkci. Pbh neme slouit elu, jestlie mu neuv irok spolenost, komunita, nebo nrod. Nkterm lidem nen po chuti, kdy chce nkdo diskutovat o pravdivosti mtu. Strci vry nevstupuj do takovch diskuz. Ignoruj je, nebo je prohlauj za rouhastv.“
http://www.matrix-2012.cz/index.php/911-93/1584-duch-doby-i
 
Datum:
13.12.2018  17:06
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Nco zsadnho o Stvoiteli, ureno ateistm

Mil ateist, materialist a vichni ostatn, kte se z jakhokoliv dvodu stavte proti existenci Stvoitele vte, pro nejste schopni ho vnmat? Vte, pro se domnvte e neexistuje, a sv myln domnnky se tak vehementn drte? Tento text vm d odpov.

Pochopen se skrv v poznn principu klasickho rozhlasovho vysln. Existuje mnoho rznch typ rdi, kter vyslaj v rozhlasovm teru na rznch vlnovch dlkch. Nebo jinak eeno, na rozlinch frekvencch. Kdo chce poslouchat rdio dle vlastnho vbru, mus vlastnit rozhlasov pijma a na nm si naladit pslunou frekvenci. Pokud bude mt ist pjem a rozhlasov signl mu nebude nic ruit, me pak neruen poslouchat vysln zvolen rozhlasov stanice.

No a tento jist princip funguje tak ve vztahu ke Stvoiteli, jeho jsoucnost vyzauje, nebo vzhledem k naemu pkladu o rozhlase vysl na zcela konkrtn a specifick frekvenci. Kad, kdo chce zachytit jeho vyzaovn, nebo vysln, se prost mus naladit na stejnou vlnovou dlku. To vak ale zrove znamen, e kad jedinec, kter nen schopen, nebo ochoten naladit se na odpovdajc frekvenci, neme v dnm ppad jeho vysln zachytit.

A pesn toto je ppad materialist a ateist, jejich osobnost je vnitn naladna na pln jin frekvence, ne je frekvence vysln Stvoitele. Proto zcela logicky jeho vysln nezachytvaj.

Avak na zklad toho, e jsou oni sami neschopn sprvn se naladit nelogicky tvrd, e dn Stvoitel neexistuje. Nebo oni pr nikdy dnho Stvoitele nevidli, ani neslyeli. Nechtj toti pochopit, e hlavn pina spov v nich samotnch. V jejich osobn neschopnosti naladn se na odpovdajc frekvenci pesn tak, jak je tomu pi rozhlasovm vysln. A proto jsou pesvdenmi ateisty a materialisty.

Takov je realita, ale abychom neskonili pouze pi jejm konstatovn ukame si, jakm zpsobem by se mohli tito materialistit a ateistit lid dokzat naladit na odpovdajc vlnovou dlku a zachytit vyzaovn jsoucnosti Stvoitele, na zklad eho by sami v sob poznali, e skuten existuje.

Absolutn prvnm a zsadnm krokem je vbec piputn reality existence Stvoitele. Nebo pokud napklad pro porovnn ji v zsad nevme, e existuje njak esk rozhlas s velkm mnostvm pracovnk, kter vysl tyiadvacet hodin denn, pak si ani nekoupme rozhlasov pijma. Pak se ani nenaladme na frekvenci eskho rozhlasu a proto si nikdy v ivot dn jeho vyslan nevyslechneme.

Absolutn prvn podmnkou je tedy piputn monosti, e Stvoitel existuje. A kdy u tedy tuto monost v zsad striktn neodmtme, druhou podmnkou je pozen rozhlasovho pijmae.

S tm si vak nemusme dlat starosti, protoe onm pijmaem je nae vlastn osobnost. Jsme jm my samotn, konkrtn nae vdom. A protoe tento druh rozhlasovho pijmae vlastn automaticky kad z ns, zbv u jenom jeho naladn na odpovdajc vlnovou dlku. Jeho naladn na odpovdajc frekvenci.

Zde je vak trochu rozdl, protoe ovladaem rozhlasovho pijmae dokeme naladit poadovan vysln okamit, zatmco naladn na osobnosti na frekvenci vyzaovn Stvoitele je proces ponkud dlouhodobj. Spov v pochopen, e Stvoitel pedstavuje uritou kvalitu a tato kvalita tvo tak podstatu jeho vyzaovn. Stvoitel zasteuje nejvy kvalitu dobra, lsky, spravedlnosti, ist ulechtilosti a vech ostatnch vysokch a vzneench ctnost, jako je estnost, nezitnost, skromnost, lidskost, a tak dle, a tak dle. Vechny tyto a jim podobn prvky tvo podstatu vyzaovn Nejvyho a jsou od nj smrem ven neustle vyslny do celho stvoen.

No a kad, kdo se chce naladit na tuto frekvenci a zachytit toto vysln, mus zat ladit svj pijma, ili svou osobnost a sv vdom do souladu s principy dobra, spravedlnosti, pomhajc lsky a ist ulechtilosti. A m vce se bude lovk vnitn stvat prv takovm, tm jasnji a istji bude zachycovat "rozhlasov signl" vysln Stvoitele do stvoen.

Na samm zatku, kdy nae osobnost stoj jet mimo zkladnch princip vyzaovn Stvoitele, zmnnch ve, budeme nutn zachycovat pouze um pesn stejn, jako kdy ladme rozhlasov pijma a nememe na nm nic chytit. Pokud ns to ale neodrad a svou osobnost a sv vdom budeme dle postupn ladit do souladu se zsadami vyzaovn Stvoitele, zaneme v "rozhlasovm teru" nco zachytvat. Bude to sice zpotku jen slab a nejasn, budou to jen nejasn zblesky a slab tuen, ale pokud neustaneme ve svm sil o dosaen osobn ulechtilosti, bude se n rdiov signl stvat stle jasnjm a silnjm.

Znamen to tedy, e mrn s rstem dobra, spravedlnosti, lsky a ulechtil istoty v lovku roste tak jeho schopnost zachycovat vysln, nebo vyzaovn veobshlho principu Dobra, Spravedlnosti, Lsky a nejvzneenj ulechtilosti Stvoitele. No a lidsky dokonal jedinec, skuten pevn stojc v tchto principech zachycuje ji jen ist a jasn signl. Jasn vnm vyzaovn a jsoucnost Nejvyho, protoe se dokzal ve strukturch sv osobnosti a svho vdom dokonale naladit na frekvenci jeho vysln. Pro takovho lovka jsou pak smn, ale zrove tak smutn vechna tvrzen nevdomch, e Stvoitel neexistuje, protoe on pece jasn vnm jeho vyzaovn. Asi tak, jako kad z ns jasn sly vysln eskho rozhlasu, kdy na nj sprvn naladil svj rozhlasov pijma.

Lid, ijc na zemi jsou jako rozhlasov pijmae, kter jsou v souasnosti naladny na rzn rozhlasov stanice. Charakter jejich osobnosti, charakter jejich vdom, jejich mylen a jejich hodnoty pedstavuj frekvenci, kter uruje, o jak konkrtn rozhlasov stanice jde. Nejvce lid dneka poslouch rozhlasovou stanici "Penze", protoe prv na jej frekvenc se pohybuje jejich mylen, vdom, vnmn svta a ebek hodnot. Dal nejposlouchanj rozhlasovou stanic je rdio "Uvn si", na jeho vlnovch dlkch se tak pohybuje obrovsk mnostv lid. A mezi dal poslouchan rozhlasov stanice pat rdio "Smyslov poitky", rdio "Majetek", rdio "Karira", rdio "Materialismus", rdio "Osobn prospch", rdio "Zisk", rdio "Konzumn zpsob ivota" a mnoh jin, podobn vyslae. Lid je poslouchaj, protoe prv na jejich vlnov dlce jsou oni sami hodnotov a osobnostn vnitn naladni.

A mnoz vrn posluchai vech ve zmnnch rdi jsou ateisty a materialisty, kte tvrd, e dn rdio "Stvoitel" neexistuje.

Mil zbloudn ptel, neexistuje, protoe jste naladni na pln jinch frekvencch a na zcela jinch vlnovch dlkch. Kdybyste se vak dokzali vnitn hodnotov peladit na frekvence rdia "Stvoitel", zcela urit byste tak vy zachytili jeho vysln pesn tak, jak v souasnosti zachycujete a poslouchte mnoh jin, mnohem podadnj rdia.

Ve je v rukou lovka. Pouze on sm svm hodnotovm zamenm a charakterem svho mylen uruje frekvenci, na zklad kter bude k nmu proudit vdy urit druh vysln, nebo zen. Existuj frekvence nzk a frekvence vysok. A existuje tak frekvence nejvy, kterou je Stvoitel.

Kdo vak nen schopen se na ni naladit, nebo se na ni naladit nechce, ten a radji ml, protoe svma slovy o neexistenci Stvoitele dv jasn svdectv o vlastn hodnotov nedostatenosti, kter jedin jemu sammu osobn znemouje navzat spojen s vyzaovnm Nejvyho, a tak se pesvdit, e skuten existuje.

PS. Tento text je zrove tak odpovd na to, pro Stvoitele nelze nalzt ist rozumem, ani vdeckm bdnm tak, e se staneme vzdlanmi lidmi, nebo erudovanmi vdci. Stvoitele lze hledat a najt pouze morln a mravn tak, e se staneme morlnmi a mravnmi lidmi. Jedin toto nm me otevt brny k poznn Boha.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>