Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
o, alebo kto je Boh?
Datum:
01.05.2023  20:02
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Sprvci ctnost aluj lidstvo!

ijeme v mnohem zzranjm stvoen, ne si myslme. ijeme ve stvoen a pohdkov zzranm. Nai pedkov mli vdomost o jeho prapvodn zzranosti. Jako poselstv pro dal generace ji vkldali do mytologi, bj, povst a pohdek. Postupnm rozvojem rozumov racionality se vak toto zzran poznn ztrcelo a ztratilo se a do takov mry, e my v souasnosti povaujeme vechny postavy dvnch mytologi, bj a pohdek za vmysl.

Zan vak nov doba, ve kter pod tlakem Boho Svtla zan kolsat a hroutit se pcha rozumu, kter lidem zastr vhled na prapvodn krsu a a pohdkovou zzranost stvoen. Za rachotu hroutcch se zd veho, eho doshla a vybudovala lidsk rozumov pcha, zan bt stle jasnj skuten pravda byt, kter vdy byla a vdy zstane pouze pravdou srdce, ducha, citu, svdom a intuice. Aktivujme proto tak nyn svj cit a svou intuici, a seznamme se s existenc sprvc ctnost, kte aluj lidstvo.

V naem stvoen existuje vdom osobn ivot i tam, kde bychom ho neekali. Tak je tomu i v ppad ctnost, kter lid obecn povauj jen za urit pojmy a urit kvality lidsk osobnosti.

Ctnosti vak ij! Jsou zosobnny! Znamen to, e kad ctnost je relnou ivou bytost. Bytost, ztlesujc a zosobujc konkrtn ctnost. Nai pedkov mli tuto znalost a abychom to my dnes pochopili, uveme si ukzkov pklad z dvn minulosti.

Ve starovkm ecku byla Pallas Athna bohyn moudrosti. Nebo jinak vyjdeno, byla sprvkyn ctnosti moudrosti. Byla ivm zosobnnm ctnosti moudrosti, kterou byli starovc ekov schopni vnmat.

A tuto ivou ctnost, toto iv zosobnn konkrtn ctnosti v podob reln bytosti, nazvali bohyn. Bohyn Pallas Athnou. Bohyn ji nazvali proto, e pro n v t dob pedstavovala to nejvy a nejvzneenj, co byli schopni vnmat. Ve skutenosti vak nejde o dn „bohy“ a „bohyn“, ale o bytosti, kter jsou ivm zosobnnm konkrtnch ctnost. A protoe ctnosti jsou nco, co je krsn, vzneen a ulechtil, je samozejm, e bytosti, zosobujc ctnosti jsou mimodn krsn a vzneen. A prv pro jejich nadpozemskou krsu byly starovkmi eky nazvny „bohy.“

Vme, e v dvnm ecku existovalo mnoho filozofickch kol, kter se zabvaly zkladnmi otzkami byt a hlednm moudrosti. A prv skrze vn vnitn hledn prav moudrosti dolo k relnmu spojen s ctnost moudrosti. Prv proto, e moudrost eck filozofie byla inspirovna pmo sprvkyn ctnosti moudrosti, doshla eck filozofie tch vek, kterch doshla.

A te, kdy jsme seznmili s tm, jak to funguje, se vrame opt do souasnosti, protoe tyto vci nikdy nepestaly fungovat a funguj tak dnes. A funguje to tak, e kad lovk, kter intenzivn tou po nem svtlm a ulechtilm, po njak ctnosti, kad takov lovk okamit nachz vnitn spojen se sprvkyn, nebo sprvcem dan ctnosti. Svou touhou dospje ke vzjemnmu spojen a po vlknu tohoto spojen zane k nmu okamit pichzet svtl sla, kter jej posiluje v jeho probuzen intenzivn touze po nem svtlm, istm a ulechtilm. lovk tak dostv slu a pomoc k tomu, aby se v nm jeho ist touha stle vce rozvjela, stle vce slila, a nakonec, aby se v lovku, v jeho dui a v jeho osobnosti rozhoela jako jasn svtlo. Tak se lovk stv ctnostnm a dosahuje ctnost.

Lid mus vdt, e usiluj-li o vci ist a svtl, okamit se s nimi spojuj sprvci danch ctnost a vemon jim pomhaj, posiluj je a inspiruj je k tomu, aby nakonec tchto ctnost doshli.

Je vak teba zdraznit, e spojen se sprvci ctnost nelze doshnout njakou letmou mylenkou. Mus to bt hlubok vnitn touha, kter nen jen nm ojedinlm, ale je trval a opravdov

Do jak mry trval a do jak mry opravdov by to mlo bt, mohou lid snadno poznat podle svch materilnch tueb a pn. Podle toho, jak napklad tou po novm chytrm telefonu, po atraktivn dovolen, po pknm aut a po mnoha jinch materilnch vcech. Tou po nich vn, dlouhodob a trvale, a z nich nakonec nkter tak reln zskaj.

A te pozor! Kdybychom projevili stejnou intenzitu, stejnou vnost, stejnou trvalost a stejnou snahu o dosaen njak ctnosti, pesn tak, jak to dlme u vc materilnch, doshli bychom ji a stali bychom se ctnostnmi. Sprvci ctnost jen na to ekaj! ekaj na opravdovou, vnou a trvalou snahu lid po dosaen ctnost, aby jim na zklad n mohli zat intenzivn a vemon pomhat k tomu, aby zvolenou ctnost nakonec nabyli.

el, lid si vybrali cestu dosahovn materilnch hodnot a ne cestu dosahovn hodnot vnch. Ne cestu rozvjen a nabvn ctnost, kter se stanou trvalm duchovnm pokladem due a due si je vezme s sebou i na druh svt. Lid se pacht po materilnch hodnotch, z nich si vak ani jednu jedinou neseberou na druh svt. Proto tam vlastn vinou odchzej chud, jako posledn ebrci. Nebo skuten a prav bohatstv spov jen v ctnostech, kter jsme nabyli. Ale protoe je nechceme, nenabvme a neusilujeme o n, zstvme duchovn nesmrn chud. A vichni sprvci a sprvkyn ctnost se stvaj ivou obalobou lidstva, kter nevyuv jejich potencil, jejich pomoc a jejich slu, schopnou katapultovat osobnost lovka do duchovnch vin. Bl se vak doba, kdy se budeme muset vnitn otevt vem poehnnm, pichzejcm z Vin, protoe v budoucnu budou moci na zemi i ve stvoen t a pet pouze lid ctnostn.

Ctnosti lze rozdlit na ensk, musk a univerzln.

Mezi ensk ctnosti pat napklad cudnost, pvab, plodnost, matestv a podobn. Mezi musk ctnosti pat sla, neohroenost, obratnost, prav vdcovstv a jin.

Mezi univerzln ctnosti pat spravedlnost, estnost, istota, inorodost, mrumilovnost, stdmost, srdenost, pokora, lska k blinm, lska k Bohu, moudrost, pe, ple, nadje, ptelstv, pravdivost a jin.

Je vak teba zdraznit, e absolutn dn siln mylenka a dn siln chtn k dobrmu, smujc k inu, nezstv ve stvoen bez odezvy, opory, podpory a pomoci. dn lovk v tomto smru nezstv nikdy osamocen. Ba dokonce lze ci, e za kadm lovkem v jeho dobrm chtn stoj vechny sly vesmru a vemon jej v nm podporuj.

A zcela na zvr jet objasnn toho, jak je souvislost mezi sprvci ctnost a jedinm Bohem. Stvoitel je zdrojem a pramenem vech ctnost. V nm jsou obsaeny a z nj vychzej. Vychzej z nj jeho vyzaovnm.

A toto vyzaovn, klesajc dol, se postupn v jednotlivch rovnch stvoen ochlazuje a rozvtvuje. Vznikaj z nho vysok bytosti, zahrnujc v sob vysok ctnosti. pln prvn takovou bytost je napklad Krlovna Nebes, kter je zosobnnm enstv a zosobnnm vech enskch ctnost. Vyzaovn Krlovny Nebes proud dol, kde se postupn vtv na jednotliv sti, zosobnn konkrtnmi ivmi bytostmi. A takovmto zpsobem to proud a zcela dol, ke sprvkynm a sprvcm ctnost, nachzejcm se v blzkosti pozemskch lid.

Obrazn si to meme pedstavit jako strom, obrcen smrem dol. Kmen je Stvoitel, obsahujc v sob pln vechno. Hlavn a nejhrub vtve jsou nejvy bytosti, kter zosobuj souhrn nejzkladnjch ctnost. A z tchto tlustch vtv vyrstaj ten vtve, z nich jet ten a z nich pln nejten. V kad rovni obrovskho stvoen se zkladn ctnosti stle vce rozvtvuj, a do pln nejmench vtviek jednotlivch sprvc a sprvky ctnost, stojcch v blzkosti lid. Prostednictvm nich me najt kad lovk na zemi i kad lidsk due v blzkosti zem oporu a pomoc pro ve ist a svtl, eho chce doshnout, a o co usiluje. Pouze to mus bt opravdu svtl a opravdu ist, protoe nic neistho a nzkho neme najt dn spojen se strci ctnost, a tedy ani dnou podporu.

Vechny tyto skutenosti jsou obrovskou obalobou pozemskch lid, protoe kdyby chtli, kdyby jen trochu vc chtli, mohli bt u dvno svtl, ist a ctnostn. A prv proto, e takov nejsou a stle nechtj bt, pichz velk oista zem a nehodnho pozemskho lidstva.

ve spoluprci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 
Datum:
25.11.2022  18:51
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Zvednte hlavy vzhru! Svtlo Bo pichz!

Pi pohledu na souasn negativn dn, kter zaalo pandemi a s n souvisejcmi opatenmi, a pokrauje vlkou a s n spojenmi sankcemi, inflac a energetickou kriz se zd bt naprosto neopodstatnn tvrdit, e Svtlo pichz. Zd se to bt nesmysl, protoe n materiln svt se propad do stle vt negativity.

A pece je to pravda! Pece pichz Svtlo Bo a ve, co se dje kolem ns, nen toho popenm, nbr potvrzenm! Jen je teba se na to dvat sprvnm zpsobem. ili z pohledu Svtla, proudcho Shora, a ne z materialistickho pohledu lovka, upenho k zemi, pro kterho nic krom materie neexistuje. Kter nic nev a netu o mohutnch djch, probhajcch v jemnjch rovnch, nachzejcch se nad rovn nejhrub materie.

Podvejme se proto nyn sprvnm zpsobem na to, co se ve skutenosti dje a pochopme vnost dnen doby.

To, e se nco vjimenho dje a zaalo dt, u pece vid i kad materialista s trochu otevenma oima. Vid, e do pandemie byl ivot pln jin a pchodem pandemie se vechno jakoby zaalo hroutit. Jakoby se vechno patn, co na zemi existuje, zaalo stle vce koncentrovat, a v podob nejrznjch netst, katastrof a kriz dopad na jednotliv nrody i na cel lidstvo.

Nco vjimen se vskutku dje a je to zpsobeno Svtlem. Svtlo pichz shora od Pna a tla vechno patn stle vce dol k zemi, aby ho tak z n nakonec pln vytlailo. K zemi se pibliuje Svtlo Bo jako hradba, nebo jako elezn lis, a systematicky zatlauje zlo a temnotu stle ne a ne. Temnota a zlo se dostvaj do stle vtho seven mezi zem a nestupnm tlakem ramene Boho lisu, m se jim stle vce zuuje manvrovac prostor. Proto je zlo stle koncentrovanj a koncentrovanj, co se nevyhnuteln projevuje vzestupem zla a negativity na zemi. Proto temno l! Proto se v tomto smru vyhrocuje situace ve svte!

Pi povrchnm pohledu, bez znalosti hlubch duchovnch souvislost se zd, e zlo na na zemi zved hlavu a vtz. Zd se, e naprosto ve se dostv pod vliv temnoty a bude j ovldnuto.

Ve skutenosti je to vak zpsobeno stle se pibliujc hradbou Svtla Nejvyho, kter stle vce stlauje a koncentruje zlo do oblast nejhrub hmotnosti. A zlo, v poznn svho blzkho konce l a sna ve svm nastupujcm zniku strhnout co nejvce lidskch du spolu se sebou. Pesn tak, jak k lidov slov, e k kter umr nejvce kope.

Vichni lid na planety by mli znt tento kontext a mli by si jej uvdomit. Nebo pokud ho neznaj a svj zrak upraj pouze k nejhrub matrii zem, a ke spoleenskmu i politickmu dn, kter se kolem ns odehrv, nemaj mnoho dvod k radosti. Vyvolv to v nich strach, obavy, zkost, depresi, deziluzi, nebo hnv, nenvist, neptelstv a rozdlen. Vyvolv to tedy jen sam negativn pocity, mylenky a emoce, kter zatuj dui lovka, a v jeho negativnm a pochmurnm naladn ho stahuj do spr temna. Prv tmto zpsobem, pes psychiku, temno a zlo ve vdom vlastnho zniku strhv mnoh lidsk due spolu se sebou. Vichni lid, se zrakem upenm pouze na souasn materiln dn, jsou vystaveni tomuto smrtelnmu nebezpe.

Hradba Svtla Boho je vak ji tak blzko u zem, e kadmu, kdo ml dosud svj zrak upen pouze k tomu pozemsky materilnmu, sta jen trochu pozvednout sv oi a svj vnitn zrak smrem vzhru, a on vyct a vytu blc se vtzstv Svtla. Pochop a uvdom si, e zlo nakonec nezvtz. Uvdom si, e vtzstv Svtla a jeho hodnot je neotesitelnou jistotou, pedpovdanou proroky ji ped staletmi. Toto vtzstv je pedurenm! Je Vl ivho Boha, proti ktermu se neme trvale stavt a dlouhodob elit nic stvajcho. Vtzstv Vle Pn na zemi je fakt! Je to jen otzka asu.

Kad lovk, kter odtrhne svj zrak od okolnho dn a pozvedne ho vzhru takovm zpsobem, e se zam k dobru, se v dnen pevratn dob okamit dostv do spojen se Svtlem a do spojen s jeho pomhajcm zenm. Nebo Svtl Sla tla na jedn stran zlo k zniku, ale na druh stran podv pomocnou ruku kadmu, kdo se zam k dobru a ulechtilosti, aby nemusel zahynout spolu se zlem, a aby ho zlo nestrhlo se sebou. Proto pomoc a ochrana Bo zatt kadho, kdo se v dnen dob zniku zla s plnou vnost obrt k dobru. Kadho, kdo v sob vzbud pevn chtn k dobru a bude se snait zachovat krb svch mylenek ist.

Svtlo zvtz! A spolu s nm lid, kte se hls ke svtlm hodnotm. K hodnotm dobra a spravedlnosti. K hodnotm Boha a Ducha. K hodnotm lsky a cty k blinm.

Vtzstv Svtla a jeho hodnot nen pn! Nen to ani vra! A nen to ani pesvden! Je to jistota! O tuto jistotu se m opt odvaha a odhodln vech, kte se piklon ke svtlm hodnotm. O tuto jistotu se m opt jejich odvaha a odhodln zvldnout to pozemsky tk, co pichz, a co je nutnm pedstupnm plnho vtzstv Svtla.

Nedejme se proto zmst vm tm patnm, co se v souasnosti dje kolem ns a uvdomujme si, e je to vynuceno hradbou Svtla, kter se systematicky stle vce pibliuje k zemi, aby nakonec, po dosaen vtzstv, nastala na zemi zcela nov kvalita ivota.

Dojde k tomu, co je jet dnes povaovno za nemon.

Dojde k tomu, e lid se zanou zsadn mnit v tom smyslu, e zanou jednat co nejulechtileji pi setkn s jinmi.

Dojde k tomu, e se lid zanou snait udrovat sv nitro ist, aby ani jen v mylenkch nezpsobili kodu svm blinm a nijak jim neublili.

Dojde k tomu, e lid zanou jednat vce podle svho citu, srdce a svdom, ne podle svho vypotavho rozumu tak, jak tomu bylo doposud.

Dojde k pochopen, e chtn dobra je mnohem cennj, ne dosavadn chtn penz a majetk.

Dojde k poznn pravho smyslu byt, kter je duchovn, a jeho clem je smovn a konen nvrat do e Ducha.

Dojde k tomu, e cena lidskho ivota nebude hodnocena podle mry vlivu a moci, ale podle mry harmonie, kterou se lid budou snait spolen udret.

Dojde k tomu, e lid zanou hledat a najdou cestu k bytostem a silm, stojcm za sprvou prodnho dn, se ktermi nav kontakt a spoluprci. Tm lidstvo upust od svho dosavadnho proti prodnho a drancujcho jednn, a zane t v souladu a v harmonii s prodou.

To ve je ped nmi! To ve se bl! Hodnoty Svtla zanaj zdolvat hodnoty temna! Jen se lpe podvejte kolem sebe a uvidte to! Star svt, perostl temnem zan kolabovat!

A je pouze na kadm z ns osobn, kam se zaad. Zda svj zrak, srdce a vdom nech upen na hodnoty temna, chladnho rozumu a materialismu, smujcho k zniku, nebo ho pozvedne k hodnotm Svtla, Boha a Ducha, smujcm k vtzstv.Avak se vemi nezvratnmi dsledky, kter pro ns vyplynou z tohoto nejdleitjho rozhodnut v celm naem dosavadnm byt.

Nedejme se proto strhvat negativitou souasnho dn. Pozvednme svj zrak vzhru a z plnch plic se nadechnme erstvho vzduchu. U von vtzstvm! Vtzstvm Svtla! Jen s radostnou odvahou vped, pes vechny pekky a protivenstv, kter ns jet ekaj.

ve spoluprci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 
Datum:
08.07.2022  19:53
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
O ivotn poteb dvry ve dnech zoufalstv

Ped staletmi pedpovzen velk oista nastala! Vechno, co na ns v posledn dob dopad, je toho svdectvm. Dn na zemi prudce sevelo jako voda v hrnci. A sevelo proto, e nai planetu zasahuje zven ze Pnova Svtla.

Tak, jako v zi slunce a v horku lta dozrv na polch vechno ke sklizni, stejn tak v zi Svtla Nejvyho v nadchzejc oist dozrv ve, co se nachz na zemi. Penice i plevel! To, co je v lidech dobr, ale tak to, co je v nich patn! Negativn dn, souvisejc s pandemi, vlkou, sankcemi, inflac a nastupujcm nedostatkem je svdectvm toho, eho je na zemi v lidskch duch vce.

Vechno, co tu bylo doposud a co jet ped pandemi relativn fungovalo, se zan hroutit. se strach, spoutvajc a paralyzujc lidsk due. Strach z pandemie, strach z vlky, strach z inflace, strach z nedostatku a strach z budoucnosti.

Alternativn zdroje informuj o nejrznjch neistch zkulisnch tazch mocnch a o tom, kam chtj pivst n svt, co vede k dalm obavm, k depresi, deziluzi a bezvchodnosti. Lid jsou vm tm negativnm a tak zastraen, e ztrcej to nejdleitj. Vru v dobro a v jeho vtzstv.

Teba si vak uvdomit, e je to vyvolno zvenm tlakem Pnova Svtla, kter vyn na povrch ve negativn, co bylo dosud skryto. Kvli tomu, e jsme patn a nesprvn ili, pichzej tk dny, jak nae zem jet nezaila pesn tak, jak to bylo pedpovzeno ped staletmi.

Kvli tomu, e nae hodnotov smovn bylo nesprvn, e jsme uznvali pouze hodnoty materie a ignorovali hodnoty ducha, morlky a ctnost, zpsobuje zven tlak soudcho paprsku Pnova Svtla katastrofu.

Teba ale bezpodmnen vdt, e spolu s paprskem Svtla, vyvolvajcm vinou nesprvnho ivota lid na zemi netst za netstm, obsahuje zrove tento paprsek zvenou mru Bo pomoci. Proto nem nikdo propadat strachu, obavm, depresi, zkosti a bezvchodnosti, kdy se zane ve kolem ns hroutit jet vce a jet intenzivnji, ne se hrout dnes.

Zhroucen falenho, patnho a nesprvnho je toti hlavnm clem! M se definitivn a s konenou platnost zhroutit vechno star a patn, a m zstat jen to sprvn a dobr, jako zdrav zklad pro zcela novou a lep kvalitu ivota na zemi. M se zhroutit star a patn kolem ns i v ns samotnch, protoe pnm naeho nebeskho Otce je, aby bylo vechno nov.

ekaj ns krun chvle, jak nae zem jet nezaila. Dokonce i ivly zem a vechny prodn sly se obrt proti lidem, kte neuviteln ubliovali celmu prodnmu svtu. Na pkaz Bo zanou pustoit to star a patn, aby vytvoily zklad pro nov a lep.

Vzme vak, e ve stejnm paprsku Pnova Svtla, kter toto vechno zpsob a vyvol, budou zrove pichzet i obrovsk Bo pomoci, jak nae zem jet nezaila. Kad z lid bude obklopen pomocemi tak, jako nikdy pedtm! Sta mu jen po nich shnout a vyut je.

Toto vak budou moci uinit pouze ti, kte budou mt dvru v Pna. Kte budou mt dvru v Boha a v jeho pomoc a ochranu.

Dvra v Hospodina se stane zzranm klem od brny k pomocm, rovnajcm se zzrakm! Skrze pevnou dvru ve Stvoitele uke vevldn Bh lidstvu na zemi svou moc a slu! Vechno bude mon pekonat s dvrou v Pna! S podporou a pomoc jeho sly a moci.

Lid, kte budou mt dvru ve Stvoitele, se budou podobat skalm v rozbouenm moi, stojcm pevn a neochvjn, i kdy se kolem nich bude vechno ttit a hroutit. Neuhnou ani o krok a nic se jim nestane, protoe budou mocn dreni rukama Boch pomoci skrze jejich vlastn silnou dvru v Nejvyho.

A touto svou dvrou budou pomhat lidem kolem sebe, kte ji jet nebudou mt, a proto budou propadat zoufalstv. Zoufalstv, vyrstajcmu z poznn, e ve emu dosud vili a o co se snaili je bezcenn. e je to przdn a pomlen, protoe se to neopralo o Bo Vli a moc. A proto to propadne zkze! Bude to znieno do zklad, aby se mohlo zat budovat na novch zkladech.

Dvra v Pna! To je tm, emu se je dnes teba uit a co je teba zat urychlen budovat, protoe bez tto dvry se bude moci lovk v nadchzejcch dnech jen tko obejt. Jen v n bude spovat pomoc a jen v n bude spovat ochrana.

V dve v Pna m bt ji nyn urychlen budovno nae polepen a zahjena nae cesta ke svtlejmu, istmu a spravedlivjmu, abychom se ve chvlch souen stali hodni Bo pomoci.

Nebojme se proto a s odvahou krejme do ptch dn, protoe do eleznch zkon naeho stvoen je zlatmi psmeny vryto, e kdy bude nouze nejvy, bude pomoc Bo lovku nejble. Svou pevnou dvrou v Pna budeme moci jako zzranm klem otevt brnu ke vem nachystanm Bom pomocm, kter ns budou obklopovat.

Hle, bl se doba, ba u je tady, kdy ti, kte se dnes domnvaj e maj vechno, jen ne dvru v Pna s hrzou poznaj, e nemaj nic. A ti, kte budou mt mlo. nebo vbec nic, jen pevnou dvru v Pna pochop, e maj vechno. e maj to jedin a nejdleitj, co jim umon duchovn pet v nejt쾹 dob, jakou zem jet nezaila.

S dvrou v Hospodina jsme ji nyn vtzi a dti Svtla! Bez tto dvry je vak blzko n pd a nae zhuba v nru temnoty.

ve spoluprci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 
Datum:
31.01.2022  19:45
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Exkluzivn odhalen okultnho pozad svtov moci

Ateismus a materialismus irokch mas obyvatelstva je vdomm bludem. Masy jsou v nm umle udrovny svtovmi mocenskmi elitami, kter vlastn pln jin, tajn poznn. Ono jim dv moc. Moc znalch nad neznalmi a moc vdomjch nad nevdommi.

Svtov mocensk elity toti dobe vd, e krom reality materiln existuje i realita nemateriln. Nebo jinak eeno, krom reality nejhrub existuje i realita jemnj. A tak, jako my zde na zemi ijeme v realit hmotn, ij jin entity v realit jemn.

Ji od dob dvnho Babylonu existuj rzn okultn praktiky, jejich prostednictvm je mon nm z na hmotn reality navzat kontakt a spojen s entitami, ijcmi v realit jemnj. A tyto praktiky petrvaly a dodnes.

Je napklad znmo, e tak Hitler se velmi intenzivn zabval okultismem. On i jin vysoc faistit pohlavi se sousteovali kolem okultnch skupin, jakmi byla spolenost Thule, nebo skupina Vril. Prostednictvm okultnch praktik se jim podailo mimosmyslovm zpsobem navzat spojen s entitami z jin rovn, kter jim zprostedkovaly urit technologie. Tyto technologie byly posunuty nmeckm vdcm, aby na nich dle pracovali.

Ale jak se k, nic nen zadarmo! Za poskytnut informac byla vyadovna protisluba. Protisluba spovala v rozpoutn zla apokalyptickch rozmr, vyvolvajcho siln negativn vyzaovn milion obyvatel na planety, m vznikly siln negativn energie, erpan tmito bytostmi jako zdroj jejich ivotn sly.

Tyto entity jsou toti odpojeny od Boho Svtla, a tm od jeho ivotodrn sly. Proto jsou nuceny zskvat energii jinak. A to z negativn energie, vytven lidmi prostednictvm jejich nedobrch pocit, emoc, mylenek a vnitnho ivota.

V naem univerzu to toti funguje tak, e ivotodrnou energii, kter k nm proud v podob Pnova Svtla, meme my lid petransformovat, nebo vyut dvma zpsoby. Bu pozitivn nebo negativn. Bu ve form pozitivnch pocit, mylenek, emoc a provn, nebo ve form negativnch pocit, mylenek, emoc a provn.

To pozitivn se takto nmi transformovno vrac opt vzhru ke Svtlu, vytveje tm zrove osudov vlkno, smujc nai osobnost ke Svtlu a k Pnu. To negativn vak neme proudit smrem vzhru, protoe to nen hodno Pnova Svtla. Proto negativn energie klesaj dol a slou jako potrava pro entity na jin materiln rovni, kter postrdaj psun Pnova ivotodrnho Svtla.

I toto byl napklad jeden z el koncentranch tbor, kde z pedsmrtn hrzy a utrpen tisc zavradnch erpaly svoji energii temn entity jako protislubu za poskytnut rznch informac. A neerpaly ji jen z koncentranch tbor, ale tak ze strachu, hrzy a bolesti milion lid, postiench vlenou tragdi.

V Bibli se vysloven zakazuje jakkoli navazovn spojen s entitami v jemnjch rovnch prostednictvm magie a okultismu, protoe vzhledem k petrvvajc nzk duchovn rovni lidstva je zkonit, e me dojt pouze ke spojen s nzkmi a temnmi entitami.

Je znmo, e po obsazen faistickho Nmecka armdou USA mli Amerian zjem o pikov nmeck vdce, pracujc na rznch tajnch vzkumech. Nmet vdci byli prostednictvm projektu Paperclip pesunuti do USA, aby dle pokraovali ve sv prci. k se, e se to tkalo tak doktora Mengeleho i s jeho vzkumem, brutlnm zpsobem provdnm na vznch v koncentranch tborech.

A do USA se pesunuly tak okultn kruhy s jejich propojenm na entity, nachzejc se v jin rovin byt. Ve v podstat pokraovalo bez peruen dle, a to vetn Hitlerova snu o nadvld nad celm svtem a jeho obyvatelstvem, kter m bt radikln zredukovno na optimln poet. Svt se m zmnit na jeden velk koncentran tbor, kde budou vichni jeho obyvatel podrobeni totln kontrole. Soust plnu je tak ovldnut surovinov zkladny Ruska stejn jako za dob Hitlera. Vechny tyto vci se dnes zaaly reln naplovat prostednictvm pandemie, vakcinace, kontroly obyvatelstva a pesunem zkladen, vojsk a techniky NATO k hranicm Ruska, z eho zan bt Rusko znepokojeno a chce to zastavit.

O realit okultnho pozad svtov moci svd i zednsk le. Jejich leny se stvaj nejvznamnj svtov politici. Stupn v hierarchii zednsk le jsou stupni okultnho zasvcen. Ilustruj to napklad krtk kalhoty Vclava Havla pi jeho inauguraci za prezidenta. Krtk kalhoty nebyla nhoda, ale vnj symbol stupn zasvcen v zednsk li.

Znm je tak pozdrav prezidentky aputov s pedsedkyn Evropsk komise Ursulou von der Leyen. Zdrav se zkenma rukama na hrudi. Tento symbol asto pouval tak Hitler pi svch projevech a jde o zednskou symboliku ochoty obtovat vlastn nrod. V ppad prezidentky aputov je to ochota obtovat vlastn nrod pochybn vakcinaci, hodn doktora Mengeleho.

No a na vrcholu temn okultn zednsk hierarchie se nachz zk skupina lid s propojenm na entity v jin rovin byt. Pod vedenm tchto entit a pod jejich vlivem se n svt dostal pod pm vliv temna, eho vsledkem je belsk pln na zredukovn populace a zaveden systmu absolutn kontroly obyvatelstva. Populace je redukovna laboratorn vyrobenm virem a zrove vakcnou proti nmu. Zan bt monitorovn a vymezovn pohyb kadho jednotlivce, a to podle mry jeho poslunosti.

Tmto zpsobem byly zabity dv mouchy jednou ranou. Na jedn stran pozemt mocipni redukuj obyvatelstvo prostednictvm pandemie a zrove se sna o zaveden systmu jeho totln kontroly, a na druh stran prostednictvm v negativity, deprese, strachu, nenvisti, nespokojenosti a frustrace, kterou to vyvolv, si temn entity vytvoily z lidstva dojnou krvu na negativn energie. Proto kad, kdo v dnen dob podlh negativit jakhokoli druhu a iv ji svmi mylenkami a emocemi, kad takov lovk tm vyivuje temn entity. Zrove se i jeho osudov vlkna tkaj smrem temnu, co me v konenm dsledku znamenat jeho definitivn osobnostn zkzu v podob zatracen due.

Je proto maximln dleit vdt o tchto skutenostech, abychom se ve sv neznalosti a nevdomosti nestali obmi temnoty a jej lstivch, belskch klad, na jejich zklad je ve prezentovno tak, e se to dje pro nae dobro. bel k nm dnes pichz v roue bernka, jako zachrnce svta ped pandemi a el, naivn lid tomu v, podvoluj se a spolupracuj. Ve sv nedostaten bdlosti a ve sv neschopnosti rozpoznvat vlky roucha bernka tomu podlehly dokonce i crkve.

Lidstvo se nikdy nemlo snait spojovat se dnmi temnmi entitami, spolupracovat s nimi a pijmat od nich inspirace! Kdybychom uprali svj pohled vdy jen ke Stvoiteli, mohli jsme toho zstat ueteni. Jedin od Pna jsme mli pijmat inspirace a jemu jsme mli slouit! Podle jeho Vle a jeho pikzn jsme se mli dit! Zkladn ivotn slu, proudc k nm od Stvoitele, jsme nemli zneuvat negativnm zpsobem, ale vyuvat ji pouze pro vci pozitivn. Mli jsme ji vyuvat k dobrmu, istmu, spravedlivmu a bohabojnmu ivotu. Tm bychom vytveli pozitivn energie, proudc zpt ke Stvoiteli, a tmto smrem by byly zrove tkan i nitky naeho osudu. To by mlo za nsledek radost, tst a harmonii.

To, co se dnes dje, je dsledkem nasmrovn toku ivotn energie nesprvnm smrem. Smrem k przdnot materie, zbaven hodnot ducha. Nzk, materialistick snaen lidstva vyprodukovalo vekerou nzkost, nachzejc se kolem ns. A veobecn hodnotov nzkost obyvatelstva se stala podhoubm pro vznik a rozvoj nzkch mocenskch elit, propojench s temnmi entitami, co pivodilo marasmus, ve kterm dnes ijeme. Cesta ven z marasmu spov jedin v pesmrovn toku na ivotn energie, kter ji nesm proudit dol a ivit temno, nbr pouze vzhru, smrem ke Stvoiteli, prostednictvm ivota a mylen podle jeho Vle. To je jedin zchrann lano! Po nm mus zat plhat kad, kdo se chce zachrnit.

Kdo v sob zane budovat dvru v Pna a rozvjet ve svm ivot duchovn hodnoty, velmi rychle uct vnitn jas, plynouc z takovho ponn. Svtlo Pna oz jeho dui a zant v n nadji. Nadji, e Pravda a Dobro zvtz nad temnotou a l, skrvajc se pod masou dobra.

Mnoz lid si mysl, e v dnen dob existuj mnohem dleitj vci, na kter je teba soustedit svou pozornost, ne njak „pochybn“ duchovn souvislosti. Prv dnes vak nen nic dleitjho, ne se vdom snait udret si vnitn jas, radost, harmonii, vru v dobro a ctu vi blinm. Toho ale nelze doshnout a trvale si udret jinak, ne dvrou v Pna. Dvrou v jeho ochranu, pomoc a podporu.

A dleit je to proto, e prv to, co dnes sejeme svm vnitnm nastavenm a svm vnitnm rozpoloenm, pesn to budeme v budoucnu sklzet. Nae budoucnost spov v tom, jakmi vnitn i navenek v souasnosti jsme.

Takov je toti zkon! Zkon zptnho inku! Velmi dobe ho znaj i temn entity, a proto je dnes ve pod jejich vlivem nastaveno tak, aby lid ili ve strachu, v zkosti, nejistot, depresi, nebo v neptelstv a nenvisti vi jinak smlejcm. Temn entity dobe vd, e tmto zpsobem si pro sebe sejeme jet vt peklo a hrzu, ze kterch chtj profitovat.

Nedejme se k tomu dotlait a zmanipulovat! Zamme svj pohled k Pnu a v dve v nho udrujme sv nitro jasn, radostn, ist, spravedliv, estn a lskypln naladn vi vem lidem bez rozdlu. Ani vnitn, ani navenek se nepoddvejme tomu, k emu ns tla sluebnci temna v lidskch tlech, kte nm dnes vldnou a aktivn odporujme zlu. A ji v sob samch, nebo kolem ns v naem okol, protoe ijeme v rozhodujc dob boje temnoty se Svtlem.

ve spoluprci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 
Datum:
04.11.2021  19:21
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Plnost asu nastv! Pedpovdi konce svta se napluj!

Jist si pamatujete, e rok 2012 byl spojovn s koncem svta. Konec svta vak nepiel a ti, co ho oekvali, byli obrcen na posmch. Podle znmho mayskho kalende vak rok 2012 neml bt pesnm oznaenm dne a hodiny soudu, ale pouze urenm obdob, ve kterm soud nadejde. To znamen, e podle mayskho kalende ijeme prv v tomto obdob.

Sibyla zase hovo o tomto ase, jako o dob eleznch ptk, ltajcch po obloze, nebo jako o dob, kdy nebude mon rozeznat mue od eny. Naplnn tohoto poznvacho znaku soudu nepedstavuj jen dlouh vlasy, kter dnes nos stejn mui jako eny, ale pedevm hnut gender. Na zklad nj si je dnes mon svobodn mnit sexuln identitu bez ohledu na reln pohlav. Dnes se lze v souladu s tm oblkat a napklad uitel v USA musej tak sv ky oslovovat v souladu s jejich novou identitou.

Mme zde tedy dva znaky, pznan pro dobu soudu: maysk kalend, kter ji situuje do obdob roku 2012 a Sibylino proroctv. A podvejme se jet na tet, nejdleitj znak, nachzejc se v zvru Novho Zkona, v spise Zjeven Janovo, znmm hlavn pod nzvem Apokalypsa.

Vc, ale tak mnoz nevc vd, e v Apokalypse se nachzej popisy toho, co se bude dt ve dnech soudnch. A tento spis byl lidem dn proto, abychom podle dj v nm popsanch poznali, e as nastal. A kdy to poznme, mli bychom se co nejrychleji vnitn i navenek zmnit tak, abychom jsme byli schopni spn projt nastvajc dobou soudu.

V souvislosti se vemi ve uvedenmi skutenostmi se v Apokalypse pe: "Zpsobuje, e vichni, mal i velc, bohat i chud, svobodn i otroci dali si znak na ruku nebo na elo, a nikdo nemohl ani kupovat, ani prodvat pokud neml znak, toti jmno elmy, nebo slo jejho jmna."

Pi tchto slovech si je teba v prvn ad uvdomit, e byly napsny ped 2000 lety tak, e byly jejich pisateli ukzny obrazy na doby vdeckho a technickho pokroku, kter vak dotyn nedokzal popsat jinak, ne na zklad poznn a znalost sv vlastn doby. Proto to zn do urit mry tajemn, a proto napklad i Sibyla psala o letadlech, o kterch lid jej doby, ani ona sama nemohla mt dnou pedstavu, jako o eleznch ptcch. Toto je teba mt na zeteli a z tohoto hlu pohledu se podvejme na zmnn slova z Apokalypsy, a zkusme jejich smysl popsat terminologi dnen doby. Jejich poselstv vzhledem k tomu, co dnes vichni provme, zn:

Nikdo nebude moci nic prodvat ani nic kupovat, kdy nebude mt odpovdajc potvrzen.

Podle tohoto znaku poznme, e ijeme v dob soudu. Poznme to podle toho, e vude kde se pohneme, se budeme muset prokzat potvrzenm elmy. A u je to v obchod, v restauraci, v divadle, nebo u lkae. Bez potvrzen nebudeme moci normln t a jen s tmto potvrzenm nm bude elmou milostiv darovan urit mra svobody.

Nic vm to nepipomn? Nedj se tyto vci v dnen dob?

A pozor! Toto proroctv m i sv pokraovn, hovoc o tom, jak duchovn dopadnou ti, kte pistoup na ntlak elmy a daj si jej znak na svou ruku:

"Po nich nsledoval jin, tet andl a volal mocnm hlasem: "Pokud se nkdo bude klant elm a jejmu obrazu a pijme jej cejch na elo nebo na svou ruku, i ten bude pt vno Boho hnvu, kter Bh nalv needn do e jeho hnvu, a bude muen ohnm a srou ped svatmi andly a ped Bernkem. A dm jejich muk bude stoupat na vky vk a nebudou mt oddechu ve dne v noci ti, co se klanj elm a jejmu obrazu, ani ten, kdo by pijal znak jejho jmna."

Pijet znaku elmy na ruku a prokazovn se potvrzenm o absolvovn tohoto konu pi kupovn, cestovn a podobn, je v Apokalypse oznaeno jako in proti duchovn s velmi negativnmi dsledky. A m konkrtn je proti duchovn vakcinace a s n spojen nutnost prokazovn se o jej absolvovn v podob covid pas?

Skutenost, vykazujcch podezen ze zloinu vi duchu je vce. Vzpomeme napklad etick problm, spovajc v tom, e nkter vakcny byly vyvinuty z bunnch lini potracench lidskch plod. Nebo je mon zmnit ptomnost grafenu ve vakcnch, kter m nepzniv vliv na lidsk mozek, co znamen, e duch lovka neme vyuvat tento nstroj plnohodnotnm zpsobem. Dle je to napklad povliv balancovn na hranici genetick manipulace lidskho organismu. A krom tchto a jet dalch nepznivch duchovnch ink jsou zde i mnoh nepzniv inky ist fyzickho, zdravotnho charakteru, dokonce i s rizikem nhlho mrt.

Je nepochopiteln, e crkve nevnmaj tyto vci a nezajmaj k nim sprvn stanovisko, ale naopak, souhlas s tm, a dokonce nabdaj k tomu, aby vc pijmali znak elmy, a na zklad nj mohli bez problm kupovat, prodvat, cestovat, chodit do restaurac a vst zdnliv normln ivot.

Prav pasti by ale mli jednat pln jinak! Mli by nabdat k odporu vi elm a jej agend. Vdy v Novm zkon, v Apokalypse maj jasn napsno, e sprvn kon jen ten, kdo se postav na odpor vi elm a nepodlehne jej ntlaku.

el, crkve neslou duchu, ale elm a jejm snahm o spoutn ducha. Crkv nechrn lidi ped elmou, ale slou j a samy jsou pod jejm vlivem. Toto ve nen dn antivaxersk hoax, kter je teba vemon potrat. Toto jsou skutenosti, vychzejc ze slov Bible, kter si me pest kad, a kter pesn odpovdaj tomu, co se dnes dje.

Na zklad vech uvedench znak by lidem mlo bt jasn, e ijeme v dob soudu, a kad by se ml proto pednostn zat zajmat o to, v em tento soud spov a jak je jm mon projt bez hony. Zmnn znamen plnosti asu k tomu kadho z ns velmi nalhav vybzej. A vybzej ns k tomu proto, abychom tuto vnou dobu neprospali v obvyklm materialismu a nae osobnost nemusela bt ztracena a zatracen.

V em tedy spov podstata souasnho soudu a jakm zpsobem ho meme spn zvldnout?

Proroky i Jeem Kristem dvno pedpovzen soud, ktermu je dnes lidstvo vystaveno, spov v postupnm zesilovn tlaku Pnova Svtla. Zven tlak Svtla pivede v zrychlen me ke svm plodm a ke svm vnjm projevm ve, co se v ns nachz. A budou to plody dobr, nebo patn. Budou to plody avnat, zdrav a chutn, nebo plody zkaen, trpk a jedovat. Ale povat je bude muset kad lovk sm! A toto, jm samotnm vytvoen ovoce, ho bu jet vce povzbud, podpo a povznese, nebo ho jet vce otrv a nakonec zahub.

A proto je v prioritnm zjmu kadho lovka, aby v dnen dob zaal psn dbt na to, co se nachz v jeho nitru, na co mysl a co jm vnitn hbe. Pokud je to radostn, ist, harmonick a prodchnuto ctou ke Stvoiteli, pinese mu to povznesen a tst, o jakm dosud netuil. Pokud je ale jeho nitro, jeho ctn a mylen neradostn, neist, neharmonick a bez cty ke Stvoiteli, pinese mu to netst, zoufalstv, deziluzi a nakonec zhroucen osobnosti.

Soud tedy spov v tom, e nm pisoud tst, nebo zhubu prostednictvm toho, co se nachz v naem nitru a co v nm ivme.

Je to vechno velmi prost a jednoduch. Ti, kte budou vnitn ist, radostn a harmonit, budou dotykem paprsku Pnova Svtla v soudu pivedeni k vrcholu radosti, istoty a harmonie, co povznese jejich osobnost do nebvalch vek. Ti vak, kte budou vnitn neist, neradostn a neharmonit, budou dotykem paprsku Pnova Svtla v soudu pivedeni k vrcholu neradosti, disharmonie a neistoty, co nakonec definitivn zlom a rozlo jejich osobnost.

Tch, kte budou mt lsku ke Stvoiteli a odhodln t podle jeho Vle, pivede zen paprsku Pnova Svtla k vnmu byt v blzkosti Bo. Tch vak, kte budou mt lsku jen k vcem materilnm, pivede zen paprsku Pnova Svtla ke konenmu zniku materie. Co v sob ivme a co v sob skrvme dojde pod tlakem Svtla ke svmu vrcholu, a bu ns to povznese, nebo zni. A na zklad toho tak poznme, zda jsme uznvali hodnoty prav, nebo neprav.

Milostiplnost dn nastvajcho soudu spov v tom, e a u bylo v na minulosti cokoli a a u jsme byli jakkoliv, pokud se v probhajcm soudu zamme ve uvedenm zpsobem pouze k dobru, v poslen paprskem Hospodinova Svtla budeme skrze dobro v ns vysoko povzneseni, akoli i v tto posledn chvli. Pokud ale as milostiplnosti promrhme a zstaneme vnitn takov, jac jsme, vechny nae chyby, posleny paprskem Pnova Svtla v ns dojdou ke svmu vrcholu, a to ns zni.

Bume si tedy dobe vdommi toho, emu budeme v dnen dob duchovn vystaveni. Uklime proto sv nitro, vyistme ho a slavnostn ho vyzdobme, protoe v loui Svtla pichz Pn a pin soud, aby v nm pozvedl ve, co je dobr a dohnal k sebeznien ve, co je patn.

***

Hle, sekera je ji piloena ke kmenm strom! A kad strom, kter nenese dobr ovoce, bude vyat a splen v ohni!

***

Hle, pichzej andl se eleznmi srpy, aby sklidili rodu zem! Aby penici shromdili v Pnovch spkch a aby plevel a plevy splili v ohni.

ve spoluprci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 
Datum:
02.08.2021  19:39
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Poznejme pravdu o zplavch v Nmecku a vzpamatujme se!

Oista zem od negativnch lidskch mentlnch energi pokrauje! O propojen tchto negativnch energi se vznikem prodnch katastrof jsem mluvil u v souvislosti s torndem na Morav, co ale mnoz nechtj akceptovat. Avak pi apokalyptickch zplavch v Nmecku je toto propojen jet jasnj.

Nzk, zvrcen, chorobn a neist mylen vytv negativn mentln energetick mraky, tiv a dusiv zptn dolhajc na svt lid. A aby byl tento disharmonick stav uveden alespo sten do harmonie, pichz na scnu prodn inteligence, stojc za spravovnm ivlu vtru a vody, aby rozehnala a splchla tyto negativn mentln energie a mohlo se opt normln t a dchat.

Na Morav byla k oist vyuita sla vtru a v Nmecku sla vody. Voda v podob det v jemnj rovni smyla mentln pnu a nsledn v podob zplav splchla veker mentln kal tak, jako kdy se splachuje odpad do stoky.

My vichni jsme vinni za obrovsk kody, kter to lidem v Nmecku zpsobilo, protoe jsme tuto negativitu vnitn dlouhodob ivili a produkovali. A protoe tak mylenky jsou energie a podle zkladnho fyziklnho zkona se dn energie neztrc, ani tato energie se neztratila, ale stle rostla, houstla a dusila svt, a nakonec musela bt inteligenc prody zlikvidovna za pomoci ivlu vody. No a tento text vznikl prv proto, aby se podobn netst nemusela vce opakovat.

Odchzejc premirka Angela Merkelov ekla o povodnch v Nmecku, e jde o dsledek klimatickch zmn. Tato jej slova vak jasn ukazuj na v vodu zmiovan, zk propojen lidsk mylenkov negativity s klimatickmi zmnami, a nsledn s prodnmi katastrofami.

Negativn klimatick zmny jsou dsledkem ivotnho stylu, ivotn filozofie a hodnotov orientace obyvatelstva. Jsou dsledkem materialistickho svtonzoru, zamenho pouze na hmotn snaen. Hmotn uvn je vnmno jako hlavn smysl naeho ivota. lovk pracuje proto, aby vydlval penze a za vydlan penze si pak mohl odpovdajcm zpsobem uvat. A pokud budeme mt dost penz, meme s jejich pomoc pet rj u zde na zemi. dnho Stvoitele, nebo duchovno k tomu neteba.

Klimatick zmny jsou dsledkem nesprvnho lidskho mylen! Jsou dsledkem jeho materialismu, konzumu, sobectv, bezbonosti, nemorlnosti, chamtivosti a bezbehho drancovn prody. Jsou dsledkem jeho fixace pouze na chladnou rozumovou racionalitu.

A pestoe je v Nmecku a vude jinde na zpad navenek ve ist a uspodan, vnitn je to postaveno na nemocnch, zkivench, falench a nesprvnch zkladech. Vnitn mylenkov a hodnotov svt lid stoj na nesprvnch zkladech, protoe v nm nen nieho vyho, vzneenjho a ulechtilejho, co by materii pesahovalo. Nen v nm touhy po vinch ducha a poteb blzkosti Stvoitele.

Negativn, materialistick a konzumn vnitn naladn souasnho lidstva zpsobuje negativn zmnu klimatu, a zrove formuje negativn mraky mentln energie, kter zptn jet vce dus mylenkov svt lid a zabrauj proudn svejch a istch energi.

Veker tato mentln pna je jasn vnmna inteligenc, spravujc svt prody, kter zajiuje harmonick fungovn svta. A v moment, kdy mentln pna doshne svho kulminan bodu, zane prodn inteligence automaticky pracovat na jejm odstrann, aby patn energie lidstvo nadobro neudusily.

Jak vichni vme, voda m oistn charakter. Voda myje a oiuje. Nejen v rovni nejhrub hmoty, ale tak v rovni hmoty jemnj.

A tak se dlo tak v tomto ppad. Inteligence prody, spravujc vodn ivel, kterou sta man nazvali Neptunem, dala svm trojzubcem povel k prudkmu oistnmu deti, a d鹻 zaal smvat vekerou lidskou mentln pnu. O tom, e j bylo obrovsk mnostv svd fakt, e v Nmecku spadlo na metr tveren za tyiadvacet hodin a 120 litr vody. Je to nco vjimenho, k emu dochz jednou zhruba za sto let. Jedna ze starch obyvatelek povodnmi postien oblasti v Nmecku ekla, e mra devastace je vt, ne po druh svtov vlce. ekla, e mnoz lid pili pln o ve, co po cel ivot nabyli. Voda vzala vechno, protoe mra zkzy bv vdy pmo mrn me negativity, kterou lid vnitn vytvoili a zformovali.

Voda vak vzala ve tak na mentln rovni! Vzala se sebou tak bezbonost, tak materialistickou konzumn nenasytnost a ukzala falenm zpsobem myslcmu lidstvu, e existuje vy Moc, kter m zcela jin nzor na to, jak je teba sprvn t a jak jsou sprvn hodnoty. Ukzala jim nutnost pokory a cty ped vy Moc, ukzala jim, e vechno co je lidmi postaveno na nesprvnch zkladech me bt mahem ruky znieno, a e pak bude teba zat budovat znovu, na novm zklad a na novch, duchovnjch hodnotch.

O tom, e je to tak a e voda nevzala se sebou jen nejhrub materii, ale tak to vnitn mylenkov nesprvn svd fakt, e pi podobnch prodnch netstch se najednou jakoby ze zapomnn odkudsi vyno otzka existence Stvoitele a jeho spravedlnosti. Vyno se otzka hledn skutenho smyslu lidskho ivota. D鹻 smyl a voda odplavila to dosavadn nesprvn a zkiven, vyistila prostor a dala monost k budovn toho lepho, ulechtilejho, duchovnjho a sprvnjho.

Pi pohledu na drsnou realitu povodnmi zpustoenho Nmecka se ve mn vynoila drsn slova Bible, kter kaj: "Pokud budete plnit Vli Nejvyho a pjdete jeho cestami, jeho poehnn se bude vznet nad vmi a vae zem rozkvete. Pokud ale budete ignorovat Vli Nejvyho a pjdete svmi vlastnmi cestami, dopadne na vs jeho trest a vae zem bude zpustoena tak, e z toho budou zdeni i vai nejvt neptel."

Ani nejvt neptel Nmecka na sklonku jeho neslavn tet e nezniili souasnou oblast povodn tak, jak to udlala z Vle Pn prodn inteligence, spravujc ivel vody! Tato prodn inteligence, many nazvna Neptun, kter kdysi umonila projt Mojovi Rudm moem suchou nohou, tato inteligence v souasnosti oiuje celou Evropu od veho lidsky mentln negativnho a falenho, co se zde nahromadilo. Ve je splchnuto v oistn lzni a dje se tak nejen v Nmecku, ale tak v Belgii, Francii, Rakousku, a ne tak intenzivnm zpsobem i v esku a na Slovensku.

N svt je oiovn, aby mohl mentln zat budovat na novm zklad! Na zklad priority hodnot ducha! Na zklad cty a bzn ped Stvoitelem, projevujc se ani ne tak chozenm do kostela, jako hlavn respektovnm jeho Vle. N svt je oiovn ivly prody, aby dostal anci budovat na novm zklad rozvjen ctnost, jakmi jsou lska a cta k blinmu, spravedlnost, estnost, ulechtilost, dobro, skromnost, pokora a tak dle. Toto je zklad, kter odol vem boum! Ba co vc, toto je zdrav zklad, kter zpsob, e dn apokalyptick boue u nepijdou, protoe nebude co oiovat.

Zkusme se toti ist hypoteticky zamyslet nad tm, co by to zpsobilo, kdyby lid mysleli jinak, ne mysl dnes. Kdyby netvoili mentln energetick shluky negativn energie, ale naopak, svm zpsobem mylen by vytveli svtl oblaka pozitivn energie, kter by zptn pozitivnm zpsobem ovlivovala mentln stav populace. Pak by to s detm vypadalo pln jinak, protoe by pichzel rovnomrn, v prav as a byl by klidn. Pinel by pouze poehnn prod i lidem, protoe lidsk vnitn ivot by byl poehnn. Protoe naplno rozvinut vnitn dobro neme plodit a pinet nic jinho, ne dobro. Tm by se naplnila slova Psma, slibujc poehnn vem lidem ist, dobr, spravedliv a laskav mysli.

Nmeck vlda na zklad apokalyptickho rozsahu povodn prohlsila, e udl ve proto, aby se nic podobnho u vc neopakovalo. Naplnn tohoto prohlen je v moci lid, ale vbec ne tak, jak si to nai souasnci ve sv materialistick slepot a omezenosti pedstavuj. dn miliardy, vloen do protipovodovch opaten to nedokou, protoe proda bude vdy silnj.

Doke to jen zmna zpsobu mylen! Doke to jen snaha o ist, spravedliv a bohulib vnitn ivot, produkujc pozitivn mentln energie. Jedin v nm je poehnn a bezpe, zatmco v tom souasnm nesprvnm, zlm, ateistickm, konzumnm a materialistickm zpsobu mylen je zkza. Je v nm zkza, kter se dve nebo pozdji se stoprocentn jistotou promn v njakou formu materiln zkzy, kter na ns dopadne, protoe v Pnov stvoen stojme a myslme nesprvn.

A jet pozor! Jist jste si vimli, e ped bou vdy zpravidla spadne nkolik kapek. Je to nco jako vstraha. Pak je chvli ticho, nic se nedje, ale nakonec se naplno rozpout boue.

I torndo na Morav, i obrovsk povodn v Nmecku, i povodn v Belgii, nebo v Rakousku jsou jen prvnmi kapkami det, ped obrovskou oistnou apokalyptickou bou ivl, kter je na spadnut. Kter m pinst oitn zem od vech lidskch negativnch mentlnch energi, ale tak od vech lidskch jedinc, kte je produkuj a iv.

A a tato boue projde, bude zem ist, nov a sv. Bude panenskou pdou pro zatek novho, poehnanho budovn duchovnho lovka prostednictvm jeho istch, pozitivnch a bohumilch mylenek a cit, tvocch pozitivn a ist mentln energie, zptn podporujc v lidstvu jen to dobr.

Do doby novho a lepho lidstva se vak po velk oist ivl dostanou pouze lid, kte se o tyto hodnoty usiluj u dnes! Pro ostatn zstane brna zaven, protoe u dn jin zpsob vnitnho mylenkovho tvoen nebude mt na zemi vce msta.

ve spoluprci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 
Datum:
03.06.2021  19:43
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
loha mdi v dob pandemie a jin zvan skutenosti

Jak je prav role souasnch mdi? Sna se obyvatelstvu zprostedkovat skutenou pravdu, nebo nco pln jinho? A pokud jim nejde o objektivn pravdu, o co jim jde?

Oficiln mdia v dnenm svt pln v prvn ad objednvku mocnch. Objednvku ze strany nejbohatch a nejmocnjch, kte je vlastn, nebo maj na jejich fungovn njak jin zsadn vliv. A mocn si nepej, aby byly irok masy obyvatelstva objektivn informovny. Mocn si pej, aby bylo obyvatelstvo informovno zpsobem, jak prv jim vyhovuje. Pej si, aby si lid vytveli o ivot, o svt a o dn v nm pesn takov pedstavy, jak vyhovuj elit nejmocnjch.

Oficiln mdia nm tedy vbec nezprostedkovvaj pravdu, ale to, co mme vnmat jako pravdu. Pedstavuj nm obraz svta takovm zpsobem, jakm se na nj mme dvat. Proto ije vtina obyvatelstva, kter pijm informace z oficilnch mdi jako realitu, mimo reality. ije v umle vytvoen projekci reality, zformovan mdii podle objednvky mocnch. ije v elov a clen zkreslen pravd, kter se nejednou diametrln odliuje od pravdy skuten. A to a tak diametrln, e lid tomu podlhajc jsou schopni vnmat ern jako bl a bl jako ern.

A prv toto je hlavnm elem oficilnch mdi. Je jm clen vytven matrixu, ve kterm masy obyvatelstva svtonzorov ij, piem pravm elem takto umle mediln vytvoen pravdy je maskovat a skrvat pravdu skutenou. Pravdu o skutenm fungovn svta a dn v nm, vzdlenm od vech krsnch a ulechtilch idel, prezentovanch mdii navenek.

To, co se dje ve svt ve skutenosti za medilnm krytm, vykazuje znaky absolutn bezohlednosti, bezcharakternost a touhy po penzch a moci za jakoukoliv cenu. Pravda naeho svta je pln jin, ne pravda, mediln nabzena obyvatelstvu. A masy, kter o tchto vcech takovmto zpsobem vbec nepemlej, klidn ij v mediln vytvenm matrixu, a proto dnm zvanm zpsobem nevyruuj nejmocnjch, kte si ij ve sv vlastn realit.

Existuj tedy dv reality. Jedna vytvena mdii pro obyvatelstvo a druh, v n ije elita nejmocnjch podle svch vlastnch pedstav a pravidel. Filozofie fungovn tohoto systmu ze strany mocnch je prost: "Nechte ns v klidu a neotravujte! Dali jsme vm v vyhrazen mediln mentln prostor a nm se mete v rmci nmi nastavench pravidel nzorov pln realizovat. To je v svt, v ivot a vae realita. My jsme vak nco pln jinho! My jsme jin kategorie! My jsme jin liga! Do naich kart proto nemte prvo vidt. My mme sv vlastn hodnoty, svj vlastn ivot a sv vlastn priority, do kterch vs nic."

k se, e vdn, nebo znalost pedstavuj moc. To ale znamen, e nevdn, nebo neznalost pedstavuj bezmoc. A prv proto jsou tm vechny mentln pochody nejirch mas obyvatelstva elitou clen odklonny do iluzorn reality, vzdlen od skutenosti. Skuten realita je toti spojena s moc nad svtem, a je proto vyhrazena pouze pro nejmocnjch, zatmco na objednvku mocnch mediln vytven virtuln realita je psekem na hran, vyhrazenm pro masy. Je to jen slep ulika, v n se masy mentln realizuj, bez jakhokoliv dosahu na skutenou realitu a skutenou moc. Dvra ve vtinov mdia a nekritick konzumovn veho, co pinej, kiv lovku realitu, a on ije a uvauje pouze v rmci toho, co si pej mocn. Toto je absolutnm ponenm lid a jejich vsmchem ze strany mocnch. Je to vsmchem ze strany tch, kte maj obrovsk mnostv neestn nabytch penz, a proto si dovoluj pohrvat se podle sv libosti a podle svch zmr s vnmnm a chpnm reality irokch mas obyvatelstva. A nejsmutnj je, e lid se nechaj takto poniovat a lapat po vlastn dstojnosti po cel ivot, ani by nco tuili a ani by to pehldli.

V jedn z rozhlasovch poad ekl ministr ivotnho prosted Jn Budaj, e na Slovensku se mnoho lid nechce dt okovat, protoe v rznm povrm. V napklad, e prostednictvm okovn jsme ipovan a jin podobn nesmysly.

Co vak ve skutenosti ekl Jn Budaj touto vtou?

ekl v podstat to, e ji existuje znan mnostv lid, kte nev oficilnm mdim a jejich oficiln propagand. Jako poslunho poskoka nejmocnjch ho trp, e dvra v tato mdia kles a obyvatelstvo si postupn zan uvdomovat, e skuten pravda me bt pln jin ne ta, o kter ns dennodenn pesvduj mdia.

Pokud vak ji lid zanaj nabvat takovou mru kritickho mylen a zanaj se postupn vymaovat z mentlnho vlivu oficilnch mdi, plnicch objednvku mocnch, mli by si sv nabyt kritick mylen a vnitn zvaovn zachovat a neupadnout do druhho extrmu. Do extrmu fantastickch konspiranch teori, mnohdy tak zcela odtrench od reality.

A kdy jsme ji opustili oficiln mediln prostor a dostali jsme se k umrnn alternativ, zkusme se podvat v maximln strunosti na to, co se tak asi me skrvat za souasnou pandemi.

Existuj nzory, e koronavirus je umlho pvodu. e byl umle vyroben a zmrn vyputn do svta. Tvrd to napklad molekulrn bioloka Soa Pekov, nebo japonsk profesor lkask fyziologie, imunolog a nositel Nobelovy ceny Dr. Tasuku Hondzo.

Zsadn otzka zn pro? Pro byl koronavirus umle vyroben a potom vyputn do svta?

Odpov na tuto otzku ve strun a drsn pmoarosti me bt nsledujc: proto, e pni svta, nebo ti, kte se za n povauj zjistili, e potebuj na zemi vce msta. A proto by bylo dobr trochu peedit obyvatelstvo. To me bt z jejich hlediska prvnm bonusem pandemie.

Druhm bonusem je skutenost, e na pozad svtov pandemie lze plebs pikrtit a pithnout mu uzdu ve vech oblastech ivota, aby se dostal pod mnohem vt kontrolu, ne pedtm. A politit jidi a sluhov mocnch budou lidem porouet, naizovat a zakazovat, by protistavn, a lid budou poslouchat a otrocky plnit vechny, i ty nejnesmyslnj a nejabsurdnj pkazy.

No a tetm bonusem je skutenost, e se na tom vem d zrove tak skvle vydlat. Jde toti o obrovskho miliardy, kter jsou vechny stty svta nuceny vynakldat na nkup test a vakcn. Zivm pkladem v tomto smru je Slovensko, kter pouze rmci svho celoplonho testovn minulo pl miliardy Eur, a i tak patilo mezi nejhorch na svt. Jde o velmi vhodn obchod, jako pro vrobce, tak i pro nkup a distributory. Viz trnavsk firma Matoviova kamarda, kter se na tom dobe nabalila. A stejn, velmi dobr byznys vldne tak na trhu z vakcnami, protoe jejich nedostatek jet znsobuje jejich cenu na ernm trhu.

Takov je souasn realita v kostce a zstv pouze na lidech samotnch, zda budou vit pravd, prezentovan oficilnmi mdii a podle n se dit, nebo se budou snait hledat a najt pravdu mnohem objektivnj.

Avak tento neastn princip manipulace s pravdou zasahuje jet mnohem dl. Zhoubn zasahuje napklad tak do vc duchovnch. Tak v tto oblasti jde toti mnoha lidem o moc. O ist pozemskou moc a vliv nad jinmi. A protoe duchovn poznn, duchovn vdn a Pravda pestavuj moc, nen douc, aby tato moc byla dna do rukou irokch mas obyvatelstva.

Moc si tedy pisvojila duchovn elita a obyejn lid jsou prostednictvm nedostaten duchovn znalosti odsouzeni k bezmoci. Jsou odsouzeni k osudu toho, kdo nezn Pravdu, a proto neme sprvn kret vlastnm ivotem a smovat ke Svtlu. ije toti v mylnm domnn, kter se mu nikdo nesna vyvrtit, e kdy slou crkve, jej pravd a jej nazenm, e tm zrove slou Stvoiteli, Bo Pravd a jejm zkonm.

Stvoiteli je vak mon sprvn slouit jedin tm, e znme jeho Vli a tuto Vli se sname v ivot realizovat. Pokud ji ale neznme, protoe je zmrn, nebo v lepm ppad nemysln zakalen, i to nae nejvt sil bude odvedeno do slep uliky. Pak lovk nesmuje ke Svtlu, ale ivo v nevdomosti.

Podobnm zpsobem se chovala duchovn elita ji za dob Jee Krista, co jim on vytkl slovy, e do krlovstv nebeskho sami nevstupuj a jet v tom tak jinm brn. Sami nevstupuj, protoe namsto pomoci blinm na jejich cest ke Svtlu si vybrali cestu pozemskho vlivu a moci. A jinm brn proto, aby se nevymanili z jejich vlivu, aby se duchovn neosamostatnili a provdy zstali pouze poslunmi, nevdommi a bezmocnmi ovekami, odkzanmi na drobky pravdy z jejich rukou.

V konenm dsledku, prv v tomto spoval hlavn dvod, pro tehdej duchovn elity usilovali o Jeovu smrt. Jednodue se bly, e pijdou o svou moc a vliv nad lidmi, o kterou je pipravovala siln pitalivost Jeova uen, smujcho k Stvoiteli a k duchovn samostatnosti. A el, jak z historie vme, tomuto pokuen moci, postaven na bezmoci mas se nevyhnula ani kesansk crkevn vrchnost.

Znamen to tedy, e i v tto oblasti existuj dv pravdy. Pravda crkv a Pravda Bo. A zstv na kadm jednotlivm lovku, kter z nich uv a kterou z nich se bude snait hledat. Jedna je vak cestou do slep uliky, zatmco ta druh je cestou ke Svtlu. Jedna je cestou pohodlnho a bezmylenkovitho pijmn nzor duchovnch autorit a druh je cestou samostatnho duchovnho hledn, zkoumn a zvaovn.

Ne nadarmo nm toti bylo eeno, e Pravda ns vysvobod. Znamen to tedy, e jedin Pravda je schopna dt lovku svobodu a svobodn rozlet. A to nejen v oblasti duchovn, ale ve vech oblastech ivota.

elov pokiven pravda, nebo nepravda jsou naopak cestou k nesvobod a otroctv. A proto je kiven pravdy ve vech oblastech ivota tak hojn vyuvno tmi, kte ns chtj dret v nesvobod, v podru a v novodob podob otroctv.

ve spoluprci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 
Datum:
26.01.2021  16:10
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Vakcna! Moje osobn legitimn pochybnosti

Z veejnoprvnho rozhlasu jsem se dozvdl pro m osobn dost znepokojivou informaci, e prmrn as vvoje vakcny je dvanct let. A vechny vakcny, ktermi m bt okovno tm cel lidstvo byly vyvinuty za rok. Mdia vak hovo o jejich absolutn bezpenosti a na dkaz toho se dvaj mnoz politici demonstrativn okovat ped kamerami.

V protikladu se vemi tvrzenmi mdi vak prost lidov moudrost naopak k, e prce kvapn je mlo platn.

Kdo m tedy pravdu? slov naich pedk, nebo souasn vdci a politici, prosazujc vakcinaci i pes jej enormn urychlen vvoj?

Vezmme si teba pklad zamstnanho lovka, kter mus za dvanct pracovnch dn vykonat urit objem prce. A pedstavme si, e by tuto prci ml udlat za jedin den. Je to mon? A pokud ano, pak v jak kvalit? A el, podle m to bude velmi podobn tak s vvojem vakcny a z jeho urychlenm z dvancti let na jeden.

A jeliko jde o vci dost znepokojujc, zaal jsem v tomto smru troku intenzivnji ptrat a narazil jsem na nsledujc skutenosti. Vakcny proti pandemii byly vyvjeny v obrovskch superpotach, v nich byly simulovny mon reakce lidskho organismu na tuto ltku, a zrove vechny mon vedlej inky. Dl se to tak vdy, avak dvanct let se pak prepart testuje na dobrovolncch, aby se v relu zjistilo a eliminovalo co nejvce nedoucch ink. Aby se vychytaly vedlej inky krtkodob, ale tak dlouhodob, protoe nov prepart vm sice me krtkodob pomoci, ale pokud o pt nebo deset let budete mt velmi zvan zdravotn dsledky, nebude to pro vs asi velk vhra.

Dlouhodob i krtkodob fze zkoumn nedoucch vedlejch ink vak pi vvoji souasnch vakcn pln odpadla. Testy, kter byly provedeny na dobrovolncch jsou z hlediska potebnho dlouhodobho testovn zcela bezvznamn. Souasn vakcny proti koronaviru tedy stoj jen na potaov simulaci, piem jejich proklamovan bezpenost se opr jen o v relu nepotvrzen pedpoklad. Vakcna proto podob pouovmu pekvapen, takzvan koce v pytli, z nho nevte co se nakonec bhem dalch let vyklube. Me se tak stt, e vm sice vakcna v jedn vci pome, ale v dalch pti vm ukod. V konenm dsledku vak zstv na zven kadho z ns, zda bude dvovat vdcm a jejich heroickmu sil, ve kterm stihli za jeden rok to, co normln trv dvanct let, nebo zda bude naopak dvovat oven moudrosti naich pedk, kter tvrd, e prce kvapn je mlo platn.

Cel vc je vak povliv o to vc, e nejde o vakcnu z ady standardnch vakcn, jak byly dosud, ale o zcela nov typ vakcny takzvan tet generace. Jde tedy o nco, co tu jet dosud v boji proti virm nebylo pouito. To znamen, e v takovm ppad by logicky mla bt doba testovn vakcny ped jejm relnm pouitm jet mnohem del, ne standardnch dvanct let.

A pi podrobnjm zkoumn dan problematiky se objevily tak jin znepokojujc skutenosti. A sice, podrobn analzy zbr propaganho okovn zdravotnk, politik a rznch vznamnch osobnost.

Dkladn analza nkterch tchto zbr toti dokzala, e to nebylo opravdu! e to bylo jen jakoe! e byly pouity rzn finty, jako jsou jehly, zasouvajc se pi tlaku do svalu dovnit, ale vypad to, jakoby pronikaly do tla. Nebo byly pouity takzvan divadeln i filmov injekce, pi kterch to tak vypad velmi vrohodn, ale ve skutenosti je to jen jakoe. Ve skutenosti je to podvod!

Zvr je nsledujc: pokud politici mluv o poteb okovn co nejvtho potu obyvatel, je to jedna vc, ale pokud to maj podstoupit oni sami, je to druh vc. Jde o pstup, vyjden naimi pedky renm: Z cizho krev netee! Z toho veho vyplv, e kdo m informace, ten se do okovn pli nehrne.

A proto el, ve vztahu ke vem tmto skutenostem vyznvaj mnoh, navenek pkn znjc frze o pomoci tm nejzranitelnjm, teba starm lidem v rznch socilnch zazench, jako urit pokrytectv. Prv pro jejich zranitelnost a jejich snadnou ovlivnitelnost jim toti vem bude plon aplikovna vakcna, ani by se jich nkdo na nco ptal.

Souasn voln pstup k informacm nm tedy umouje dostat se tak k informacm, odhalujcm druhou, odvrcenou tv vakcinace. A je na kadm z ns, zda je bude zkoumat, nebo ne. lovk me tyto vci ignorovat, me se z nich vysmt a mohou mu bt lhostejn. Kad z ns se vak sm za sebe a ve vztahu k sob sammu bude nucen rozhodnout, jak se on osobn k vakcinaci postav. Zda se d okovat, nebo se ned okovat! Kad z ns pjde v tomto smru sm se svou vlastn k na trh, a pak jedin on sm ponese vechny dsledky svho vlastnho rozhodnut.

pln na zvr chci proto popt nm vem, abychom se rozhodli sprvn. Abychom zvili ve pro a proti, a to i na zklad jinho druhu informac ne jsou ty, kter kadodenn poslouchme z mdi. Nebo zdrav m kad jen jedno!

v spoluprci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 
Datum:
05.11.2020  19:44
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Koronavirus jako trest Pn se vemi dsledky!

Tento lnek by nevznikl, kdybych nhodou nezachytil nzor na souasnou koronavirovou krizi, kter se zan stle vce roziovat mezi obyejnmi lidmi. A prost lid kaj, e je to trest Bo. e ns to Bh trest.

A paradoxn, jejich konstatovn je ve sv jednoduchosti mnohem ble k pravd, jako vechna fundovan hodnocen politik, zdravotnk a ostatnch kompetentnch, vyjadujcch se k souasn krizi. V tomto konstatovn se toti skrv jdro celho problmu!

el, pro modern lidi je vak obecn pznan, e ve vztahu k jakmukoliv problmu se budou radji zabvat tisci podrunmi vcmi, jen ne jeho podstatou. Jen ne tm, co je nejzsadnj, nejvce rozhodujc a prvoad.

Takto je tomu samozejm tak v ppad koronavirov krize, jej stle intenzivnj dopad na n kadodenn ivot je skuten trestem Bom. A my vichni bychom si mli v prvn ad poloit otzku, za co ns to vlastn Pn tak trest?

Odpov je jednoduch: za to, e dlme nco patn, protoe pokud bychom jednali dobe a sprvn, nebylo by dnho dvodu trestat ns.

A co tedy dlme patn? Co nedlme tak, jak Stvoitel chce? V em se tak velmi pme Jeho Vli, e na ns dopustil takov souen, jeho konen een a definitivn vyeen je v nedohlednu? Toto jsou zsadn otzky! Tyto otzky si je teba klst v souvislosti s koranvrovou kriz! Tmto smrem bychom mli uvaovat a hledat! Kdyby jsme tak udlali, odpovdi bychom urit nali.

Ale el, tmto smrem se mylen lid neubr, protoe nai souasnci maj na to svj vlastn nzor. Maj sv vlastn een. een, kter sice maj z materilnho hlediska sv opodstatnn, ale zstanou vdy jen nm dlm a druhoadm, protoe jim chyb ambice dopracovat se ke skuten podstat celho problmu. A ta je duchovn! Nm vak chyb ambice problm eit a vyeit komplexn, v jeho duchovn materilnm propojen.

V kostelch se zanaj objevovat oznmen o slaven m za odvrcen pandemie. Je to krok sprvnm smrem, ale je teba si upmn ci, e me a modlitby ji nesta. Vdy pece i ped koronavirovou kriz chodili lid do kostela a modlili se, a pesto k n dolo.

Modlit se je sprvn, ale u je teba pln jinho druhu modliteb! U je teba modliteb inu! U je teba, aby se to, co jsme se dosud modlili, v ns samotnch uskutenilo v inu. U je teba in a jednn! U je teba viditelnou zmnu ivota! U je teba zmnu hodnotovho systmu!

Nebo el to, co bylo dosud, byly vcemn jen przdn slova! To vak, co se nyn od ns oekv, je reln jednn. Je reln jednn v souladu s Vl Nejvyho! A ta nm byla zprostedkovna v Desateru pikzn a v Jeov uen o lsce ke Stvoiteli a k blinmu.

To, e ns Pn trest, je svdectvm nedostatenosti naich modliteb, kter zstaly pouze v rovin slov a dosud se nepromnily v in. Dosud se nestaly jednnm. Vl Pn dosud neodpovd ani n ivot, ani nae hierarchie hodnot, ani n zpsob mylen.

Nebo jen in se pot! A protoe inu nen, dopad na ns trest Bo! Stvoitel ns trest, aby ukzal, jak kehk je n svt a jak rychle v nm me vechno zkolabovat, pokud se u konen nepohneme sprvnm smrem.

Nejvy nm ukazuje, e tady je, e zde vdy byl a vdy bude, akoli n takzvan modern svt u v nj nev. A proto dv tomuto modernmu svtu poctit, jak je malik. Ots nim aby pochopil, e mus zat fungovat na novm zklad.

Nebo as dozrl a my se u konen mme stt pravmi lidmi! Lidmi spravedlivmi, istmi, dobrmi, estnmi a ulechtilmi. Lidmi, majcmi v ct blinch i Stvoitele veho. Lidmi, pro kter jsou hodnoty dobra a ducha na prvnm mst a ve ostatn je a na druhm mst.

Pokud toto nepivedeme v in, bude konat Stvoitel a vemi naimi dosavadnmi jistotami otese tak zsadnm zpsobem, e v nastvajc nejistot budou lid donuceni hledat jedinou pravou jistotu, spovajc v respektovn Vle Stvoitele. Spovajc v poznn Jeho Vle a v respektovn Jeho Vle! V respektovn jeho Vle nejen prostednictvm slov modliteb, jak tomu bylo doposud, ale zejmna prostednictvm svho relnho ivota. Prostednictvm zpsobu svho mylen a prostednictvm svho hodnotovho systmu.

Toto je od ns oekvno a toto je jedin prav modlitba za odvrcen svtov pandemie! Toto je podstata celho problmu! Ve ostatn, co se dl je sice nutn, ale vzhledem k tomu, co mme ve skutenosti sami v sob a se sebou z duchovnho hlediska udlat, je jen podrun. Vemi vnjmi opatenmi bez duchovn zmny v podstat jen potlaujeme nco, eho podstatu neznme, nechceme ji pochopit a pijmout, a proto to, pouze zven potlaeno, propukne asem s novou silou a mon trochu jinm zpsobem. Pokud bychom to ale udlali naopak a eili pednostn podstatu, jej vyeenm by zmizely i vechny dsledky a koronavirov krize by ustoupila.

Na dkaz pravdivosti vech, ve uvedench tvrzen, se podvejme na jednu zcela konkrtn oblast. A sice, na oblast umleck tvorby, kter je souasnou kriz mimodn postiena. Umleck sfra je na kolenou a umlci pros stt o pomoc, aby mohli vbec pet, a aby spolu s nimi peilo tak jejich umn.

Umlci jsou toti vtinou lid svobodnch povoln a nemaj stl zamstnn. Jsou proto zvykl na nejistotu. Proto si vytvej finann rezervy, aby dokzali peklenout nejist obdob mezi koncem jedn prce a zatkem druh. Proto i jistm zpsobem dokzali peklenout prvn vlnu koronavirov krize, a po jejm ukonen a letnm poklesu infikovanch optimisticky oekvali podzimn obdob, kdy se budou moci naplno pustit do prce.

Na podzim vak pila jet silnj, druh vlna pandemie. Vechny umleck aktivity jsou omezeny na minimln mru nebo pln, avak vechny jejich spory na hor asy se minuly bhem prvn vlny krize. Umlci daj stt o pomoc a o hol peit. A nakonec jim asi nezbude nic jinho, ne jt na ady prce.

Ano, umleck oblast je zasaena mimodn silnm zpsobem, avak een tto situace m dv roviny. Prvn rovina pedstavuje een klasickho typu, ili pes penze. Pes rzn podpory, pes rychl, takzvan helikoptrov penze a podobn.

Ale penze nejsou vechno! Nen to toti tak jednoduch a jednostrann, jak si to pedstavuje nae civilizace, postaven pedevm na penzch. Tento problm m i druhou, mnohem hlub rovinu. O to se ale absolutn nikdo nezajm, protoe jak ji bylo zmnno, nikoho ani jen nenapadne jt s njakm problmem a k jeho jdru a podstat.

A co je onou podstatou v tomto konkrtnm ppad? K poznn podstaty se dopracujeme prostednictvm otzky, pro byla takto mimodn postiena prv umleck sfra? Pro to prv ji takto extrmn, a existenn zashlo?

Protoe umn z vyho hlediska, kter nikoho nezajm, je tu na to, aby bylo vlajkovou lod pozdvihovn civilizace, nrod i jednotlivc k vym a ulechtilejm idelm. Umn je tu na to, aby dlalo lidi lepmi, ulechtilejmi a mravnjmi. Aby je vedlo k vysokm a vzneenm duchovnm hodnotm.

O tchto vcech minul generace vdly a napklad koncem 19. stolet, kdy se pomalu zaala formovat mylenka na nrodn samostatnosti, bylo hlavnm clem vtiny litert pedevm pozdvihovn vlastnho nroda. A to po vech strnkch. Po strnce materiln, po strnce gramotnosti a vzdln, i po strnce mravn a duchovn.

Nebo meme uvst jin pklad. Teba barokn hudbu. Jejm clem bylo pozvedat due poslucha k Stvoiteli. "Ke slv a cti Bo!" Toto psal Johann Sebastian Bach pod sv notov partitury.

A co dnes? Dnes umn fatlnm zpsobem rezignovalo na sv posln posouvat civilizaci, nrody a jednotlivce k nemu lepmu, vymu a ulechtilejmu. Souasn umn rezignovalo na sv prav posln. Vysmlo se z nj, pestalo bt vlajkovou lod vzestupu a vykroilo svou vlastn cestou. Cestou dekadence, padku, nemravnosti, vulgrnosti a obscnnosti. Umn u neukazuje cestu nahoru, ale dol do pekel. A souasn modern materialistit a ateistit umlci si mysleli, e to tak snad pjde donekonena. Samozejm, velk est vem vjimkm.

Nicmn Ten, v jeho existenci tito "umlci" ji nev, jim dal tvrd poctit, e zde je a e ji m dost toho hnoje, kter produkuj pod roukou umn. A proto toto "umn" a jeho tvrce srazil na kolena. Zahnal je do existennch problm, znemonil jim produkovat dal pnu a dopl jim as k zamylen. K zamylen nad tm, co vlastn dlaj a komu tm slou. Daroval jim prostor, aby si to uvdomili, protoe pi jejich dosavadn tvr vytenosti jim chybl as na zsadn hodnotovou sebereflexi.

Nyn proto as maj a mli by ho sprvn vyut. Vyut tak, e zsadnm zpsobem pehodnot sv dal umleck smovn a konen pochop, co je pravm elem umn.

Tyto skutenosti a tento pohled vak el absentuje ve vech debatch, vnujcch se zchran umn. k se v nich vdy jen o penzch a o sttn podpoe, jejm prostednictvm by umlci peklenuli nejt쾹 obdob, aby pak mohli znovu zat s produkc stejn mravn, morln, lidsk a duchovn ubohosti, jako pedtm.

To, o em jsme mluvili v prvn sti textu, se tedy takovmto zcela konkrtnm zpsobem promt do oblasti umn. A podobnm zpsobem se to promt do kad oblasti na spolenosti, ba dokonce tak do naeho osobnho ivota. Vude tam na ns v souasnosti dopad trest Bo!

Tento nzor prostch lid je pravdiv, ale nesm zstat pouze u konstatovn. Mus z nj bt vyvozeny konkrtn a zsadn dsledky pro n kadodenn ivot. Musme se vichni spolen i kad sm za sebe ptt, pro na ns tento trest pichz? Musme se ptt, co dlme tak patn, e na ns Nejvy nco takovho dopout? Musme pochopit, v em se pme Vli Pn, o n sprvn pochopen jsme se dosud vbec nezajmali, a proto jsme ji ani nemohli sprvn naplovat. Musme znt Vli Nejvyho, musme znt co je j od ns vyadovno a musme to zat naplovat. Musme se hodnotov obrodit, protoe n dosavadn hodnotov systm byl nesprvn. Musme se stt novmi, jinmi a lepmi lidmi. Lidmi skutenmi a pravmi! Takovmi, jakmi ns chce mt n Pn. Lidmi estnmi, spravedlivmi, dobrmi, skromnmi, istmi, ulechtilmi, laskavmi, duchovnmi a milujcmi Stvoitele.

Bo trest na ns dopad, protoe jsme od tohoto veho na mle vzdlen. Pokud to nepochopme, pokud si to nepiznme a pokud to budeme ignorovat, pijdou na ns dal tresty, kter ns budou ohbat a tlait sprvnm smrem. A my se bu v tomto smru ohneme a podvolme, nebo ns Vy Moc definitivn zlom. dn jin stedn cesty nen.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ vespoluprci s M..
 
Datum:
24.09.2020  18:39
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Duchovn pozad II. svtov vlky. Neuviteln skutenosti odhaleny!

Poloili jste si nkdy otzku, kde se v nmeckm nrod vzalo pesvden, e je vjimen? e m njak mimodn posln? e m stt nad vemi nrody svta? Takov tuen a pozdji i pesvden se pece ned jen tak vymyslet. Mus mt njak reln zklad.

A reln zklad skuten m. Je vak duchovn. A v duchovnm slova smyslu ml bt tak uskutenn.

Duchovn rozmr vjimenosti nmeckho nroda ale nebyl Nmci poznn a pochopen, a proto se ve obrtilo nesprvnm smrem. A sice, k domnnce o vlastn nadazenosti, na n bylo postaveno zvrcen prvo zlikvidovat vechny mncenn a zaujmout jejich ivotn prostor.

Z toho, co mlo bt velk, vzneen, ulechtil a pinejc vem nrodm zem poehnn, se tedy nakonec stalo nco obludn, zvrcen a nelidsk, co pineslo na planet vlen konflikt apokalyptickch rozmr.

Kde se stala chyba? Co se pokazilo?

Abychom to pochopili, bude teba zat jinm nrodem, kter byl duchovn povoln k velkm vcem. A to byl nrod idovsk. V nm se ml narodit Mesi a Spasitel svta, k emu skuten dolo.

Avak crkevn vrchnost idovskho nroda Mesie nepoznala a dala zavradit toho, kdo se za nj prohlaoval, a koho uen a zzraky potvrzovaly oprvnnost jeho prohlen.

idovsk nrod zavradil Mesie namsto toho, aby pijal jeho uen, snail se podle nj t a pod vedenm Jee Krista se stal prvnm nrodem svta, ijcm podle Slova Boho. Tmto zpsobem by mezi vemi nrody zem zazil jako jasn svtlo. A vechny nrody by ho nsledovaly. Tak se ml stt z nroda povolanho k velkm vcem nrod vyvolen, kter dokzal tyto velk vci tak opravdu uskutenit.

Kristus vak bhem svho psoben vidl vechny chyby a nedostatky idovskho nroda, tuil jak osud ho ek a uvdomoval si, e za nastvajcm selhnm povolanho nroda stoj ve velk me jeho duchovn nezralost. Kvli tto nezralosti ani nemohl ct vechno, co ct chtl. Proto pronesl nsledujc slova, kter jsou zaznamenna v evangelich: "Jet mnoho vm mm toho ci, ale te byste to nesnesli /nepochopili/. Kdy vak pijde On, Duch Pravdy, uvede vs do cel Pravdy! On M oslav, nebo z Mho vezme a vm to oznm. Vechno, co m Otec, je M. Proto jsem ekl, e z Mho vezme a zvstuje vm! A kdy pijde, uke svtu co je hch, co je spravedlnost a co soud."

To znamen, e v dalek dob, kdy bude lidstvo duchovn mnohem zralej, m pijt Duch Pravdy a zvstovat mu celou Pravdu.

Kola osudu se zaaly otet a nov povolan nrod, do kterho stedu ml jednou pijt Duch Pravdy, zaal bt pipravovn na sv velk posln.

To posln bylo naprosto stejn, jako v ppad idovskho nroda. Nmeck nrod ml v prvn ad poznat Jeem zvstovanho Ducha Pravdy, ml pijmout jeho uen, ili Pravdu Bo, Jeem lidstvu zaslbenou, ml zat podle tto Pravdy t, na zklad eho by zazil mezi vemi nrody jako jasn svtlo. A ostatn nrody by ho nsledovaly. Nmeck nrod ml tedy vst lidstvo duchovn!

Ale jak se k, pod svcnem bv nejvt tma. To znamen, e tam, kde mlo zavldnout nejvt svtlo, byl ze strany jeho protiplu, ze strany sil temna vyvjen siln tlak, aby se to nepodailo a aby se ve zvrhlo.

A tak, jako idovsk nrod nepoznal Mesie, stejn tak nmeck nrod nepoznal Ducha Pravdy. Nepoznal svho pravho duchovnho vdce, jeho Poselstv ml nsledovat, a tm splnit svou svtlou a vzneenou roli, ke kter byl povoln.

Namsto toho uvil falenmu vdci, kter to pvodn, velk a ulechtil obrtil v nco obludn, pokiven a zvrcen.

Nmeck nrod byl ke sv velk duchovn roli pipravovn cel stalet, a v hodin splnn stly za nim pomhajc sly celho vesmru. Bylo to cosi nevdanho, a nmeck nrod ctil a vnmal, e se stv stedobodem vesmrnho dn. Tuto skutenost tak vyjdil znmmi slovy: "Gott mit uns!"

Sla vech podporujcch vyzaovn univerza, proudcch k nmeckmu nrodu po dlouh desetilet byla tak strhujc, e v jejm zneuit si faistick Nmecko neuviteln rychle, a tm bez boje, podmanilo celou Evropu. Nebo i kdy dolo ke zneuit podporujcch vesmrnch vyzaovn, jejich tok nebylo mon zastavit jen tak ze dne na den.

No a mezi jinm mli Nmci tak podporu iv Ctnosti hrdinskho boje. S jej pomoc vybudovali disciplinovanou a eleznou armdu, kter byla tm neporaziteln.

Ctnost hrdinskho boje je v naem univerzu nco, co je iv. Jde o zcela relnou, ivou bytost, existujc v jemnj rovni byt, ne je ta nae fyzick. Tato iv vdom bytost ztlesuje idel hrdinstv a vnitn podporuje, vede a usmruje vechny lidi, kte se v pozemskch pomrech sna o naplnn idelu hrdinskho a rytskho boje za dobro a za sprvnou vc.

No a tato Ctnost stla tak za nmeckm nrodem a podporovala ho. S jej pomoc slavili Nmci sv prvn velk vtzstv. Tato Ctnost stla za nmeckm nrodem, protoe byl peduren k velkmu duchovnmu vtzstv. Nicmn nmeck zvrstva, vzdlen od idelu hrdinskho a rytskho boje za sprvnou vc mla za nsledek, e Ctnost idelu hrdinstv dala od nich ruce pry. Nmci ztratili morln prvo na vtzstv a Ctnost hrdinstv pela na stranu sil, bojujcch proti nmeckmu faismu.

Nmci nepoznali Ducha Pravdy, neuvili jeho Poselstv a odmtli posvtn boj za vtzstv Svtla a dobra na zemi, ke ktermu byli povolni. Msto toho pouze primitivn usilovali o pozemskou svtovldu. Nmeck nrod proto ztratil svou povolanost a kosmick sly, kter ho dosud podporovaly, se obrtili proti nmu a postavily se pedevm na stranu ruskho nroda, kter nesl nejvt thu druh svtov vlky, a kter pedstavoval jedinou relnou slu, schopnou porazit nmeck faismus.

A tak, jak jako dve ctili Nmci, e je podporuj sly vesmru, stejn tak, kdy se karta obrtila, ctili i Rusov, e za nimi v jejich boji stoj posvtn sla. Rusov ctili, e jsou to oni, co maj morln prvo na vtzstv. A tak ctili podporu Ctnosti hrdinskho boje, stojc za nimi a podporujc je.

Toto hrdinstv se v adch ruskch vojk projevilo nessln krt a v rznch formch a podobch. V podpoe Ctnosti hrdinskho boje a v pesvden morlnho prva na vtzstv obtovali tisce ruskch vojk vlastn ivoty, jdouce nejednou proti mnohonsobn pesile a na jistou smrt.

Velk vlasteneck vlka m v djinch Ruska dosud vjimen msto, protoe lo o neopakovateln obdob v historii tohoto nroda, kdy ho v jeho spravedlivm boji podporovaly sly vesmru a rusk nrod to jasn ctil a vnmal.

V tuen tchto souvislost vznikla znm pse, z n dosud mraz, a v n se hovo o tom, jak rusk nrod povstv v posvtn vlce na smrteln boj. Pse dokonale vystihuje strhujc a vtzn proudn vesmrnch sil, podporujcch spravedliv boj proti silm destrukce a temna. Vyslechnete si ji, nechte ji psobit na svj cit a ve toto v n najdete:

https://www.youtube.com/watch?v=8Y4_2Qa0QQs

Tak mnoh rusk vlen filmy z obdob druh svtov vlky nesou v sob tuen vech, ve uvedench skutenost. Takovch film je nkolik. Na m osobn nedvno siln zapsobil jeden, ve kterm jasn vidt obtav hrdinstv ruskch vojk, ale zrove tak to, jak Nmci, pestoe pln na zvr mohli vyhrt, v rozhodujc chvli vnitn zakolsali a ustoupili. Ustoupili, a pak u ustupovali a do Berlna, protoe Ctnost hrdinskho boje a morlnho prva na vtzstv u nestla za nimi a nepodporovala je. Podvejte se na nj:

https://www.youtube.com/watch?v=K5lBbsIXaX8

Vzneen Ctnost hrdinskho boje se vak opt pibliuje k zemi! A to spolu se silami Svtla, kter ji maj konen oistit od veho, co je Svtlu a dobru vzdleno. Kter maj zem oistit od veho duchovn laxnho a lhostejnho, od veho duchovn mncennho a duchovn mrtvho.

Nebo Duch Pravdy, jeho n svt nepoznal, lidstvo upozornil na to, e se bl as konenho ztovn celho naeho byt. e Stvoitel vehomra vystav kadmu z lid et za to, jakm zpsobem vyuil sv byt. Zda k poehnanmu sil o hodnoty vn, nebo jen k nzkmu sil o hodnoty doasn. Zda k naplovn hodnot ducha, nebo jen k naplovn hodnot pozemskch. Zda k rozvjen duchovnho poznn, obsaenho v Slovu Jee Krista a v Poselstv Kristem zvstovanho Ducha Pravdy, nebo jen k poznvn vc pomjivch a k honb za pozemskm prospchem a pozemskmi poitky.

Na planet Zemi dochz k rozhodujcmu boji mezi silami Svtla a silami temna, a ten je mon vnmat tak na pozad koronavirov krize. Sly Svtla smuj lid bhem tto krize k zamylen nad sebou a nad smyslem vlastnho byt. Svtl sly nabdaj lidi k zsadnmu hodnotovmu obratu a k duchovnmu obrozen.

Naopak, sly temna usiluj o zneuit koronavirov krize k absolutnmu ovldnut lidstva a k jeho plnmu zotroen.

Posledn boj nastv a morln prvo na vtzstv stoj jednoznan na stran Svtla. Vzchop se proto love a s hrdinskou odvahou bojuj o sv byt! S hrdinskou odvahou bojuj o sv prvo t nadle ve stvoen. Ze vech sil sv due se pipoutej k hodnotm ducha, kter jsou hodnotami dobra, spravedlnosti, istoty a lsky k lidem i ke Stvoiteli. Jedin tak se postav na stranu Svtla, kter zvtz, protoe jedin za n stoj hrdinsk Ctnost vtznho boje za sprvnou vc.

Tv lhostejnost a tv tup orientace pouze na hodnoty materiln t vak spojuje temnotou, kter bude poraena a zniena. A ty pak bude muset zahynout spolu s n.

Rozhodujc boj zapoal! O vtzi je ji rozhodnuto! Pouze kad z ns m jet monost rozhodnout se, na kterou stranu se pid, a jak konen osud tm pdem sm sob nachyst.

http://vaznost-doby.bloger.cz/ vespoluprci s M..
 
Datum:
20.08.2020  19:42
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Jak emancipace poniuje ensk pokolen?

ena nen jen vzhledem, ale tak podstatou svho vnitnho nastaven pln jin, ne mu. Je jemnj a citlivj. A prv v tom je jej sla a velikost, protoe prostednictvm sv jemnosti a citlivosti je schopna vnmat realitu mnohem jemnjho charakteru, ne doke mu.

A proto je tak schopna mnohem intenzivnji vnmat i nejzsadnj slu, kter proud univerzem. Slu Pn, kter cel univerzum udruje, iv a pohn. A i kdy je proudn tto sly lidem neviditeln, ve svm ve pronikajcm psoben nen sly zsadnj a podstatnj.

No a nejdleitjm poslnm en je vejt do kontaktu s touto silou. Kvli tomu obdrely od Stvoitele svou jemnost a citlivost. A pak, po dosaen kontaktu, maj pesn tak, jako sla Pn, nenpadn a neviditeln psobit na ve kolem sebe a povznet to nahoru.

Nebo jinak vyjdeno, hlavnm poslnm eny je spojovn se Svtlem. A pak, kdy sama stoj v sle Svtla, m ve kolem sebe k Svtlu povznet. Ve stejn skrytosti, neviditelnosti a nenpadnosti, jako to dl Svtl sla samotn. Toto je hlavnm poslnm eny! To je jej uren! Kvli tomu byla obdarovna! Pro to m vechny pedpoklady! Ve ostatn v jejm ivot m bt a druhoad!

O enskm pokolen se zvykne kat, e je slab. Pravdou vak je, e akoliv jsou mui silnj fyzicky, eny jsou silnj duevn! A to prv tm, e pes jemnost svho ctn jsou schopny zskat kontakt se skrytou, neviditelnou a nenpadnou, ale s nejvy a nejpronikavji psobc silou, jak ve stvoen vbec existuje. Toto spojen dl enu velkou a silnou. Dl ji duevn mnohem silnj, ne je mu. A to j dv prvo usmrovat ve stvajc smrem ke Svtlu. Dv j to prvo vst mue, rodinu a celou civilizaci.

Minul generace tyto skutenosti tuily a vyjdily je napklad ve znmm slov: "Mu je hlavou rodiny, ale ena je krkem, kter hlavou ot". Jde opravdu o vstin vyjden, protoe musk princip pedstavuje to vnj a viditeln, v podob hlavy, avak ensk princip pedstavuje to skryt a nenpadn, co hlavou ot a smuje ji tam, kam teba. Stejn nenpadn, jako psob v univerzu Bo sla, m tedy psobit tak ena. Nenpadn m smovat vechno tam, kde je teba. ili ke Svtlu a k Stvoiteli.

Sprvn pochopen emancipace spov v uznn enskho a muskho principu jako rovnocennch. Spov v uznn absolutn rovnosti mezi muskm, vnjm, viditelnm, fyzickm a materilnm psobenm, a mezi enskm, nenpadnm, jemnm a pomhajcm psobenm, smujcm ve ke Svtlu, k Dobru, k Harmonii a k Stvoiteli.

Sprvn pochopen emancipace m spovat v pochopen, e ena, kter je silnj duevn, m vst duevn, a mu, kter je silnj tlesn, m vst fyzicky, materiln a viditeln. Tmto zpsobem se maj mui a eny vzjemn doplovat a vytvet harmonii. Nikdo nem bt nadazen a nikdo podzen, protoe kad m svj vlastn okruh psoben. Emancipace m tedy po sprvnosti znamenat uznn tchto dvou druh psoben, jako zcela rovnocennch.

el, ve bylo ale zkrouceno a pokiveno, protoe ena nedokzala ocenit velikost svho daru, kter se j zdl pro svou jemnost, nenpadnost a neviditelnost nedostatenm. ena polapala po svm posln bt spojovacm lnkem Svtla a ve nenpadn usmrovat ke Svtlu. Namsto toho zaala stle vce sahat po viditelnm, aktivnm, vnjm a fyzickm druhu psoben. Stle vce vzrstajc materialismus toti zaal povaovat pouze takovto druh psoben za jedin sprvn a spoleensky potebn. V tomto smyslu bylo potom pekrouceno tak chpn emancipace. Emancipace v souasnosti znamen, e ena m mt prvo bt ve vem takovou, jako je mu. e j maj bt dostupn vechny druhy aktivnch muskch innost a povoln, a e m pracovat a vydlvat stejn, jako mu.

To skuten, prav, ensk a jemn vak bylo takovmto pokivenm vnmnm emancipace polapno a diskriminovno. A tak se idelem modern emancipovan eny stala muatka, neboli ensk bytost, ve vem se co nejvce podobajc mui. Toto vak nen emancipace, ale naopak, jej vsmch! Je to negace pravho vnitnho zaloen eny a jejho pravho psoben. Souasn chpn emancipace je proto cosi, co ve svm omylu neme pinst nic dobrho.

ena m bt enou a mu muem! ena se m realizovat v typickch enskch povolnch a mu zase v typicky muskch povolnch, protoe kad z nich m k tomu sv vlastn vnitn pedpoklady a schopnosti.

Materialismus vak bez absolutnho porozumn tuto pirozenost zcela pehl a vytv nco absurdnho a nepirozenho. Nco, co katastroflnm zpsobem deformuje vnitn podstatu en, kter se sna bt modernm zpsobem emancipovan. Tmto zpsobem toti ztrcej vnitn oporu sam v sob a nepln si sv prav ensk posln. eny hrubnou a lapou po jemnosti svch cit a sv osobnosti. Tm se stle vce ztrc jejich schopnost spojovn se silou Svtla, a n svt se stv stle vce materialistickm. Hrub, materialistick a ateistick eny rod a vychovvaj materialistick a ateistick dti, a kvli tomuto enskmu selhn se nae civilizace stv stle vce dutou a przdnou. Stv se molochem na hlinnch nohch, ktermu chyb prav vnitn hodnotov opora.

Ve, co v souasnosti vytvme, je proto jen povrchov a vnjkov. Je to mrtv, protoe je to bez ducha! Je to uboh, neplnohodnotn, a proto odsouzeno k zniku! K zniku, kter na na planet postihl ji mnoh nrody a civilizace. K zniku, kter je prorokovn tak naemu modernmu svtu. A to vechno proto, e v naem univerzu nelze dlouhodob pet bez spojen s jemnou, neviditelnou, ale ve pronikajc a ve pi ivot udrujc silou Nejvyho. To, co toto spojen m, peije a bude prosperovat. To vak, co toto spojen nem, bude vystavovno neustlm krizovm situacm, a nakonec dospje k zniku. Takto jednodue to funguje.

No a nejposvtnjm poslnm enskho rodu je zabezpeovat toto ivotodrn spojen. Poslnm enskho rodu je spojovat se s jemnm proudnm sly Bo ve stvoen, a v podpoe tto nejvzneenj sly vst ve stvajc ke Svtlu, k Vinm, k Dobru a ke Stvoiteli.

Toto doke jedin ena! Ani by musela enit, kzat, nebo njak jinak viditeln psobit. Doke to pouze svm tichm a nenpadnm osobnm vlivem, pokud je spojena se Svtlem. Prv takovto eny potebuje n svt jako sl! Naopak, souasn modern a emancipovan eny jsou jeho netstm, protoe ho odezvaj od Svtla, a tm ho smuj do zhuby.

ooOoo

Jedin nefalovan, nejist enstv me probudit a vst mue k velkm skutkm! Nic jinho.

ABD-RU-SHIN

https://wahrheit7.blogspot.com ve spoluprci s M..
 
Datum:
21.05.2020  19:22
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Koronavirus! Svtlo to!

Na svch podveernch prochzkch jsem zpozoroval zvltn vc. Kdy kon den, zan noc a zapaluj se svtla veejnho osvtlen, tato svtla, a to i z velmi velk dlky, svt tak jasn, jak jsem je dosud nikdy svtit nevidl. tlumem prmyslov innosti a dopravy se oistilo ovzdu, na zklad eho je viditelnost znateln vy. V prod probhaj oistn procesy! Proda se oiuje! Lidstvo trp a je omezovno, ale proda se obnovuje.

Oista prody se projevuje vude. Teba v Bentkch na kvalit vody, nebo v n, v poklesu toxickch ltek v ovzdu, co tak potvrdila pozorovn nskch vdc.

A viditeln prodn oista evokuje tak jin, hlub vznam tohoto pojmu. Evokuje oistu, spojenou s duchovnm rozmrem lovka a celho univerza. No a vykonavatelem a nstrojem tto oisty m bt prv prodn svt. Prodn svt, ale pedevm inteligence, kter ho spravuje, a kter formuje vnj prodn dn do takov podoby, aby bylo dosaeno poadovan duchovn oisty Zem a jej obyvatel.

A je to opravdu reln tak, protoe mikroskopick virus, pochzejc z prodnho svta, postavil lidstvo do pozoru. V tomto dn je tak mon pozorovat odvk, ale lidstvem ignorovn zkon zptnho inku, na zklad kterho nakonec kad sklid to, co zasval. Na zklad kterho pijde reakce pesn takovho druhu, jak byla pedchoz akce.

Za nekonen strky lidstva vi prod, za jej bezbeh plenn, nien, zneiovn a devastovn pichz odplata ve form viru, kter lidstvo tm ze dne na den zastavil v jeho destruktivn innosti. Okamit napklad zastavil pro produ kodliv, nadmrn cestovn po celm svt, jeho nvrat do pvodn podoby tak, jak si ho cestovn kancele pedstavuj, bude jen velmi pozvoln. A v pln me, jak to bylo ped koronavirovou kriz, pravdpodobn tak nemon.

A je toho samozejm jet mnohem vce, k emu bylo lidstvo v souasnosti dotlaeno, a za m je mon vypozorovat jednoznanou pee inteligentnho psoben.

Avak prodn dn a inteligence, stojc za nm, je jen nstrojem v rukou jet mnohem vych sil. Sil Svtla, kter prostednictvm obecn oisty vynucuj na Zemi vtzstv svtlch hodnot! Vynucuj vtzstv skutenho Dobra. Dobra pro vechny. Pro jednotlivce, pro nrody, pro zvata, pro produ, pro vzduch i pro vodu. To je Dobro skuten a univerzln, kter je v ostrm rozporu se sobeckm, bezohlednm a prodn destruktivnm "dobrem" v pojet lidstva.

Podstatou dnenho dn je tedy en Svtla! Je en Dobra! Dobra skutenho a pravho! Dobra pro vechny bez rozdlu a ne jen pro lovka! Nejen pro nkter! Dobra pln jinho, ne je to, co lid za dobro povauj. A proto dochz ke kolizi! Lid nevtaj pchod Svtla s jsnm a radost, protoe se jim hrout cel jejich svt, jako i cel jejich dosavadn hodnotov hierarchie, postaven na jejich vlastnm, sobeckm pojet dobra.

Pichz Svtlo a Dobro, ale n svt zan kolabovat, protoe je v rozporu se skutenm Svtlem a Dobrem. Clen je bolestn zasahovno vechno lidsky pokiven, nesprvn, falen, sobeck, bezohledn a pokryteck. Zem se duchovn oiuje! Velk oista prody, ale tak patn nastaven hodnotov hierarchie lid zan!

Zven intenzita Svtla pichz shora, a jejm zdrojem je vyzaovn Nejvyho. A pesn tak, jak se v blm svtle nachzej vechny ostatn barvy svtelnho spektra, pesn tak i Svtlo, pichzejc shora od Stvoitele, v sob obsahuje vechny ulechtil, vysok a vzneen ctnosti v podob lsky, spravedlnosti, estnosti, istoty, skromnosti a cty k Nejvymu i k ostatnm lidem.

Toto vechno, jako zkladn poselstv, nese v sob paprsek Svtla, pichzejc shora a zasahujc nai Zemi. Kdyby lid ili tmito hodnotami, dn oista by nebyla nutn, protoe prav sil o Svtlo ze strany lid by se setkalo s proudnm Svtla, pichzejcm od Stvoitele, a Zem s jejmi obyvateli by byla radostn povznesena.

el, to vak, co v souasnosti pevld na Zemi, je temnota! Temnota du, srdc a hodnot! Temnota iluze jedinenosti materie, krom n podle vtiny u nic neexistuje. Pevld temnota niho, rozumov racionlnho "j", kter se uvnit lidskch osobnost rozvinulo a do takovch rozmr, e potlauje, ignoruje a zpochybuje existenci vyho duchovnho "j" v lovku, kter je Bo jiskrou v ns.

Temnota lidskho niho "j", totonho s rozumem, mysl a s ist materilnm pojetm svta, vybudovala temnou a nzkou hierarchii hodnot, postavench na penzch, zisku, moci, majetcch, karie, uvn si a konzumu. Toto jsou hodnoty dnench lid. Kvli nm sklouzvaj do bezohlednosti, chamtivosti, neestnosti a nespravedlnosti. Kvli nm sklouzvaj k nsil, vlkm, parazitovn na jinch a k drancovn a nien prody. Svt lidsk se stal svtem temna! Stal se temna!

A k tto i temna na Zemi pronik v souasnosti paprsek Svtla a skutenho Dobra! Ale protoe temn svt na Zemi nen hodnotov Svtlu stejnorod, zrauje ho. Temnotou Zem je pchod Svtla vnmn jako cosi negativn. Jako cosi nekompatibiln. Jako cosi cizorod.

A proto pozitivn zen Svtla v negativnm prosted Zem mutuje a psob zdnliv negativn. Mutuje do podoby koronaviru a negativn psob na svt lidsk. Ots naim svtem, postavenm na nesprvnch hodnotch a oiuje ho od veho, co je pokiven. Pouze vinou lid a jejich falenho pojet dobra je tento proces oisty bolestn. Je katastrofou pro souasn svt s jeho nzkm zpsobem mylen, ale je poehnnm pro produ a pro vechny lidi, kte v sob nesou prav hodnoty Svtla.

V jist relaci v televizi mluvili o tom, jak se je teba co nejefektivnji chrnit ped koronavirem. kali, e jako prvn je noen ochrann rouky, a pak ast myt rukou. Krom toho zmiovali tak stn hygienu a myt zub, ale tak proplachovn nosu teplou vodou, protoe v nosn dutin mme drobn chloupky, a na nich se me zachytit virus.

To ve je samozejm chvlyhodn a vbec to nelze podceovat. Ale ani zdaleka to nesta! To je v dnen dob mlo, protoe je to opt jen ist materiln tak, jako vdy!

Krom oisty a hygieny vnjku je toti nutn oista a hygiena nitra! Tak nae nitro, ili nae mylenky a pocity teba udrovat v istot! Tak nae nitro mus bt ist, aby mohlo navzat pozitivn druh spojen s istotou a ulechtilost shora pichzejcho Svtla, vynucujcho oistu. Lid se mus hodnotov obrodit a stt se estnj, laskavj, ohleduplnj, spravedlivj a ist! Lid se mus zat vnitn upnat k Stvoiteli a k poznn a pizpsobovn se tomu, kam ns v naem dalm vvoji smuje jeho Vle. Toto je pozitivn hodnotov spojen s proudnm sly Svtla, kter nm pinese radost, mr, povznesen a vzestup.

Kdo vak bude mt jen rouku a ist ruce, kdo bude splovat jen vechna hygienick kritria, ale jeho mysl nebude ist a vnitn nebude usilovat o dn hodnotov obrozen, ten se nedoke pozitivnm zpsobem spojit s proudc silou Svtla Stvoitele, a to se na nm projev negativnm zpsobem. Tm se toti stv vysoce rizikovou osobou, kterou me souasn vynucen duchovn oista zashnout tragickm zpsobem.

Bezduch materialismus u v dnen dob nesta! U je teba oistit a obrodit sv nitro! Kdo tak neuin, vystavuje se riziku, e dve nebo pozdji me bt v oistnm dn z tohoto stvoen odstrann.

Lid pece vdli, e takov nco jednou pijde! V Bibli byli pece upozornni na to, e tak trplivost Stvoitele m sv hranice.

A zd se, e u je to tady! Zd se, e Svtlo Pn pichz, aby to, co v sob jet nese svtlo poslilo a povzneslo. A aby od toho, co je Svtlu vzdleno, oistilo stvoen.

A tak, jako u dnes z svtla lamp mnohem jasnji vude na Zemi, pesn tak m Svtlo mnohem jasnji zazit tak uvnit lid. Tak v jejich duch, srdcch a myslch, v podob vysokch a ulechtilch ctnost.

Budi Svtlo za Zemi!

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
03.04.2020  19:49
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Koronavirus jako nstroj vy Moci! Kam ns tla?

Ve, co se dje kolem ns, nm chce nco ct. Chce ns nemu nauit. Chce, abychom nco pochopili. No a takovm poselstvm je tak souasn koronavirusov krize. Zkusme se proto podvat na to, k emu ns chce dotlait. Nebo celosvtov draz, s jakm se tak dje, si nutn vyaduje nae pln pochopen situace.

V prvn ad si je teba uvdomit, e ijeme v univerzu, ve kterm psob vy Moc. Jde o Inteligenci, kter usmruje vesmrn dn zcela konkrtnm smrem. Smrem k stle vymu rozvoji. K rozvoji ducha a pravch, vysokch, vzneench a ulechtilch hodnot. A vechno stvajc mus tmto vytyenm smrem kret, protoe nen schopno trvale se pit Vli vy Moci. Mus tmto smrem kret, a chce, nebo nechce. Dobrovoln, nebo nsilm. Z tohoto hlu pohledu je se teba dvat tak na souasn dn.

Prvnm poselstvm, kter mme vichni pochopit, je poselstv pokory. Dostvme kolou a tvrdou lekci pokory!

Lidstvo zapomnlo na Stvoitele a jeho zkony. ije si samo pro sebe a v rmci svch vlastnch zkon a priorit. Lidstvo zapomnlo na Vli vy Moci, kterou by mlo ve stvoen naplovat, a tak se duchovn, morln a mravn rozvjet. Lidstvo se domnv, e si vysta samo se svou ekonomikou, technikou, konzumem a materialistickm pojetm ivota.

A najednou pijde nco, co zsadnm zpsobem otese vm, co dosud tak uspokojiv fungovalo! Najednou pijde nco, co doslova zmraz a na maximln mru utlum vechno dosavadn lidsk snaen! Najednou lidstvo, jednotliv nrody i jednotlivci do hloubky due provaj svou kehkost a zranitelnost! Najednou pichz pochopen, e navzdory vemu, co modern svt dokzal, me bt bhem pr dn poloen, nebo doslova sraen na kolena!

Na zklad vech tchto skutenost, kter nejsou vplodem fantazie, ale v souasnosti se reln dj, mus lid na vlastn ki provat, e pece jen existuje "Cosi", co ns vdy pesahovalo a bude pesahovat. "Cosi", co je silnj ne vechno ostatn, a my to musme respektovat a poddit se tomu.

To, co tedy maj lid jako prvn pochopit v souvislosti se souasnou koronavirusovou kriz je realita existence vy Moci, kter ns pesahuje. Lid maj znovu zskat bze a ctu ped vy Moc! Lid maj znovu zskat ztracenou POKORU! Lidstvo souasnosti dostv draznou lekci pokory ped msi Vym! Ped Moc Bo! Toto je prvn zkladn vc, ke kter pochopen jsme doslova tlaeni tm, co se dnes dje.

A co je tm druhm?

Koronavirus vrazn omezil veker dosavadn pohyb lid na na planet. Omezil extrovertn, konzumn a komern expanzi nejen ve svt jako takovm, ale tak v rmci kadho jednotlivho sttu, protoe byly eliminovny vechny aktivity ve form divadel, kin, nebo rznch jinch kulturnch aktivit. Bylo eliminovno spoleensk setkvn v restauracch, v hospodch, nebo na sportovnch akcch. Ulice mst jsou vylidnn. Koronavirus zahnal vechny dom! Zahnal je zvenku dovnit!

Dovnit! Zamysleli jste se nad tm, k pochopen eho se ns sna dotlait Inteligence, jej Vli podlh ve, co existuje v naem stvoen? Bez jej Vle ani jedin lsteek nespadne dol ze stromu? Nsilm a ntlakem posouv nai pozornost ze veho toho vnjho smrem dovnit! Smrem do naeho vlastnho nitra!

V evangelich se pe: "Krlovstv nebesk je ve vs!" Krlovstv nebesk a jeho hodnoty jsou v kadm z ns! Jsou v naem nitru! Pouze je nm teba zamit se tmto vnitnm smrem. A koronavirusov krize nm vem k tomu dv pleitost! Dv nm k tomu prostor a as! Doslova ns k tomu nut!

No a k tomu, abychom konen zaali sprvnm zpsobem uvaovat a pracovat na sob ve svm nitru, k tomu dostvme v dnen dob extrmn siln podnty. Teba ve form dsiv fotografie, kter nedvno obletla sociln st. Jde o fotku z italskho Bergama, pozenou z okna bytu na pate, smujcho na hlavn ulici. Na ulici vidt kolonu vojenskch aut, ve kterch jsou peveny tla obt koronavirusu do spaloven, protoe krematoria u kapacitn nesta. V den, kdy byla pozena fotka, zemelo 400 lid.

Toto jsou skutenosti, kter mus velmi siln otst kadm lovkem. Toto jsou skutenosti, kter nen mon pejt bez povimnut, ani by se ns hluboce vnitn nedotkly. Mus ns to vnitn zashnout a m to v ns vyvolat kladen si zsadnch otzek lidskho byt, kter bychom si jindy, nebo vbec nikdy nepoloili.

Na co jsme tu vlastn na zemi a jak m n ivot smysl? Copak jsme tu opravdu jen na to, abychom si uvali pokud mono, a aby ns potom, kdy zememe, splili jako devo v peci? Copak jsme skuten jen poln trva, kter zde dnes je a ztra ji hod do ohn? Copak jsme skuten jen toto tlo a mysl, a kdy zememe, o vechno pijdeme a vechno definitivn skon?

Nebo jsme pece jen nm vc? Jsme nm, co je trval, vn a nezniiteln, co nememe ztotoovat s nam fyzickm tlem a pozemskm rozumem? Neexistuje v ns njak vy "j"? Neexistuje v ns vn duch, se kterm meme najt spojen prostednictvm dodrovn vysokch a ulechtilch hodnot, abychom sme se s nm vnitn ztotonili a nali cestu k vnosti? Jsme tedy jen tlo, mysl a rozum, kter hynou a zanikaj, nebo jsme vn duch, kterho se nedotk fyzick smrt?

Souasn zastaven ivota koronavirusem ns hmatateln tla dovnit naich domov a do nitra sebe sama, a traginost udlost v Itlii, ale tak jinde, ns tla ke kladen si tch nejzkladnjch otzek naeho byt. A dv nm as a prostor k tomu, abychom odpovdi na n skuten nali. Kdo toti hled, mus nakonec najt!

Nedvno jsem poslouchal poad v rozhlase o tom, jakm vemonm zpsobem trv lid as ve svch domovech, do nich byli nucen zahnni koronavirusovou kriz. Redaktorka v relaci hovoila o tom, jac jsou lid tak v tto situaci vynalzav, a jak nejrznjmi kreativnmi zpsoby dok vyut neekan voln as. Ve skutenosti je ale maximln smutn, e pro zabhnutou lidskou povrchnost nen tento as, kter je Shora darovn, vbec vyuvn na to, na co by opravdu ml, ale je promrhn na obvykl hlouposti a na to, co nen vbec podstatn.

O vy Moci, nebo o Stvoiteli, kter d svty, se k, e je Lskou. A je to skuten tak, protoe Lska nejvy Inteligence, ovldajc univerzum nechce pipustit, aby lid promrhali v hodnotovm omylu, v nicotn povrchnosti a v bezduchm, tupm materialismu cel sv byt. Lska nejvy Inteligence se ns proto sna ze veho tohoto vytrhnout, abychom nepromarnili sv ivoty a nakonec ns nemuselo postihnout to nejstranj, co vbec existuje. Duchovn smrt, nebo jinak eeno, vn zatracen na osobnosti! Takto, z pozice Lsky Stvoitele k naemu vnmu duchu teba celou souasnou situaci vnmat a deifrovat.

No a na zvr jet jedna zsadn otzka: co se stane, pokud lid nebudou chtt pochopit, pijmout a zrealizovat to, k emu je v souasnosti tla koronavirusov krize a za n stojc vy Moc, bez n Vle ani lsteek ze stromu nespadne? Co kdy budou chtt t tak, jako dosud a uznvat stejn hodnotov systm, jak uznvali dosud?

Jist se pamatujete, e v roce 2012 mnoz oekvali konec svta. Kdy nepiel, materialist a ateist opt jsali. Neuvdomili si vak dv vci. Za prv, e to nem bt konec svta, ale konec starho svta! Konec starho svta se v jeho dosavadn nesprvnou hodnotovou hierarchi, a zatek novho svta s novou, duchovn hodnotovou hierarchi.

No a za druh si neuvdomili, e to nen otzka jednoho dne, zanajcho poslednmi minutami roku 2011 a prvnmi minutami roku 2012. To je proces, kter zaal ji ped tm a probh tak v souasnosti. Je to proces transformace lidskho vdom z ni rovn na vy rove.

Pokud to lid pochop a vykro cestou, smujc k stle vt osobnostn a duchovn dokonalosti, na kterou ns tla Vle Vldce univerza, uet si mnoho utrpen. Pokud to ale nepochop a budou se chtt keovit dret toho starho, vy Moc pouije mnohem razantnj prostedky, ne je souasn koronavrusov krize, aby doclila toho, kam m lidstvo v souladu s plnovanm vvojem celho univerza smovat. lovk mus pochopit, e je pli mal a zraniteln na to, aby si donekonena prosazoval pouze svou vlastn vli.

Uvdomme si ptel, e lid, kte kadodenn umraj v Itlii, ale tak vude jinde na koronavirus, e vichni tito lid mli sv rodiny, sv plny, sv starosti i sv radosti tak, jako kad z ns. A najednou je vechno pry! Je to obrovsk tragdie a o to zvlṻ, pokud pipustme, e tak my sami bychom se mohli jednoho dne ocitnout mezi nimi. Nedopusme proto, aby velk netst, kter postihlo tyto lidi a jejich rodiny, odplynulo v na obvykl povrchnosti kamsi do ztracena. Chome proto do svho nitra a eme v sob zkladn otzky byt, kter jsme u dvno mli mt vyeeny.

K tmto obtem by toti vbec nemuselo dojt, kdybychom jako lidstvo i jako jednotlivci kreli ve svm vvoji sprvn, ili cestou hodnot ducha. Pak by byla nutnost bolestn navigace na tuto cestu bezpedmtn! Uvdomme si to, vzpamatujme se, obrame se a vykrome tam, kam se ns sna nasmrovat Vle Nejvyho, aby ob tch, kte v souasnosti umraj na svtovou koronavirusovou pandemii, nebyla marn.

Strun zvr: Vemohouc Bh existuje a peje si nov, lep, duchovn lidstvo! To je cesta, na kterou ho zan smovat. m dve to pochopme a m dve touto cestou vykrome, tm mn budeme trpt.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
20.02.2020  16:26
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Straidla pochoduj msty! Nen to vbec nevinn zbava!

V poslednch letech k nm ze zpadu pichz dal nov obohacen. Svtek Halloween a s nm souvisejc prvody nejrozlinjch arodjnic a ert. A m jsou tyto masky hrzostranj a dsivj, tm lpe! Tm je vt legrace!

Ale je to opravdu jen legrace a nic vc? Asi docela ne, protoe na druh stran se ozvaj rzn jednotlivci, ale tak rzn crkve, kte s tmito prvody nesouhlas a sepisuj petice, aby je mstsk, nebo obecn ady nepovolily. Vid v nich toti propagaci zla a temnch sil.

To se samozejm modernmu, ateistickmu a materialistickmu lovku s jeho snahou ut si dosyta nejrozlinjch zbav jev jako nepochopiteln zvan stedovku. Jev se mu to jako zkostnatl a prudrn ztrta smyslu pro humor.

Ale protoe materialist a ateist vnmaj vechny vci pouze povrchn, z jejich prvoplnov materialistickho hlediska, podvejme se na danou problematiku trochu hloubji a ukame si, co se ve skutenosti skrv pod navenek prezentovanm povrchem dobr zbavy.

Vechny pochody a prvody bez vjimky jsou vdy uritm poselstvm a prezentuj njakou mylenku. Vyslaj njak signl. Napklad socialistick prvomjov prvody byly vyjdenm radosti a spokojenosti ze ivota pod vedenm komunistick strany. Ukrajinsk pochody neonacist jsou otevenm pihlenm se k Stepanu Banderovi a k nenvisti vi vemu ruskmu. Dle zde mme znm duhov pochody komunity LGBTI, upozorujc na existenci jinak sexuln orientovanch osob a na jejich prva. Dle mme napklad pochody za ivot, jejich astnci se sna o mnohem intenzivnj ochranu ivota u ped narozenm. A meme sem zaadit tak rzn ekologick protestn shromdn, inspirovan aktivistkou Gretou Thunberg a podobn.

Co vak je uritm spolenm jmenovatelem vech tchto protestnch shromdn, prvod a pochod? Jejich astnci kaj spolenosti asi toto: "Jsme tady a mme takovto nzor. Dvme o sob vdt a teba s nmi potat."

No a pesn to sam plat tak v ppad rznch prvod ert a straidel. e je to jen humor, zbava a ert, je toti pouze pohdku pro povrchn a prvoplnov. Naopak, povrchnost a prvoplnovost lid, kte pli neuvauj, je dokonale vyuita k tomu, aby bylo ve spolenosti prezentovno to, o co ve skutenosti pod zstrkou zbavy jde. A jde o manifestaci temnch sil, kter dvaj spolenosti na znmost: "Jsme tady a mme sv hodnoty! Dvme o sob vdt a teba s nmi potat!" A podobn, jako pi pochodech neonacist, tak zde je aktuln skryt podtext, vyjden slovy:" My jsme ti, kte jsou vyvolen, aby si podmanili spolenost!"

Prvody ert a straidel, tedy vechno jednoznan negativnch bytost, jsou relnm svdectvm na doby, kter svou plytkosti mylen, amorlnost, duevn przdnotou, nectnostmi a nezzenost vn navazuje kontakt se sob stejnorodmi, nzkmi rovnmi univerza. A bytosti z tchto nzkch rovn pochoduj v hrzostranch prvodech po naich mstech a vesnicch, reprezentujc temn sly, kter se rozpnaj po na planet, aby ji zcela ovldly.

Takov je tedy el nae modern civilizace, kter inklinuje k nzkosti a temnot, protoe sama je takovou. Vdy si jen zkusme poloit otzku, pro se napklad v naich mstech a vesnicch neorganizuj pochody andl a rznch svtlch bytost, kter by pedstavovaly ctnosti? Vdy pece krom naemu pozemskmu oku neviditelnch, temnch a nzkch rovn, zalidnnch nejrznjmi hrzy plnmi bytostmi, existuj tak vysok a vzneen rovn, obvan ndhernmi, ulechtilmi a ctnostnmi bytostmi. Pro naemu svtu nen ble toto smovn? Pro nebere inspiraci odtud? Pro neorganizujeme prvody tohoto druhu a tvrci kostm a masek se ve sv inspiraci nenapjej do tchto rovn?

Proto, e vrna k vrn sed a rovn rovnho si hled! Nebo pevaujc nzkost v duch nachz sympatie a stejnorod spojen s odpovdajcmi, nzkmi jemnohmotnmi rovnmi univerza.

No a je zcela samozejm, e tento trend a toto propojen se bytostn p lidem, kte si jet zachovali alespo uritou mru ulechtilosti a soudnosti. Tito lid mnohdy ne vdom, ale podvdom tu, o co tu jde, a stav se proti tomu. Stavj se proti rozpnavosti temnoty, ovldajc due lid. Stavj se proti prezentaci jej moci a touze po expanzi, prostednictvm pochod padlch, nzkch a ohyzdnch bytost.

A kdy jsme si u objasnili, co vechno se skrv za touto zdnliv nevinnou zbavou, zkusme se jet zamyslet nad tm, kde se nco takovho, jako jsou erti vbec vzalo?

Kadmu je jasn, e nejde o bytosti z naeho svta, ili z na hrub hmotnosti. Krom hrub hmotnosti vak existuj tak rzn rovn jemn hmotnosti, kam odchzej lidsk due po smrti fyzickho tla.

Kad v, e lid jsou bu dob, nebo zl. Zlo nae due zatuje a dobro nae due povzn. Podle mry dobra a zla m tedy kad due po odloen fyzickho tla uritou thu. m je ulechtilej a lep, tm je tha men, a m je due zkaenj a negativnj, tm je tha vt.

A tak, na zklad zkona duchovn te, klesaj due zaten nzkost do nzkch rovn jemn hmotnosti a naopak, due, nadlehen ulechtilost stoupaj do vysokch rovn jemn hmotnosti. Tam se dle zulechuj v konn dobra a v ctnostech, aby nakonec, po dosaen lidsk dokonalosti, mohly vstoupit z jemn hmotnosti do vnho, duchovnho krlovstv nebeskho.

K pochopen, odkud pochzej erti teba vdt, e m je due zkaenj a ni, tm ohyzdnj vnj formu dostv. A naopak, m je due ctnostnj a lep, tm je jej vnj forma ulechtilej a krsnj.

Potvrzen fungovn tto zkonitosti meme najt u tady na zemi, kdy napklad nkdo enormnm zpsobem holduje alkoholu a jeho neest asem zan bt viditeln tak na jeho vnjm vzhledu. A podobn je to i s drogami. No a po na smrti, ve svt jemn hmotnosti, se tato zkonitost mnohokrt znsobuje.

To znamen, e jakkoliv neest a nzkost se mnohem viditelnji odr na vzhledu duevnho, jemnohmotnho tla kadho jednotlivce. m je tedy nkdo hor, tm ohyzdnj a odpudivj podobu m jeho jemnohmotn tlo. A jde to a tak daleko, e lid ztrcej svou lidskou podobu a stvaj se z nich polo zvec a polo lidsk, straideln a ohyzdn bytosti.

erti tedy nejsou dn nov a zvltn druh. erti jsou ve skutenosti lid, nelidsky znetvoeni vlastn nzkost.

Tent princip vak plat tak v pozitivnm slova smyslu, protoe jemnohmotn tla lid ulechtilch, estnch, spravedlivch, dobrch a laskavch nabvaj ulechtil a vzneen formy, podobajc se formm andlskm.

Take aby nm bylo vem jasno, erti jsou ve skutenosti nzk, padl a uboh lidsk due, nachzejc se v nzkch rovnch jemn hmotnosti. Sem se kontaktovat, sem se orientovat, odsud se inspirovat a na n svt pinet prvody tchto nzkch, neastnch, znetvoench a nejrznjmi neestmi zatench bytost, nen rozhodn nic pozitivnho. Je to jen uboh a politovnhodn spojovn se s nzkost. Nen to nic pozitivn, na co by se mli lid orientovat.

Lid by se mli orientovat spe opanm smrem. Ne tedy dol, ale nahoru! Ne do nin, ale do vin! Tam, ve vysokch rovnch jemn hmotnosti, pebvaj ulechtil a ctnostn lidsk due, jejich ulechtil vnj duevn forma je vsledkem jejich ivota v souladu s principy dobra, lsky, spravedlnosti a ulechtilosti. Tm smrem by bylo douc se orientovat a inspirovat!

Ne tedy do nin, ale k vinm mme uprat svj zrak! Odtud mme erpat a pinet to sem dol k nm na zemi, aby se nae planeta stvala stle lep, a ne stle hor.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
02.01.2020  17:18
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Neslyte? Burcejc hlas poslednho soudu vol: DOST!

Tyto dva pojmy souvis s katolickou terminologi a nejsou v zsad nesprvn. Budeme tedy na nich budovat a podrobnji si objasnme dva nejdleitj a nejzsadnj momenty celho naeho byt. Avak objasnme si je na zklad poznn stavby stvoen a na zklad zkon, ve stvoen fungujcch, eho znalost el kesanstv chyb. A proto v nesmrn zsadnch pojmech, jako je osobn a posledn soud, v mnoha vcech tpe.

Pojem osobn soud spojuje katolick vrouka s na fyzickou smrt a s tm, co bude nsledovat po n. Tyto dje jsou popsny ve znm knize Raymonda Moodyho "ivot po ivot". Podklady pro jej napsn zskal od lid, z medicnskho hlediska uritou dobu klinicky mrtvch. Tito lid vcemn shodn popisovali, e bezprostedn po smrti vidli sebe sama, pesnji eeno sv vlastn fyzick tlo jakoby z nadhledu, a odtud pozorovali sil lka o zchranu jejich ivota. Jejich osobnost, nebo jejich due, kter byla od tla odpoutan, pak vstoupila do ernho tunelu. Kdy se dostala ke svtlu na konci tunelu, byl j jakoby ve filmu promtnut cel jej dosavadn ivot.

To, co due provala pi sledovn filmu, vak bylo nco pln jinho, ne kdy na zemi vzpomnme na svou minulost. Tady to vechno due vnmala pedevm z mravnho hlediska. Z hlediska toho, co udlala ve svm ivot dobr a co patn.

Po promtnut filmu ivota byla ale osobnost lovka znovu vtaena do tunelu a vstoupila zpt do svho fyzickho tla. Na zklad zitku klinick smrti vak mnoz zmnili svj ivot. Zsadnm zpsobem pehodnotili sv dosavadn priority a zamili se pedevm na mravn strnku ivota.

Tolik ve strunosti Raymond Moody, a my z hlediska katolickho termnu osobnho soudu meme za osobn soud povaovat prv promtn filmu naeho ivota. Co vak nsleduje po tomto okamiku osobnho soudu, kdy se u nevrtme do svho fyzickho tla?

Na zklad filmu ivota lovk pozn, za co ve skutenosti mravn stoj, a prostednictvm objektivnho a nestrannho zkona duchovn te, bude pesunut do takov rovn takzvanho druhho svta, do n nle. Do rovn, kde najde stejnch a sob stejnorodch.

Na zklad pevaujcch nzkch lidskch vlastnost lovk kles psobenm zkona te mezi stejn nzko stojc, a na zklad pevaujcch ulechtilch vlastnost lovk stoup mezi stejn ulechtile smlejc.

V nzkch rovnch druhho svta trp prostednictvm stejnorod nzkosti druhch a prov peklo. Ve vysokch rovnch druhho svta prov naopak radost, prostednictvm stejnorod ulechtilosti druhch.

Kdy nkdo zeme, jako nedvno Karel Gott, zvykne se kat, e odeel do pveckho nebe a odtud se na ns dv. Kdy zeme njak znm herec, k se, e odeel do hereckho nebe a podobn. Lid tedy tu, e na druhm svt jsme zaazeni do jednotlivch rovn, na zklad urit stejnorodosti. Tato stejnorodost vak nen profesn, ale jedin morln a mravn.

Kesan katolci tvrd, e po smrti odchzme do duchovnho svta. Nen to vak pravda. Po smrti odchzme ze svta hrub - hmotnho, do svta jemn - hmotnho. Podle ve zmnnho zkona te odchzme bu do nzkch rovn jemn - hmotnosti, nazvanch peklem, nebo do vysokch rovn jemn - hmotnosti, nazvanch nebem.

Souhrnn meme vechny tyto rovn druhho svta nazvat oistcem, kde se lid duevn oiuj bu z tkch vin v nzkch rovnch, nebo z lehkch provinn ve vysokch rovnch. Postup due z nzkch rovn do vych je mon po odpovdajcm polepen. No a ten, kdo pln oistil roucho sv due od vech provinn, me nakonec vstoupit do vn e Ducha. Do skutenho, vnho krlovstv nebeskho.

Toto oekv kadho z ns po naem osobnm soudu po fyzick smrti. A proto by kad ml u zde na zemi usilovat o co nejvy mravn a duchovn zulechtn, aby pro nj nemusel bt film jeho ivota okem a hrzou, po kterch se propadne do pekla.

A co znamen posledn soud?

Hrub - hmotn svt a jemn - hmotn svt jsou prostorem, urenm pro zrn lidskch du do duchovn zralosti. Na zemi, a tak na druhm svt, se lid maj snait zdokonalovat v ctnostech a v mravnosti, aby se stvali stle ulechtilej. Tmto zpsobem se stle vce pibliuj k duchovn i, aby po svm nejvym monm lidskm zulechtn mohli nakonec do n vstoupit.

Lhta, kterou ale mme na to urenou, je vymezena pchodem poslednho soudu. Posledn soud je momentem, kdy bude eeno DOST! Momentem, kdy se ukon cel, ve zmnn proces duchovnho vvoje v hrub a v jemn hmotnosti. No a momentln stav lidsk due, ve kterm ji posledn soud, ili ono velk DOST zastihne, se stane urujcm a rozhodujcm pro jej byt.

Pokud ns tedy posledn soud zastihne hodnotov zamen smrem ke hmot, pokud ns zastihne spoutan penzi, majetky, vnmi, poitky a tisci nejrozlinjch materilnch vc, dal n duchovn vvoj bude zastaven, a my u jen setrvanost dojdeme na pln konec cesty, na n ns zastihlo velk DOST poslednho soudu.

Pokud ns ale posledn soud zastihne hodnotov zamen ke Svtlu, ke Stvoiteli, k ulechtilosti, k mravnosti, k ctnostem, k dobru, k lsce a spravedlnosti k blinmu, tak v tomto ppad pouze dojdeme a na konec cesty, na n ns zastihlo velk DOST poslednho soudu.

A je pln jedno, jestli ns posledn soud zastihne na tomto, nebo na druhm svt. Dleit bude jedin nae zkladn hodnotov zamen, ve kterm se budeme v t dob nachzet.

V ppad materilnho hodnotovho zamen ns ek cesta do zkzy, spojen s nezbytnou zkzou veker hmotnosti, kter podlh vzniku a zniku. A budou to prv nae hodnotov vazby na matrii, kter ns do tto zkzy sthnou.

V ppad duchovn mravnho hodnotovho zamen ns vak ek cesta, smujc k vnosti Ducha. Cesta, smujc ven ze svt hmotnosti, kter jednou pominou, do vn e Ducha, kter nikdy nepomine.

Tak, jak jednou z uritost pijde n osobn soud po na smrti a odsoud ns do zcela konkrtn rovn druhho svta, a to pesn podle mry na nzkosti nebo ulechtilosti, tak jednou nevyhnuteln pijde tak posledn soud, se svm velkm a definitivnm DOST! A nae momentln hodnotov orientace ve chvli velkho DOST poslednho soudu se stane naim osudem. Osudem ivota v i Ducha v ppad na duchovn mravn orientace, a osudem naeho definitivnho znien v zniku hmotnch svt, ke kterm ns budou vzat nae, jen pevn materiln dosti, nectnosti a nzkosti.

A to bude znamenat vn zatracen, spovajc ve vymazn na osobnosti z knihy ivota. Nebo ivot je jenom ten vn v i Ducha! Kdo vak svj ivot hodnotov spoj s doasnost hmoty, jeho byt bude jen doasn, a pak se zhrout spolu se zhroucenm hmotnch svt.

Proto, bdme! Nebo nevme dne ani hodiny, kdy zahm stvoenm burcejc DOST poslednho soudu! Kam budeme pevaujc st sv osobnosti v tomto okamiku zamen, to se stane naim osudem!

A protoe posledn soud se nezadriteln bl, mjme vdy sv nitro nasmrovno pedevm k hodnotm ducha. Jedin toto smrovn v ns mus v kad chvli pevaovat.

Nebo bda nm, pokud v tomto rozhodujcm okamiku celho naeho byt v ns bude pevaovat nco jinho!

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>