Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Gabriel,
ztra Marin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
o, alebo kto je Boh?
Datum:
06.03.2017  15:38
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
love bu lovkem! Tak v intimit!

Pedem upozoruji, e tento text je uren pouze lidem, kte akceptuj duchovn rozmr byt. Mnoz z nich se toti domnvaj, e kdy uzavou crkv posvcen manelsk svazek znamen to, e pi uspokojovn sv tlesnosti mohou v rmci nj dlat absolutn cokoliv. e pln vechno, co in pi plnn svch manelskch povinnost je tm pdem ppustn a poestn.

Toto je ale zsadn omyl, protoe skutenou posvtnost mohou dt vzjemnmu tlesnmu spojen pouze partnei samotn, piem rzn nemravn, ba a zvrcen praktiky jejich manelskou intimitu poskvruj a zneiuj. A dn svtost manelstv na tom neme absolutn nic zmnit. Neme posvtit a oistit to, co je nemravn a neist.

Ti, kte chtj stt v tomto smru sprvn tak, jak by jako skuten lidsk bytosti stt mli si mus uvdomit, e k manelskmu tlesnmu aktu je teba pistupovat s uritou mrou istoty a ulechtilosti. To me jejich pudov smyslnou ve pozvednout na vy, ulechtilej a lidsk bytosti dstojnj rove.

Vezmme si napklad skutenost, e zvata zstvaj pi tomto aktu ist a pirozen. Ale lid ne, protoe prv jejich rozum, kter zvata nemaj, se jim stv kamenem razu. Protoe mnohdy prv ve sv mysli a fantazich strhuj tento akt do nzkosti, ba asto a do zvrcenosti.

A jedinci, kte nejsou dosud zcela mravn necitliv to i jasn ct, avak pokud ij v manelskm svazku, posvcenm njakou crkv uspokojuj se obvykle tm, e prv onm crkevnm posvcenm je to ve naprosto v podku. Tm ale pouze pehluuj vlastn svdom, kter kadou bytost upozoruje, e pi uspokojovn sv tlesnosti pekroila hranici od mravn, a tedy duchovn akceptovatelnho, k mravn i k duchovn neakceptovatelnmu. e lovk pekroil uritou hranici a klesl pod vlastn dstojnost.

Tyto skutenosti vyciuje opravdu kad, a ji vc, nebo nevc. Zle ist jen na jednotlivm lovku, zda bude akceptovat tich napomnn svho svdom a bude se snait i pi tomto aktu zachovvat uritou rove mravnosti a ulechtilosti, hodn bytosti zvan lovk, nebo bude toto vnitn nabdn ignorovat a svm oddvnm se nemravnosti a nzkosti klesne hluboko pod vlastn rove.

Je teba toti vdt, e pi vysokch kritrich mravnosti jsou lid schopni doshnout a ehosi takovho, jako je neposkvrnn poet. To jest poet, pi kterm nen vzjemn tlesn spojen poskvrnn smyslnou neistotou, eho nevyhnutelnm dsledkem mus bt pln jin kvalita plodu, jako pi poet smyslnost poskvrnnm.

Bude proto urit velmi poun podvat se na to, jak tomu bylo ve skutenosti v ppad Marie z Nazaretu. Marie mla vnitn vidn, ve kterm j bylo zvstovno, e se j narod Bo Syn a e bude poat z Ducha svatho.

Na zemi se vak me zrodit nov lovk jedin ze vzjemnho tlesnho spojen mue a eny, protoe prv takto to funguje v zkonitostech naeho univerza, utvoench podle Vle Stvoitele.

A Syn Bo, kter k nm zavtal na nai zemi nakonec sm zdraznil, e nepiel zkony ruit, ale naplnit. A proto musel bt tak v ppad jeho pozemskho pchodu naplnn zkon nezbytnho spojen mue a eny, pedchzejc zrozen kadho novho lovka.

Tentokrt vak lo o poet neposkvrnn, nebo Maria, vnitn siln upena na splnn velkho zaslben ze Svtla, peila neposkvrnn tlesn spojen s mskm setnkem Kreolem, kterho milovala. Kreolus j slbil, e po svm nvratu do ma pod csae o ukonen sv vojensk sluby, vrt se do Nazareta a vezme si Marii za manelku.

Ale el, trvalo to tak dlouho, e Maria kvli pokraujcmu thotenstv, jako i kvli idovskm zvykm ji nemohla vce ekat a proto byla duchovn pivedena k Josefovi, kter se ml stt jej nhradn pozemskou ochranou a ztitou.

No a nakonec v dob, kdy do rostoucho dtskho tlka vstupuje due, do klna Marie z Nazareta sestoupil prostednictvm Ducha svatho Syn Bo Je.

Co vak m bt vzhledem k naemu tmatu tmto vm eeno? No pece to, e idelu neposkvrnnho poet me na zemi doshnout kad lidsk pr, kter bude pi tlesnm spojen dbt o istou a ulechtilost. A to tm, e budou lid ve sv mysli i v celm svm ivot zameni k vysokm a vzneenm idelm, jako je dobro, lska, ohleduplnost, estnost, vnitn istota a duchovnost.

Za takovchto okolnost je to pak nebude ani pi tlesnm spojen strhvat dol, a k ivoin smyslnosti, m se jejich tlesn spojen, jako i poet z nj stane neposkvrnnm. Neposkvrnnm nzkou smyslnost, ale ulechtil a lidsk bytosti hodn.

A pokud se ulechtil vnitn naladn ve smyslu ve zmnnch hodnot stane zcela pirozenm a bude tedy pirozen pokraovat i po poet, due, kter se v pslunm ase vtl do tla plodu neme bt jin, ne krsn a ulechtil, protoe budouc matka si prv stavem svho vnitra takovou dui pithla. Nebo ovocem ulechtilosti me bt jen ulechtilost, zatmco ovocem nzkosti me bt jen nzkost.

Tmto zpsobem mohou tedy lid svm pstupem k intimit posouvat n svt k lepmu, vymu a krsnjmu. Nebo jej mohou naopak strhvat stle n a hloubji, a do pln mravn a pozdji nevyhnuteln i reln zkzy.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
09.02.2017  15:57
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Trump! Svt dostal anci! Vyuije ji?

Koncem roku 2016 svt balancoval tm na pokraji vojenskho konfliktu USA a Ruska, s tendenc jeho eskalace a do jadern konfrontace. Atmosfra pmo hmatatelnho napt, s podtextem blzkho svtovho konfliktu mocnost vak povolila okamit po zvolen Trumpa prezidentem USA a v souasnosti je mon pozorovat v tomto smru opravdu znan uvolnn.

To samozejm neznamen, e by bylo najednou vechno naprosto bezproblmov, ale minimln o vlce mocnost se ji jako o skoro hotov vci pestalo mluvit.

Zvolen Trumpa bylo znanm okem pro mocenskou elitu, spojenou s americkmi zbrojaskmi firmami. Jej prezidentskou kandidtkou byla Hillary Clintonov. Byl to ok i pro vechny mediln, politick, mimovldn a mnoh dal pisluhovae tto elity, kte za jej penze prosazuj jej agendu, bez ohledu na zjmy vlastnch nrod, kter zrazuj.

Elit, jej pisluhovam, jako i malm a velkm zrdcm nrod to vak tentokrt, i pes tm stoprocentn ovldn velkch svtovch mdi, i pes obrovsk finann prostedky, pouit za elem vtzstv Hillary Clintonov pece jen nevylo

Obyejn, prost, pracujc Amerian toti nepodlehli rozshl mediln manipulaci, kter se jich intenzivn snaila pesvdit o tom, co je pro n a pro Ameriku skuten dobr. Obyejn a prost Amerian ji toti zaali mt pln zuby agresivn mocensk elity, kter se z nadbytku penz ji zcela neum vejt do vlastn ke a clen ene svt do konvenn, nebo dokonce a jadern konfrontace mocnost.

Obyejn a prost Amerian toti pochopili, e prv oni by na to nejvce doplatili, protoe prv oni by se stali, jak se to kalo v minulosti, onou "potravou pro dla" a bezbrannm clem prvnch odvetnch der.

Obyejn a prost Amerian pochopili, e jsou jen obyejnmi pky ve velk rozehran achov partii mocnch a bohatch tohoto svta. Obyejnmi pky, kterch me bt kvli nejrznjm geopolitickm a mocenskm zjmm klidn a bez nejmench vitek svdom obtovanch jakkoliv mnostv.

Vdy nakonec pln prvo na ivot m jen neju elita nejbohatch a nejmocnjch, zatmco vichni ostatn a vechno ostatn je tu jen k tomu, aby slouilo jejich zmrm. A pokud se tyto zmry poda uskutenit, pak i tak bude pece nakonec poet vech tchto zbytench lid zregulovan na "zlatou miliardu" otrok elity, kter jim milostiv dovol ivoit odmnou za to, e j mohou slouit.

To ve ztlesovala prezidentsk kandidtka Hillary Clintonov, piem ona sama byla jen poslunou loutkou a poslunm nstrojem v bezohlednch rukou elity.

Donald Trump, i navzdory vem jeho chybm pedstavoval naopak vzpouru proti snahm arogantn mocensk elity. Pedstavoval odpor obyejnch lid, kte vytvej skuten hodnoty a buduj Ameriku vi elit nejbohatch a nejmocnjch. Ti toti mnohdy pouze spekulativn profituj z jejich prce a ve sv zaslepen chamtivosti a touze po moci chtj dohnat Ameriku i svt do nov velk vlky doufajc, e ​​se na n zase opt dobe nabal tak, jak tomu bylo v podstat dosud vdy ve vech poslednch vlkch.

A ji je to jakkoli, a si ji byli bn Amerian vech tchto vc pln vdomi, nebo je vnmali a vytuili jen podvdom, kadopdn se jim podaila velk vc. Podailo se jim alespo doasn zvtzit nad chobotnic moci a jej propagandistickmi medilnmi lemi.

A prv tmto pehldnutm a probuzenm se obyejnho americkho obana dostal svt anci. Dostalo se mu uvolnn napt a prostoru pro rozvjen normlnho a klidnho ivota. Dostalo se mu toho, o co by s nejvt pravdpodobnost piel po zvolen Hillary Clintonov, kter by v poslunm plnn pkaz elity pouze stupovala napt a hnala svt k sebe zniujcmu konfliktu.

Byl nm tedy vem darovan as. Tento as vak nesm bt promarnn. Tento as mus bt sprvn vyuit, protoe destruktivn temnota, skrvajc se za zmry nejbohatch a nejmocnjch naeho svta se se stoprocentn jistotou nevzdala svch zmr.

Jak ale m svt sprvn vyut darovan as?

Lid by mli v prvn ad pochopit, e tam, kam jsme se dostali na sklonku roku 2016, to jest na prh nov svtov vlky, jsme se dostali prv prostednictvm hodnot, kter preferujeme a kter obecn povaujeme za dleit a prioritn.

Jak jsou to "hodnoty"?

Penze, majetky, karira, moc, postaven, slva, uvn si a konzumn zpsob ivota. Absolutn a bezvhradn podzen se tmto "hodnotm" vak sebou nevyhnuteln pin bezohlednost, chamtivost, podvod, le, neestnost, nespravedlnost, nemravnost a mnoho jinho. Nebo absolutn a bezvhradn orientace na hodnoty niho druhu neme sebou pinet nic jinho, ne nzkost a zlo. Zlo, kter se nabaluje jako lavina, aby nakonec dopadlo na svt v jeho nejhrznj podob, ve form vlenho lenstv.

Nikdo samozejm netvrd, e mt penze, majetek, urit postaven, atd. je patn. Nikdo netvrd, e je patn uvat si radost tohoto svta. patn vak je, pokud jsou v hierarchii lidstva tyto hodnoty na prvnm mst. Pokud ji nad nimi, nebo alespo vedle nich nic nen a jedin oni jsou tm nejdleitjm, o co lid usiluj.

Pokud toti nepostavme vysoko nad penze, majetky, kariru, moc, slvu, nebo uvn si est, spravedlnost, lidskost, dobro, mravnost a ulechtilost, ztratme to nejpodstatnj, co z ns dl lidi a prostednictvm eho bychom mohli zlidtit svj pstup k penzm, majetkm, moci, k uvn si radost ivota, nebo k emukoliv jinmu.

Jednodue eeno, pouze prostednictvm ctnost se lovk stv lovkem. lovkem, schopnm pistupovat ke vemu v ivot sprvn.

Naopak, absence ctnost bere lidem potebn nadhled nad vcmi a oni se stvaj jejich otroky. Otroky penz, statk, moci, kariry, slvy, nebo uvn si. Tm pdem se jim vak tyto vci stvaj prokletm msto poehnn, protoe k jejich nabyt nevhaj pout jakchkoliv mench, nebo vtch nemorlnost. Nevhaj se stt jedni druhm vlky.

Lidstvo bez ctnost je lidstvem krejcm cestami zla. A toto zlo postupn perst celou spolenost a sl a do takov mry, e nakonec vyst do podoby zniujcho vojenskho konfliktu, jako jakhosi vrcholnho bodu koncentrace veho zla.

Pokud n svt dokzal prostednictvm zvolen Donalda Trumpa odvrtit toto zlo, protoe lid konen vdom, nebo alespo podvdom pochopili, e "hodnoty" ktermi ij a ktermi ns ustavin masruj mdia poplatn zjmm elity nebudou asi sprvn, pokud jsme pehldnutm alespo urit sti obyvatelstva zskali jet anci, mus bt tato ance vyuita. Bezpodmnen vyuita k nabyt ve zmnnch ctnost, kter postavme vysoko nad vechny ostatn hodnoty, protoe jedin tak budeme stt sprvn, ili v principech dobra a naim dlem neme bt pak nic jinho, jako dobro.

Pokud ale lid opt promrhaj darovan as a nevyuij jej k nabyt ctnost, pokud budou i nadle bezvhradn slouit pouze penzm, majetkm, moci, karie, slv, uvn si, konzumu, nebo jinm podobnm "hodnotm" ignorujc a pehlejc ctnosti, zlo takovm zpsobem jimi sammi iven a podporovan nakonec zhoustne natolik, e se znovu po njak dob nevyhnuteln dostaneme na pokraj toho, o co zlu vdy v konenm dsledku jde. Na pokraj zkzy a pustoen jako vrcholnho idelu zla, zhmotnnho do podoby sebe zniujcho vojenskho konfliktu.

A se tedy prostednictvm naeho vlastnho ivota bez ctnost opt dostaneme k podobnmu zlomovmu momentu, jako koncem roku 2016, me se nm stt, e zlo, ztlesnn snahami svtov elity bude schopn pevit misky vah na svou stranu a n svt nedostane dnou podobnou anci, jakou dostal v souasnosti zvolenm Donalda Trumpa. Pak nakonec, v nezbytnm etzen udlost me dojt k tomu, e zhoubn dsledky na vlastn nemorlnosti a naeho vlastnho ignorovn ctnost ns vechny, nebo alespo pevnou st jednodue vymaou z povrchu zemskho.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
12.01.2017  16:15
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
O hlubokch duchovnch pinch souasnho svtovho dn

Tento text je pokusem o postien prvotn piny a poslednho dsledku velkho svtovho dn, kterm m bt zotroen nrod a zredukovn lidstva samozvanou elitou na takzvanou zlatou miliardu.

Ano, za fatln nevdomosti ve zmnnch skutenost jsou jednotlivci i cel nrody jako ovce nenpadn, ale jist tlaeni k nastolen novho svtovho du nadvldy elit nad absolutn zotroenmi masami.

Nic se vak nedje nhodou a ve m svj hlubok smysl. Pokusme se proto, jak ji bylo zmnno na zatku, najt prvotn pinu toho, pro vbec k podobn situaci dolo a zrove se tak pokusme pochopit, jak hlubok duchovn vznam a smysl bude mt konen, absolutn zotroen lidstva, ke ktermu to smuje.

V prvn ad si musme uvdomit, e ve, co se dje m duchovn podtext, protoe my lid ijeme v rmci univerza, kter m duchovn rozmr. A proto skuten a prvotn piny toho, co v souasnosti probh nemohou bt jin, jako duchovn.

lovk je toti bytost duchovn a jeho nejhlub duchovn jdro m sv poteby. Teba potebu po provn takovho ulechtilho citu, jako je lska. Potebu po provn harmonie, dobra a tst. Potebu po spravedlnosti a lidskosti. Potebu po poznn hlubch souvislost byt a potebu po Bohu.

lovk dneka je vak el materialista a poteby jeho vlastnho ducha jsou mu vcemn ukraden. To, co jej zajm pedevm je hlavn naplovn a uspokojovn svch hmotnch poteb. Jedin toto se mu stalo vm a o nic jinho se ji nesna. Dokonce na nic jinho ji ani nemysl. Tmto zpsobem vak odsunul svho ducha i se vemi jeho potebami kamsi stranou. Zavel jej do ale a doslova jej zotroil svmi, nikdy nekoncmi, hmotnmi potebami.

Nicmn lid tto zem nepoznali a nepoznvaj, e vechno, co v sob dlouhodob vnitn pechovvaj a iv m nakonec tendenci projevit se zcela oteven a viditeln i navenek. A proto pesn tak, jak to funguje pi nemoci, kdy je tm kad jednotliv nemoc pouze vnjm zhmotnnm nmi vnitn pechovvan negativity a disharmonie, pesn stejn se nae vlastn, dlouhodob zotroovn svho ducha nakonec zhmotuje do vnjch pomr, v nich se ns samotnch sna nkdo reln a fyzicky zotroit. Zotroovnm vlastnho ducha a ignorovnm jeho poteb si tak lid sami sob ukovali otrock okovy nadvldy penz, kapitlu, nadnrodnch korporac a globalistickch elit, usilujcch o absolutn svtovldu.

A protoe lidstvo nechce nic vdt o tchto hlubokch, skrytch souvislostech a ve sv slepot nadle pokrauje v zotroovni vlastnho ducha, stupuje tm nutn i svj vnj tlak, jeho prostednictvm jsou lid postupn pipravovni o vechny sv svobody. Smyka na jejich krku se stle vce zatahuje, teba jen takovou snahou o odstrann hotovosti a preferovnm bezhotovostnho styku, eho konenm dsledkem maj bt podkon implantty. A to je opravdu jen jeden z pklad pipravovanho, ​​budoucho zotroen obyvatel.

Lid jsou vak maximln povrchn a proto nic nevnmaj. Dokonce se vysmvaj a maj za blzny ty, kte je na toto nebezpe upozoruj.

Kdy se ale nakonec dmysln smyka na jejich hrdle zathne natolik, e zalapaj po dechu, kdy globalistick elita pln odhal svou antihumnn tv skrytou za souasnou humanistickou maskou, kdy zane podle svch zvrcench pln regulovat poet otrok na zlatou miliardu, kdy se tedy souasn, dobrovoln otroctv ducha obyvatelstva na planety petransformuje do vnj podoby obludnho, ​​novodobho otroctv, spojenho s utrpenm, stupujcm se a do nenosnosti, tehdy, i pes vudyptomnou bolest a hrzu bude mt toto dn svj hlubok duchovn vznam.

Kdy toti lid poznaj, e jim v jejich situaci, kterou si sami zavinili, ji neme pomoci nikdo a nic, pomalu, a jakoby v probouzen se z hlubokho spnku si zanou uvdomovat, e existuje pouze jeden jedin, na koho pomoc se jet budou moci obrtit a spolhat. A sice Bh!

Bh, od kterho Ducha se odvrtili tm, e vytrvale ignorovali existenci a poteby vlastnho ducha, tvocho jejich nejhlub vnitn podstatu. Takovm drsnm zpsobem tedy nakonec dostanou pleitost probudit v sob k ivotu duchovn jiskru, kter v nich vdy tie touila po Bohu, po Svtle a po vech vysokch, vzneench a ulechtilch hodnotch a ctnostech.

Chpete tedy o em je ve skutenosti souasn velk svtov dn, kter se odvj ped naima oima?

Je o naem vlastnm, dobrovolnm zotroen ducha, kter se zhmotuje do reln a fyzick podoby vnjho zotroen, pinejcho obrovsk utrpen, ve kterm maj lid ve ztrt vech svobod, jistot a dstojnosti znovu probudit k ivotu svho ducha a osvobodit jej.

Nebo jedin lid svobodn duchem si zaslou t ve svobodnch pomrech a ve svobodn spolenosti, protoe oni sami si takovmto zpsobem pro sebe zevnit navenek tyto pomry zformovali.

Nebo jedin lid, kte zanou uspokojovat poteby svho ducha po osobnm ivot v souladu s dobrm, spravedlnost, ct a duchovnost si zaslou t v prosted a ve spolenosti pln dobra, spravedlnosti, estnosti a vech ostatnch vysokch a ulechtilch hodnot.

Nebo my lid meme v eleznm a neoblomnm Zkon zptnho inku, innm v tomto stvoen sklzet vdy jen to, co jsme zasvali. A to ve vztahu k naemu konkrtnmu tmatu znamen, e za vlastn, vnitn zotroen ducha musme nutn sklidit zotroen vnj.

Pokud tedy chceme pet svobodn a lidsky dstojn ivot ve svobodn spolenosti, mus tomu nutn pedchzet setba svobody vlastnho ducha a naplovn vech jeho ulechtilch poteb.

No a o vech tchto nesmrn vnch skutenostech je v souasnosti teba oteven mluvit proto, aby lid dobrovoln nastoupily cestu ke svobod ducha. Nebo pokud tak dnes neuin dobrovoln, bude muset nakonec probouzet jejich ducha utrpen, o jakm se jim dosud ani nesnilo.

Pokud tedy nechceme prot to, ped m jsme byli varovni ve Zjeven Janov, v takzvan Apokalypse, kter podrobn popisuje co vechno se pihod duchovn zotroenmu lidstvu, vykrome dobrovoln na cestu k duchovn svobod. Oteveme se svmu duchu, kter k nm tie promlouv prostednictvm naeho svdom a zanme vdom naplovat jeho poteby, kter ns po na smrti pivedou do vin Ducha a bhem naeho ivota na tto zemi ke tst, mru, spokojenosti a svobod.

A mimochodem, vte co ve skutenosti znamen slovo Apokalypsa? Znamen to promna. Znamen pemnu duchovn zotroenho lidstva v lidstvo duchovn svobodn. el ale, za cenu utrpen. Utrpen, kter by nebylo vbec nutn, kdyby lidstvo nastoupilo cestu ke svobod vlastnho ducha dobrovoln.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
15.12.2016  18:08
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Preo nm chce Tvorca vzia slobodn vu?


Stvorite nm daroval slobodn vu. Mme ju uva po svojom, ie i v hriechu, alebo i poda jeho prikzan. Ibae prikzania s vlastne konkrtne pravidl. Zkony ako sprvne i. Musme ich dodriava, ak chceme by spasen, teda plne sa im podriadi. Presta i poda svojej vle a zaa i poda Vle Boej. Dobrovone sa vzda vlastnej vle a plne sa podriadi nieomu vyiemu. Vzda sa svojho prva rozhodova o vlastnom ivote a prija fakt, e sme bezmocne vydan napospas niekomu inmu. Nie je to defincia otroctva? Aj ke zrejme myslen v dobrom? Stvorite nm teda na jednej strane slobodn vu daroval, ale v skutonosti chce, aby sme sa jej zriekli a plne sa mu podriadili. Ako je to teda?

Odpove: Ak chceme pochopi princp slobodnej vle vo vzahu k Stvoriteovi musme sa poksi pozrie na tento problm nie z nho malho, udsky pozemskho pohadu, ale z pohadu Stvoritea. To jest zhora smerom dolu k loveku. Jedine takmto spsobom sa nm to me vemi jednoduchm spsobom vyjasni.

Svet, stvorenie a teda i lovek vznikli z Vle Najvyieho. Kad z ud je preto nepatrnou iastokou Jeho Vle. iastoka Vle Stvoritea teda predstavuje najhlbiu a najelementrnejiu as naej vntornej podstaty. No a naa skuton a prav slobodn va nie je spojen s nim inm, ako prve s naou vntornou podstatou. To teda prakticky znamen, e ak by sme boli schopn nava svojej najvntornejej podstate a s cestami, ktor nm ukazuje, museli by sme nevyhnutne kra cestami plne totonmi s Vu Stvoritea. K nej ns toti prve z naej skutonej slobodnej vle ah naa vntorn podstata, nakoko ona sama je nepatrnou iastokou Vle Najvyieho, z ktorej povstala.

Ako sme teda u na zaiatku povedali, cel stvorenie, vrtane loveka vzniklo z Vle Boej. V vodnch astiach Biblie sa v kapitole o stvoren sveta pe: „Duch Bo sa vznal nad vodami.“

Stvorite teda tvoril a stvoril svet zo svojej Vle, A tto tvoriv Vu Boiu nazva Biblia Bom Duchom. Duchom Bom, ktor sa vznal nad vodami a formoval svet. Bol to teda Duch Bo, ie Duch Svt. Va Stvoritea a Duch Svt, Duch Bo je teda jedno a to ist. A ako sme si na zaiatku povedali, z tejto Vle, ie z tohto Ducha vznikol lovek. Z tvorivho a prvotnho Ducha Boieho, ktor tvoril svety vznikol udsk duch ako mal a nepatrn as Ducha.

A op a znova, ak hovorme o pravej slobodnej vli loveka, tak tto je spojen prve z naim duchom. S naou najvntornejou duchovnou podstatou. Je spojen so slobodnou vou nho ducha, ktor v ns sm zo svojej slobodnej vle ti po Svetle a po Bohu. A prve tto naa tba po Bohu, po Jeho Svetle a po ivote v slade s Jeho Vou je skutonm prejavom naej pravej slobodnej vle.

To teda znamen, e keby sme sa poksili da slobodu nmu vlastnmu duchu, tento ns zo svojej vlastnej slobodnej vle neme vies nikam inam, ako k Vinm a ku vzneenm hodnotm Ducha.

Slobodn va nie je teda v skutonosti vbec ni z toho, o dnes za slobodn vu udia povauj. To vetko je len obyajn svojva a holdovanie vlastnm slabostiach, i chylkm. To, o teda dnes udia opovauj za slobodn vu s iba najrozlinejie nnosy a neist strusky, ktor im znemouj njs spojenie so svojou skutonou slobodnou vou, ktor je toton jedine so slobodou ich ducha. Zo slobodou ich najvntornejej duchovnej podstaty, ktor povstala z Ducha Boieho, z Ducha Svtho, z Vle Stvoritea a je preto automaticky k tejto Vli a k tomuto Duchu priahovan.

My udia sme zostpili do hmotnho sveta za elom nho duchovnho vvoja a hlboko vo svojom podvedom mme vtlaen vetky vyie uveden skutonosti. Zmyslom nho duchovnho vvoja tu na Zemi je prebudi ich k plnmu vedomiu. Plne vedome sa stotoni s tm, o nesieme podvedome ukryt v hbke seba samho. Ak to dosiahneme, staneme sa duchovne zrelmi, duchovne slobodnmi a plne zjednotenmi so svojou skutonou slobodnou vou.

No a elom Mojiovch prikzan, Kristovej nuky, i inch hodnotnch duchovnch uen je, aby sme sa rozpomenuli. Aby sme sa na zklade nuky, prichdzajcej z Ducha rozpomenuli na svoju najvntornejiu podstatu. Na to, e sme duchovnmi bytosami, ktor vznikli z Vle Boej a preto chc zo svojej najvntornejej prirodzenosti k tejto Vli smerova.

N kadodenn ivot v slade s nukami, prichdzajcimi z Ducha m v ns teda prebudi k ivotu a k plnmu uvedomeniu to hlboko skryt, podvedom v ns. Mme sa jednoducho tu na Zemi rozpomen na ndhern, rozprvkov sen, z ktorho sme sem dolu do hmotnosti prili. Na ndhern a rozprvkov sen, ktorho je naa najvntornejia duchovn podstata neoddelitenou sasou. Mme konene pochopi, km naozaj sme. Mme odloi nae najrozmanitejie nzory, nhady, tby a priania, fixovan iba na hmotn svet, ktorch pestovanie povaujeme za legitmny prejav svojej slobodnej vle. Mme konene njs nau skuton slobodn vu, ktor je spojen so slobodou nho ducha a tm s vekou Vou Stvoritea.

Ak ste sa niekdy s plnou vnosou ponorili naprklad do Kristovch slov, museli ste predsa tu a tam hlboko vntorne vycti, e vo vs nieo prebdzaj. e vyvolvaj aksi tajomn odozvu. e vo vs nieo rozochvievaj. e je to osi ako ako sen, ktor sa vm kedysi snval a na ktor sa pod vplyvom tchto slov nejasne rozpomnate.

Je to preto, e Kristove slov, i slov prorokov s volanm. Volanm Ducha k duchu loveka! Volanm urenm k precitnutiu. Volanm urenm k prebudeniu. K pozemskmu znovuzrodeniu do reality Ducha, z ktorej sme prili, z ktorej pochdzame a s ktorou sa mme tu na Zemi op plne stotoni. To je n cie a to je zmysel nho ivota!

Stvorite ns teda v nijakom prpade nezotrouje svojimi prikzaniami, ale naopak, ukazuje nm nimi cestu k skutonej slobode.

http://kusvetlu.blog.cz/ vspoluprci s M.
 
Datum:
04.12.2016  10:41
Od:
Ji (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Moj 40 let na pouti u vychovat za pomoc kn generaci
Hebrejc(id) kter bude vldnout svtu. Kdo se postavil na
odpor je popraven. Kasta kn Levit urili
nboenstv(Talmud),kter plat do dnes. Talmud (Baba mecia,
fol. 114, sl. 2) pece jasn k:
Vy, izraelit, jste nazvni lidmi, zatmco nrody svta si
nezasluhuj jmna lid, nbr zvat. A v Talmudu (Jebamoth, fol.94, sl. 2) stoj psno: Sm cizince je jako sm zvete.Tm jsou tedy podle svatch spis id kesan i pohan prost zvaty a ne lidskmi bytostmi. Po katastrof na zemi dochzelo ken lid s opicemi,neandrtlci atd.
Skuten levit, ochrnci starch tajnch znalost, ponaje
pozdnm stedovkem a kone na dobou, d vechny
aristokratick domy Evropy a Ameriky. Proniknout do
krlovskch rodin, klan lord, pair, vvod a baron jim
pomohla nejen znalost zen lidsk psychiky, ale i vle jejich
pna.Kdo je ten pn?V idovsk tradiciji nazvaj
Elonchi,Jahve nebo Saboath.Nkdy, napklad,
v Kabale Tetragramoton.Jahve je Elonchim, a Saboath je navc i bohem kesan. Mimochodem, i muslimsk Allh je jen
pozmnn jmno Elonchim. Kdo za tm stoj?Egregor slou jako
bh pro muslimy a kesany, pro idy, pedevm pro levity, je
svho druhu mystickou zstrou. Kdy toto pochopme,tak vme
pro Je nazval idovskho boha blem pro byl ukiovn a
jeho uen pomoc kovch vlek likvidovno. Slovan,prav
kesan(ti co chpali Jee)byli a jsou likvidovny. Tady je
poteba rozliit. Je hls Otce-stvoitel vesmru. Egregor-
bh(bel)to je veker nboenstv na zemi. Vatikn,Allh jsou
nstrojem bla.
Tak tedy Bh je smylen postava k ovldn naivnch lid.Je poteba se konen probrat a zbavit se strachu.
 
Datum:
24.11.2016  17:21
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Bezhotovostn platba jako cesta k totlnmu zotroen

U jenom ti star zaili a pamatuj asy, kdy dostvali mzdu pmo na ruku, ili v hotovosti. Pak pila doba, kdy se bylo mon rozhodnout, zda budeme dostvat penze v hotovosti, nebo na et. Svoboda vbru nakonec skonila celoplonou povinnost zzen t v bankch.

Tento krok byl samozejm zdvodovn vhodami, jak to pinese. Argumentovalo se zejmna bezpenost, spovajc v odstrann rizika noen vysokch stek v hotovosti. Penze bude mt toti kad bezpen uloeny v bance, odkud si je me kdykoliv vybrat prostednictvm bankomatu.

Vdy, kdy se dl njak zmna podobnho druhu, probh zpravidla podle ve uvedenho scne. Na jedn stran se clen propaganda rozplv nad pozitivy a vhodami pro bnho obana, ale na druh stran se pokrytecky ml o ziscch, kter banky z toho maj. Avak nehled od tchto zisk, lo o jeden z prvnch, ale zsadnch krok k plnmu zotroen obyvatel.

Druhm pipravovanm krokem m bt absolutn odstrann hotovosti, ili relnch, paprovch penz a minc. Vechny platby by mly probhat u jenom bezhotovostn, prostednictvm platebnch karet.

V souasnosti ijeme v dob, kdy je jet mon platit i hotov, i platebn kartou. Ve ale smuje k absolutnmu odstrann hotovosti.

A opt, jako ve zmnnm prvnm ppad se bude propagandisticky hovoit pouze o vhodch pro lidi. A opt, jako v prvnm ppad to bude jenom leskl vnj pozltko, skrvajc jin zmry. Pozltko, zastrajc zsadn krok ve smyslu absolutnho zotroen obyvatelstva, kter se tmto pdem stane vydno bankm na milost a nemilost.

Bankm? Prvoplnov ano, ale ve skutenosti lidem, kte jsou jejich majiteli. Jde o pr nejbohatch rodin svta, kter dlaj vechny ve zmnn kroky vysloven zmrn, za elem absolutnho ovldn vech a veho. Za elem absolutnho a bezvhradnho ovldn lid, jejich finance se dostanou pod kuratelu elity. A elita, v skrytu usilujc o svtovldu me pak kdykoli finann zniit kadho nepohodlnho jednotlivce, i cel skupiny lid, kter by se chtly jejich zmrm postavit na odpor jednodue tm, e jim zablokuj ty. Takovm zpsobem bude mon lidmi manipulovat a prostednictvm financ je donutit poddit se ivotu, nebo pesnji eeno otroctv v souladu pnmi, zmry a pedstavami elity.

No a jeliko obyvatelstvo bude nosit platebn kartu neustle u sebe, bude mon jejm prostednictvm pesn urit pohyb kadho jednotlivce, msto jeho pobytu, jako i to, co konkrtn prodv a kupuje.

Ale protoe bude dochzet k ppadm, e nkdo kartu nebo ztrat, nebo zapomene, nebo zmrn nebude chtt nosit sebou, pistoup se k tetmu a zvrenmu kroku. Nejdve, jak je ji zvykem, pouze k dobrovoln nabdce. Pozdji vak k povinnosti dt si implantovat podkon ip.

A propaganda bude opt hovoit pouze o vhodch. Prav el vak bude pln jin. A to zavren zotroen lid, ktermi bude mon prostednictvm implantovanch ip libovoln manipulovat. ipy budou mt toti mnohem vznamnj funkce, jako je pouze bezhotovostn platba a monost uren pesnho msta pobytu. Existuj indicie, e prostednictvm implantovanch ip je mon lidi emocionln a mylenkov ovlivovat.

Jako teba napklad vy dnes ovldte svj televizn pijma dlkovm ovldnm a pouhm stlaenm knoflku volte programy, a u zbavu, sport, film, pse, nebo cokoliv jinho, ​​na co se budete dvat a co na vs bude vnitn psobit, pesn stejn me nkdo z neznmho centra makat ovlada a prostednictvm implanttu ve vs aktivovat rzn psychick stavy, jako je teba zoufalstv, strach, zkost, touhu zabjet a tak dle a tak dle. Lid se tmto zpsobem stanou doslova roboty v nch rukou, ktermi se d podle libosti manipulovat. A pokud elita uzn za vhodn, prost ve vs vyvol sebevraedn sklony a odstran vs z tohoto svta vaima vlastnma rukama.

Jinak za elem absolutnho ovldnut lidsk psychiky byly a jsou krom podkonch implantt vyvjeny taky mnoh jin technologie, jejich vzjemnm spolupsobenm lze doslova modelovat lidskou psychiku a podle poteby manipulovat lidskm vnitnm ivotem.

Pro by ml kad alespo co to vdt o tchto skutenostech?

Proto, abychom se mohli proti nm postavit. Abychom se nenechali jako ovce manipulovat mdii, ovldanmi elitou, kter ns budou liv pesvdovat, e ve co se chyst je pouze pro nae dobro a pro n prospch. Jen si napklad vzpomeme na znmou lidovou moudrost: kdy ptka lapaj, pkn mu zpvaj.

Bume si proto dobe vdommi toho, e tm vechny oficiln mdia jsou v rukou elity a tato elita nem s plebsem dn dobr, ani humanistick zmry. Nejsme pro n nim! Jsme pouze masou, kter m bt zotroena, aby slep slouila elit.

A vechno toto, co se mnohm zd bt nanejv absurdn se me dt jenom proto, e lid ztratili schopnost posuzovat vci srdcem. Protoe lid se stali pouze lidmi istho rozumu, kter lze kdykoli podle poteby oklamat rafinovanou rozumovou l. Kdyby vak vce dbali na hlas svho srdce, byli by schopni vdy rozpoznat za zdnliv navenek proklamovanm dobrem zken hajc zlo, kter dobro vdom zneuv jenom jako zstrku. Jako zstrku skutench, ernch a zrdnch zmr.

Dvejte si velk pozor na vechny ty, kte k vm budou pichzet jako bernci, zatm co ve skutenosti jsou to drav vlci! Tyto maximln vstin slova nebyly nikdy tak aktuln, jako prv dnes.

Rozpoznvat vlky v roue bernm vak doke jenom lovk istho a dobrho srdce. lovk, kter vnm hlas svho srdce, ili hlas svho svdom a d se jm. Jedin takov lovk, kter je spravedlivm, protoe jej jeho srdce a jeho svdom vybz ke spravedlnosti, kter je estnm, protoe jej jeho srdce vybz k estnosti, kter je ohledupln, protoe jej jeho srdce vybz k ohleduplnosti, kter je dobrm, protoe jej jeho svdom vybz k dobru, jedin takov lovk je schopen rozpoznvat dobro od zla a zlo, kter se za dobro pouze maskuje.

To, zda tedy bude a zstane jednotlivec svobodnm je pmo zvisl od svobody jeho ducha. Od toho, jakou mru svobody projevu d v sob svmu duchu, svmu srdci, svmu svdom a svmu citu, co ve skutenosti jedno jest. A jeho duch, jeho srdce, jeho svdom, nebo jeho cit jej nemohou vst k niemu jinmu, ne k dobru, cti a spravedlnosti.

S takovm lovkem pak u vak nen mon manipulovat, protoe se stv schopnm ostrho rozliovn mezi dobrem a zlem. Stv se schopnm rozpoznvat vlky v roue bernm a zlo, kter se za dobro pouze vychytrale maskuje.

Jeliko ale lid obecn nepli dbaj hlasu svho srdce, hlasu svho citu a svdom, kter je vdy vybz pouze k dobru, estnosti, spravedlnosti a ulechtilosti, protoe lid obecn mnohem vce v kalkulatvn elovmu rozumu, ztratili schopnost rozpoznvat dobro od zla a proto hromadn propadaj za ob zlu, kter se zken maskuje za dobro.

A toto zlo, obratn vyuvajc frze o svobod, demokracii, lidskch prvech, multikulturalismu, pokroku, vhodch absolutnho odstrann hotovosti a mnoha jinch vcech ene lidstvo jako ovce do pasti totlnho zotroen. Do otroctv sluby svtov elit, kter sama slou silm Temna.

Nebo el v tomto stvoen plat neprosn zkon e ten, kdo nen svobodn v duchu, mus nakonec ztratit taky svobodu vnj.

Stame se proto svobodnmi v duchu! Dejme svobodu vlastnmu svdom, vlastnmu citu a vlastnmu srdci. Naslouchejme jejich hlasu, kter ns vede ke spravedlnosti, estnosti, dobru a ulechtilosti. Jedin tak se staneme lidmi, podporovanmi silami Dobra a tm pdem schopnmi elit nstrahm sil Temnoty a Zla, jejich slub se propjila elita naeho svta.

***

"A vichni, mal i velc, bohat i chud, svobodn i otroci pijmaj na pravou ruku a na elo znak a nikdo neme kupovat nebo prodvat, pouze ten, kdo m znak."

"Tet andl zvolal mocnm hlasem: Pokud se nkdo bude klanti elm a jejmu obrazu a pijme znak na sv elo a svou ruku, bude pt vno Boho hnvu, kter nalv needn do e svho hnvu a bude muen ohnm a srou ..."

"A dm jejich muk bude stoupat na vky vk a nebudou mt odpoinku ve dne v noci ti, co se klanj elm a jejmu obrazu, ani ten, kdo pijal znak jejho jmna."

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
24.10.2016  15:10
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Srie, USA, Rusko! Svtov vlka na spadnut?

Ve vednosti dn si mnoz lid ani nevimli, e jsme se ocitli na pokraji vojensk konfrontace mocnost. Amerit generlov chrl vhrky o ruskch vojcch, kte zanou hromadn pichzet dom ze Srie v igelitovch pytlch. A tak o tom, e ji nen otzkou, zda-li vypukne vlka s Ruskem, ale kdy vypukne.

Co se vlastn stalo? Americk letouny zatoily na pozice syrsk armdy, zabili asi edest vojk a mnoho jich zranili. Okamit pot nsledoval pozemn tok takzvan umrnn opozice, bojujc spolu s radikly s Islmskho sttu, co vypadalo jako koordinovan akce.

Americk strana tvrdila, e lo o chybn uren souadnic. Rusk strana to vylouila jako mlo pravdpodobn, protoe u dle vldne podezen, e USA podporuj kadho, kdo bojuje proti Asadovi, a to i vetn terorist z Islmskho sttu.

Rusov proto prohlsili, e sestel kad letadlo, kter zato na vojky syrsk armdy. Tm pdem se Rusko dostalo v Srii do pmho vojenskho konfliktu s USA. A hroz velk nebezpe, e jejich spor me perst do vzjemnho konvennho konfliktu na zem Srie a nakonec gradovat a do jadern konfrontace, jak o tom ji zcela oteven k americk generalita.

Pro ale Rusko podporuje Asada? Je Asad opravdu krveznivm dikttorem? Na stran stoj v syrskm konfliktu vt morln prvo?

Srie byla nboensky tolerantn, sociln a ekonomicky stabiln zem, orientujc se na Rusko. V dob, kdy se zaaly komplikovat vztahy Ruska s Ukrajinou, zaalo Rusko uvaovat o jin vtvi plynovodu, vedouc do Evropy mimo zem Ukrajiny pes Srii a Asad s tm souhlasil.

Zmrem USA vak bylo nco jinho. Chtli odstavit Rusko od monosti prodvat plyn Evrop jin vtv. Z tohoto dvodu se do t doby mrumilovn Asad stal nhle dikttorem, proti ktermu zaala na zpsob importovanch oranovch revoluc vystupovat takzvan umrnn opozice. Jejm zmrem bylo svren Asada a nastolen loutkov vldy poplatn zjmm USA, kter by nsledn umonila vybudovn plynovodu z Kataru, m by Rusku znemonila prodej jeho plynu.

Jedno je vak teba zvlṻ zdraznit. Rusko vojensky podporuje Srii na dost legitimn zvolenho prezidenta Asada, zatmco USA vojensky podporuj islamisty, kte msto toho, aby usilovali o politickou zmnu pirozenou cestou prostednictvm parlamentnch voleb, usiluj o ni se zbran v ruce, bez ohledu na materiln kody a lidsk ivoty. Ve skutenosti jde toti pouze o oldky a vrahy, kte bojuj za mocensk a geopolitick zjmy USA tak, jak se to ji nesslnkrt udlo v mnoha jinch stech svta. Kvli tmto zjmm byla zniena prosperujc Libye, co mlo za nsledek zplavu imigrant proudcch z Afriky do Evropy a kvli tmto zjmm byl destabilizovn Irk.

Avak tm nejdanjm soustem americk globalistick elity je Rusko samotn se svmi obrovskmi prodnmi zdroji a to zejmna na Sibii. Za as Jelcina ho u mli tm na kolenou a jeho vojensk potencil byl masivn demontovn. Pak ale piel Putin a Rusko se zaalo opt ekonomicky a vojensky stabilizovat. Jak vak meme v souasnosti z st americkch generl slyet, sv provokace dothli spn a tak daleko, e hlavn otzkou pro n zstv, kdy si svou vojenskou silou pivlastn vechny bohatstv Ruska? Kdy nastane ten nejvhodnj as?

Nebo i kdy v souasnosti m Rusko mnoh vojensk systmy lep a modernj, jako jsou americk, demont za as Jelcina se pece jen podepsala na nedostatenm potu vzbroje. Pokud tedy ji m bt vlka, podle americkch generl m dve, dokud nen Rusko zcela dozbrojen. Stejnho nzoru je i americk zbrojask lobby, s n je ve spojen Hillary Clintonov. Strategickm zmrem USA je vyprovokovat vojensk konflikt Ruska se zpadn Evropu, aby se sla vech der vybila pedevm v evropskm prostoru a zem USA zstalo vce mn bez jmy, nebo vyvzlo s co nejmenmi kodami.

Piblin takov je tedy souasn situace bez jakhokoli obalu a mlen, piem vak vechny evropsk mdia, poplatn zjmm USA vymvaj mozky veejnosti dmonizac Ruska jako agresora a tmto zpsobem pipravuj obyvatelstvo na eventuln vlen konflikt, ve kterm budou samozejm NATO a USA bojovat za ty nejulechtilej idely. O tom, kdo je skutenm, zkenm agresorem vak svd fakt, e ne Rusko se pomalu pibliuje a k hranicm USA, ale prv naopak. e prv zpad poruil vechny sv sliby o neen paktu NATO smrem na vchod, take dnes tato agresivn aliance, s rukama od krve tisc nevinnch stoj tm na ruskch hranicch. Velmi jednodue a strun eeno, vlku chtj USA a ne Rusko!

Jak je vak nco takov jet mon v 21. stolet? Jak je mon, e globalistick elita tak, jak tomu bylo v minulosti, ene svt opt do straliv vlky? Pro jsou nrody tohoto svta vydny do rukou bezohledn elity, kter si s nimi dl co chce? Pro toto globalistick Zlo ve sv zrdnosti plnuje zniit civilizovan svt, ne-li celou planetu? A pro vbec mohou vldnout na na planet takovto sly Zla? Jak je vbec mon, e se na vrchol pozemsk moci dostvaj lid prv takovhoto druhu?

To ve je mon pouze proto, e Zlo m obrovskou podporu. Nebo toto Zlo iv, udruj a ustavin podporuj ti nejobyejnj lid prostednictvm vech svch patnch a negativnch vlastnost, kter v sob maj. A z tchto malch pramnk zla, proudcch od vech lid vznik eka, kter se vlv do moe. Do moe Zla, kter v souasnosti opt v cel sv zrdnosti zved hlavu.

A prv globalistick elita, stojc na nejvych pkch hierarchie Zla chce znovu rozpoutat vraednou vlku, ve kter se Zlo chyst zniit miliony svch vlastnch ivitel. Nebo bel, jeho obyejn lid na planety zplodili a vyvolaly k ivotu svmi zdnliv malmi, patnmi a negativnmi vlastnostmi, tento bel se jim neme odmnit nim jinm, ne peklem, kter na zemi rozpout.

Za vechno toto, co se k nyn nm bl vak mohou ti nejobyejnj lid, z nich kad svm vlastnm, jednotlivm zlem, neistotu a neulechtilost umonil povstat hlav Draka, kter se ns chyst roztrhat na kusy.

Nam nejvtm a nejzarytjm neptelem nen tedy ten, kdo nm je jako neptel v souasnosti mediln pedkldn. Nam nejvtm neptelem je a zstv pedevm zlo a negativita, kter neseme v sob a kter jsou skutenou pinou veho.

Ano, obyejn lid dali svou nzkost povstat Zlu, kter chce zniit svt. Me za to nae vlastn plytkost v mylen, nae vlastn povrchnost, nae poivanost, nae chamtivost, bezohlednost, egoismus, materialismus, konzumnost, neulechtilost, neistota, nenvist, le, nedostatek duchovnosti a zjmu o poznn smyslu ivota a tak dle a tak dle.

Nicmn postavit se proti proti Zlu a bojovat proti nmu skuten efektivn a pravm zpsobem je mon jedin dobrem. Jedin rozvjenm a posilovnm dobra v sob, abychom ji vce nepodporovali Zlo a abychom jej tmto zpsobem oslabily.

Bojovat proti Zlu je tedy mon pouze rozvjenm lidskch ctnost, jako je smysl pro spravedlnost a est. Rozvjenm dobrosrdenosti, ohleduplnosti, laskavosti a ulechtilosti. Rozvjenm touhy po vcech vych a vzneenjch, jako jsou pouze ty hmotn. Rozvjenm duchovnosti a hlednm odpovd na otzky o smyslu vlastnho ivota. Tm vm meme v sob rozvinout dobro a postavit se na odpor proti silm Zla, kter v souasnosti vldnou svtu a chtj ho zniit, protoe se jim k tomu dostalo sil tak od ns samotnch.

Uboz nevdom lid! Myslte si, e ke vemu tomu, k emu na zemi dochz, vetn souasn hrozby atomov katastrofy, e k tomu dochz jenom tak nhodou? Mus to mt pece njakou pinu! A ta pina tkv ve vs! V kadm jednotlivm druhu zla, kter v sob mte a pstujete! A to vae mal a zdnliv nepatrn zlo, spolu se zlem milion ostatnch lid dalo slu velkmu Zlu, kter ns plnuje bezohledn zniit.

Uboz lid, kte jste vdy ignorovali a stle ignorujete vechny nabdn k dobru, cti, spravedlnosti a ulechtilosti jako cosi v souasnosti ji nemodern, zastaral a pekonan. Pro vai ignoranci se vm vak nyn zlo, ktermu jste se tak naivn oddvali jde zhroutit na hlavu, aby vs pohbilo pod sebou.

Vaim hlavnm neptelem nejsou USA, ani globalist, ani americk zbrojask firmy, kter si pej vlku! Nebo kdybychom snad ist teoreticky pipustili, e by se Rusku podailo zniit centrum Zla bezohlednch, globalistickch a svtovldn zmr, povstane toto Zlo po njakm ase opt, protoe jej v podob zdnliv malho zla a nectnost budou lid nadle nst v sob a tm pdem mu dve nebo pozdji umon opt pozvednout hlavu.

Ve uvedenm, ist teoretickm pkladem o vtzstv Ruska nem bt samozejm eeno, e jde o njakou ideln krajinu bez chyb. To rozhodn ne! Nicmn kadopdn pece jen souasn Rusko pedstavuje urit zdravj protipl vi agresivnmu americkmu globalismu. Ji teba jenom tm, e si nepeje vlku, ale je k n zmrn smrovan prv americkmi globalisty.

Pochopme tedy konen, e jedin dobro, ono prost a jednoduch dobro me zachrnit svt! Jedin rozvjenm dobra meme vzt ivnou pdu Zlu a oslabit jej tak, e nakonec padne pln. Nebo pamatujme, e aneb my znime Zlo, aneb Zlo zni ns! Kad osobn, svm vlastnm pklonem k dobru se proto vynasname, aby tomuto svtu ji nikdy nevldli sly Zla, jako je tomu jet dnes, ale pouze sly Dobra.

Vzme proto vichni, e jedin dobro, toton se ct, spravedlnost, lidskost, ohleduplnost, ulechtilost, laskavost, skromnost a duchovnost je zchranou tohoto svta, jako i jeho lep a krsnj budoucnost. Nic jinho ns nezachrn a v niem jinm nen pro ns dn lep budoucnosti.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
22.09.2016  16:42
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Burknini! Lekce mravnosti nemravn Evrop!

Burkini jsou celotlov plavky muslimek, kter se zejmna na francouzskch plch staly jednou z nejhavjch tmat tohoto lta. Reportrka Mathilde Cousinov byla napklad svdkem poniujcho pokutovn eny za to, e nemla obleen "respektujc dobr mravy a sekularismus". Vypadalo to dost nsiln, kdy ti policist obklili dotynou enu, piem jeden z nich drel prst na spouti slznho plynu.

A jeliko jde opravdu o dost radikln postoj, jakm se souasn modern Evropa rozhodla chrnit "dobr mravy", podvejme se ble na cel problm prv z hlediska mravnosti a morlky. Z hlediska toho, co je opravdu mravn a co nemravn, bez ohledu na to, zda jde o islm, nebo evropsk hodnoty.

Zmrn nepouvm pojem kesanstv, protoe souasn Evropa u el nem se skutenmi kesanskmi hodnotami tm nic spolenho. A je nanejv paradoxn, e z hlediska problmu burkin se islmsk pohled na vc a skuten kesansk hodnoty absolutn shoduj.

Pojme vak pmo k vci. ena v islmu chod zahalen proto, aby mue neprovokovala k smysln neistot. Aby mui enu prvoplnov nevnmali jenom jako objekt svch smyslnch choutek, ale aby v n na zklad absence vnj smyslnosti byli nuceni hledat hodnoty vy. Hodnoty due a ducha. ena v islmskm svt chod tedy zahalena proto, aby chrnila mue od zla a nzkosti, ale zrove aby ​​chrnila od nzkosti smyslnch pohled tak samu sebe.

S velkm pekvapenm vak zjistme, e nejvy autorita kesanstv, samotn Je Kristus m na vc stejn nzor. V tomto ohledu toti ekl: "Kdo chtiv vzhldne na enu, u s n zcizoloil ve svm srdci. Pokud t tedy svd tv oko na hch, vyloupni jej a zaho od sebe, protoe lep je ti vejt s jednm okem do ivota, jako skonit s obma oima v zatracen".

Pokud by se tedy Evropa dosud drela kesanskch hodnot tak, jak tomu bylo v minulosti, evropsk eny a dvky by se nemohly promendovat po plch a koupalitch tak, jak se po nich promenduj dnes, provokujc mue k smysln neistot.

Ale dnen realita je jin a tento druh obecn akceptovan nemravnosti, vzdlen od pvodnch kesanskch hodnot je v souasnosti naopak povaovn za tradin evropsk hodnoty a za "dobr mravy", kter je teba chrnit. Teba i nsilm, pokutami a hrozbou pouit slznho plynu.

A tak dochz na francouzskch plch k zvltnmu precedentu, kdy se prv muslimky ve svm plovm odvu sna hjit skutenou mravnost, jako i skuten kesansk hodnoty. Tm ale zrove nepjemnm zpsobem nastavuj zrcadlo nemravnosti dnen Evropy a jej odklonu od vlastnch, tradinch kesanskch hodnot. A nae takzvan modern Evropa reaguje tak, e represivnm zpsobem to na projevy skuten mravnosti a nsilm se sna prosazovat takzvan "dobr mravy a sekularismus", kter jsou vak ve skutenosti nemravnost a otevenm vsmchem prav mravnosti.

Uvdomujeme si vbec, v jak dob to dnes vlastn ijeme? ijeme toti v dob tak neuviteln pokiven a pomlen, ve kter je ern povaovno za bl a bl za ern. V dob, ve kter je trestna snaha o mravnost a naopak, nemravnost evropskch en na plch, ale i mimo n v podob mini mdy je povaovna za "projev dobrch mrav".

Je oividn evidentn, e Evropa se vzdlila a stle vce vzdaluje od t nejelementrnj mravnosti a morlky. Nicmn morlka a mravnost pat mezi zkladn duchovn hodnoty co znamen, e vzdalovnm od nich se zrove vzdalujeme od hodnot ducha, m nevyhnuteln duchovn upadme. Duchovn se propadme do hlubin, ve kterch u ani nejsme schopni rozpoznvat ern od blho, dobr od zlho a mravn od nemravnho.

V otzce mravnosti stoj tedy souasn Evropa proti hodnotm ducha. Nicmn nae univerzum, ve kterm ijeme povstalo z Ducha! A proto m v nm budoucnost pouze to, co se o hodnoty Ducha opr a co je respektuje. Naopak ve, co tyto hodnoty ignoruje se dobrovoln vydv na cestu padku.

padek ducha, morlky, mravnosti a spolu s nimi tak napklad smyslu pro est, spravedlnost, ulechtilost a jin vy hodnoty, takovto druh veobecnho padku vak sebou zkonit a nevyhnuteln pin padek materiln. padek ducha, toton s vnitnm rozvratem osobnosti sebou automaticky pin rozvrat vnj.

Dnen vnitn hodnotov rozvrat souasn Evropy tedy zcela zkonit spout nejrozlinj rozvratn procesy a pmo k sob pitahuje nejrozmanitj rozvratn ivly, kter se maj stt vnjm, fyzickm a tedy relnm vykonavatelem tohoto rozvratu. Jednm z takovch initel me bt teba i souasn pliv imigrant a spolu s nimi pliv islmu v jeho agresivn, netolerantn a stedovkm zpsobem krut podob.

Zastavit rozvrat je mon jedin nvratem ke skutenm hodnotm! K hodnotm ducha! K hodnotm skuten a prav mravnosti, morlky, cti a spravedlnosti. Pokud toto Evropa nepochop a nedoke, je ztracena. Bude muset bt ve sv souasn podob absolutn rozvrcena, protoe jej vnj rozvrat se stane nevyhnutelnm a zkonitm dsledkem jej rozvratu vnitnho a hodnotovho. Nebo natrvalo prost nen mon t blznivm bludu, e ern je bl a bl ern. e dobr je patn a patn je dobr. A e prv evropsk nemravnost je tmi "dobrmi mravy a tradinmi hodnotami", kter je teba chrnit. Nebo jak ekl Kristus, jedin mravnost je cestou do ivota, zatmco nemravnost cestou do zhuby.

PS. V tench me vzniknout oprvnn otzka, na jakch pozicch to vlastn stojm, pokud na jedn stran vyzdvihuji pstup islmu k plov md, avak na druh stran mluvm o islmu jako o agresivnm a stedovkm zpsobem krutm nboenstv.

Osobn se vdy snam stt na pozicch skuten mravnosti a skutench duchovnch hodnot bez ohledu na jakkoliv nboenstv. Pravdou toti je, e prav mravnost a skuten duchovn hodnoty tvo zdrav zklad vech nboenskch systm, zatmco to scestn, pomlen, agresivn a netolerantn do nich z nejrznjch dvod vnesli pouze lid samotn. Tak byly lidskou rukou zkiveny a dehonestovny vechna nboenstv. Avak prav mravnost a skuten hodnoty ducha jsou nezniiteln a nelze je nikdy zprofanovat.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
25.08.2016  15:20
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Pro m irituj pedpovdi kolapsu civilizace?

Ped nedvnem jsem se na internetu setkal s textem, kter hovoil o monostech peit po kolapsu civilizace. lnek byl napsn formou testu. Podle potu zskanch bod dostal ten urit komplexn obraz o monostech svho osobnho peit, nebo nepeit takov krizov situace.

Otzky v testu se tkaly oblast, jako je fyzick kondice, jdlo a zsoby, pstup k pitn vod, zdravotn zrunost a vybavenost, monost tepla a krytu, momentln dostupn finann hotovost, nebo zbran a ochrany bezpenosti.

Pokud se trochu hloubji podvme pod povrch svtovho dn, musme cht necht piznat, e el podobn lnky maj sv opodstatnn. e lid by prost mli bt pipraveni a potat i takovou alternativou.

Co je ale pak na tom tak iritujc?

Vechny informace podobnho druhu, kter el vzhledem ke stavu souasn spolenosti mohou mt svou cenu se pece jen vyznauj uritm druhem slepoty. Slepoty, zpsoben omezenm vnmnm ivota, zamenho pouze na hmotn. V naem konkrtnm ppad v omezen zchrany pouze na zchranu ist hmotnho druhu. ili pouze na ist fyzick peit.

Mnoz si tedy na jedn stran uvdomuj, e nae civilizace se t ke kolapsu, avak na druh stran jsou schopni uvaovat o svm vlastnm peit jedin stejnm zpsobem, kvli ktermu se kolaps pibliuje. ili pouze zpsobem hmotnm, materilnm a fyzickm.

A prv v tomto tkv ona, nesmrn iritujc, ba a pobuujc skutenost. Lid se toti vbec neptaj na piny, jejich poznnm a eliminac by se jet dalo mnoh zachrnit. Lid uvauj jedin o zachovn vlastnho ivota a neuvdomuj si, e prv jejich dlouhodob egoistick a materialistick zpsob uvaovn m pchoz zhroucen na svdom.

Nadchz vak as, kdy si budeme muset konen uvdomit, e takto to dl jt neme. Kdy si budeme muset uvdomit, e lovk vdy byl a je pece jen vce, ne hmota a tlesn funkce. A proto jeho mylen, snaen a ivotn sil neme a nesm bt zameno pouze na hmotu. Takov druh omezenosti a osobnostn degradace v ns toti aktivuje jen sam negativn vlastnosti, jakmi jsou sobectv, chamtivost, bezohlednost, egoismus, konzumnost, plytkost, neestnost, nespravedlnost a mnoh jin.

A to pak vyvolv konflikty, nedorozumn, spory, nsil a vlky. Lidstvo drancuje Zemi a produ, zneiuje vodu a vzduch. Preferovnm scestnch hodnot spjeme ve sv slepot, omezenosti a bezohlednosti k velkmu celosvtovmu kolapsu.

lovk vak, jak ji bylo eeno, vdy byl a vdy bude vce ne hmota. lovk je toti bytost duchovn. No a prv v naem vzdalovn se od hodnot ducha a zamovn se pouze ist na hmotn se skrv prav pina toho, e jsme to jako civilizace nakonec dothli a k hranici katastrofickho zhroucen.

Tato pina tedy tkv v naem vzdalovn se od hodnot ducha, tvocch nejelementrnj pil samotn lidskosti. Tkv v odklonu se od nejpirozenj lidsk touhy po hledn ehosi vyho a vzneenjho, co hmotu pesahuje.

Tmto zpsobem se zaala vytrcet skuten lidskost, stojc na hodnotch spravedlnosti, cti, ohleduplnosti, skromnosti, jednoduchosti, ulechtilosti a pirozen duchovnosti.

Pklonem lid pouze k hmotnmu zaali naopak bujet a rozrstat se vechny, ji jednou zmnn negativn lidsk vlastnosti, s takovou omezenost spojen, jako jsou nespravedlnost, neestnost, bezohlednost, egoismus, konzumnost, chamtivost, povrchnost, neulechtilost, nzkost, zkaenost a mnoh jin.

Tak byla nastoupena cesta, kter ani neme vst nikam jinam, ne k totlnmu zhroucen. No a v tuen tohoto nezbytnho konce se lid opt myln domnvaj, e peije pouze lovk sval. lovk hmoty. lovk, kter bude mt nejlep kondici, nejvce zsob a bude i po ostatnch strnkch dobe materiln pipraven.

Ve bude ale pln jinak! Tam toti, kde je jen tlo, se shromd supi! To znamen, e pouze ist tlesn a materiln nebude moci tentokrt obstt. Tentokrt bude toti moci skuten obstt pouze to, co v sob ponese tak hodnoty ducha!

Kdo toti hodl zachrnit pouze svj hmotn ivot, ztrat jej! Kad lovk bez hodnot ducha je ji tedy te v podstat mrtv. Avak na druh stran, kdyby snad nkdo i fyzicky zemel, na zklad jeho vnitnho naladn k hodnotm ducha bude t.

K vysokm a ulechtilm duchovnm hodnotm vzhlejc lovk neme proto v nadchzejc dob absolutn nic ztratit, zatmco lovk materialistick ztrat svou fyzickou smrt absolutn vechno.

Nikdo samozejm nechce tvrdit, e se nemme i hmotn zodpovdn pipravit na monou eventualitu fyzickho peit v ppad velkho celosvtovho kolapsu. Nicmn nae pprava nesm v dnm ppad zstat pouze ist hmotnou, protoe pokud se zodpovdn nepipravujeme tak duchovn, nebude nm to nic platn. Rozhodujc budou toti tentokrt pedevm hodnoty ducha.

A je tu jet jedna velmi vn vc, kter je zvlt iritujc na vech pedpovdch kolapsu civilizace. Je j skutenost, e jejich iitel si vbec nekladou otzku, jak by se jet dalo tomuto kolapsu zabrnit, i ppadn, jak by se v dnen dob jet dali minimalizovat jeho dsledky na nejni monou mru. Jestlie toti u lidstvo ve sv slepot a tup materialistick omezenosti promekalo monost odvrcen kolapsu sv pokiven civilizace, monost minimalizace jeho ink tu stle jet je! A tato monost spov v obratu co nejvtho potu lid k duchovnm hodnotm.

Je proto doslova trestuhodn, kdy nm nkdo mluv o pchozm zhroucen civilizace a o tom, abychom se na nj dobe materiln a fyzicky pipravili, ale nek nm o tom, e stle jet existuje velmi vrazn monost, jak pichzejc zhroucen minimalizovat.

A prv toto by mlo bt v dnench dnech prioritou! Kad z ns osobn se toti me stt velmi vraznm initelem minimalizace nadchzejcho kolapsu na co nejmen monou mru. A to svm vlastnm, vnm vnitnm obratem k hodnotm ducha. K hodnotm pravdy, cti, dobra a spravedlnosti. K hodnotm vc duchovnch, kter vysoce pesahuj zk hranice racionln hmotnho omezen. Toho racionln hmotnho omezen, kter lidstvo tla k okraji propasti.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
28.07.2016  16:31
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
O lidsk schopnosti zskat odpov na vechno

Je na pirozenost, e si vdy budeme klst nejrznj otzky. Nicmn lovk, nachzejc se tv v tv nejzsadnjm otzkm vlastnho byt by ml vdt, e na kadou z nich existuje odpov a e on sm se je schopen tchto odpovd doptrat.

A dojde tomu tehdy, kdy se doke sprvnm zpsobem napojit na informan zdroje univerza. Odpovdi pak najednou vyvstanou v jeho nitru, jako jeho osobn vnitn peit. Jako nco, o em v a jasn ct, e je to pesn takto a e to ani neme bt jinak. O em v, e je to prost pravda.

eknme si te nco ble o zpsobu, jakm je lovk schopen toho doshnout. Jde o metodu, kter je sice odedvna znm, pouze v dnenm modernm svt se na ni jaksi zapomnlo.

V dvnch dobch existovaly takzvan „poustevnci“. Byli to lid, kte odeli na del dobu nkam do stran a do samoty, kde ili velmi skromn a svj as trvili v modlitbch, rozjmn a pemlen.

I kdy poustevnci pebvali na odlehlch mstech, lid o nich vdli a sporadicky je navtvovali. A to pedevm tehdy, kdy si ve svm vlastnm ivot nevdli dt v nem rady. Kdy hledali odpov na njakou zsadn ivotn otzku. A prv poustevnci jim mnohdy byli schopni poskytnout uspokojiv odpovdi.

Otzka vak zn, odkud erpali svou moudrost a kde nachzeli tyto odpovdi? Vdy pece ili dlouhou dobu v naprost samot a v odlouen od tehdej civilizace. V em tedy spovalo jejich tajemstv?

Jejich tajemstv se skrvalo v duchovn zkonitosti hutnn mylenek, jejm prostednictvm se dokzali napojit na informan zdroje univerza. Odtud erpali sv odpovdi, korespondujc s pravdou, to znamen s tm, jak se vci opravdu maj. Jejich moudrost nebyla tedy moudrost rozumovho poznn a vzdln, ale pramenila z hloubky lidskho vnitnho provn.

Nebo rozumov znalosti a vzdln je jedna vc, zatmco skuten moudrost vc druh. Jasnm a vmluvnm svdectvm tohoto tvrzen je prv dnen doba pln vzdlanch lid, ve kter paradoxn skutenou, hlubokou a pravou moudrost vlastn jen mlokdo.

Take pojme u konen k jdru vci a eknme si, jak se lze dopracovat k moudrosti prostednictvm metody hutnn mylenek. Tato metoda je zaloena na principu mylenkovho magnetismu, na jeho zklad je schopno nae osobn, hlubok vnitn zaujet njakm problmem k sob magneticky pitahovat odpovdajc een, pichzejc z informan databze univerza.

Pedstavme si, e se vnitn intenzivn zabvme njakm zsadnm problmem. Teba hlednm smyslu ivota. Nen to otzka lehk, ani snadn. My vak o n intenzivn uvaujeme, neustle se k n vracme, spdme sv teorie a sname najt uspokojivou odpov.

Pokud je nae snaha opravdu vn a pokud v takovm intenzivnm vnitnm zahlouben setrvvme del dobu, nae citov mylenkov zaujet se stv siln magnetickm. No a prostednictvm tohoto intenzivnho vnitnho magnetismu se na zklad zkona stejnorodosti zane pomalu vytvet neviditeln vnitn spojen s jemnjmi hmotnmi, nebo dokonce duchovnmi rovnmi univerza, z nich se nm me dostat een naeho problmu.

A pokud o tchto vcech nemluvme, jen se jimi intenzivn vnitn zabvme, nakonec nae citov mylenkov soustedn magneticky zesl a natolik, e k sob na zklad ji zmnnho zkona stejnorodosti skuten pithne een danho problmu.

A lovk najednou zane poznvat odpov. Po dlouhm obdob intenzivnho hledn, ba dokonce a vnitnch boj a zpasen zanou ped nm odpovdi vyvstvat s neobvyklou jasnost. Dochz k tomu v jeho vlastnm, osobnm vnitnm peit, ktermu se v dvnch dobch se kalo osvcen. lovku se jednodue vnitn rozjasn a on ve svm nitru poznv, jak se vci ve skutenosti maj.

A lovk najednou v! Najednou u zn odpov! U v, e je to prv takto, piem m plnou vnitn jistotu. Jasn ct, e jeho poznn koresponduje s pravdou, protoe k nmu pilo z vin univerza.

Je to nco pln jinho, ​​jak to nauen. Je to moudrost, pramenc se zkonitost univerza a zohledujc v sob tyto zkonitosti. Je to moudrost, kter koresponduje s pravdou. Je to nco vjimenho, ​​co kad lovk jasn poct, kdy se ho to dotkne. Je to moudrost, pichzejc k lidem z vin univerza, ovem pouze za podmnek, e se oni sami stali prostednictvm svho vnho, ​​intenzivnho a upmnho zaujet toho hodnmi. Dokonal zkony stvoen toti velmi snadno vylou kadou povrchnost, plytkost, i neupmnost.

Prmrn, nevdom a racionln zaloen lovk dneka se me s nepochopenm dvat na dvn, takzvan poustevnky a vnmat je jako njak darmolapy. Nechpe vak, e to byli lid, kte omezili sv osobn poteby na minimum a kte se dobrovoln zekli bnho ivota ve snaze najt odpovdi na zkladn otzky byt. A kdy to dokzali, kdy naerpali ze vdla skuten moudrosti, zanala zpravidla druh st jejich psoben, kdy svou moudrost, erpanou z vin pomhali jinm.

V souasnosti hledaj lid odpovdi v tkch, nebo nezvladatelnch ivotnch situacch u psycholog, nebo v mnohem men me u kn. Co se te psycholog, jejich moudrost pochz pouze z rozumovho vzdln. Svou profesi vystudovali na vysok kole a provdj ji v zohledovn nejnovjch modernch vdeckch poznatk a zkuenost. Je to ale vechno pedevm ist rozum, bez vnitnho spojen s informanmi databzemi univerza. Je to tedy nco, co je jen nauen.

el, velmi podobn je to tak u kn, kte zskali oprvnn ke svmu psoben absolvovnm nronho teologickho studia s velkm mnostvm rozumovch poznatk, kter musely zvldnout. Je to tedy tak v jejich ppad opt mnohdy jen to rozumov, ktermu chyb hlubok, osobn, citov mylenkov napojen na informan zdroje univerza. Na druhou stranu je ale teba poctiv piznat, e prv kn maj mnohem vt pedpoklady k zskn zvnitnnho pijmn informac a inspirac z vych rovn.

A nyn se dostvme k hlavnmu elu tohoto textu, kterm je ukzn cesty k nabyt moudrosti. Cesty k schopnosti samostatn se dopracovat k odpovdm na dleit otzky vlastnho byt.

elem tohoto textu je ukzat, jakm zpsobem se meme stt pln samostatnmi osobnostmi. Osobnostmi, nezvislmi na nzorech, poukch a poznn jinch.

K tomu, aby se lovk stal v pravm slova smyslu moudrm se neteba vbec stt poustevnkem. pln posta, pokud sprvn pochop princip fungovn mylenkovho magnetismu, prostednictvm kterho, pokud to bude brt dostaten vn a bude v tom dostaten vytrvalm, se me stt on sm osobn znalm vech tajemstv ivota ve smyslu prav a skuten vnitn moudrosti.

Nebo vechny velk vci a ve nejzsadnj poznn se pro kadho lovka nachz v tomto stvoen jako na bohat prostenm stolu, avak on sm se nejdve mus stt vnitn schopnm tohoto bohatstv vdom doshnout.

Mus tedy splnit urit podmnky a urit kritria, konkrtn v naem ppad mus svou vnou vnitn snahou doshnout takov intenzity osobnho mylenkovho magnetismu, kter k nmu v zkonitm dji pithne odpovdi na vechny jeho zsadn otzky.

Ba jde to jet dl, protoe tyto intenzivn vnitn dje nakonec perostou a do hmotn reality a lovk me bt nejednou dokonce i fyzicky a reln nasmrovn ke zcela konkrtnm okolnostem, nebo lidem, kte mu mohou poskytnout rozhodujc impuls v jeho hledn a nachzen odpovd. V nalzn odpovd na nejzsadnj otzky, tkajc se lidskho byt, jeho smyslu, jeho hodnoty a veho, co s tm souvis. Je k tomu teba jenom vle, snaha a trochu asu na chvle tichho soustedn.

Kad z ns je tedy schopen stt se moudrm a vnitn osvcenm. Stt se lovkem vidoucm, vnmajcm a poznvajc vci v pravm svtle. To jest tak, jak ve skutenosti jsou.

Smutn fakt, e takovch lid je na svt jen mlo vak el svd o tom, e nmahu s tm spojenou je schopen a ochoten vynaloit jenom mlokdo. A proto m n svt pouze vzdlanost a vzdlanch, ale ne moudrost a moudrch.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
30.06.2016  18:41
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Zni ns to, co nen vbec vidt?

lovk dneka je lovkem hmoty, uznvajcm jen to, co vid, co doke ohmatat, co podle nj reln existuje a co mu pin njak viditeln a hmotn prospch. Pouze to je hodn jeho sil, nmahy a odkn.

Ve ostatn, co do ve zmnn kategorie nepat, co tedy nen mon vidt, ohmatat a co z hmotnho hlediska lze povaovat za neexistujc, to ve je pro souasnch lid bezpedmtn a nehodn pozornosti.

A pece! Pece kadodenn disponujeme nesmrnou neviditelnou energi, jejm prostednictvm si ve svm materilnm ignorantstv vi vemu neviditelnmu sami pro sebe formujeme zkzu, zhubu a znien.

Podvejme se na nae slova a iny. Slova slyet a iny vidt. V ivot lovka existuj mnoh situace, ve kterch je nucen ovldat se v tom, co ekne a co udl. Pokud by toti nedval pozor napklad na sv slova, mohl by bt trestn sthn za kiv obvinn a osoovn. A podobn je to i s naimi iny. Nememe si prost dlat cokoli a chovat se jakkoliv, protoe bychom se mohli ocitnout ve vzen, nebo bychom mohli ztratit dobrou povst. lovk se prost mus ovldat a dbt na to, co udl a co ekne.

Vezmme si teba takov mal pklad nutnosti ovldn se v ei. Existuj lid, kter z uritho lokl patriotismu, nebo jen ze zvyku kaj doma nem, avak na veejnosti, v adech a ve kolch se sna mluvit spisovn. No a podobnch pklad, kdy se lovk doke, ba dokonce mus dokzat ovldat ve sv ei, jako i ve svm jednn je mnoho. Doke se a mus se dokzat ovldat, protoe se jedn o vci viditeln a vem reln vnmateln, za kter nese osobn zodpovdnost.

Kad lovk vak zrove manipuluje i s mohutnmi, skrytmi energiemi, kter dv do pohybu svm mylenm. Ale protoe pro materialistickho lovka dnen doby vechno to, co se ned osahat a nen viditeln neexistuje, dovoluj si lid v oblasti vlastnho vnitnho ivota cokoliv. Dovoluj si myslet doslova na cokoliv! I na to nejbizarnj, nejfantastitj, nebo nejskaenj domnvajce se, e je to ist jejich osobn vc, pokud to nikdo nevid.

lovk dneka je sice schopen pipustit, e jeho nikm neviditeln mylen a inteligence existuj a na vzdln, kter je ist vnitn, rozumovou kvalitou jsou ochotni vynaloit i nemal finann prostedky. Ale jakkoliv jin, vlastn mylenky a uvaovn povauj za cosi bezvznamnho a podrunho, ​​co je ist jejich osobn zleitost a co v podstat nem dnou cenu a tedy ani dn dopad na jejich ivot.

Co by se tedy stydli udlat, i dokonce i jen vyslovit, tm se klidn zabvaj ve svm mylen, protoe to nikdo nevid a protoe jsou pesvdeni, e si to mohou dovolit. A tak si to dovoluj!

Vnitn mylenkov ivot lid je z tohoto dvodu pln neuviteln nzkosti, malosti, pny, povrchnosti, zvrhlosti, agresivity, zvisti, chamtivosti, sobectv a jet mnohho jinho. Vnitn mylenkov ivot lidstva se podob stoce, pln bahna a veho monho odpadu.

Jak ale mus mt nsledky takov lehkovnost a absolutn ignorovn ovldn se v mylen? Co to mus lidem pinst?

Jakmile zformujeme njakou mylenku, iv sla, proudc stvoenm a pronikajc vem, tedy i lovkem samotnm vlije do nmi vytvoen mylenky ivot a vytvo z n zcela konkrtn formu. Konkrtn formu, pesn a bez pkras odpovdajc obsahu dan mylenky. No a tato mylenkov forma je pak po svm vzniku pitahovna podle zkona stejnorodosti do centrly mylenkovch forem stejnho druhu. A toto shromadit stejnorodch mylenkovch forem mohutn stle vce a zptn psob nejen na lovka, kter do nj svou mylenkovou formou pispl, ale i na cel lidstvo.

A protoe mylenkov ivot lid je el v souasnosti takov, jak je, vznikly a neustle mohutn energetick mylenkov centrly pedevm negativnho druhu, kter zptn psob na jednotlivce, kte je vytvoili a neustle iv, jako i na cel pozemsk lidstvo.

No a lid, nic netuc o tchto skutenostech, lid, domnvajce se, e na jejich mylenkov ivot clo neplat, lid, pesvdeni o tom, e ve svm vlastnm nitru a ve svch mylenkch si mohou dlat co jen chtj, tito nevdom lid iv prostednictvm jemnch energi svho mylen obrovsk a jejich piinnm stle se zvtujc mylenkov centrly zvisti, chamtivosti, sobectv, nenvisti, agresivity, nzkosti, zvrhlosti a tak dle a tak dle.

No a jak ji bylo eeno, akumulovno zlo z tchto mylenkovch centrl psob zptn na sv tvrce, ale i na cel lidstvo a podncuje jej k patnmu. Je to jako obludn a stle rostouc koloto nzkosti a zla, kter ve svm ustavinm psoben na lidi strhv dokonce i ty, kte jsou lepmi. Strhv je ke zlu, kter by snad oni sami nikdy nedlali a kterm by se oni sami od sebe nikdy vnitn nezabvali.

A tak se nae zem spolu s jejmi obyvateli pomalu propad do temnoty, protoe temn a neustle rostouc energetick centrly nejrozlinjch lidskch nzkosti ji pomalu, ale jist strhvaj do zhuby. Do zhuby, spovajc v absolutnm potlaen veho vyho, vzneenjho, istjho a ulechtilejho, co se v lidech nachz. Do katastroflnho padku ducha a lidskosti. Do padku ducha, kter mus nakonec vystit do padku relnho a hmotnho.

Toto je cesta zkzy, kterou dnes kr lidstvo. Cesta zkzy, skrvajc se v podceovn a ignorovn subtilnch energi vlastnho mylen, co se navenek projevuje padkem vech vych hodnot ve vzjemnch vztazch mezi lidmi a ve spolenosti.

Pokud se to nezmn, ek ns konec! Konec duchovn a hmotn. Za situace, jak vldne na zemi dnes je to u jen otzkou asu.

Zmnit je to vak mon pouze prostednictvm poznn tchto skutenost. Pouze pochopenm obrovsk zodpovdnosti za vlastn, osobn, vnitn ivot, jeho kvalita pin rozkvt a nekvalita padek a zhroucen lidsk civilizace.

Zmna k lepmu a zrove cesta lidtjmu a mnohem hodnotnjmu ivotu na zemi je tedy spojena s pevzetm osobn odpovdnosti kadho lovka za sv mylen. Lid si mus uvdomit, e ve svm nitru ji nesm ivit nzkost a zabvat se zlem, ale naopak, e toto mus vytsnit a ve svm nitru rozvjet pouze dobro a dopt pozornosti pouze ulechtilmu. Tmto zpsobem se pak zanou vytvet a slit energetick shromadit mylenek mnohem ulechtilejho druhu. Zrove zanou chadnout a zmenovat se shluky dosavadn nzkosti a neistoty. Ulechtilej mylenkov centrly budou pozitivnm zpsobem ovlivovat mylen a jednn jednotlivc a tm se zane zlepovat vechno kolem ns. Vztahy ve spolenosti i mezi lidmi. A zem se ji nebude pepadvat do temnoty, ale naopak stoupat ke Svtlu.

love, dbej proto na istotu a ulechtilost svho vnitnho ivota! Stane se tm strjcem vzestupu civilizace, ale i strjcem vzestupu sebe samho!

love, uvdom si, e ve tvch rukou a ve tvm nitru se skrv kl k lep budoucnosti. K lep budoucnosti naeho svta i tebe samho! Vykro proto s plnou vnost tmto smrem a pesta podceovat vznam toho, m se zabv ve svm nitru. Nebo v podceovn tchto skutenost se pro tebe i pro tento svt skrv zkza.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
10.06.2016  17:40
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Je teba zat ne odshora, jak se obecn mysl, ale odspodu. Od kadho jednotlivho obyejnho lovka. Pokud se toti prv tito lid nezmn k lepmu, budou se mnit jenom vldy, nebo reimy, ale v podstat se nezmn nic. Jen vnj formy.
 
Datum:
14.05.2016  14:35
Od:
Alfons (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Sta zmnit hodnotovou orientaci oban nebo vld, nebo vech?
Jak to udlme?
 
Datum:
13.05.2016  17:23
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Neltostn kritika materialismu a jeho dsledk

Kdy se detailnji podvme na nejrznj odvtv spoleenskho, ekonomickho a kulturnho ivota, najdeme velk mnostv vc, kter nejsou dobr. Vc, kter zpsobuj problmy, pnut a konflikty. A to plat nejen v rmci na spolenosti, ale i mezi nrody a nboenstvmi. Na zklad toho pak asto dochz k projevm nespokojenosti, nsil a teroru. Dochz k loklnm ozbrojenm stetm, ba v souasnosti narst i hrozba optovnho, ​​velkho celosvtovho vlenho konfliktu. A to u nen dn malikost!

Druhotnm projevem tohoto, nepli uspokojivho stavu je napklad stle rostouc zneitn ivotnho prosted, problmy s mnostvm emis, s globlnm oteplovnm, s roziujc se oznovou drou a s mnoha dalmi podobnmi vcmi, kter nm slepm ji a pli oividn naznauj dlouhodobou neudritelnost ivota na na planet, za souasnho stavu uspodn lidskch zleitost.

Kdo neije v njakm umle vytvoenm sklenku mimo reality a komu nen ve kolem nj naprosto lhostejn, ten si mus nutn poloit zsadn otzku: Co s tm? Jak by se dala situace zlepit? Jak by se dala zlepit kvalita ivota, kter ijeme? V em se skrv skuten pina toho, e mnoh vci nefunguj a nejsou dobr? A jak by se dala tato pina odstranit? Jak by bylo mon vybudovat opravdu harmonickou spolenost, v n by byli vichni lid spokojeni? A je nco takovho vbec mon?

I kdy mnoz pravdpodobn zaujmou k eventuln monosti spnho vyeen vech tchto otzek postoj znan pesimistick, mli bychom pece jen vdt, e cosi takovho, jako vybudovn harmonicky fungujc spolenosti je mon. Pedevm je vak teba pochopit skutenou pinu dnenho problematickho stavu v nejrozlinjch odvtvch spoleenskho ivota, protoe bez pochopen a odstrann tto skryt vnitn piny prost nenajdeme cestu ven z naich problm.

V prvn ad si musme uvdomit, e absolutn vechno, co kolem ns prostednictvm lid vznik m svj potek v na mysli a v naem nitru. Kad vrobek, kad in, ba dokonce kad n pohyb i kad nae slovo. No a kvalita veho, co takovm zpsobem smrem zevnit ven vznik je pmo zvisl na kvalit vnitnho nastaven lid. Na kvalit hodnot, kter uznvaj a preferuj.

Jinmi slovy eeno, vysok morln a mravn kvalita vnitnho naladn lid mus mt nutn za nsledek vysoce kvalitn vnj pomry, ve kterch tito lid ij a naopak, nzk kvalita jejich vnitnho naladn m za nsledek nepli kvalitn spoleensk pomry, kter je tsn.

No a z hlediska tto skryt, neviditeln, ale zsadn a ve urujc kvality vnitnho nastaven lidsk populace meme rozliit dva zkladn vnitn proudy. Dv cesty, z nich jedna je cestou ducha a druh cestou materialismu.

No a my se nyn zkusme detailnji podvat na kadou z nich. Nejdve na cestu materialismu, kter je mnohem ir a pak na cestu ducha.

Cesta materialismu je cestou priority hmotnho dobra. Je to cesta priority penz, konzumu, osobnho egoismu, karirismu a snahy o uvn si. Lid n krejc uvauj pedevm v intencch pojm "j" a "mn". Tyto dva pvlastky jsou dokonalm vyjdenm materialistickho nboenstv sobectv a egoismu, kter vyznv vtina naich souasnk.

No a takov zpsob vnitnho nastaven lidsk populace se nutn pimenm zpsobem transformuje a zhmotuje do vnjch pomr. Vnj pomry toti nejsou nikdy nim jinm, ne dokonalm odrazem stavu nejhlubho, vnitnho, hodnotovho naladn lid. Jde o spojit ndoby a zrove tak o zkonitost, ve kter spov jaksi velk spravedlnost, na jejm zklad jsme nuceni t pesn v takovch pomrech, jak si zasloume, protoe my sami jsme si je vytvoili prostednictvm vlastnho, prioritnho hodnotovho naladn.

No a prv pod tlakem vnjch pomr mme pak poznat a pochopit nesprvnost hodnot, kterm vme a kter vnitn preferujeme.

el, lidstvo si stle neuvdomuje tyto skryt, ale zsadn skutenosti, a proto se asto stv, e kdy jsou ji spoleensk pomry opravdu nesnesiteln, vznik tendence odstranit je. Snaha svrhnout je a vymanit se z nich. A to teba i nsilm! Tak dochz k revolucm a jinm pevratm. A to bu nensilnou, nebo nsilnou formou.

A hle, co se nestane! Kdy lid odstran jedno spoleensk zzen, kter ji bylo pro n nesnesiteln a nastol jin, o kterm doufaj, e se jim v nm bude t lpe, brzy zjist, e se dostali z det pod okap. e jednu formu tlaku pouze vystdala forma jin.

Tak jako napklad u ns, kdy jsme odstranili socialismus a nastolili kapitalismus, neboli takzvanou liberln demokracii. Avak po ase ti vnmavj zanaj zjiovat, e diktaturu ideologie socialismu se vemi jejmi negativnmi prvodnmi znaky pouze vystdala diktatura kapitlu a chamtivosti se vemi jejmi negativnmi dsledky.

Neme to bt jinak, protoe to nejpodstatnj, neboli lidsk materil, se vbec nezmnilo. A proto dnes trpme pouze novou formou tlaku. Kdo to jet v souasnosti nechpe a nen si to ochoten pipustit, brzy sm na vlastn ki zaije, jak se budou negativn pznaky souasnho systmu stle vce stupovat. A elem tohoto stupovn bude to, aby vnj pomry svou nesnesitelnosti dotlaili lid k pochopen zvrcenosti hodnot, kter v souasnosti vnitn preferuj. V pomrech, kter lid snej a teprve budou muset snst maj jako v zrcadle poznat sami sebe a zvrcen charakter hodnot, kterm vili a kter, zhmotnn do vnj podoby, jim udlali ze ivota peklo.

Lid budou muset prost pochopit, e ke skutenmu obrozen spolenosti neme dojt ani revoluc, ani zmnou spoleenskho systmu, ba ani zmnou vldy. Lid budou muset pochopit, e ke skutenmu obrozen spolenosti neme dojt bez jejich vlastnho, vnitnho hodnotovho obrozen. Budou prost muset pochopit hlubokou zvrcenost principu materialismu, osobnho egoismu, karirismu, konzumu, priority penz a snahy o uvn si. Budou muset pochopit, e existuje pouze jedna jedin cesta k trvalmu rozkvtu celho lidstva a vech nrod, a to cesta ducha! Cesta, spovajc v preferovn a budovn ulechtilosti, spravedlnosti, cti a lidskosti.

Cesta ducha, vyznaujc se veobshlost, jej stoupenci uvauj a jednaj ve smyslu pojm "my" a "nm". Cesta, ve kter jde vdy v prvn ad o zjmy celku, na rozdl od materialistickho egoismu, ve kterm jde v prvn ad o zjmy vlastnho j

A toto nov, vnitn hodnotov naladn lid se pak postupn zane projevovat tak, jak to dosavadn, na charakteru pomr ve spolenosti. Nebo my lid mme prost schopnost formovat charakter vnjho svta podle svho vlastnho, aktulnho hodnotovho zamen a utvet vnj svt ke svmu vlastnmu, vnitnmu obrazu.

Zkusme si pedstavit kmen, ze kterho proud mza do vech, i tch nejmench vtviek. Jakho charakteru a kvality bude mza koncentrovan v kmenu stromu, pesn takov druh kvality se dostane do vech vtviek, ba a do vech nejmench ilek list.

Kmen stromu pedstavuje charakter lidskho mylen a zkladnho vnitnho naladn. Vtvemi a vtvikami jsou vechny oblasti spoleenskho ivota, do kterch se tato zkladn kvalita vlv. Pokud je kmenem, to jest zkladem lidskho mylen jed materialismu, otrv tento jed zcela vechna odvtv spolenosti pesn tak, jak je tomu dnes.

Pokud se vak kmenem, to jest zkladem lidskho mylen a vnitnho naladn stanou vysok a ulechtil hodnoty ducha, rozlije se to jako poehnn do vech oblast ivota spolenosti.

A prv v tomto spov zmna k lepmu! V tomto se skrv zlepen pomr v kadm nrod a v kad spolenosti. Nebo kad jin cesta, kter nebere na zetel zkonitost projekce hodnotovho naladn lidskho nitra do vnj reality je cestou kontraproduktivn.

Pokud se toti budeme snait zlepit vnj pomry pouze reformami, zkony, revolucemi, i jinm, ist vnjm zpsobem, neme se nm to nikdy podait, protoe nae nitro a nae mylen zstane stle stejn. Nebo nakonec kad zkon a kad nazen se d ikovn obejt a pod zdnm prva je dokonce mon klidn provdt vlastn, sobeckho egoistick zmry.

Pokud se vak lid vnitn peorientuj na ulechtilou cestu ducha, mnoh se zkon se stanou nepotebnmi, protoe kad bude mt pmo v sob pevnou oporu ve vnitn mravnosti a ve svm svdom.

Toto je jedin cesta, kter ns me vytrhnout z pevelik bdy, kter se k nm bl, protoe jsme vnitn vsadili na principy egoistickho materialismu. A tento n vnitn postoj, zhmotnn do vnj reality postupn otravuje, a nakonec zcela otrv vechno kolem ns.

Jedin mon zchrana se skrv ve zmn na vnitn hodnotov orientace. Nebo vci hmotn se nikdy nemly stt clem a smyslem lidskho ivota. Jsou to toti jen prostedky, kter nm maj bt npomocn k naplnn a realizaci skutenho cle a skutenho smyslu ivota, kterm je nabyt velikosti a vzneenosti ducha. Cesta k tomuto cli vede pes vdomou bdlost nad istotou a ulechtilost vlastn mysli a pes sil o naplovn vysokch a vzneench hodnot v kadodennm ivot.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
07.04.2016  18:34
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Dobr a patn extremismus! Odhalen pokrytectv a dvojho metru EU

V ivot jsme asto postaveni ped okolnosti, ve kterch se najednou a zcela neekan uke nae prav tv. Napklad teba nae fale a pokrytectv, kter se nm jindy da celkem spn skrvat.

No a pesn k takovmu nhlmu odhalen fale, pokrytectv a dvojho metru dolo nedvno ze strany EU. Konkrtn ze strany rznch, EU naklonnch, oficilnch i neoficilnch zdroj, kter vyjadovaly sv rozhoen nad nedvnmi slovenskmi parlamentnmi volbami.

V nich se toti do parlamentu dostala extremistick strana a obsadila v nm neoekvan velk poet kesel. Slovensko bylo kvli tomu oficiln i neoficiln pranovno za svj nacionalismus, dvajc do poped pvodn slovensk hodnoty, za vyjden sv pzn k extremismu, zamenmu proti Romm a migrantm, a za sv odsuzovn evropsk politiky multikulturalismu.

V em vak zcela konkrtn spov ona fale, pokrytectv a dvoj tv EU, neekan odhalena jej spznnmi zdroji?

No pece v tom, e na jedn stran byl ve vztahu ke Slovensku odsouzen faismus, extremismus a vechny jeho projevy, piem na druh stran samotn EU spolupracuje s extremisty a faisty, a v tichosti toleruje jejich dn.

Jde zde o precedens, na zklad kterho ztrc EU v och vnmavch lid svj morln kredit a s nm i prvo urovat jinm to, co je sprvn a co dobr. Takov morln prvo neme toti v dnm ppad spovat v rukou toho, kdo jedn tak oteven dvojtvrn, jakoby ji lid byli zcela hlupci. Hlupci, kterm je mon namluvit cokoliv a oni, jako slep stdo budou i tak nadle vit „morln“ autorit, kter se jim svou oividnou amorlnosti pmo drze vysmv do tve.

Nebo nim jinm, ne vyslovenm vsmchem soudnosti veejnosti je, pokud nkdo na jedn stran odsuzuje slovensk extremismus, avak na druh stran m dobr vztahy s Ukrajinskou vldou, kter spolupracuje se skupinami, oteven propagujcmi faismus. A navc, pokud tyto neonacistick skupiny pchaj etnicky motivovan vradn, jako napklad upalovn lid v Odse, i jin, podobn zvrstva.

Ne, prost neme bt pro nikoho u dnou morln autoritou ten, kdo sice na jedn stran odsuzuje slovensk extremismus, ale na druh stran v tichosti schvaluje udrovn faistickch tradic v pobaltskch zemch, kde se kadoron konaj pochody sympatizant Waffen SS, kter pobaltsk stty povauj za sv osvoboditele od rusk okupace v obdob druh svtov vlky.

Jak tedy vidme, nen faismus, jako faismus! Z pokrytecky morlnm rozhoenm je toti odsuzovn jen ten, kter se prv nm nehod a kter je zamen proti naim takzvanm hodnotm. Avak na druh stran v tichosti tolerujeme projevy neonacismu na Ukrajin, kde polovojensk oddly, oteven se hlsc k odkazu faistickho zloince Banderu vrad a pchaj zvrstva. Tak EU nic zvanjho nenamt ani vi udrovn tradic Waffen SS v pobaltskch zemch, protoe jejich neofaistick nenvist je zamena tm smrem, kter je douc. To jest, proti Rusku!

Toto je vak z hlediska nejelementrnj morlky postoj vsostn nekompatibiln. Jde o postoj bez pevn morln ptee. Postoj, kter pracuje vdom manipulativnm zpsobem s pojmy jako lidskost, lidsk prva a morlka. Tyto vzneen pojmy mu vak ve skutenosti slou pouze k tomu, aby jimi zastel a zakryl skuten amorln cle, ktermi jsou mocensk zjmy a neutuchajc snaha ekonomicky profitovat z jinch.

Celkem oteven eeno, EU se chov tak, e to, co vyhovuje nm a naim zmrm je morln a sprvn, a to i v ppad, e je to ve skutenosti nemorln a nesprvn. A pokud jsou vrady a zvrstva a pli oividn, jako v ppad Ukrajiny, zahraje se to do ztracena.

A naopak, s morln okzalou pzou je odsouzen takov druh extremismu, kter prv nm a naim zmrm nehraje do karet.

Takov nco nesmrn pokryteckho vak me fungovat pouze proto, e veejnost je pli povrchn a mlk, a proto neschopn vidt ve veobecn uznvan, takzvan morln autorit, jej bezprecedentn morln zvrcenost.

Pokud se toti obyejn lid vdom neusiluj stt morlnmi, dobrmi, estnmi a spravedlivmi, stvaj se sami jedinci bez pevn ptee. A to m v dnen amorln dob za nsledek, e jsou nzorov nevyhrann. e jsou jako ttina ve vtru. Stvaj bezmocnmi obmi li, propagandy, pokrytectv a dvojtvrnosti, protoe jim chyb vlastn, pevn morln opora, vybudovan na skutench hodnotch dobra a cti, kterou v sob nikdy vdom nepstovali.

love, sta se morlnm a estnm, protoe jinak se stane obt nemorlnch! Obt jejich l a podvod! Obt jejich krsnch e o demokracii, humanismu a lidskch prvech, se ktermi se vdom manipuluje! Nebo nakonec me dojt a k tomu, e pjde bojovat za tyto krsn idely, zatmco tvou vru v dobro a tv naivn naden nkdo pouze obratn vyuije k tomu, aby pod maskou krsnch slov, manipulatvn stavnch do poped, provdl sv neist zmry, kter se ve skutenosti diametrln li od navenek proklamovanch idel. A ty bude ve sv nevdomosti zneuit pro mocensk a zitn zjmy jinch.

love, nebu slep a u se rozpoznvat le od skutenosti! U se demaskovat le a nedej se zavdt neestnost, skrvanou pod pltkem velkch idel. Nebo pokud to nedoke, stane se przdnou loutkou v rukou jinch, kte s tebou budou vdom manipulovat, piem za tvmi zdy se budou z tebe smt.

Je nco takovho dstojn lovka?

Vlastn lidskou dstojnost a s n i schopnost rozpoznvat fale a pokrytectv vak me nabt jedin tehdy, pokud se ty sm zane usilovat bt morlnm, estnm, dobrm a spravedlivm.

Pokud se ale takovm nestane a pokud ti takov sil nebude stt za to, pak peije cel svj ivot ve li a v jaksi zmanipulovan virtuln realit, ve kter budou ulechtil pojmy, jako svoboda, mravnost a lidsk prva slouit k maskovn zla a chamtivosti. A ty bude ve sv nevdomosti slouit zlu ve falenm domnn, e slou dobru.

Jednm z takovch smutnch pklad je teba ppad slovenskch intelektul a kazatel, kte se ji tradin zvyknou pasovat do pozice jakhosi svdom nroda a kte po nedvnch parlamentnch volbch vyjdili ve form dopisu znepokojen nad zdrenlivm postojem crkv vi zneuvn kesansk vry a kesanskch pojm extremistickou stranou Marina Kotleby.

Nicmn el, prv tyto stejn takzvan osobnosti se svho asu podepsali pod dopis na podporu souasn ukrajinsk vldy, jej poten, ale i souasn psoben je spojovno s takzvanm „Pravm sektorem“. Organizac, oteven se hlsc k odkazu banderovc a k faismu, jej aktivity tomu pln odpovdaj.

Takov pokryteck postoj slovenskch intelektul nen tedy nim jinm, ne bezduchm koprovnm zvrcenho trendu dvojho metru EU, na jeho zklad se oste odsuzuje extremismus, kter nm nejde po ruce, ale v tichosti se toleruje faismus, kter je nenvistn obrcen proti odprcm mocenskch zjm EU.

No a na margo ji zmnnho, ​​dvojho metru jet jeden pklad. A sice Sadsk Arbie, kter je ptelem a spojencem zpadu, piem humanistick a za lidsk prva neustle bojujc zpad tie ml o tom, e za homosexualitu tam hroz trest smrti.

Nicmn stejn zpad ponechal pln prchod sv rozhoen lidsko prvn rtorice tehdy, kdy nedvno vyel v Rusku zkon, definujc vztah spolenosti k homosexualit a homosexulm jinm zpsobem, ne je to standardem v zpadn Evrop.

I v tomto ppad jde o klasickou ukzku postoje bez morln kontinuity, protoe na jedn stran, u spojenc, se tie toleruj vci naprosto nepijateln, zatmco na druh stran se lidsko prvn tvrd bojuje proti Rusku, akoli tam homosexulm ani zdaleka trest smrti nehroz.

A co je ze veho nejsmutnj, irok masy ve sv povrchnosti, plytkosti a konzumnosti klidn dovoluj, aby jim pokrytci a lid bez jakkoliv ptee urovaly, co je morln a co ne.

Ve stedu Evropy se opt vymnili stre.
A hle, zlodj a vrah lidem
o morlce ke.

inspirovan verem z psn Karla Kryla
http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>