Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Gizela,
ztra Patrik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vdecky potvrzeno. Ptáci jsou chytí!
 
Myslíte si, e jediní inteligentní ptáci jsou papoušci? Tak to jste na velkém omylu. Existuje mnoho druh pták, kteí dokazují svým chováním znanou inteligenci. Nkteí jsou dokonce schopni vhledu. Pouívají nástroje.  Dorozumívají se takovým mnostvím zvuk, e to pipomíná skutený jazyk. Pamatují si po dlouhou dobu, kam si uloili zásoby potravy. Mají sociální vazby. Ptaí chování je zkrátka zcela oprávnn pedmtem moderních výzkum, které nám ukazují, e výše inteligence se zdaleka neodvíjí jen od velikosti mozku. Jennifer Ackerman nás ve své knize "Genialita pták" poutav seznamuje s jejich prbhem a výsledky.

Moná u jste slyšeli, e mezi nejinteligentnjší ptáky se adí spolu s papoušky ptáci krkavcovití. Vrány, havrani, kavky, sojky, straky i krkavci udivují vdce svými mentálními schopnostmi ji nkolik desetiletí. Nejen e pouívají jednoduché nástroje pro získání potravy (pisunutí klacíkem) nebo odhánjí vetelce (hází na n kamínky), ale dokonce jsou schopni ešit jednoduché poetní úlohy (správn urí poet erv v misce), dokáí se poprat s hlavolamy (s pomocí jednoho nástroje získají pístup k jinému), umí hrát pexeso a vrána novokaledonská dokonce umí - jako jediný ivoišný druh krom lovka - vyrobit si a pouít nástroj s hákem. A tak lze pokraovat dál a dál. Straky poznají svj odraz v zrcadle. Jeden druh vran v Japonsku rozbíjí oechy tak, e je nechává rozjet automobily - ale pozor, aby to bylo bezpené, hází si je na pechod pro chodce a potravu si sbírá pouze, kdy svítí zelená.

Velmi inteligentní jsou ovšem i další ptáci, nap. dravci nebo pvci (u nás bn zastoupení sýkorkami, vrabci, pnkavami a holuby). Kadý z druh ovšem nejvíce vyniká v trochu jiné schopnosti. Holub si nap. dokáe zapamatovat a rozpoznat velké mnoství pedmt a dokonce rozliší i rzné malíské styly. Sýkorky zase tvoí komplikovanou spoleenskou sí, v rámci které spolu komunikují tak sloitým jazykem, e jej vdci oznaili za nejpesnjší komunikaní systém mezi ivoichy. A tak bych mohla pokraovat dál a dál. V knize Genialita pták se toti dozvíte tolik zajímavostí, e je ani nelze do jednoho lánku shrnout. Take pokud by vám snad zpoátku vadilo, e kniha neobsahuje jediný obrázek, pi tení tolika úasných pozorování a pokus na to velmi rychle zapomenete. Protoe prost jen asnete, smjete se nebo jste moná dokonce nad ptaím chováním dojatí.

Krom mnoha a mnoha píklad z doloených výzkum a pozorování se autorka vnuje obecn stavb ptaího tla. Dozvíte se nap. více o tom, jak je - krom pítomnosti kídel - uzpsobeno k létání, nebo o tom, e míru kongitivních schopnosti neuruje tolik velikost mozku jako pomr hmotnosti mozku vi tlu (kráva není chytejší ne myš a pštros není chytejší ne sýkorka). Troufám si tvrdit, e pokud nejste studovaný biolog, najdete tém na kadé stránce njakou informaci, která vás pekvapí nebo pinejmenším zaujme. Stylisticky jsou pitom píjemn naservírované jako plynulé vyprávní lovka, pro kterého je pochopení ptaího svta ivotním posláním. ádná suchá fakta a nudné teorie, ale laikm uzpsobené povídání o vdeckých faktech.

Vím, e kdo si knihu pete, nejene se nebude nudit, ale hlavn bude u napoád vnímat naše létající spoleníky docela jinak - toti jako spolupozemšany.
Vzhledem k tomu, e mnozí z nich potebují v souasné dob pomoci s peitím, jak dokládá další ptaí kniha nakladatelství Kazda Krmíme ptáky - ale správn (mimochodem se spoustou fotek!), kterou vám pedstavím píšt, je tato publikace jist velkým posunem vped v ochran našich opeených krasavc. A za to dkuji!
 
Renata Šindeláová
* * *
Ackerman Jennifer, Genialita pták
Nakladatelství Kazda, 2018
Zdroj foto, objednávky: 
knihykazda.cz
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.02.2019  14:04
 Datum
Jmno
Tma
 18.02.  14:04 ferbl
 18.02.  12:21 Vesuvjana dky
 18.02.  09:49 Von