Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SOUZNNÍ 2018
 
Mezinárodní festival adventních a vánoních zvyk, koled a emesel.

13. a 16. 12. 2018 – Frýdek-Místek, Kunice pod Ondejníkem, Kozlovice (Beskydy), Frenštát pod Radhoštm, Ostrava-Mariánské Hory

 
Jubilejní Souznní zkrášlí adventní atmosféru. Pvodn jednodenní pedvánoní akce, v souasnosti tydenní festival navazuje na svou úspšnou tradici a zavítá na více míst v Moravskoslezském kraji. Celkov u podvacáté.  

Ojedinlou adventní nadílku pipraví mimo jiné zpvaka PATRICIA JANEKOVÁ  i ONDEJ RUML.
 

***
 
Pro bramborový salát bych i duši vypustila, íká Patricia Janeková, která zkrášlí program letošního Souznní
Noblesní zpvaka Patricia Janeková bude jednou z hvzd letošního festivalu Souznní. V následujícím rozhovoru tato pvabná vokalistka z Ostravy prozrazuje, pro koncert ve Frýdku-Místku, který se uskutení 13. prosince v kostele svatého Jana a Pavla, povauje za jedinený. Zárove se také dotete, jak obvykle Patricia Janeková tráví vánoní svátky a co chystá na píští rok.
 
V rámci festivalu Souznní vystoupíte v naprosto jedinené spolenosti, a to se svtov uznávanou houslistkou Hanou Kotkovou a znamenitým komorním souborem Barocco sempre giovane. Pro by hudební fajnšmeki mli tento koncert navštívit. Na co byste je nalákala?
Program vánoního koncertu ve Frýdku-Místku je sestaven velmi promyšlen a bude opravdu výjimený. V mém podání zazní napíklad Bachova kantáta „Jauchzet Gott in allen Landen“ nebo Vivaldiho „Gloria Patri“ pro soprán, housle a continuo. S Hanou Kotkovou, se souborem Barocco sempre giovane a s dirigentem Josefem Kremerem se setkám poprvé a na spolupráci se opravdu tším. Vím, e zvláštní atmosféra koncertu bude umocnna i tím, e koncert zaznamená eský rozhlas, a pro všechny milovníky krásné hudby ho odvysílá ve vánoním ase, a to 25. prosince od 12 do13 hodin, stanice Vltava.
 
Koncert ve Frýdku-Místku se uskutení v kostele svatého Jana a Pavla. Zpíváte ráda v kostelích? V em spatujete nejvtší rozdíl ve zpívání v divadlech, koncertních síních a kostelích? Vnímáte v kostelích jinou atmosféru i to, e se jedná o sakrální stavby? 
Sakrální stavby mají v naprosté vtšin skvlou akustiku a není náhodou, e jsou stále více vyhledávány coby koncertní místa, a e velká vtšina záznam této hudby se poizuje práv tam. Navíc díla tohoto zamení byla zpravidla komponována pímo pro chrámové provedení. A já jsem vdy vdná za píleitost si v tchto prostorách zazpívat. Nepopsatelný duchovní rozmr kostel bezesporu ovlivuje jak interprety, tak i publikum.
 
Festival Souznní mimo jiné pedstavuje adventní a vánoní zvyky. Jak jste na tom s vánoními zvyky?
Vánoce proívám vdy s nejbliší rodinou. íká se „svátky pohody a míru“, ale jako všude jinde i u nás vládne pedvánoní shon. Nejhorší je vánoní úklid. Ale po tom všem pijde krásný veer plný radosti a lásky. Nikdy jsme njak obzvláš zvyky nedodrovali. ádná šupina pod talíem, ani rozkrajování jablíka, ádné lití olova ani skoápkové lodiky. Zkrátka jen koledy, perníky a bramborový salát, pro který bych i duši vypustila.
 
Piblin rok u také vystupujete v Národním divadle moravskoslezském v roli Julie v muzikálu Romeo a Julie. V em vidíte nejvtší plus této role pro vaši pveckou kariéru?

Role Julie m velmi obohatila a posunula hlavn herecky. Do té doby jsem s herectvím nemla skoro ádnou zkušenost. Musela jsem se do Julie vcítit a pochopit ji. Uvdomit si, co pro m znamená láska, souznít s Romeem, být s ním jedno tlo, jedna duše. Pracovali jsme velmi intenzivn, s kolegy jsme zkoušeli nejen v divadle, ale i ve volném ase. Nauila jsem se zpívat muzikálov, pouívat více hrudní rejstík.
Další herecké zkušenosti získávám i v Moravském divadle Olomouc, kde hostuji v inoherním souboru. Jednak ve vesnickém dramatu „Boí mlýny“ od Jana Vrby, a te nov zkoušíme známý eský muzikál „Starci na chmelu“, který bude mít premiéru 25. ledna.
 
V roce 2014 jste se stala absolutní vítzkou celosvtové pvecké soute Concorso Internazionale „Musica Sacra“ v ím. Jak moc bylo toto vítzství dleité pro vaši pveckou dráhu?
Kadý podobný úspch, zejména na mezinárodní úrovni, znamená pro interpreta uritý kvalitativní pedl – záleí samozejm na okolnostech, ale také na štstí. Já jsem na základ vítzství v ím získala napíklad stá na letních pveckých kurzech v italském Arezzu nebo pozvání k úinkování na mezinárodním festivalu Terras Sem Sombra v Portugalsku. A samozejm s tím souvisí mezinárodní publicita a nové profesionální kontakty.
 
Z minulosti zpátky do pítomnosti. Kdy se ohlédnete za letošním rokem a rekapitulujete, co byste zdraznila?
V první ad jsem ráda, e jsem splnila své studijní povinnosti a na podzim nastoupila do druhého roníku na Ostravské univerzit, kde studuji operní zpv pod vedením Evy Dízgové-Jirušové. Významným byl pro mne po letech opakovaný návrat do íma, kde jsem se úspšn zúastnila velmi nároného konkurzu na roli Gildy v pipravované filmové verzi Verdiho opery Rigoletto. Projekt by se ml realizovat v píštím roce. Pokud jde o koncertní innost, mám za sebou adu pro m velmi obohacujících a podntných koncertních a festivalových vystoupení, jako napíklad v Rudolfinu s orchestrem FOK, na Talentinu Zlín, na slovenském festivalu Pro musica nostra, dále mj první recitál s klavíristou Michalem Bártou ve Zlaté korun v rámci Letního festivalu Jihoeské filharmonie, zahajovací koncert sezony Janákovy filharmonie Ostrava a také úinkování s Filharmonií Bohuslava Martin a s barokním souborem Collegium Marianum.
 
A na co se me tšit vaše publikum v nadcházejícím roce?
Práv se pipravuji na dva novoroní galakoncerty, které m ekají na pelomu roku v Poznani s Poznaskou filharmonií pod taktovkou renomovaného dirigenta ukasze Borowicze, na které se moc tším. Bude pokraovat moje spolupráce s Janákovou filharmonií Ostrava, tentokrát na cyklu koncert „Filmové melodie“. Optovn jsem byla oslovena editelem Lednicko-Valtického hudebního festivalu, kde vystoupím s ansámblem Collegium Marianum a s orchestrem Barocco sempre gioavane. Na podzim m eká rovn koncert v Praském kostele sv. Šimona a Judy „Stará hudba ve FOK. V Národním divadle moravskoslezském – Divadle Jiího Myrona zstává v repertoáru úspšný muzikál „Romeo a Julie“ a v kvtnu 2019 bude mít premiéru opera „Così fan tutte“, ve které ztvárním roli Despiny. V jednání je souasné dob i nkolik zahraniních vystoupení a samozejm, jak jsem ji zmínila, v ím bych mla natáet filmovou verzi opery Rigoletto.
 
Patíte k tm, kteí si dávají novoroní pedsevzetí? A jaké by bylo vaše pání do píštího roku jak pro sebe, tak pro ostatní lidi?
Novoroní pedsevzetí si dávám, ale tajn, jen tak pro sebe. A pak se taky sama bu pochválím, nebo pokárám. (smích) Sob bych pála, aby m potkávaly samé zajímavé hudební výzvy a hudbymilovnému publiku spoustu záitk s krásnou hudbou.

Podívejte se také - 1
Podívejte se také - 2
 
* * *

Veškerý as na tomto svt je poehnáním, íká Ondej Ruml, který vystoupí na festivalu Souznní
Letošní festival Souznní nabídne vícero hudebních lahdek. Patí k nim také vystoupení hlasového kouzelníka Ondeje Rumla, který se 16. prosince pedstaví v kulturním dom ve Frenštát pod Radhoštm jednak v samostatném koncertním bloku, tak spolen s formací Skety. 
V následujícím rozhovoru tento všestranný zpvák mimo jiné prozrazuje, pro koncert v rámci této oblíbené akce povauje za svátek a pro má blízko k umleckým emeslm.
 
V rámci festivalu Souznní vystoupíte ve Frenštát pod Radhoštm také s vokální formací Skety. Co mohou píchozí od tohoto koncertu oekávat?
Se Sketami jsem spolupracoval u nkolikrát pi rzných píleitostech. Je to podle m jedna z nejlepších souasných vokálních kapel a mám je rád i jako lidi. Byla pro m radost natoit s nimi na jejich album píse „Dadaismus“. Tuto píse spolen zazpíváme i na festivalu Souznní a pidáme ješt njaké kousky postavené na improvizaci, co je nedílná souást jazzu a hudby vbec.
 
Bude toto vystoupení pro vás v nem výjimené?
Pro m to bude urit jiné v tom, e si zase zazpívám se Sketami, co je pro m vdycky svátek. Oni jsou nesmírn aktivní a progresivní, take m samotného zajímá, kam se zase posunuli v tvorb i ve zvuku. Já budu mít s sebou svj looper, co je pístroj, díky kterému si nahrávám svj hlas do smyek, a takhle vznikají vícehlasé písn. Mám tam i jednu jakoby vánoní písniku.
 
Nedávno jste také vydal nové vánoní album „Zapomenutý píbh“. Jak byste jej popsal tm, kteí tento poin ješt neslyšeli?
Popsal bych to slovy samotného tvrce a autora tch písniek Zdeka Brikovského: „Zapomenutý píbh vypráví nejen o narození Jeíška v Betlém, ale i o tajemném zrození záivého Svtla v nás. To Svtlo se v nás me rozsvcet kadý den – drobnými dobrými skutky, láskou k druhému lovku.” Já sám cítím, e je to v mém dosavadním hudebním ivot naprosto zásadní deska. Nejedná se tentokrát o ádný hudební experiment ani neotelé pedlávky známých písní. Jsou to vlastn úpln obyejné písniky. Peji si, aby se lovk aspo na chvilku zastavil, ztišil se a nechal ty písn na sebe psobit.
 
Kdy u jsme nakousli tematiku Vánoc, jak toto období v kontextu celého roku vnímáte? Dodrujete napíklad njaké vánoní i pedvánoní zvyky? 
Urit to k tomu patí, ale nevnímám to jako mechanické dodrování njakých tradic nebo zaitých zvyklostí. Pro m tradice, které se dodrují, jako napíklad pouštní skoápek nebo rozkrojení jablíka, jsou vedlejší jevy, které doplují podstatu, kterou Vánoce nesou. lovk se aspo jednou za rok zastaví, spoine, trošku pemýšlí nad tím, co bylo, je a co bude. Na albu „Zapomenutý píbh“ íká Bolek Polívka hned v úvodu: „Vánoce jsou svátky, které slavíme ji po staletí. Jsou to svátky, které mají lovka obrátit dovnit, k sob a zárove k nemu, co nás pesahuje.“ A to je myslím souvtí, je mluví za vše.
 
Souástí doprovodného programu v rámci festivalu Souznní je ve Frenštát pod Radhoštm také pehlídka umleckých emesel. Jaký je váš vztah k tmto lidovým tvrcm?
Chovám k nim velkou úctu a respekt. Mj dda krom toho, e byl stavební inenýr, se vnoval také emeslu. Byl truhlá. A m jako kluka nesmírn bavilo motat se mu pod nohama a vyrábt spolu s ním rzné rámeky, stoliky, dvee a nevím co všechno. Jestli bych si mohl nco vyzkoušet, tak urit bych rád zkusil umlecké kováství nebo foukání skla. To m fascinuje. Ten ohe u toho.
 
Pedvánoní as bývá obdobím rekapitulací, tak se nabízí otázka, jaký byl tento rok pro Ondeje Rumla a jaké výzvy vás ekají v píštím roce?
Byl to krásný rok. Však ješt je. A ten píští bude taky krásný. Veškerý as tady na tom svt je poehnáním pro nás, kterým bylo dopáno tu na chvilku ít. Se všemi radostmi i strastmi.
 
Petr Bidzinski


Komente
Posledn koment: 12.12.2018  07:06
 Datum
Jmno
Tma
 12.12.  07:06 Karla I.
 12.12.  06:13 KarlaA