Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darja,
ztra Izabela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
23.03.2021  11:35
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
23. bezen - Svtov den meteorologie

Tento den byl vyhlen jako pipomnka dne 23. bezna roku 1950, kdy vzniklo WMO - Svtov meteorologick organizace.

eskoslovensko bylo v t dob jednm ze zakldajcch len. Prv tato organizace se stv zvltnm odborem Organizace spojench nrod pro oblast meteorologie, hydrologie a dal souvisejc fyzikln vdy.

Tento den bychom mohli pro laickou veejnost nazvat Svtovm dnem poas, nebo prv meteorologie se poasm zabv, nebo ovlivuje n kadodenn ivot a jsme na nm zvisl. Toto uvdomn bylo velmi vznamn nebo v souasnosti lze vce i mn poas pedpovdat a dky tomu zachrnit mnoho lid ped vznamnmi katastrofami i prost lze zjistit jestli je mon jet nap. na vlet.

Sledovn poas m velk vznam i pro nrodn hospodstv a to konkrtn sektory zemdlstv, vodn hospodstv, dopravu i energetickou oblast.
 
Datum:
22.03.2021  07:46
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
22. bezen - Svtov den vody

Svtov den vody byl uren na 22. bezen, od roku 1993. Spojen nrody tento den navrhly v roce 1992 v rmci Agendy 21 na jednn UNCED v Rio de Janeiru, v Brazlii. Dvodem je skutenost, e na svt vce jak miliarda lid trp nedostatkem pitn vody, nem pstup k vod. Propagace agentur UN a nevldnch organizac vnujcch se problmm spojenm s vodou je zamena na istotu a ochranu vod a jejich eten.

Na zemkouli je 1,4 miliardy km2 vodn plochy, ale 97,5 % tto vody je pli slan nato, aby se dala pout jako pitn nebo na zavlaovn. Jen 0,26 % pipad na jezera a eky, z kterch bereme vodu na zavlaovn a pro nai potebu.

Na svt je 1,1 miliardy lid, 18 % svtov populace, kte maj obtn pstup k pitn vod. 2,6 miliardy lid nem kanalizaci. Kad tden umr podle odhad 42 000 lid na nemoci zpsoben nedostatkem pitn vody.

Abychom uspokojili sv poteby, potebujeme denn 120 litr ist vody. Ale, jak ji bylo zmnno, jedna estina svtovho obyvatelstva nem tuto monost.

 
Datum:
20.03.2021  09:45
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
20.bezen - Mezinrodn den frankofonie

Datum zvoleno jako pipomnka zaloen prvn mezivldn organizace pro Frankofonii prv v tento den. Pojem frankofonie, kter se rozil a po roce 1960, oznauje zem pouvajc francouztinu k dorozumn i rozvoji kultury.

Mezinrodn den Frankofonie je dnem, vnovanm podpoe francouzskho jazyka, francouzsk kultury a jejich rozvoje. Prv podepsnm smlouvy z Nigamey v Nigrii se signati zavzali k politickm jednnm a mnohostrann spoluprci, kter povedou k zajitn solidarity ve prospch vech obyvatel lenskch stt a vld. Signati jsou zavzni k respektu vi kulturn a jazykov rznorodosti len, zrove k podpoe francouzskho jazyka, mru a to ve s drazem na udriteln rozvoj.
 
Datum:
17.03.2021  10:01
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
17. bezna 2005 - zskala esk republika v drab v Pai fragment dosud neznmho latinskho pekladu Dalimilovy kroniky.
Zaplatila za nj v pepotu 9 milion K.

***

17. bezen - den sv. Patrika

Kad rok 17. bezna lid vychzej do ulic, tan, popj a bav se. Je den svatho Patrika, starovkho kesanskho duchovnho psobcho v 5. stolet v Irsku. Svat Patrik byl dle povr tm, kdo pinesl do Irska kesanstv. Datum 17.3. pipad na Patrikovo mrt.

Den svatho Patrika se slav v Irsku, ve Velk Britnii, v Austrlii, na Novm Zlandu a v Severn Americe. V poslednch letech se slav i v mnohch evropskch zemch, se zelenmi klobouky se setkte nkdy i u ns.

A pro zelen barva? stedn barvou tohoto pvodem irskho svtku je zelen. Lid v tento svten den nos zelen obleen, jed zelen jdlo jako nap. zelen tstoviny, pent i pistciovou zmrzlinu. Znakem symbolizujcm tento den je zelen trojlstek. Ten ml podle legendy sv. Patrik pout jako pomcku pro en kesanstv, konkrtn pi objasovn teorie o Svat Trojici.
 
Datum:
15.03.2021  08:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
15. bezen - Svtov den prv spotebitele

Prvotn mylenka na ochranu spotebitel pochz z roku 1962 a jejm autorem je bval americk prezident J. F. Kennedy. Postupem asu bylo formulovno celkem osm bod prv spotebitel, nap. prvo volby, prvo bt informovn, prvo na npravu/opravu, prvo na bezpenost a dal...
 
Datum:
14.03.2021  06:11
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
14. bezna se po celm svt slavil Mezinrodn den Ludolfova sla... vce v aktulnm lnku.
 
Datum:
13.03.2021  10:02
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
13. bezna 1781 objevil britsk astronom Sir William Herschel planetu, kterou pozoroval dalekohledem vlastn vroby. Byla to planeta Uran, uznvna jako sedm planeta a jako tet ob plynn planeta ve Slunen soustav.

Pokud mte opravdu dobr zrak a mete se v noci postavit na msto, kde neexistuje svteln zneitn, mete bt schopni spatit planetu Uran i bez dalekohledu. Avak nesta jen sprvn pozorovac podmnky, ale muste tak pesn vdt, kterm smrem se dvat - v kter sti oblohy se planeta mezi hvzdami nachz.

Nkolik tisc rok uenci i astronomov pozorovali vesmr prv tak - pouhm okem. Mnoz z nich planetu Uran spatili. Avak vzhledem k tomu, e se jevila jako nepatrn malink svteln
teka, vichni se domnvali, e se jedn o hvzdu.

A koncem 18. stolet bylo zaznamenno prvn pozorovn, podle kterho byl Uran rozpoznn jako existujc planeta. Dolo k tomu 13. bezna 1781 britskm astronomem Sirem William Herschlem.
Vce zajmavho na:www.astro.cz
 
Datum:
12.03.2021  11:07
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
12. bezen pipomn tzv. Soln pochod

Soln pochod vedl Mahtma Gndh - 12. bezna roku 1930 vyrazil spolu s nevelkou skupinou aktivist na dlouhou cestu do pobenho msta Dnd pro sl. Bhem msnho pochodu se k nim nakonec pidaly tisce Ind a zprvy o tom obletly cel svt. Kampa podan v duchu obansk neposlunosti byla pedlem v indickm boji za nezvislost. Nevedla sice ke zruen britskho solnho monopolu, pimla vak britskou vldu nepehlet poadavky zstupc indickch stran a zasednout s Gndhm k jednacmu stolu.
 
Datum:
11.03.2021  08:32
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
11. bezen - Evropsk den mozku

Evropsk den mozku se slav ji od roku 1998 a slav se samozejm i v esk republice. Mlokdo pitom v, e prv R je na poli vzkumu mozku a duevnch poruch velmi vznamnm hrem.

Mozek se v R studuje z teoretickho a fyziologickho pohledu na Akademii vd, z klinickho hlediska se jm zabvaj neurologov, neurochirurgov a neuropatologov. Obecn ale mlokdo tu, e nedlnou soust vzkumu mozku je i hledisko psychiatrick - a e et odbornci v tomto ohledu dali svtu mnoho dleitch objev. vce na:www.nudz.cz
 
Datum:
10.03.2021  05:44
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
10. bezen - zaala Ostravsk operace

Ostravsk operace zaala 10. bezna 1945 pokusem o pm tok na Ostravsko a Tnsko ze severovchodnho smru. Nacist kladli tuh odpor: v beznu roku 1945 zajiovala Ostrava 35 procent prmyslov vroby e a Hitler si byl dobe vdom jejho zsadnho strategickho vznamu. "Jestlie vydte Moravskou Ostravu, vydte Nmecko! Moravskou Ostravu je nutno dret stj, co stj," prohlsil dva msce ped koncem druh svtov vlky.

Za pomoci tisc totln nasazench obyvatel protektortu zde nacist vybudovali rozshl systm zkop, kryt a protitankovch ztaras a s spchem vyuvali i pedvlenho eskoslovenskho opevnn. Rud armda bhem tdne dokzala postoupit jen zhruba o deset kilometr. Nov nasazen generl Jeremenko proto rozhodl o stokilometrovm obchvatu kolem Opavy.

Vojci 4. ukrajinskho frontu spolen s tankovmi jednotkami 1. eskoslovenskho armdnho sboru postoupili dnenm polskm zemm a ke slezsk metropoli a za cenu tm totln destrukce Opavu 22. dubna osvobodili. Odsud se Hlunskem probjeli zptky na vchod. Bojovalo se pi tom tm o kadou ves: u Hrabyn, lec na strategick vyvenin, se fronta zastavila na tden, bhem nho byla vesnice z devadesti procent zniena. Hlavn st operace skonila dobytm Ostravy, kter do rukou rudoarmjc padla 30. dubna 1945. Vce na www.pametnaroda.cz
 
Datum:
08.03.2021  08:00
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
8. bezen - Mezinrodn den en

Tento den, slaven od roku 1911, je pipomnkou stvky newyorskch vadlen za zlepen ivotnch podmnek roku 1909. Zpotku byl clem tohoto dne boj za volebn prvo, pozdji za rovnoprvnost, spravedlnost a mr. Dvody slaven svtku byly v prbhu let rozdln - protest feministek, socialistick svtek za dob SSSR...

U ns se oficiln neslav od roku 1990.
 
Datum:
07.03.2021  06:28
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
7. bezna 1876, zskal americk vynlezce Alexander Graham Bell patent na telefon

Moc nechyblo a znali bychom jin jmno. 14. nora 1876 toti na patentn ad ve Washingtonu dorazila asi dv hodiny po Bellovi Elisha Gray z Chicaga. Nsledovalo pak dohadovn i soudn procesy. Bell ale vyhrl a 7. bezna 1876 zskal patent.

Nov ra komunikace - ra telefonu - pak zaala 10. bezna 1876 vtou - Pane Watsone, pijte sem, potebuji vs... Tento vzkaz pronesl do apartu Bell a na druhm konci linky, ve vedlej mstnosti, mu naslouchal jeho spolupracovnk Thomas Watson. Tmto se potvrdilo, e pstroj skuten funguje.
 
Datum:
06.03.2021  10:25
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
6. bezen - Mezinrodn den jdu

Vznikl z iniciativy eskho vboru pro UNICEF roku 1999.
Tento vznamn den v kontextu zdravotnictv upozoruje na nezbytnost tohoto prvku pro zdrav. Dle odhad expert Svtov zdravotnick organizace (WHO) cca 800 – 900 milin osob m vlivem nedostatku jdu zvanou poruchu ttn lzy.

V prod se jd vyskytuje vzan v horninch, z nich se postupn vyplavuje srkovou vodou a hromad se v ocenech. Je rznou mrou obsaen v potravinch rostlinnho i ivoinho pvodu. Nedostatek jdu m za nsledek poruchy funkce ttn lzy, co m neblah vliv na vvoj organismu a na energetick metabolismus. I lehk nedostatek jdu v thotenstv a v dtstv vyvolv nevratn poruchy vvoje, zejmna nervov soustavy.

Nutn denn dvka jdu se li podle vku, nejvt potebu maj thotn a kojc eny.

Strava je v R na jd chud a mosk produkty nejsou konzumovny v dostatenm mnostv, proto se provd jodace kuchysk jedl soli, m je zajitn vy obsah jdu i v dalch potravinch, do kterch se sl pidv (nap. pekask a masn vrobky).

Dobrm zdrojem je u ns mlko (dobytek dostv jd v krmnch dvkch). Pirozen vysok obsah jdu je v minerlnch vodch Vincentka a Hanck kyselka. Thotnm a kojcm je doporueno uvat jd ve form tablet, kojeneck strava je pi vrob obohacovna.

Podle kritri WHO je v R rove zsoben jdem uspokojiv.
 
Datum:
05.03.2021  06:41
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
5. bezen - Svtov den modliteb

Svtov den modliteb je celosvtov hnut kesanskch en mnoha tradic, kter se kadoron schzej ke spolenm modlitbm a na mnoha mstech setrvvaj v obecenstv modliteb a sluby.
Toto hnut zapoaly eny v USA a pokrauj v nm eny dnes ji ve vce ne 180 zemch svta.

Je to hnut symbolizovan kadoronm Dnem modliteb v prvn ptek v msci beznu, k nmu jsou zvni vichni lid - eny, mui i dti...
 
Datum:
04.03.2021  07:02
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
4. bezna 1877 si nechal Emile Berliner patentovat mikrofon

Mikrofon neboli zazen pro pemnu zvukovho signlu dnes slav narozeniny. Vbec prvn mikrofon vynalezl Emile Berliner. Tento americk vynlezce idovskho pvodu, narozen v Nmecku v roce 1851, m na kont hned nkolik zajmavch vynlez. Mezi nejznmj pat napklad i gramofon.
Reim zobrazen: ve / strom
<<< Novj pspvky     Star pspvky >>>