Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendeln,
ztra Brigita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Kalendrium
Datum:
20.10.2018  06:57
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Peneseme se do oblasti umn a pipomeneme si eskho male, ilustrtora, grafika, typografa a scnografa Vladimra Tesae, nar. 20. jna 1924 v Praze (zemel 12.10.2008 tamt).
Vystudoval Sttn grafickou kolu a pokraoval na Akademii vtvarnch umn v Praze v ateliru grafiky Vladimra Pukla. Pak pokraoval ve studiu scnografie v ateliru Frantika Trstera. Po studich psobil nkolik let jako asistent grafick specilky na tto kole.
Byl lenem skupiny M 57 a Sdruen eskch umlc grafik Hollar.
Zabval se pedevm knin grafikou a ilustrovnm knih. Spolupracoval s nakladatelstvm eskoslovensk spisovatel, s asopisy (Literrn noviny, Tvar, Listy klubu ptel poezie a dal). Navrhoval divadeln a filmov plakty.
Mezi nejznmj ilustrace knih pat Goethv Faust nebo Babika od Boeny Nmcov.
V r. 1963 zskal Cenu nakladatelstv eskoslovensk spisovatel za vtvarnou spoluprci a v r. 1984 pak titul Zaslouil umlec.

Na nkter jeho prce se mete podvat zde:

https://www.google.com/search?q=Vladim%C3%ADr+Tesa%C5%99,obrazy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjZzsSAkYveAhUNM-wKHVltAXsQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=1007

 
Datum:
19.10.2018  07:05
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dne 19. jna 1849 se v Praze narodil Napoleon Manuel Kheil (zemel 1.11.1923 tamt), esk entomolog, majitel a editel soukrom obchodn koly a sbratel hmyzu a jeden ze zakladatel esk spolenosti entomologick.
Po studiu na gymnziu zaal studovat prva na Karlov univerzit v Praze, ale studia nedokonil. V r. 1876 si udlal zkouky a zskal kvalifikaci uitele na vych obchodnch kolch. Nejprve uil na obchodn kole svho otce, pozdji si otevel svou vlastn obchodn kolu. Z cizch jazyk dokonale ovldal nminu, francouztinu i panltinu.
K entomologii se dostal pes svho kmotra MUDr. Frantika Antonna Nickerleho, kter byl vznamn esk entomolog. Nejprve se zabval motly, pozdji zaal sbrat hmyz a to nejen v echch, ale jezdil i do panlska, jin Francie nebo Alru. Entomologie se stala pro N. M. Kheila vznamnm konkem, ktermu vnoval vechen svj voln as. Na svch cestch se seznmil s francouzskm sbratelem rovnokdlho hmyzu Josephem Azamem a pod vlivem tohoto sbratele se zaal o tento d tak zajmat.
Bhem svho ivota popsal N. M. Kheil nkolik druh a poddruh hmyzu. Na jeho poest bylo tak nkolik druh hmyzu pojmenovno. Jeho sbrka hmyzu, kter obsahuje asi 27 230 exempl je uloena v Entomologickm oddlen Nrodnho muzea v Praze.
 
Datum:
18.10.2018  06:14
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


Dnes pipomenu jednoho z velikn naeho lkastv a sice Josefa Thomayera. Byl to profesor vnitnho lkastv, zakladatel esk lkask vdy. Narodil se 23.3. 1853 a zemel 18. 10. 1927 v Praze.
Patil k nejvznamnjm osobnostem eskho internho lkastv na pelomu 19. a 20. stolet. Velkou mrou se zaslouil o zlepen podmnek na eskch klinikch a zaloil esk lkask nzvoslov.

Josef Thomayer byl vak nejen vysoce vzdlan odbornk, kter po sob zanechal dleitou vdeckou literaturu, ale tak talentovan prozaik a fejetonista se smyslem pro humor. Jmno Josefa Thomayera dnes nese fakultn nemocnice v Praze-Kri. Vrazn ovlivnil cel generace eskch lka.

Citt:

"Pravda jest obyejn jednoduch a krtk, le a nesmysl bvaj barvitj, ba fantastitj. Proto slab hlav vyhovuje spe le ne pravda."


 
Datum:
17.10.2018  07:00
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dnes si pipomeneme regionlnho umlce, akademickho male Jaroslava Frydrycha, nar. 17. jna 1928 v Kromi (zemel 13.8.1982 v Ronov pod Radhotm).
Vystudoval Pedagogickou fakultu Palackho univerzity v Olomouci, kde byl jeho profesorem Jan Zrzav a pak studoval na Vysok kole umleckoprmyslov v Praze v ateliru Antonna Pelce.
V letech 1957-1968 pracoval v Ronov pod Radhotm v podniku Tesla. Pak se osamostatnil a vnoval se malovn a tak hudb.
Trvalou inspirac a nakonec i domovem se mu stalo valasko. Maloval krajinu, ale i portrty mstnch lid. Krom malovn se vnoval i he na housle a byl cimbalistou ronovskho souboru Radho.
Zemel nhle ve vku 54 let a je pochovn na valaskm Slavn.

Na nkter jeho obrazy se mete podvat zde:

https://www.google.cz/search?q=Jaroslav+Frydrych,obrazy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwie3Ki9mvfdAhWDDewKHYLnDWAQsAR6BAgEEAE&biw=1920&bih=1007
 
Datum:
16.10.2018  06:38
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 Trochu se zmnm o jednom z nejvznamnjch komponist eskho vrcholnho baroka v hudb. Tmto veliknem byl Jan Dismas Zelenka, pochzejc z Louovic pod Blankem. Den jeho narozen nen zcela pesn znm, poktn byl 16.10. 1679. zemel 22.12. 1741 v Dranech. Byl synem louovickho kantora a varhanka, dostalo se mu zkladnlho hudebnho vzdln. Vy hudebn vzdln nabyl Zelenka v Praze v jezuitsk koleji v Klementinu.
Lta psobil v Dranech, kde skldal duchovn hudbu, me, almy, litanie atd.

Za ivota zskal Zelenka obdiv svch souasnk, pedevm J. S. Bacha, G. P. Telemanna a svho pravdpodobn jedinho blzkho ptele, J. G. Pisendela, houslisty a po jistou dobu kapelnka Dranskho dvornho orchestru. Krom prce komponisty se po cel svj ivot vnoval i pedagogick innosti a vychoval adu pomrn vznanch skladatelskch osobnost t doby, jakmi byli nap. J. J. Quantz, J. G. Barter i J. G. Rollig.

O znovuobjeven dla J. Dismase Zelenky se zaslouil Bedich Smetana tm, e v dranskm archivu opsal a na slavnostech novomstskho divadla uvedl v roce 1863 jednu z orchestrlnch suit.

Dnes mme monost dky ad soubor, kter se vnuj i duchovn tmatice opt se zaposlouchat do tto krsn, pozoruhodn hudby, kter i po staletch neztratila nic ze sv ivosti a je sdln vnmavm poslucham. Skladby Jana Dismase Zelenky nabzej pohled do svta jednoho z nejoriginlnjch a nejpozoruhodnjch hudebnch gni. Zelenkova hudba je nesmrn originln a velmi bezprostedn psob na emoce posluchae.
Kdo m rd starou hudbu najde si i odkazy na youtube a me se v klidu domova zaposlouchat.


 
Datum:
15.10.2018  07:01
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Podvme se do Francie a pipomeneme si francouzskho male, karikaturistu a grafika Jamese Tissota, nar. 15. jna 1836 v Nantes (zemel 8.8.1902 v Chenecey-Buillon).
Malbu studoval v Pai u Louise Lamothe. Nejprve zaal malovat portrty a byl spn.
V prusko-francouzsk vlce patil k obrncm Pae a zapojil se i jako bojovnk pask komuny. Po porce povstn odeel do Londna a velmi brzy se stal znmm pedevm malovnm portrt a scn ze ivota vych vrstev viktorinsk spolenosti. Od r. 1876 il v Londn s Kathleen Newtonovou, kterou velmi asto portrtoval. Po jej smrti v r. 1882 se vrtil do Francie, stal se horlivm katolkem a vtvarn zpracovval biblick a nboensk tmata.

Na nkter jeho prce se mete podvat zde:

https://www.google.com/search?q=James+Tissot,obrazy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjSlcWumPfdAhVFCiwKHb1QAAkQsAR6BAgEEAE&biw=1920&bih=1007

 
Datum:
14.10.2018  07:29
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dnes si pipomeneme velmi znmou osobnost, spisovatele a dramatika Aloise Mrtka, nar. 14. jna 1861 v Jimramov (zemel 24.2.1925 v Brn).
Alois Mrtk byl nejstar ze 4 sourozenc. Tak o dva roky mlad bratr Vilm, nar. 1863-1912 byl vznamnm spisovatelem. V r. 1869 se s rodii pesthoval do Brna, kde studoval naped relku a pozdji uitelsk stav. Po studich pak uil na nkolika mstech, a zakotvil v Divkch u Hustopee, kde se natrvalo usadil. Ji v dob studi psal a v letech 1907-1910 pak s bratrem Vilmem redigoval Moravsko-slezskou revui. V r. 1920 odeel Alois Divk na odpoinek a vnoval se velaen. Zemel v brnnsk nemocnici na tyfovou nkazu.
Z jeho dl pipomnm povdky Dobr due, Bavlnkovy eny a jin povdky (spolu s Vilmem), Rok na vsi, Povdky a obrzky, Hore Vhom, Nit stbrn, divadeln hru Marya aj.
 
Datum:
13.10.2018  06:39
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Podvme se do svta hudby a pipomeneme si eskho hudebnho skladatele a dirigenta Alexeje Frieda, nar. 13. jna 1922 v Brn (zemel 19.6.2011 v Praze).
Po gymnziu studoval brnnskou konzervato. U na gymnziu zaloil studentsk orchestr Alex Boys, kter dil a hrl v nm na trubku. V letech 1942-1944 hrl v rznch tanench orchestrech. V r. 1944 byl nacisty uvznn v koncentranm tboe a to a do konce vlky. Po r. 1945 pokraoval ve studiu nejprve na brnnsk konzervatoi u Theodora Schfera skladbu a pozdji na prask konzervatoi u Pavla Bokovce rovn skladbu. Studoval tak na Akademii vtvarnch umn v Praze u Emila Hlobila.
Po skonen vlky zaloil a dil v Brn zbavn orchestr a v dob, kdy studoval v Praze pak dil Lidov soubor prask konzervatoe, Orchestr Jaroslava Jeka a Velk estrdn soubor Prvnick fakulty Karlovy univerzity. V r. 1953 se tento soubor pejmenoval na Velk tanen orchestr Alexeje Frieda a stal se soust eskoslovenskho rozhlasu. Sm Alexej Fried pak psobil v rozhlase jako hudebn redaktor.
V dalm dob pak zastval rzn vedouc funkce ve Svazu eskoslovenskch skladatel, Mezinrodnm jazzovm festivalu v Praze nebo Armdnm umleckm souboru.
Krom tchto innost se zabval komponovnm populrnch skladeb, kde se snail o syntzu jazzov a vn hudby. Jeho skladby hrly nap. Orchestr Karla Vlacha nebo Gustava Broma, ale i v zahrani na jazzovch festivalech a koncertech. Skladby byly nahrvny i na gramofonov desky a vydvny tiskem.
V r. 2002 udlil esk rozhlas Brno Alexeji Friedovi Cenu Gustava Broma za mimodn vklad k vvoji a rovni eskho jazzu.
Z jeho dla pipomnm muzikly Slavnost v Harlemu, Karneval v San Catarin, orchestrln skladby pro trubku, fltnu a big band, Jazzov baletn etudy pro klarinet, Sidonia pro trubku a big band, Moravsk svatba-jazzov symfonietta, komorn skladby Trojkoncert pro fltnu, klarinet, lesn roh a orchestr, Moravsk trio pro fltnu, marimbu a harfu aj. Komponoval tak hudbu pro film, ke spartakidnm cvienm, estrdn skladby a populrn psn.
Vet vech jeho hudebnch dl by byl velmi dlouh.
 
Datum:
12.10.2018  06:59
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dne 12. jna 1911 se ve Zlatkov narodil esk akademick mal Alois Lukek (zemel 14.4.1984 Nedvdice pod Perntejnem). Byl to pedevm krajin eskomoravsk vrchoviny.
Studoval na Uitelskm stavu v atci a po studich tak vyuoval, nap. v Ostrov nad Oslavou, Miroov, Dakovicch, Bystici pod Perntejnem a jinde. V letech 1945-1950 dlkov studoval na Akademii vtvarnch umn v Praze u prof. Sychry a Nejedlho. Stle vak uil a v r. 1949 se stal editelem koly v Nedvdici, kde v t dob bydlel. A v r. 1964 zaal pracovat jako samostatn vtvarnk. Maloval pedevm krajinu, ale i zti a vystavoval nejen doma, ale i v zahrani. V r. 1977 zskal titul „Zaslouil umlec“.

Na nkter jeho obrazy se mete podvat zde:

https://www.google.com/search?q=Alois+Luk%C3%A1%C5%A1ek,obrazy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiy0qvWlvfdAhUKhywKHd0qDWoQsAR6BAgFEAE&biw=1920&bih=1007
 
Datum:
11.10.2018  06:19
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


11.10. 1896 zemel Josef Anton Bruckner, narozen 4.9. 1824, byl to rakousk skladatel a varhank, jeden z velikn klasick hudby , obdob novoromantismu.
V dtstv byl vokalistou v kltee sv. Florina, kde se tak uil hrt na klavr, varhany a housle. Pozdji zskal msto uitele v obci blzko eskch hranic. Od roku 1845 psobil opt ve zmnnm kltee, kde ho v roce 1848 ustavili varhankem.

V roce 1856 se stal dmskm varhankem v Linci. Tady zaal i svou skladatelskou drhu, na n mlo jist velk vliv i seznmen s Richardem Wagnerem a jeho Tristanem. Od roku 1846 Anton Bruckner vyuoval na vdesk konzervatoi kontrapunktu a he na varhany. Protoe i zde se hlsil k "nedostinmu mistru" Richardovi Wagnerovi, stal se pedmtem toku vdeskch "antiwagnerin", jim ve sv prostot nedovedl elit. Pitom mu byl velkm vzorem i Beethoven, zvlt v symfonick tvorb.

Brucknerovy symfonie jsou mimodn, pepracovval je, a tak nkter jsou dochovny v rznch verzch. Prv symfoniemi je Anton Bruckner znm, ale velmi vznamn je i jeho chrmov hudba, komponoval rovn i svtsk skladby. I dnes se setkvme se symfoniemi Antona Brucknera, posluchai se mou tit na duben 2019, kdy bude uvedena jeho Sedm symfonie v Rudolfinu v Praze. 
Datum:
10.10.2018  06:51
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Peneseme se do pln jinho nru a pipomeneme si eskho grafika, male, ilustrtora a rytce Jana Konpka, nar. 10. jna 1883 v Mlad Boleslavi (zemel 13.3.1950 v Praze).
Po studiu na gymnziu se pihlsil na architekturu, kterou studoval na VUT v Praze u prof. Kouly a Schulze. Tam se seznmil s P. Jankem a V. V. tchem, kte ovlivnili jeho rozhodnut studovat umleckou kolu. Proto v letech 1906-1908 absolvoval Akademii vtvarnch umn v Praze, kde studoval u M. Pirnera, V. Bukovace a grafika A. de Pian. Na kole zaloil spolu s Emilem Pacovskm grafickou revui Veraikon. Pozdji se stal lenem Sdruen eskch umlc Hollar a od roku 1913 do r. 1929 kdy vystoupil, byl lenem Spolku vtvarnch umlc Mnes.
Po ukonen koly psobil jako profesor kreslen na Stedn prmyslov kole v Plzni, pozdji vyuoval na Sttn grafick kole v Praze. Od r. 1946 byl lenem esk akademie vd a umn.
Krom pedagogick innosti stle psal lnky o vtvarnm umn a grafice do odbornch asopis.
Jeho grafiky jsou inspirovan mystikou a vizionstvm. Mezi jeho nejvznamnj dla jsou povaovny obrazy z potku 20. stolet. Pozdji se ji ve svch dlech projevuje racionlnji. Nejvce je to vidt na jeho ilustracch (Kytice od K. J. Erbena, Mj od K. H. Mchy aj.). Mnoho jeho prac bylo inspirovno gotickou a barokn architekturou a mystikou stedovku.
Vnoval se tak tvorb ex libris. Vyzdobil vtinu bibliofilskch tisk litomylskho tiskae Josefa Portmana.

Na nkter jeho prce se mete podvat zde:

https://www.google.com/search?q=Jan+Kon%C5%AFpek,obrazy,grafika&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPpdXtuOrdAhXGEVAKHXLECCwQsAR6BAgFEAE&biw=1920&bih=1007

 
Datum:
09.10.2018  06:55
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dnes si pipomeneme znmho opernho pvce, slistu opery Nrodnho divadla v Praze, Karla Kalae, nar. 9. jna 1910 ve Vdni (zemel 3.5.2001 v Praze).
Jeho prvn angam bylo ve Slovenskm nrodnm divadle v Bratislav, kde byl 5 let a pak se dostal do stlho angam opery Nrodnho divadla v Praze. Nejvce ho znme z jeho rol vodnk v Rusalce, Gremin v Evenu Onginovi nebo Kecal v Prodan nevst. Krom zpvn tak hrl v mnoha filmech (Kulov blesk, Bohma, Hoffmannovy povdky, Julietta, Blues pro EFB).
V r. 1995 obdrel Cenu Thlie za celoivotn mistrovstv.
 
Datum:
08.10.2018  07:25
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

8.10. 1964 zemel Karel Vik, narozen 4.11. 1883. Byl to esk mal a grafik. Jako rodk z Podkrkono absolvoval nejprve tkalcovskou kolu v Lomnici nad Popelkou, pozdji vystudoval Akademii vtvarnch umn v Praze pod vedenm Rudolfa von Ottenfelda. Byl zakldajcm lenem SUG Hollar. Vnoval se tm vhradn devorytu, na akademii zastihl ky Makovy koly, kte v nm vzbudili zjem o krajinu. Pelivou technikou zobrazoval zejmna kraj kolem Turnova, Mal Skly, Prahy i Slovenska.

Karel Vik zpotku maloval krajiny, zti i portrty, v roce 1909 se zaal vnovat devorytu, kter se stal jeho tm vhradn technikou. Od roku 1941 byl len esk akademie vd a umn, v roce 1948 dostal Cenu Josefa Mnesa a od roku 1953 byl tak zaslouil umlec. Jeho dlo je zastoupeno ve sbrkch NG v Praze a Galerie plastik v Hoicch. Karel Vik byl skutenm mistrem devorytu zprvu jen ernoblho, pozdji i barevnho, kde doshl vytben barevnosti.

Zde se meme podvat na nkter prce umlce:
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=597&ei=i_u4W-mXCo-ykwWPzISoDg&q=Karel+Vik&oq=Karel+Vik&gs_l=img.12..0j0i8i30k1l2j0i24k1l3.1902.3904.0.9387.9.8.0.1.1.0.126.884.0j8.8.
0....0...1ac.1.64.img..0.9.888...0i30k1j0i5i30k1.0.CWb91pJfim4
 
Datum:
07.10.2018  07:16
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dne 7. jna 1855 se v Oboe u Loun narodil Vclav Sochor (zemel 23.2.1935 v Praze), esk mal.
Studoval na Akademii vtvarnch umn v Praze u prof. A. Lhoty a E. Roma. Mezi jeho spoluky a pteli byli Mikol Ale, Antonn Chittussi a Felix Jenewein. Ve studiu pak pokraoval na akademii v Mnichov a odtud odeel do Pae, kde sv studia dokonil u E. A. Duranda a L. Bonnata. Jako jeden z mla cizinc se stal lenem Socit Nationale des Beaux Arts a pravideln vystavoval na Paskch salonech. V r. 1895 se vrtil zpt a usadil se v Citolibech. Dal atelir si v r. 1907 zdil v Praze, kde il a do sv smrti. Pohben je v Citolibech.
Krom vojensk tmatiky maloval Vclav Sochor tak portrty, oltn obrazy i ensk akty. Sv obrazy tak hodn vystavoval a to nejen v Pai, ale i v Praze, Hradci Krlov a jinde.

Na nkter jeho obrazy se mete podvat zde:

https://www.google.com/search?q=V%C3%A1clav+Sochor,obrazy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiUmMX3t-rdAhVKqIsKHUddDdMQsAR6BAgFEAE&biw=1920&bih=1007
 
Datum:
06.10.2018  06:54
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


6.10. 1867 v Koln nad Labem se narodil Vclav Radimsk, zemel 31.1. 1946 v Paince u Kolna.

Vclav Radimsk, esk mal, pochzel z bohat rodiny, dky emu mohl studovat nejprve na prask Akademii, poslze ve Vdni a v Mnichov. V roce 1888 se odsthoval do Francie, vystavoval velmi asto nejen v Pai, ale i ve Vdni v Berln.

V roce 1895 se Vclav Radimsk stv soust komunity umlc ijcch v Giverny, kde tvoil Claude Monet, jeho vzorem se stv i Camille Pisssaro. V Giverny vznikl Radimskho poetn soubor zbr na eku Seinu v rznch obdobch. Nejradji vyhledval proslunn partie, pohledy na vodn plochu, zachycoval odrazy strom na vodn hladin a pitom se zamoval na zachycen mihotavch svtel, slunench paprsk, vystien barevn atmosfry.
Ve Francii byl Vclav Radimsk spn. Po skonen I. svtov vlky se Vclav Radimsk vrac do ech, vystavuje tm kadoron v Praze i v ostatnch mstech. Sousteuje se na zobrazovn eky Labe a krajiny v Polab. Vclav Radimsk byl velmi pracovit mal, poet obraz se odhaduje na nkolik tisc.

Zde ukzky dla male Vclava Radimskho
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=597&ei=KUO3W7-aDY7YwAKpn4zQCg&q=V%C3%A1clav+Radimsk%C3%BD&oq=V%C3%A1clav+Radimsk%C3%BD&gs_l=img.12..0j0i24k1l3.1802.5181.0.8385.15.7.0.8.8.0.115.707.3j4.7.
0....0...1ac.1.64.img..0.15.940...0i5i30k1j0i8i30k1.0.HXXQu9Y3u0o
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>