Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Liliana,
ztra Dorota.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak studenti v Nizozemí  financují své studium
 
Protoe se nyní i v eské republice pomalu mní zpsob financování studia, bude jist dobré vdt, jak je to jinde ve svt. Komunisty a postkomunisty rozšiované ei o tom, e v kapitalismu mohou studovat jen bohatí to také trochu uvede na pravou míru. I kdy studium samozejm není zadarmo. Ale tm pilným a nadaným ze všech vrstev, je cesta otevena.
 
Kadý nizozemský student starší 18ti let na vyšším odborném studiu a kadý student na universit, i jiném druhu vysoké školy – i mladší 18 ti let – má v principu právo na píspvek státu k financování studia. Pedtím na nj dostávali jeho rodie dtské pídavky.
Podmínkou pro obdrení  tohoto píspvku na studie je, aby se student zúastoval normálního celodenního plnohodnotného studia. Forma a zpsob finanní pomoci záleí také na tom, jaký obor  studuje, a na jeho bytové situaci. Pro nkteré druhy studia, napíklad medicínu, existuje v Nizozemí u po léta tak zvaný „numerus clausus“, ili poet student na fakultu pijímaných je písn omezen. Jen ti s nejlepším prospchem se dostanou do ušího výbru, odkud pak je losem urováno, kdo me studovat. Syn mé pítelkyn, dnes ji dávno brilantní onkolog, který studoval vdy s výborným prospchem, musel ekat rok , ne byl na medicínu pijat, tedy vylosován. ekání si krátil studiem farmacie, píbuzného oboru, dokonce mu odpustili potom njaké zkoušky, které byly shodné s tmi v prvním roníku na medicín. Pracoval vdy po celé prázdniny, vtšinou v njakém kempinku v cizin, (kvli procviování cizího jazyka) i pi studiu veer a v noci jezdil se sanitkou jako ošetovatel, pomáhal v domovech pro nemocné seniory a podobn. To je zde samozejmé pro vtšinu student i na stedních školách. Po veerech a ást prázdnin mají krátkodobá zamstnání, aby si ušetili na rzné své poteby a také na dovolenou. Obsluhují napíklad u Mac Donalda a v jiných podobných restauracích, v supermarketech doplují regály nebo pracují v pokladn, pomáhají sklízet sezónní zeleninu a ovoce. Mnozí také pomáhají starým lidem v domovech dchodc, chodí s nimi na procházku,  rozváejí jídlo, atd. Pracují i studenti, jejich rodie „na to mají,“, ili dti by pracovat nemusely. (Vpravo mapka rozmístní vysokých škol  v Nizozemí.)
Studenti na vysoké škole dostanou tak zvaný „prestatie beurs“, ili píspvek podle toho, jak úspšn studují. Tento píspvek je poskytován na vtšinu studií, trvajících tyi roky. Po této dob si me kadý student s dobrými studijními výsledky ješt maximáln ti roky brát pjku (u IBG, Informatie Beheer Groep, organizace, která se speciáln tmito pjkami zabývá). Tento, jen na prospchu studenta závislý píspvek, se skládá ze základního píspvku a tak zvané OK jízdenky na veejnou dopravu. Doplkový píspvek je eventuáln moný , závisí na píjmu rodi. Take líný a špatn studující hošík i dívka musí mít bohaté rodie, aby mohl studovat dlouho.
Jene – pozdji, a budou shánt zamstnání, pjde jen tko zatajit  zpsob, jakým studovali a  té, jak dlouho, a jejich cena na „trhu práce“ velice klesne.
Výše základního píspvku se ídí tím, kde student bydlí. Kadý doma bydlící student dostane  68,55 Euro msín, student, který si musí zajistit bydlení napíklad v podnájmu mimo domov dostane  211,09 Euro msín.
Maximální moný doplkový píspvek je  205,05 Euro pro ty, kteí bydlí doma a  222,50 Euro pro ty, kteí tuto výhodu nemají. Pjka, o které jsem u hovoila, je maximáln  234,29 Euro msín. Peníze, které studenti platí za podnájem, i studentský byt ( nco, jako eská kolej, ale tko se tam dostane místo) tvoí nejmén tetinu jejich finanních prostedk. Ve všech nizozemských universitních mstech je velký nedostatek byt pro studenty a ti proto mnohdy musejí bydlet po celou dobu studia  nepohodln a draze. Za maliký pokojík na pd platila dcera našich pátel, která studovala medicínu v Leidenu, 450 gulden. A to je u víc ne  ped deseti lety.
Finanní píspvek na vyšší odborné studium, ili jak se v Nizozemí nazývá „beroepsonderwijs“ se také skládá ze základního píspvku, studentské jízdenky OV a doplovacího píspvku. Student, který má monost bydlet doma, dostane 51.66 Euro, mimo domov samostatn bydlící 194.20 Euro. Doplkový finanní píspvek je i zde moný, závisí opt na finanní situaci rodi. Té si me student vzít pjku od IBG.
 
Pilná práce bude odmnna …
Píspvek na studium se jmenuje „prestatiebeurs“ ili píspvek za výkon, za studijní výsledky a je vlastn vyplácen jako pjka. Jen kdy student piln studuje a dosahuje v termínu dobrých výsledk, stane se z této pjky dar. To platí jak pro základní píspvek, tak pro studentskou jízdenku. Všechno je hodnoceno bodovým systémem a nepodaí-li se studentovi získat dostatené mnoství bod, zstává píspvek pjkou, kterou musí po ukonení studia splácet.Vlevo vidíte novou budovu Erasmovy university v Rotterdamu.
 
Jen v prvním studijním roce je tento základní píspvek studentovi vdycky darován. Tato pomrn písná opatení byla zavedena potom, co se zjistilo, e pílišná benevolence zpsobila to, e nkteí studenti studovali píliš dlouho, pecházeli z oboru na obor, z fakulty na fakultu, vnovali se rzným radovánkám „gaudeamus igitur“ a jejich studijní morálka byla víc ne mizerná.
 
Kolik musejí piplácet rodie
Vláda poskytuje výše uvedené monosti financování studia a od rodi je oekáváno, e píspjí podle své finanní situace. Vychází se z tak zvaného základního rozpotu na msíc, ili budgetu, to znamená z toho, co student potebuje na zaplacení studia, knih potebných ke studiu, ivotních poteb a na nájem. Píspvek rodi studenta na vyšším odborném studiu se pohybuje mezi  246,50 Euro, co je nejniší moný píspvek na bázi toho, e student bydlí doma a je pojištn u  zdravotní pojišovny spolu s rodii..
 
Píspvek rodi na studenta na universit, i jiné vysoké škole se pohybuje mezi € 222,50 Euro a  € 171.45 Euro msín. K tomu je ovšem nutno pipoíst základní poplatek, které platí kadý student na zaátku roku, školné ili collegegeld. Tento píspvek se pohybuje mezi € 600 a € 800, nkdy podle druhu školy i více. Také jsou samozejm poteba na zaátku roku rzné studijní pomcky, jako dnes samozejmý poíta a knihy. Na toto všechno si studenti šetí bhem prázdnin, aby pispli rodim, kteí vdy nemohou tak snadno všechno zaplatit, pedevším tehdy, kdy mají studujících dtí v rodin víc. O všechny píspvky si musí student osobn a vas poádat. Doporuuje se pihlásit se ped  1. kvtnem toho roku, kdy má studentovi  zaít školní rok. Díve byly tyto finanní píspvky udlovány benevolentnji a také se tak nedbalo na délku studia. Stávalo se ovšem, e mnozí studenti vlastn po léta z tch píspvk ili, pecházeli tém bezdvodn celá léta z fakulty na fakultu,  kdy zjistili, e se jim studijní obor i pednášející profesor nezamlouvá a podobn. ivot studentský, ivot veselý. Jene s tím je te u po nkolik let konec a rodie student to velice uvítali.
Dív ne vezmete tuku a papír, nebo kalkulaku a zanete sítat a poítat a vykikovat, kolik to ti studenti mají penz, bylo by dobe, kdybyste si uvdomili, e jsou zde zcela jiné cenové relace, napíklad nkteré potraviny jsou mnohem draší ne v R. O cenách podnájm jsem se u zmínila.
Malý píklad : Vdycky, kdy pijdu od kadeníka, ke kterému chodím jen jednou za msíc, vzpomenu si pobaven na jednu eskou známou, která byla u nás kdysi  na návštv. Pišla jsem tehdy od kadeníka, ostíhaná, pibarvená a vyfénovaná a ona se mne zeptala, kolik jsem za tyto okrašlovací úkony zaplatila. Pedloila jsem jí k nahlédnutí úet, tehdy obnášel 120 gulden.  1800 K, které jí po vynásobení patnácti vyšly, mi uvila jen proto, e vidla ten  úet. Dnes máme Euro a já platím za stejné úkony kolem 80 Euro. U  kadeníka v našem malém mst.
Znásobte si to prosím souasným kurzem Eura. Sete pitom pro jistotu  na idli.
 
Vra Pokorná
Další lánky autorky:
Cesta ke slušnosti
Swentiboldova stanice
Ochudých a bohatých penzistech
Jak jsme emigrovali - I.
Neobyejný ivot
Pink ribbon
Nordic walking
Co je to vlastn ANWB
American hero a eny
Ješt nco o vjíích
Halloween
Den mrtvých


Komente
Posledn koment: 27.11.2006  15:19
 Datum
Jmno
Tma
 27.11.  15:19 daniela Nizozemi
 26.11.  10:19 Sylva
 26.11.  09:50 Vra NL jejda
 26.11.  00:12 silvan