Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdislav,
ztra Robin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Eifelova v
 
Na svt jsou místa, která se poznají okamit podle jednoduchého vizuálního podntu. Patí mezi n Paí se svým nezamnitelným symbolem TOUR EIFFEL. Na svém míst stojí více ne jedno století a z ve se stala nejen pouhá rozhledna, jak bylo pvodn plánováno. Je to  symbol celé Francie.  Pro veejnost byla otevena  6. kvtna 1889 u píleitosti Svtové výstavy.
 
eleznou rozhlednu navrhl a postavil inenýr Alexandre Gustave Eiffel. Narodil se 15. prosince 1832 v Dijonu. V osmnácti letech sloil maturitu a zaal studovat na École Polytechnique v Paíi, na elitním vysokém uení technickém. Roku 1855 získal diplom inenýra chemie. Tíhl k ist vdecké kariée, ale zárove si uvdomoval, e veškerou monou zkušenost lze získat pouze tvrdým experimentováním. Proto vstoupil do laboratoí Ch. Nepveu, je zaloil inenýr-konstruktér stejného jména a které se vnovaly výzkumu mechanických vlastností materiál pouívaných pi stavb eleznic. Nástupní plat inil 150 frank msín, co tehdy pedstavovalo slušné peníze. Kdy bylo Eiffelovi 26 let, svili mu projektové práce na stavbách elezniních most. Pi této práci získal neobyejnou rutinu a zárove se mu otevíral prostor pro pemýšlení nad odvánými projekty.
 
Jakmile se zjistilo, e litinu a pozdji ocel lze pouít ke konstrukcím odolávajícím asu, rostly elezné stavby jako houby po dešti.  Mladý inenýr se spojil s konstruktérem Boileauem a od nho získal prostedky na výstavbu továrny na stavební stroje pro mostní konstrukce v malé vesnice Levallois-Peret - dnes souást Paíe. Ovil novou metodu, jak nýtovat jednotlivé ásti pomocí stlaeného vzduchu. Zakázky se rozjely a dodnes se ukazuje slavný Eiffelv most pes eku Truy`ere. Je to viadukt vysoký 122 metr, rozptí nosného oblouku je 165 metr. Byla to doba velkolepých projekt. Po Suezském prplavu se zaal budovat prplav Panamský. Roku 1887 se Eiffel zavázal k tomu, e tam vybuduje deset zdymadel. Láme si hlavu nad tím, jak nejlépe vyešit komorové uzávry. Pi stavb došlo k rzným finanním machinacím, korupním skandálm a nezaplatitelným dluhm. Soudní jednání se táhlo dlouho, jak je tomu zvykem i v dnešní dob, a proti tvrci Suezu, Ferdinandovi Maria de Lessepsovi, se obrátilo veejné mínní. Spolenost se rozpadla, a tím byl vren stín pochybností i na Eiffela. Roku 1893 ho odsoudili k dvma letm vzení a k pokut 20 tisíc frank. Mezitím ale postavil V̮.
 
Je vysoká 321 metr vetn antény. V posledním, tetím pate (274 m nad zemí) se nachází vyhlídková terasa. Pojme najednou a 800 lidí. První patro je ve výšce 58 m. (Tak je asi vysoká praská petínská rozhledna.) Gigantická stavba vyrstá ze ty pilí, které tvarují pdorysný tverec o stran zhruba 125 metr. Rozhlednu postavili rychle bhem dvou let u píleitosti Svtové výstavy roku 1889. Tehdejší div techniky byl pokládán za zázrak. Novátorská technologie. ádné lešení. Stavba rostla z dokonale propotených a vyrobených válcovaných ocelových nosník. Zpoátku vypadala jako nadzemní koeny ohromného stromu. Ve druhém pate se nachází restaurant Jules Verne. Nádherná vyhlídka. Ve tetím pate Eiffel zamýšlel postavit svj byt. Snad kadý den mohl vystoupat 1652 schody a nahoru nebo pouít vysoce bezpený výtah a obdivovat za jasného poasí tajemnou katedrálu v Chartres a dohlédnout a do kraje Beaujolais. Záleelo na viditelnosti-dohlednosti.
 
Architektura poskytuje v kadé dob snadný ter pro nespokojence všeho druhu. Je toti kadodenn na oích. Kritici mohou halasn zveejovat své názory. Takový osud potkal i Eiffelovu v. Mnozí lidé se toti domnívají, e stavitelství je prázdnou rutinou, emeslnickou fachou bez nápadu. Eiffel byl údajn jen šastným vyvolencem, který pemluvil paíské radní a ti mu 8. ledna 1887 dali souhlas ke stavb. I kdyby tomu tak bylo, tak ped stavitelem stál obtíný úkol. Martovo pole (Champ-de-Mars) - to byla holá plá, kde za dva roky vyrostly paláce pro výstavu. A navíc rozhledna. Nejvtší potíe vznikly se základy. Jak je vyhloubit, aby v nespadla? Nebudeme se tu zabývat technologií hloubení, konstatujme, e tím, jak vykopat ZÁKLADY rozhledny, si Eiffel lámal dlouho hlavu. Protoe vdl, e nýtované elezné stavby lze hnát do obrovských výšek, piblíil se ke kameníkm stedovku. Eiffel patil k UMLCM vertikálního prostoru, jemné uvaování mu bylo cizí. Jeho v je pece brutální stavbou, je to replika ve babylónské. Sice nádhern strmící, ale hyzdící msto. "Eiffelomanie": Tak lze nazvat hlasy pro a proti v dob stavby.Ztratil veškerou úctu a rozum, zní jeden hlas. Postihne ho zaslouený trest. Na druhé stran to byla stavba pro snílky: Je to konstrukce spojující lidi a vesmír. Ubohost zem s nadoblanými výšinami. Perfektní pozorovatelna povtrnosti. (Na vi brzy zaloili meteorologickou pozorovatelnu. A potom instalovali i radiokomunikaní techniku.) Zárove dokonalá píleitost pro sebevrahy. "Je to umní rozepjaté mezi lidským Já a Vesmírem." Prvotídní atrakce pro návštvníky (dnes se jim íká turisté)! Pro ne? "Tour" je v a "tour" je cesta. Kdo jiný by se nechal vyvézt za mnoho frank nahoru ne "turisté"? Eiffelova v se stala symbolem moderní doby a moderního umní.
 
Meme vést nekonené diskuse o významu stavby, dokonce popírat její význam, ale mnoho nám to nepome, protoe tu poád stojí, a tak nelze popít její existenci.  
 
Z ryze praktického hlediska je rozhledna na první pohled vlastn zbytená vc. Ovšem udlat vci tak, aby se zvýšil horizont pozorování, patí tém instinktivn k adaptaním mechanismm homo sapiens. Být výše znamená mít vtší kontrolu, rozhled, znamená to více VIDT a VDT. Ve se stavly odnepamti. Mytologickým archetypem je píbh o vi babylónské. Lidé zpychli a chtli se piblíit bohm. Stavli tak dlouho, dokud v nespadla a nezpsobila chaos. e se jedná o pudový imperativ manipulace prostorem, dokládá pozorování malých chlapc: Z toho, co je po ruce (nejlépe kostky), stavjí ve tak dlouho, dokud se nezítí. Z faktu zícení mají zpravidla ohromnou radost. Infantilní slast z pozorování demolice se výchovou petaví do slasti z vykonaného díla. Kdyby se postavené ve mly hroutit, docházelo by k tomu, co je popsáno v bibli: ke zmatení jazyk. Z mýt je zejmé, e STAVITELSTVÍ a OSVOJOVÁNÍ EI spolu hluboce souvisí. A navíc, vyvýšené stavb rozumí kadý,i kdy bude mluvit anglicky nebo svahilsky. Jiný je pochopiteln ESTETICKÝ a TURISTICKÝ význam rozhleden. Jsou to nezamnitelné OZDOBY krajin nebo mst. Rozhlíecí punkt prvního ádu, protoe meme obzírat kruhový horizont ideálního potu 360 stup. Estetické potšení z vizuálního vnímání je univerzální. Lidé se nejen pesvdují o monostech vjemového pole, ale ukládají si do pamti topografickou pedstavu vidného. Dostavuje se slast z rozpoznávání prostorového uspoádání a dleitých dominant, okrsk a tras. Být na rozhledn znamená obohacovat MENTÁLNÍ MAPU terénního rytmu. Zakoušíme nefalšovanou geometrii prostoru. Je to slast ze zírání. Václav Cílek, který rozvíjí "kulturní geologii", upozornil na zvláštní záitek "klouzat pohledem" po nabídnutém prostoru. Bohuel to nemohou proít lidé trpící závratí. Psychologie závrati je jednoduchá: Je to automatická obrana organismu proti archaické touze skoit dol. Udlá se nám tak zle, e si radji rozhled odpustíme. Navíc hlubiny vábí. Sebevrady skokem dol jsou suicidálním evergreenem. Roku 1911 se paíský krejí Reisfeldt rozhodl napodobit ptáka. Ušil si pláš coby kídla a skoil z ve dol. Zabil se a podle pitevní zprávy dostal infarkt ješt ped dopadem na zem. Snad nejlépe charakterizoval vábení hlubin E. A. Poe: Je to "démon zvrácenosti", ztráta pudu sebezáchovy.Aby k tom u nedošlo, dostavuje se závra. Nejvtším nepítelem pi stavb Eiffelovy ve nebyly úady ani technické obtíe, ale VÍTR. Proto se geniální inenýr rozhodl vdeckou a experimentální metodou prozkoumat nejen "obecné podmínky povtrnosti", ale POVTÍ jako takové. To znamená rzné meteorologické parametry.Snad proto zaloil roku 1912 v Auteil laborato pro výzkum aerodynamiky.Vybudoval ji na své vlastní náklady a poloil základy budoucí aerodynamické vdní disciplíny.Dokázal experimentáln vyrobit vítr o rychlosti 80 metr za sekundu a zkoumal, co to udlá s rznými tvary a s rzným materiálem.
 
Dobrá rozhledna si na sebe rychle "vydlá". Eiffelova v za šest let vybrala na vstupném tolik penz, e se pokryly náklady na stavbu. Suvenýry ve tvaru ve se prodávají dodnes a miniviky, které byly vyrobeny ze elezného odpadu ped sto lety, jsou cenné turistické kuriozity. Dobe postavená rozhledna na dobrém míst je prost dobrý byznys. Dílo je dokladem "geometrického ducha", bytostné souásti francouzské národní mentality.Výsledek racionalismu, encyklopedického a osvícenského uvaování. Velký francouzský filozof a matematik 17. století, Blaise Pascal, hovoí o podvojné lidské pirozenosti. Na jedné stran je to sklon k jemnému vnímání a na druhé stran k pesnému myšlení a cítní. "Esprit géometrique" a "esprit fin". Geometricko-matematický duch vyvozuje z princip exaktní závry,kdeto duch jemný cítí, esteticky hodnotí a nachází subtilní, skryté principy. Zatímco vci geometrické lze v ivot vypoítat a naprojektova t (bu dobe, nebo špatn), vci oslovující v lidech ducha jemného "vedou k chápání naráz, jedním pohledem, okamit". Eiffelova v je dokladem SYNTETICKÉHO úsilí obou sklon lidské innosti: dokonalá geometrie a vizuální slast z jemného pozorování.
 
Jií Kempný
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 07.05.2019  21:16
 Datum
Jmno
Tma
 07.05.  21:16 ferbl
 07.05.  06:50 Karla I.
 06.05.  17:39 Vesuvjana dky
 06.05.  14:39 Von
 06.05.  13:38 Karla I.
 06.05.  12:08 Zdena
 06.05.  08:55 Mara