Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohanské zvyky, povry a tradice
 
Také  jste  povriví,  ctíte tradice, nebo máte rádi pohádky i legendy? Pak asi víte o em bude e.  Ale zajímavé to snad bude i pro ty, kteí se cítí nad tmito vcmi povzneseni. Moná si eknete pohádky, legendy, ty se nosily tak ve stedovku a povry, v dnešním uspchaném svt (?),  na ty prost není as!
 
Zkusme se ale zastavit a zamyslet se nad významem povr a hloubkou tradic. Rituály a tradice v prbhu staletí vytvoil lovk. Nco ho k tomu pivedlo, k nemu mu slouily jako vysvtlení jev, tehdy mu neznámých. Je proto docela pirozené pátrat po jejich podstat a píin vzniku. Nkteré jsme ji samozejm zaadili jako nedílnou souást svého ivota (Vánoce, Velikonoce). e jde ve vtšin pípad o pohanské zvyky moná nkteré pekvapí. Take v mnoha pípadech, pi pohledu zpt se dostaneme a do pohanské doby Kelt. To, e si o Vánocích  zdobíme  obydlí  vtvikami borovice i jmelí (toté dlali staí Keltové o zimním slunovratu), e zapalujeme svíky o Hromnicích, pálíme "arodjnice“ v pedveer prvního kvtna nebo ctíme "Dušiky" jako vzpomínku zesnulým, to všechno jsou keltské zvyky, které peily v našich srdcích pes dva tisíce let. A je jich mnohem víc. Moc o jejich pvodu nevíme nebo lépe eeno jsme nevdli. Nkolik desítek let zpt jsme  vše,  co    bylo „pohanské“ i „kesanské“ zatracovali nebo zkreslovali.
 
Svátek Lugnasad (1. srpna)
 
Oslavy tohoto svátku  trvaly nkolik dní. Zvyklosti pešly ásten do doínkových slavností. Byl svátkem oslavujícím úspšnou sklize, vyjadoval vdnost bohm za ochranu kmene a za úrodu. Bhem oslav se obvykle uzavíraly satky a poádaly rzné lidové veselice. Bhem oslav byly zakázány jakékoli projevy nevraivosti, násilí a také vymáhání dluh. Bhem shromádní lidu, poádaných obvykle na njakém posvátném vrchu, byla uctívána Matka zem v nkteré ze svých podob a pedevším jeden z nejznámjších a nejoblíbenjších keltských boh Lug, po nm nese jméno i tento svátek.
 
Byl bohem moudrosti a všech umní, patron emeslník i váleník, mocný kouzelník nadaný neobyejnými intelektuálními schopnostmi a jeden z "nejuniverzálnjších" keltských boh. Zobrazován byl zpravidla jako mladý mu ušlechtilých rys s velkým oštpem a doprovázen havrany, symboly moudrosti a proroctví.
 
Doínkový obad
 
Pi východu slunce prvního dne Lugnasadu odsekl slavnostn jeden z druid nkolik klas obilí z první úrody. Ty poloil na kámen a vykl zaklínací formuli (díkvzdání bohm). Poté se zrno z tchto klas umlelo, zpracovalo na tsto z nho se vytvarovala placka. Ta se pak upekla na ohni, který byl rozdlán pouze z vtví jeábu. Placka se po drobtech rozdala všem úastníkm oslavy.
 
asto se na konci ní vytvaroval poslední snop do tvaru lidské postavy. Podle toho, jaká byla úroda, dostal podobu panny nebo babizny. Poslední vz, vezoucí obilí z polí zdobili kvtinami. Zvolil se "pán ní" a "královna ní", kteí jej doprovázeli a dohlíeli na to, aby se dostalo obilí suché pod stechu.  Poslední doínkový snop se po celý rok ponechal na njakém významném míst, nkdy se také obadn pálil nebo zaorával do pdy, nebo pidával do krmiva pro njaký obzvláš cenný kus dobytka. Vilo se, e v tomto snopu je zakletá síla plodnosti a rstu.

Zdroj: Lidové tradice a internet

 
Ludmila Holubová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 01.08.2017  05:37
 Datum
Jmno
Tma
 01.08.  05:37 Bobo :-)))
 31.07.  08:37 Vesuvjana dky
 31.07.  07:53 Von