Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marek,
ztra Oto.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zrnka studu
 
No, co si budeme povídat. Kadý z nás v ivot zail nebo se ocitnul v situaci, kdy ho hanba fackovala, kdy se studem ervenal od hlavy a k pat. Buto jeho vinou nebo vinou nkoho jiného, který ho do trapné situace dostal. Naštstí jsme tyto situace se zdarem peili a s úsmvem si o nich meme vyprávt. Pokud se ovšem nebudeme píliš stydt. Podívejme se nyní na historky spojené s mým studem. Jako ddek, jeho tvá je stejn brunátná od celoivotního poívání veselých vodiek na mn zervenání doufejme nikdo nepostehne.
 
Zrnko první-dtství
 
Jak jenom jsem mohl nalett píkazu starších kluk, abych šel do konzumu koupit deset deka komáího sádla. Ano, vstoupil jsem do krámku, na pult jsem poloil pár mincí a tenkým dtským hláskem jsem vlídného pana prodavae s mohutným knírem zeloutlým od nikotinu, poádal o komáí sádlo. Hokyná se usmál a abych se necítil blb, mn ekl, e komáí sádlo je tak ádané, e je bohuel vyprodané. „Jo, chlape, a ekni kamarádm a si pro nj píšt pijdou sami, unést deset deka není ádná legrace.“
Náramnou legraci, samozejm, e na moje konto, mli ovšem kluci. Od té, pro m potupné doby, jsem dal pednost se kamarádit jenom s holkama.
 
Školní prázdniny strávené s rodii v malebných Lázních Libverda se vskutku vydaily. Tím, jak jsem ze šry na prádlo njaké dám sebral podprsenku, kterou jsem dal mamince k Vánocm, jsem se patin vyznamenal. Od tatínkova pásku m tenkrát zachránilo, e byl Jeíšek a ezat dít v tak posvátný den se jaksi nehodilo.
 
Na jedné procházce kolonádou jsme narazili na tatínkovi dobré známe. Následovala velá konverzace, pi které se tatínkv známý, kdy si všimnul, e tatínek nemá na ruce hodinky, zeptal „A kde jsi Pepo nechal ty krásný Omega hodinky? Doufám, e jsi je neztratil!“ Ne mohl tatínek ze sebe vypustit jediné slovo, ozval jsem se já „No ty dal táta pece do zastavárny!“  Rodim by se krve nedoezali. Taková ostuda! Samozejm, e následovalo kázání, co m napadlo íkat takové blbosti, zvlášt, kdy to nebyla pravda. Jak jen my, taková dobe situovaná a spoádaná rodina budeme te ped lidmi vypadat.
 
Vbec to se mnou nemli rodie lehké. Na jiné procházce lesem jsem vesele zpíval „Hajnej v lese usnul, nkdo mu ho utnul.“ Co se však nestalo! Z nieho nic se náhle z mlází vynoil hajnej, který spokojen prohlásil, e ani v lese neusnul a e mu ho nikdo neutnul. Po tomto trapasu jsem to samozejm od táty schytal. Pamatuji se, jak ho maminka prosila, aby mne nebil pes hlavu, protoe bych mohl zblbnout.
 
Zrnko druhé-dospívání
 
Jako dospívající kluk jsem se asto a po uši zamilovával. Samozejm, e do holek. Dobe si pamatuji, jak jsem se potil hrzou, e si na rande budu muset odskoit, protoe u to nemu vydret. V duchu jsem se hrozil, jak si moje holka pedstavuje, co na hajzlíku zrovna dlám. A jímal m velký stud. Bylo mi vdycky záhadou, e holky nemusí. To je asi tím, e jsou to holky, e je to u nich njak jinak zaízený. Zato my kluci jsme kadou chvíli museli obrávat kadý ke.
 
Po školní pednášce o pohlavní zdravovd a po petení rodii podstrené kníky Kdy dospíváte v mue, jsem jako ohleduplný jinoch dospl k závru, e si musím koupit ochranu. Nechtl jsem pece chytit njakou ošklivou nemoc nebo uvést krasavici do jináe. To tedy v pípad, e by se mi jí podailo natolik oblouznit recitací milostné poezie, e by se nakonec dala pemluvit a oddala se se mnou milostným hrátkám. Kupte ale krabiku kondom, kdy u kasy stojí mladá prodavaka a vy se propadáte studem, e ví, za jakým úelem si kondomy kupujete. Dlouhé dny jsem chodil od drogerie k drogerii, abych narazil na njakého chlapíka, který by na m šibalsky mrknul a popál mi mnoho štstí. Podobné situace nastaly mnohem pozdji v ivot pi kupováni Viagry.
 
 
Vbec nejhroznjší trapas se ovšem me stát jak dospívajícímu mui, tak chlapovi v letech, kdy uprosted milování z nho slezou mravenci a kladélko náhle upadne v hluboký spánek. To se pak roztouené milence neme podívat pkn dlouho do oí, paklie ona ovšem bude mít po trpkém zklamání vbec náladu se s vámi setkat. Co naplat, odebrání se na kadibudku, kdy randíte, je procházka rovou zahradou v porovnání s tímto fiaskem.
 
Zrnko tetí-dosplost
 
Toto platí pro všechny ivotné fáze. Jdete a nešastnou náhodou, ani byste si to uvdomili, šlápnete ho hovínka. Vtšinou to není lidské, ale poízené njakým oklem. A nejhorší situace nastane, kdy do nj šlápnete zubatou podrákou. Toto holé neštstí se mi pihodilo v ivot nkolikrát. Hrozné ovšem je, kdy s takto do podráky vpasírovaným trusem pijdete mezi lidi. To záhy utichne ivá zábava jako kdy utne. Po nenápadném ohledávání svých podráek a zjištním, e v nich nic nevzí, vás lidé budou probodávat oima takovým zpsobem, e rudý vypadnete jako cukrá a na toalet, kde to nebude tak markantn znát, budete klacíkem pod tekoucí vodou vyšourávat z podráky strašný kus stráveného jídla.
 
Po dlouhé dob jsem náhle narazil do bývalé kolegyn. Bývala to pohledná ena. Nyní si nešlo nevšimnout jejího objemného bicha, které mn, po patiném pusinkování na tváe pimlo, e jsem radostn prohlásil „No musím ti pogratulovat. To je bájené, e oekáváš rodinku. Tolik jste se pece o to s Johnem snaili.“
Bývalá kolegyn m probodla zrakem a chladn ekla „Já nejsem thotná, já jsem jenom tlustá.“
No eknu vám, e jsem se cítil strašn. Takhle do toho šlápnout! A to nebylo ani psi hovínko! Dostalo se mi za vyuenou. Od té doby nic, co se týká en, nekomentuji. Mohou být sebekrásnjší. Takto se posichruji, e nedostanu facku nebo dokonce k soudu za sexuální obtování. Dnes lovk nikdy neví.
 
Krátce po odchodu do penze jsem si jako náruivý cyklista našel práci v obchod na kola. Moc rád jsem velocipedy lidem prodával. Jak mladým, tak starým zákazníkm. Jak mum, tak enám. Jak my chlapi dobe víme, eny vdycky musí mít njaké extra buty. Jako napíklad oproti nám mnohem širší pánve. ert ví pro, ale tak to je. Moná, e jsem si ml peíst píruku Kdy dospíváte v enu. Výrobci kol tuto skutenost však neberou v úvahu, a i dámská kola mají pro eny nepohodlná sedla. Proto jsem jim pokadé doporuoval sedlo vymnit za sedlo vypolštáované a široké. Vtšinou mi daly za pravdu. A jednou, kdy se na uzouké sedlo posadila zákaznice s nu, jak to íct, s obrovskou zadnicí. Vrtla se na nm, co mn pimlo abych tichým hlasem ekl „Nechci vám nic vnucovat, ale, odkašlal jsem si, toto úzké sedlo bude pro vás velice nepohodlné.“ „A pro, otázala se kyprá zákaznice?“ „No, jak bych to ekl, protoe se bude zarývat do vašich intimních míst, vysvtlil jsem.“ Paní se na m podívala, hlasit se zasmála a zrovna tak hlasit ekla „A co kdy hrozn chci, aby se mn sedlo zarývalo do tchto míst.“
Neekaje takovou odpov jsem stál jako zaezaný, zatímco se moji o mnoho let mladší kolegové váleli smíchy. Oividn spokojená paní si dom odvezla dámské kolo s nemon uzoukým sedadlem.
 
Mluvíce o sedadlech, jednou se mi pihodila velice neekaná, avšak pro m píjemná situace. Práv ve chvíli, kdy jsem jedné mladé kolekáce upravoval výšku sedla a ml jsem pitom na nm ruku, netušíce, e jsem jí tam ml, si krasavice na mou ruku sedla! Nemusím zdrazovat, e tato, jemn trapná situace, se mi náramn líbila a vzbudila neskonalou závist u mých koleg.
 
Nepeji ale nikomu situaci, kdy se nkdo ped vámi ve výtahu nezachoval. Vám nezbývá ne lapat po dechu a modlit se, aby nikdo do výtahu nepistoupí. Samozejm, e jako naschvál se do n na píštím poschodí navalí další lidé. Tak to je prosím veliký trapas, protoe akoliv nevinný, si kadý samozejm myslí, e jste prase. A byl-li to výtah v práci, tak si mete být jistí, e budete mít na do smrti zaraený postup…
 
Ivan Kolaík
* * *
Ilustrace: https://pixabay.com/cs  https://www.shutterstock.com/cs
Koláe Marie Zieglerová
Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.02.2024  20:49
 Datum
Jmno
Tma
 19.02.  20:49 Evussa
 19.02.  09:02 Vladimr Ki
 17.02.  22:56 Ivan
 17.02.  19:00 EvaP
 17.02.  16:38 Vesuviana
 17.02.  15:52 Von
 17.02.  11:37 Pemek
 17.02.  11:37 caryfuk
 17.02.  07:53 Lenka