Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Cyril a Metodj
 
jsou patrony  všech slovanských národ. Není moné na tento významný svátek dnešního dne zapomenout.
 
Cyril a Metodj ili v 9. století.  Cyril se narodil kolem roku 827 jako nejmladší ze sedmi dtí. Jeho kestní jméno bylo Konstantin. Byl vychováván v Konstantinopoli a tam také vyuoval a psobil v diplomatických slubách u císaského dvora.  Na Morav psobil asi 5 let. V ím vstoupil do kláštera a pijal jméno Cyril. 
 
Metodj  nejprve psobil ve státní správní slub v Byzantské íši. Kolem roku 840 dal pednost eholnímu ivotu. Doprovázel svého mladšího bratra Cyrila na Velkou Moravu, kdy  velkomoravský kníe Rastislav poádal byzantského císae Michala III., aby mu poslal církevní uitele, kteí by ovládali slovanský jazyk. Byzantský císa vyslal jako misionáe práv Cyrila a Metodje. Brati pocházející ze Solun ovládali jihoslovanský dialekt s jeho pomocí bylo mono dorozumt se v celé slovansky hovoící oblasti.  Cyril a Metodj vytvoili abecedu pro peklad bible do staroslovnštiny.
 
Po letech psobení na Morav se tedy brati vydali do íma, kam pinesli ostatky  Sv. Klimenta a byli pijati papeem Hadriánem II.. Zde Cyril onemocnl a zemel 14. února 869. Pohben byl v ím v bazilice Sv. Klementa.
 
Germánští misionái obvinili Metodje z kacíství uvznili ho. Na zásah papee Jana VIII. byl propuštn. Nástupce Rastislavv, kníe Svatopluk, Metodje nepodporoval. Po Metodjov smrti byli jeho áci vyhnáni a  uchýlili se do Bulharska, Chorvatska, Polska a ech.
 
Kdo byl Sv. Klement
Pvodn Clemens (Klement) byl tvrtým v ad biskup ímských a jeho episkopát se datuje léty 89 a okolo 97. Znal osobn oba svaté apoštoly Petra a Pavla. Proil kruté doby pronásledování kesan za císae Nerona (vládl od roku 54 do 68).

Sv. Klement byl papeem v církvi velmi slaveným a etnými legendami vzpomínaným. Podle jedné verze ho císa Trajanus (98-117) poslal do vyhnanství na pobeí erného moe. Tam v Chersonesu se setkal se stovkami kesan odsouzených k lámání mramoru a pomohl jim zázran z velké nouze o vodu. To zapsobilo na pohany a dali se poktít. Císa se to dozvdl a odsoudil jej k smrti utopením tak, e mu byla uvázána kotva na krk a byl vhozen do moe. Kesané tlo vylovili a pochovali. Ostatky byly pozdji uloeny v jedné kapli a tam je v 9. století po dlouhém hledání objevili brati Cyril (Konstantin) a Metodj. Potom následovala jejich známá misijní cesta roku 863 na Moravu. Konstantin se pak vypravil do íma, nesl sebou i ostatky a ty nalezly své místo v chrámu Sv. Klementa, v hlavním oltái vedle kostí Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a muedníka.

Basilika sv. Klementa stojí mezi Koloseem a Lateránem na základech starého ímského domu. Tam prý bývalo shromadišt kesan, snad ješt za dob svatých apoštol. Konstantin, který v ím pijal jméno Cyril, byl po své smrti pochován práv pod dlabou basiliky. Svátek Sv. Klementa se slaví 23. listopadu.
 
Cyrilometodjské památky
Jednou z velmi známých a hojn navštvovaných je poutní kaple sv. Cyrila a Metodje na vrcholu Radhošt v Beskydách.  Pvodní kaple byla devná.  Ped kaplí stojí bronzové sousoší Cyrila a Metodje.
 
Významnou událostí, kterou kaple zaila byla cyrilometodjská slavnost roku 1862 jako pipomínka tisícího výroí byzantské mise, pi ní zástupy lidí svou pítomností dávaly najevo píslušnost ke slovanství. Nová etapa v historii kaple nastala v roce 1884. Tehdy byla zaloena Pohorská jednota Radhoš a z její iniciativy došlo ke stavb nové kaple. Stavbu navrhl kromíský stavitel a architekt Skibinský ve stylu byzantských staveb, aby tak symbolizoval byzantský pvod obou svtc. V roce 1897 byl poloen základní kámen a ji  10. záí 1898 novou kapli vysvtil olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. Zpoátku v ní mohly být sloueny mše pouze s písemným povolením olomouckého arcibiskupa. V roce 1902 byl vyneseno povolení na ti bohosluby ron, které bylo vdy po desetiletí obnovováno. Mše se v radhošské kapli konávaly na svátek sv. Cyrila a Metodje (5. 7.), na sv. Annu (26. 7.) a na Promnní Krista Pána (6. 8.). Od roku 1905 se o kapli starala nov zaloená Matice radhošská. Její zásluhou byly v letech 1909 - 1912 provedeny menší opravy a v roce 1925 byla ke kapli pistavena v se zvonicí. O ti roky pozdji - 23. ervna 1928 - zavítal na Radhoš i prezident T. G. Masaryk.
 
Autorem bronzového sousoší sv. Cyrila a Metodje je frenštátský rodák Albín Polášek. Sousoší o výšce 2,60 m a váící 8 q bylo na vrchol Radhošt dopraveno v záí 1930: "Sv. Cyril a Metodj vyjídli na posvátnou pdu Radhošt za mohutného lijavce, za evu koích, dunícího rachotu motor. Vše bylo napnuté k prasknutí - stroj, svaly koní i nervy lidí. Mohutné speení stroje a koní se hnulo a zmohlo obtíe strmé cesty…"
 
Od té doby vítají oba vrozvstové symbolicky poutníky a turisty. Nejvíce jich na památnou horu vystupuje zaátkem ervence, kdy se koná cyrilometodjská pou.
 
Jan Kareta
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma