Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Horymr,
ztra Bedich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mexický svátek Dušiek
 
“Pro obyvatele New Yorku, Paíe i Londýna je smrt slovo, které se nevyslovuje protoe pálí na rtech. Mexian jí naopak navštvuje, hraje si s ní, smje se jí, hladí jí, spí s ní a je to jeho nejoblíbenjší hraka a jeho velká láska. Urit je v mexickém pístupu ke smrti stejný strach, jako kdekoliv na svt, ale Mexiané ho neukrývají, tak jako neukrývají smrt.. Dívají se jí do tváe s trplivostí, s ironií a nkdy dokonce i s pohrdáním…”
Octavio  Paz
(mexický spisovatel, dritel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1990)
 
* * *
 
Svátek zesnulých se slavil v Mexiku dávno ped píchodem španlských dobyvatel. Slavil se bhem celého srpna (devátý msíc aztéckého kalendáe), zárove s oslavami ukonení poslední sklizn. Pro Aztéky nebyla smrt cestou do nebe, do oistce i do pekla, tak jak nás to uí katolická církev.Prost mrtví jen odcházeli do jiného svta. Ten svt se jmenoval Mictlán a vládli v nm, (nezlomte si jazyk) Mictlantecuhtli a Mictecacíhuatl – pán a paní smrti. Dti mly svj vlastní „svt“, který se jmenoval Chichihuacuauhco a rostly tam stromy z nich teklo mléko. A protoe cesta byla dlouhá, nebotíci potebovali být na cestu dobe vybaveni, nejen jídlem a pitím ale potebovali na cestu i zvíe, které by je ochránilo pi nebezpené cest. (V mnoha hrobech se našli kostry ps). Lidé vili, e jednou do roka se mrtví vracejí na zem, jen tak, trochu si popovídat. A tak pro n smrt nikdy neznamenala konec a smutek.
 
S dobyvateli také pišli kní a mniši, aby obrátili “divochy” na víru Boí a byli to práv oni, kteí spojili aztécký svátek s katolickýma Dušikama.
 
Svátek mrtvých je jeden z nejdleitjších svátk v Mexiku a tak Mexianm na n nestaí jen jeden den. A proto slaví Dušiky ji od prvního, protoe ví, e prvního listopadu se vrací duše dtí a druhého, duše dosplých. Mexiané jsou známí svou pohostinností, a tak je logické, e se na takové svátky musí dobe pipravit.
                            
U nkolik dní ped svátky zaínají pipravovat pohoštní  pro své blízké, ivé i mrtvé . Nejdíve se upee “pan de muerto”  neboli chléb mrtvých, co je dost podobné našemu mazanci, jen místo kíku, který se dlá na mazanci, se na bochníky pidají zkíené ruliky tsta pipomínající kosti. Také se zanou pipravovat cukrové“calaveritas“ neboli lebeky. Pak se pipraví všechna jídla, která ml nebotík rád a postaví se oltá. Ty se  mohou postavit doma, venku na zahrad nebo pímo na hrob.
 
Postavení oltáe je sloité:
musí mít sedm  stup (tolik, kolik  jich musí nebotík vystoupit, aby se dostal do Mictlánu). Kadý je ozdoben vystihovánkami z barevných papír a na kadý se  pokládá nco jiného. Nesmí chybt kvtiny, ozdoby, svíky a pro dti hraky a ovoce (to ostatn nechybí na ádném oltái). Pro dosplé se pokládádají na oltá jejich zamilovaná jídla a samozejm pití. Na posledním stupni je vdy postavená fotografie zesnulého.
 
Další neodmyslitelná figura Dne mrtvých je “Catrina”. Karikatura smrtky, kterou namaloval koncem XIX. století mexický malí a karikaturista José Guadalupe Posada a její jméno pochází z mexického výrazu catrín, co chce íct nco jako elegantní. Dnes dlají Catriny z cukru, z keramiky, z papíru a dokonce i lidé se za Catrinu pevlékají.
 
Po setmní se všichni odeberou na hbitov, kam v košíku pinesou také jídlo a pití a to nejen pro ivé, ale hlavn pro mrtvé, protoe ví, e oni si pijdou nejen popovídat, ale i najíst a popít. Celé rodiny stráví na hbitov skoro celou noc. Pojedí, popijí a zazpívají na “zdraví” svých nebotík a k ránu se vrací šastní a spokojení, e se “vidli” a hlavn, e si popovídali se svými drahými. A to doslova, protoe oni opravdu s mrtvými mluví nahlas.
 
Mexický svátek mrtvých nemá ve svt obdoby  a pro toho, kdo ho jednou v Mexiku zail, je to nezapomutelná vzpomínka na celý ivot.
               
V roce 1993, Unesco prohlásilo mexický Den mrtvých za „nehmotné ddictví lidstva“.
 
Jana de Galindo
 
 

Komente
Posledn koment: 02.11.2023  10:06
 Datum
Jmno
Tma
 02.11.  10:06 Vesuviana
 01.11.  08:23 Von
 01.11.  07:24 Pemek
 01.11.  07:10 Evussa