Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

STAILO TAK MÁLO!

Stailo málo a byli bychom Západem. Jene to málo zpsobilo, e ji 2 tis. let jsme Východem a není svtlo na konci tunelu se toho zbavit.

Škoda, e stratégové ímské íše si urili severní hranice svých evropských zájm na ekách Dunaj a Rýn a dále a ke Skotsku (Hadrianv val) na Britských ostrovech. Škoda, e zde na evropské pevnin se tou severní „ímskou“ hranici nestala a o 200 km výše eka Labe a ostatn i s pirozeným valem Krkonoš a Krušných hor. Je to s podivem tím spíše, e kdy ímanm ji stálo za to pekroit Alpy, tak pro toho nevyuít ješt více na sever tím spíše, e nmecký a rakouský Dunaj není zde ješt tko pekroitelným, a tak i strategicky významným obranným veletokem.

A tato malikost zpsobila, e jsme se stali mén cennou a mén rozvinutou východní Evropou a jsme tak vnímání i po 2 tis. létech a za ivot i dnešních souasník není nadje, e by se toto zmnilo.

 

I kdy ímská iše v r. 476 padla. Tak nesmazatelný historický vliv zstal. Ve srovnání se zbytkem barbarské Evropy šlo o íši kulturní, vzdlanou... a nakonec proto i dekadentní, co nakonec zpsobilo i její pád. Ovšem vliv, kde ímská noha vkroila, zstal znát dodnes. Jen pipomínám, e i zde se zamstnávali problémem nejednoznaností pohlaví a migrantskou politikou – do íše se valili migranti strachující se z barbarských Hun s Attilou v ele. A migrace a hrabání se v pohlavích se ji ukázalo i tehdy velmi destruktivn, tak pro by tomu nemohlo být i nyní, e.

A co ímané jimi obsazené ásti Evrop (dnes západní) vlastn pinesli?
Pedevším ást evropského tehdy jako v esku keltského obyvatelstva pijala ímskou latinu a rozvinuly se románské jazyky Francie, Portugalska, Španlska. A latina zstala jazykem církve, vdy, vzdlanc a do novovku a dokonce v odborné terminologii a do dneška. Teba i náš Jan Hus odborn disputoval v latin – teba s kostnickým koncilem.

Kdy se latina stala skoro mrtvým jazykem, tak jazykem diplomacie se stala francouština a to velmi siln ješt nedávno a mén siln je i dnes jedním z jednacích jazyk EU.

 

 
A kde je jazykové porozumní, tak pak i porozumní politické, ekonomické, vdecké...

Ale nejde jen o jazyk. Za ímské íše se zaalo šíit i kesanství, co bylo více ne jen náboenství, ale ješt více kultura a vzdlanost. A nehraje tolik roli, e stedovké kesanství ve srovnání se stedovkým islámem bylo velmi tmáské.

A jak zpoátku malá komunita Jeíšových apoštol a spol. tu novou ideologii šíila mimo „rodný“ Jeruzalém? Vdy se nejdíve obráceli na idovské komunity ijící v diaspoe (izolaci od pvodního etnika) po celé Evrop. A opt ve výhod byly ty zem, kam vstoupila ímská noha, protoe tam jazykov a vzdlanostn bylo prostedí vstícnjší. A výsledkem bylo, e kestanství v této oblasti s ímskou stopou pedešlo i o nkolik století východ Evropy

Take proto vše stále jsme a ješt dlouho zstaneme tou mén respektovanou východní Evropou. Nkdy se snaíme o jisté zjemnní prosazováním alespo kompromisu, e jsme pece stední Evropa. Ale není nám to nic platné. Vezmeme-li vzdálenost od Atlantiku a za Ural (nikoliv po Ural, protoe geograficky Ural je ješt celý v Evrop), tak ten sted by byl nkde v Bloruském Minsku.

A té nám nepome, e máme Dvoáka, Heyrovského, áslavskou, Kunderu…

To i Rusové mají velikány svtového významu.
Stanislav Vank
 
Zdroj ilustrací: https://cs.wikipedia.org/wiki  https://www.lovecpokladu.cz https://pixabay.com/


Komente
Posledn koment: 15.08.2023  09:27
 Datum
Jmno
Tma
 15.08.  09:27 Von
 15.08.  08:08 Stanislav Vank
 13.08.  22:10 Von
 13.08.  10:38 Vesuviana
 13.08.  10:17 olga jankov
 13.08.  08:31 Jaroslav