Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BIBLE, NOVÝ ZÁKON – 23

LIST  JUDV
 
CITACE BIBLE: Autor se pedstavuje jako „bratr Jakubv“, píbuzný Jeíšv. List varuje adresáty ped bludai, kteí pronikají do církve a úastní se jejího nejniternjšího ivota, bratrského stolování. Byli to blouznivci, odvolávající se na zjevení, kterých se jim údajn dostalo. Kesanskou svobodu pokládali za volnost k mravní nevázanosti, v ní Juda vidí pímé popírání vlády Kristovy a Boích nárok na všechny oblasti lidského ivota. Nesprávn pochopenou kesanskou svobodu dávali najevo i vyzývavou zpupností, se kterou mluvili o nadpozemských mocnostech.
Juda se s bludai  nevypoádává ve vrouné diskusi, jako to dlá nap. apoštol Pavel, ale psobivými obrazy ukazuje na praktické dsledky jejich bludu – na neestný zpsob ivota.
Juda neadresoval svj list nkteré místní kesanské obci, ale všem kesanm. Ml však na mysli zejm kesany idovského pvodu, protoe vedle znalosti Starého zákona pedpokládá u svých tená i znalost  idovské apokalyptické literatury. Cituje a opírá se ve své argumentaci o Nanebevzetí Mojíšovo, Henocha. Pro tuto souvislost s apokalyptickou literaturou nebyl Judv list v nkterých oblastech církve povaován za souást NZ kánonu.
List byl napsán asi koncem 1. století nejspíš v oblasti Galileje nebo Syrie.
 
SLOVA BIBLE: Vstupní slovo
Juda, sluebník Jeíše Krista, bratr Jakubv, tm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Jeíše Krista: Milosrdenství, pokoj a láska a se vám rozhojní!
 
Varování ped bludai
Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co pedpovdli apoštolové Pána našeho Jeíše Krista, nebo vám íkali, e v posledním ase pijdou posmvai, ijící bezbon podle svých vášní. To jsou ti pvodci roztrek; jsou pudoví a nemají Ducha Boího. Ale vy, milovaní, budujte svj ivot na pesvaté víe, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boí a oekávejte milosrdenství našeho Pána Jeíše Krista k vnému ivotu.
S tmi, kdo pochybují, mjte slitování; zachraujte je z hoícího ohn. Mjte slitování i nad jinými, ale s obezetností, a se vám oškliví i jejich pláš, poskvrnný híchem.
 
Závrené díkvzdání
Tomu pak, který má moc uchránit vás ped pádem a postavit neposkvrnné a v radosti ped tvá své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Jeíše Krista, našeho Pána, bu sláva, velebnost, vláda i moc pede vším asem i nyní i po všecky vky. Amen.

 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.07.2023  19:25
 Datum
Jmno
Tma
 13.07.  19:25 Jaroslava
 13.07.  14:11 Vesuviana