Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála asociací

Jen málokteré cizí slovo má tolik význam a jeho obsah si pivlastnilo tolik obor, jako práv asociace. V obecném smyslu znamená asociace sdruování, spoleenství, sdruení, volné spojení, ale i pedstavu na základ pedchozí skutenosti i sdruování rzných pedstav. Skalním fandm kulatého nesmyslu se zcela jist vybaví FIFA.
 
Chválení asociací je bohuel trochu ošidné, musíme dávat pozor, abychom nepechválili. Vdy se zdá, e v souasné dob se snad s rznými asociacemi pímo roztrhl pytel, stejn jako s prezidenty v jejich elech. A u se jedná o asociace sportovní, profesní, odborné, odborové i ekonomické, nezanedbatelná ást z nich se chová velmi sobecky a hájí pouze zájmy svých len a málokdy bere ohledy na problémy jiných asociací, tím mén pak oban „neasociovaných“! Na píklad chválit naše souasné eské sportovní asociace asi píliš nelze, zejména ne tu fotbalovou. Nkteré další asociace se dokonce zejm za toto oznaení stydí a mazan si dávají do svého názvu termíny jiné, na píklad svaz nebo komora. Take honem se musím vrátit k asociacím opravdu chvályhodným
 
Zcela jist sem patí asociace objekt v pírod ivé i neivé. Jedná se o spoleenství rostlin a ivoich s charakteristickými druhy nebo i vzácnými endemity, tedy organizmy jinde se vbec nevyskytujícími. Za asociace povaujeme napíklad i rzné pírodní útvary, na píklad skalní msta.  Všech tchto asociací si musíme váit a je dokonce záhodno je chránit! Naštstí se vyskytují zejména v národních parcích a chránných krajinných oblastech.

Dále asi není píliš známé, e astronomové zaadili do rzných asociací i hvzdy, které spolen vznikly a mají spolené etné fyzikální parametry. Víte, e hvzdnou asociací je na píklad pekrásné souhvzdí naší zimní oblohy Orion? Za chvályhodné meme povaovat i asociace v psychologii, jakoto spojení mezi jednotlivými psychickými vjemy, pocity, náladami i myšlenkami. Vdy dokonce existuje asociativní pam, pi ní se vybavují rzné vzpomínky na základ jistých podobností.
 
Je velmi dobe známo, e naopak není dobe lovku samotnému, je to dokonce citát z Bible, na co jsme moná zapomnli. Jedinci o samot bývá smutno a je jen málo situací, kdy chceme být sami. Nejkrásnjší chvíle pece vtšinou proíváme ve dvou! Ovšem dva ješt nejsou asociace, nebo – jak íkali staí latiníci – „Tres faciunt collegium“ – tedy, e teprve ti tvoí spolek. Jene - v tch nejkrásnjších intimních chvílích ten tetí jaksi vadí, e!
 
 
Spolené proívání záitk ve vtším kolektivu, potamo v asociaci, má jednu velmi zajímavou a naprosto výjimenou vlastnost. Smutné a nepíjemné záitky se tak njak rozloí na jednotlivé úastníky a na kadého pipadne toho smutku mén, co je jist chvályhodné. Kdy je ale spolený záitek naopak píjemný, tak tebae se rozdlí na velký poet lidí, nerozmlní se, ale dokonce se vtšinou chvályhodn umocní! Do lítosti ovšem musíme v tomto pípad zahrnout, e nkdy to bohuel vede k neádoucímu skupinovému nadšení.
Nyní na závr je opt teba tuto chválu trochu odlehit, take se vrátíme k asociacím v psychologii a dovolím si mírn upravit a posunout v ase jednu starou anekdotu.
 
 
Na universit tetího vku pednáší mladá hezká docentka psychologie partii o asociacích a ve výkladu pouívá i názorné píklady. Kdy všechny poádá, aby na chvíli zaveli oi, zejména muské osazenstvo 65+ ani nedutá. Pak docentka pomalu i rychle pelévá vodu z velkého dbánu do menších sklenic z rzných materiál a poádá posluchae, aby vyprávli, co se jim pi tom v mysli vybavilo. Nkomu se vybavil bublající potek a nad ním poletující váky, co docentka oznaila za asociaci básnickou, jinému mohutný vodopád, jeho vody by zkrotila hydroelektrárna, co bylo oznaeno za asociaci podnikatelskou. Nkolik jedinc pak samo piznalo, e zejm mli asociace pijácké, nebo slyšeli nalévání vína do skleniek a ten mok pímo cítili na jazyku. Pak ale jeden postarší odválivec piznal, e se mu vybavilo nádherné milování s dotynou docentkou. Ta se sice neurazila, ale vbec nedovedla takovou asociaci vysvtlit. Zeptala se tedy, zda pán je vdovec i starý mládenec a po jeho záporné odpovdi ho vypeskovala, e by alespo ve svém vku ml být manelce vrný. Šedivý pán se usmál a vysvtlil, e má svou enu stále moc rád, a e jí to vbec neme vadit. Ona prý toti dobe ví, e její staík na dotynou innost myslí neustále, ale bohuel stále u pouze jen myslí!
 
Jak vidno – láska kvete v kadém vku a chvála budi takovýmto krásným a neškodným asociacím.
 
Ilustrace: Internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 04.07.2022  08:25
 Datum
Jmno
Tma
 04.07.  08:25 Pepa Asociace
 03.07.  08:38 Von
 02.07.  14:21 Pemek
 02.07.  11:06 Vesuviana dky
 02.07.  10:23 olga jankov