Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Máme rádi zvíata…
 
Máme rádi zvíata, zvíata, zvíata,
protoe jsou chlupatá a mají hebkou srst.
V zoologické zahrad, zahrad, zahrad
nehlate lva po brad, ukousne vám prst.


Na stránkách našeho magazínu bí úspšný seriál, do kterého pispíváte svými píbhy. Má název "Máme rádi zvíata...". Jak bude dlouho trvat, bude záleet jen na vás tím, e se rozpomínáte a budete nám posílat své píbhy (info@seniortip.cz). Nejedná se o odborné texty, ale jen o veselé i neveselé, zajímavé píbhy o zvíátkách a zvíatech kolem vás.
Zde je další píspvek tentokráte o poštovním holubu...
 

***
Holub Pepa

Tak k nám picestoval na chalupu holub. Klidn si to pochodoval po chodb a na lidi nereagoval. Nechal se chytit a protoe to byl poštovní holub, tak mu usoudil, e bude unaven a nabídl mu ubytování na pd. Jene co mu dát na posilnnou? V okolí ádný holubá nebyl a tak v prodejn ZOO nám poradili vaené vajíko a prodali pytlík prosa. Nezdálo se, e by trpl hladem ani ízní jen sedl a z toho se usoudilo, e si jen potebuje odpoinout. e ubytování na pd nebyl zrovna dobrý nápad se projevilo hned ráno. Stail zaneádit celou pdu, ale nabídnuté otevené okno ho k odletu nelákalo. Na noce ml štítek a po dlouhém bádání se zjistilo, e je z Polska. Jene co s ním. Našel se jeden holubá ve vzdálenosti pes padesát kilometr, který ml zájem, pokud ho k nmu dovezeme. Na pd do jednoho okna se dala velká upravená krabice aby ml kde být, ale stejn radji spal na hebenu stechy. Pes den nás doprovázel po zahrad a zájem odlett vbec neml a tak jsme mu íkali Pepa. Mu zjistil, e pi cest vidl holubí shromádní velké hejno a tak naloil milého Pepu do bedny, e ho tam vypustí, co také uinil. Vrátil se za nkolik hodin s tím, jak to dobe zaídil, jene moje odpov ho šokovala. Pepa u nkolik hodin trnil na svém obvyklém míst na steše. Museli jsme odjet a holuba nechat svému osudu. Po návratu jsme zjistili, e se usídlil jinde, protoe tam mli slepice a tudí dost potravy. Po zim jsme u ho nikdy nevidli.

Holub patí mezi nejstarší ochoené druhy a byl vyuíván pro svou rychlost, vytrvalost  a výjimený orientaní smysl u od starovku. Pouívali ho vysplé arabské civilizace a bhem kíových výprav se vrátil i do Evropy. Známý je píbh bankée Rothschilda, který dostal holubí poštou výsledky bitvy u Waterloo o ti dny díve ne britská vláda a náleit to vyuil. Vyuití poštovních holub bylo i v dob obou svtových válek, kdy byl poslední moností vedoucí k záchran obklíených a komunikan odíznutých jednotek. Dokázal ulett a 120 kilometr za hodinu a v britské armád ve druhé svtové válce slouilo pes 250 tisíc tchto speciáln vycviených opeenc. Nejvtší zásluhy o vyšlechtní poštovního holuba mají belgití chovatelé a  opeenci se stali nejen doruovatelé zpráv, ale pozdji i jako fotošpioni. Proto pi okupaci Belgie byly jejich chovy vyrabovány a zapojeny do nmeckých chov. Ješt v souasné dob jsou vyuíváni v Indii nebo ín nejen jako nouzová komunikace s odlehlými policejními okrsky, ale i pi pípadném výpadku moderních technologií.

 

Holub, holubice, holoubata se projevovali i v umlecké tvorb. Picassova holubice patí mezi nejznámjší, ale inspirovali i další naše umlce Bedicha Smetanu, Jaroslava Seiferta i Maxe Švabinského a Karla Svolinského na poštovních známkách.

V souasnosti se poštovní holubi chovají pro sportovní úely, kdy se podle kategorií vypouštjí v rzných vzdálenostech. Výsledky se u odeítají elektronicky, holubi jsou oznaeni ipem. Chov poštovních holub je nesmírn nároný koníek vyadující velkou péi a hodn práce. A navíc velice drahý, ten nejdraší pár na chov byl v aukcích prodán v ástce pes 3 miliony dolar a nový majitel je z íny, kde je chovatelství velmi rozšíeno. Jen v Pekingu psobí na sto tisíc holubá. Také v Austrálií se chovatelstvím poštovních holub zabývá na 20 tisíc lidí, kteí organizují závody na tisíc kilometr v zimních msících tedy od kvtna do íjna.
 
 
Hlavní vlastností poštovních holub je, e se vrací do svého mateského holubníku a protoe to Pepa nedokázal, ji neml šanci být jako poštovní holub i kdyby se nám podailo majiteli ho vrátit, tak alespo si prodlouil ivot po svém. 

 
Jaroslava Krejová
 
***
Ilustrace https://www.piqsels.com/cs
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.07.2022  17:21
 Datum
Jmno
Tma
 09.07.  17:21 Pemek
 28.06.  17:44 Von
 28.06.  17:16 Ivana Ltalov
 28.06.  09:29 Mara
 28.06.  09:12 Vesuviana a jet...
 28.06.  09:10 Vesuviana dky
 28.06.  02:08 Ivan