Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kuliky

Motto: Testiculos habet

Pemek do lázeské Rové cukrárny chodil pravideln na svou odpolední kávu a rád pozoroval lidi ve svém okolí. Rád tipoval jejich vk, zamstnání, rodinné pomry, prost si hrál na psychologa. Bavilo ho také odhadovat národnost a majetkové pomry v závislosti na obleení, drení tla, pouití liky a hrnku s kávou, gestikulací rukou, sklonem hlavy, podáním ruky. Lázeské prostedí s lidmi z rzných míst a odlišných prostedí a spoleenských vrstev bylo pro jeho zkoumání signál mimoslovní komunikace ideální. Zejména ho zajímaly autokontakty. Kdy si lidé mnou ruce, tahají se za uši, drbou si nos, dotýkají se tváí, nebo mní tvar úst. Pekvapoval m nkdy svými postehy a hlavn odbornými termíny a znalostmi z tohoto oboru. Pestoe ml z tchto pozorování bohaté zkušenosti, snadno podlehl svému dojmu, e sdlená starost je jen starost poloviní.
 
Vyprávl mn, jak jednou odpoledne vešel do cukrárny a zahlédl zde svoji sestenici Evu. Sedla shodou okolností u jeho stolku a bavila se s elegantn vyhlíející enou. Její sousedka pravideln a ván pokyvovala hlavou, jako kdyby se jednalo o nco velmi tragického. Pozdravil se s Evou, která ho pedstavila své pítelkyni Boence. Pi letmém podání chladné ruky se snail pouít všechny zkušenosti z pozorování hostí cukrárny a neznámou dámu zaadit do uritého šuplátka, jak byl zvyklý. Její posmutnlý výraz v pobledlé tvái, cukající koutek rt a pokleslá hlava mezi rameny mu napovídala, e úast na vyprávní Evy chápe velmi citliv a odpovdn. Musela být velmi dojatá, protoe pi pedstavování a podání ruky ani nepovstala. Jeho odhad na posmutnlou vdovu, která dokáe pochopit veškeré tkosti a problémy a plakat nad cizím neštstím jako na svém, ho nezklamal.
 
Pisedl si ke stolku a objednal si své kadodenní espresso s mlíkem. Vpadl vlastn do jejich debaty, ani pesn vdl, o em spolu hovoily. Jen tušil, e to nebylo nic veselého, protoe jejich výrazy ve tváích svdily spíše o nem váném. íkal, e Eva trochu rozpait pokraovala s líením neuritého zdravotního stavu. Ml prý kuliky ji tak oteklé, e si chudák nemohl ani poádn sednout. Jen polehával na gaui na boku, nkdy na zádech. Ml i problémy s prostatou. Byl to smutný pohled. Zaali prý s manelem chodit po doktorech, ale léky mu nepomáhaly.
 
Dokonce pro lepší pedstavu sepjala ruce do tvaru misky, velikosti kopacího míe a ukazovala, jak vypadal jeho pytlík s kulikami. Šourek s varlaty nazývala velmi jemným pojmenováním, jakoby se tou názorností mazlila. Na to prý Boenka reagovala s pivenýma oima, jakoby si sama pedstavovala kulatý šourek tvaru melounu a udiven vzdychla:
„Proboha, tak veliký?“
Na to Eva potvrdila její údiv: „Jo, tak veliký!“

Pemek pokraoval ve vyprávní. Ani se nedivil, kdy Boenka smutn prohlásila, e to muselo být strašné. Zavrtla hlavou a ptala se Evy, co tomu íkal Olda, její manel. Odpov zaujala i Pemka, kdy Eva ekla, e to snášel tce, ale byl trplivý. Na delší procházky prý ji nechodil.
„Musela jsem mu pytlík masírovat. Zkoušela jsem rzné masti a obklady a zábaly. Nkdy toho ml ji dost a temn vrel. Já se nedivila, kdo to má vydret.“   Bylo znát, jak se Eva se trápí, Olda jí utšoval, e to snad pejde a bude zase dobe. Pokraovala se smutným obliejem:
„Doktor nám toti doporuil operaci. Nco jako orchidejetie, nebo archiektonie. Byl to pro nás šok. Nedokázali jsme si pedstavit, jak by vypadal bez kulek, bez kuliek, a jak by to na nho psobilo psychicky.

Dost dlouho jsme se s Oldou radili, jestli na operaci pistoupíme. Je to pece jen dleitý zákrok. Ml také starost, jak to budu zvládat já. To víš Olda je hodnej a pozornej.“
„Jak jste se nakonec rozhodli,“ úastn se ptala Boenka.
 „Smrt s kulkami je horší, ne ivot bez kulek,“ rozhodným hlasem pokraovala Eva. 
Výsledek jejich tkého rozhodování byl jasný. ili spolu ji tolik let, ale dosud nikdy nic takového ešit nemuseli. Ob eny se na delší dobu odmlely. V nastalém tichu probhly všem myšlenky. Jist je to velký problém. Pocit méncennosti. Z býka je vl, z kance je vep, ze psa fešák a z mue eunuch, kleštnec s velkým zadkem.

 

Káva Pemkovi hokla, i kdy si dával dva cukry a mlíko navíc. Bylo mu Evy líto. Oldu píliš neznal, stýkali se málo, ale dokázal si pedstavit problémy, které pro nho musely být fatální. Zstat bez varlat a šourku neznamená pro chlapa nic jiného ne úplnou impotenci. Ješt ke všemu se mu tím mezi stehny uprázdnilo. Taková pedstava byla píšerná. Aby vidla, e na starosti se zdravím není sama, chtl prý pednést svoje zdravotní problémy.
 
Naznail, e má také potíe, hlavn s prostatou. Vyprávl opatrn, e chodí pravideln na urologii, má problémy s moením, noním probouzením a chozením na záchod. Jako nejobtínjší popisoval ochablý proud, který velmi prodluoval dobu trávenou na toalet. Jak ho nkdy pepadne rychlé a silné nucení, prý to jsou urgence, které nkdy koní i pomoením. Barvit líil, jak jednou pi prjezdu Henskem nemohl nikde zastavit auto. Kdy se to ji nedalo vydret, pocit k prasknutí se uvolnil a mo ji neudrel. Proral i sedaku. Myslel, e sugestivním líením svých potíí s pocitem stále plného moového mchýe odvede pozornost od problému, kterým se zabývaly. Vzhledem k vku jsou pece i jiné radosti, kterými se lidé mohou pobavit.
 
Ob spolenice se prý na sebe dívaly s nechápavým výrazem. Pemek ekl, e on také velmi znejistl. Daly svj dojem taktn najevo jen pokýváním hlavy. Vtší zájem neprojevily, protoe jim unikala souvislost s operací varlat a šourku, kterou povaovaly za mnohem závanjší, ne njaké problémy s moením. Zejména prý Eva se dívala dost nedviv, pro do jejich starostí míchá svou prostatu. Trpliv jen naslouchala. Mlení vynucené vyprávním Pemka perušila Boenka dotazem, jestli drel njakou dietu. Eva ekla, e ne. Dostával prý to samé, jen mu musela nasadit kravatu.
„Pro kravatu?“ udiven se dotázala Boenka.

Pemek ekl, e pi zmínce o kravat zaal tušit, e došlo patrn k hlubokému omylu. Nkolikrát na sucho polkl a zaal se potit.
„Aby se nemohl dotýkat steh a jizvy. S krmením byly trochu potíe, ale zvládli jsme to,“ pohotov odpovdla Eva.
„Hojilo se mu to dobe, ješt není tak starej.“ 
„Kolik mu je vlastn let?, doplnila svj dotaz Boenka.
„Letos na jae mu bylo jedenáct.“

To se ji Pemek zaal nejen potit, ale zoufale hledal obsluhu, aby mohl zaplatit a rychle vypadnout z té trapné situace. Bylo mu jasné, e se ped nimi znemonil, ale mlel. Kvapn se rozlouil a vydechl si a venku. Zamnit šourek jejich psa Arga s šourkem Oldy bylo neodpustitelné. Navíc ho prý velmi mrzelo, jak dviv popsal své urologické potíe. Docela chápal, e Eva neporozumla jeho snaze zmírnit dopad zdravotního stavu jejího miláka na rodinnou situaci.
Stále mu vrtalo hlavou, jak to vysvtlit a omluvit se, aby si nemyslela, e je pošuk, který na potkání vypráví o potíích s moením. Také mu nebylo lhostejné, co si o nm myslí pítelkyn Evy Boenka. Doufal jen, e si to ob nechaly pro sebe a dál to nikomu nevyprávly.
 
Píleitost nastala brzo. Setkal se s nimi opt v Rové cukrárn. Sedly spolu samy v pilehlé menší místnosti. V pední místnosti s barovým pultem sedlo nkolik lázeských host. Pozdravil se s Evou, políbil ruku Boence a s rozpaky se zaal omlouvat za to, e se minule nevhodn vnucoval do jejich rozhovoru.
 
Piznal se, e se domníval, e problémy s kulkami a šourkem se týkaly manela Evy, a ne jejich psa Arga. Tváil prý se pi tom zkroušen, aby bylo znát, jak toho lituje.
 
íkal, e po jeho piznání došlo k nemu neekanému. Ob dámy se rozchechtaly tak nahlas a tak dlouho, e nastal opií efekt a kavárna se postupn zaala chechtat celá. Nkteí hosté se z pední místnosti picházeli dívat, co se dje. Dámy se smály tím více, a jeely, protoe vdly, e ostatní se smjí a nevdí emu. Prozradit to však nehodlaly. Pemek íkal, e se pokoušel smát také, ale radji z rozchechtané cukrárny utekl, ani si ten den dal svoji pravidelnou odpolední kávu.
Co Olda? V poádku. Má je.

 
Pemysl asar
* * *
Kolá: Eva Rydrychová
Zdroj fotografií: Pixabay
https://www.coffee-p erfect.de
https://www.deine-tierwelt.de/magazin/

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.01.2022  11:37
 Datum
Jmno
Tma
 02.01.  11:37 Pemek
 02.01.  08:43 Evussa
 31.12.  13:22 Dagmar Humor je boj...
 31.12.  13:03 RYFUK
 31.12.  10:38 Vesuviana dky
 31.12.  09:57 Von
 31.12.  05:04 Ivan
 31.12.  03:10 olga jankov